ไทย มีจำนวน ส.ส. 500 คน อันดับ 15 จาก 235 ประเทศ

วัชระ ประสาทแก้ว     
08/04/2562