ภาวะโลกร้อน ณ วันนี้ เพราะ 10 ปีที่ผ่านมาก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เพิ่มขึ้น 82%

วัชระ ประสาทแก้ว     
01/05/2562