คนไทยป่วยเพราะอากาศร้อนแต่ละปี (1) ปี 2557 จำนวน 3,054 ราย (2) ปี 2558 จำนวน 3,523 ราย (3) ปี 2559 จำนวน 4,002 ราย (4) ปี 2560 จำนวน 3,409 ราย

วัชระ ประสาทแก้ว     
20/04/2562