ภาวะโลกร้อน ณ วันนี้ นกเพนกวิน 10 จาก 17 สายพันธ์ุในโลกใกล้สูญพันธ์ุ

วัชระ ประสาทแก้ว     
30/04/2562