"คนไทย" ตาย เพราะอากาศร้อนแต่ละปี (1)ปี 2558 จำนวน 56 ราย (2)ปี 2559 จำนวน 60 ราย (3)ปี 2560 จำนวน 24 ราย (4)ปี 2561 จำนวน 18 ราย

วัชระ ประสาทแก้ว     
19/04/2562