147 ประเทศ ทั่วโลก "ไม่มี ส.ว." (สภาสูง/วุฒิสภา)

วัชระ ประสาทแก้ว     
13/04/2562