ภาวะโลกร้อน ณ วันนี้ แมลงทั่วโลก ลดจำนวน ปีละ 2.5 คาดการณ์ว่า 10 ปี ข้างหน้า ลดลงอีกถึง 25%

วัชระ ประสาทแก้ว     
04/05/2562