ประมาณ 33 ประเทศ E-VOTING ลงคะแนนเลือกตั้งแบบอิเล็กทรอนิกส์(e-voting)

วัชระ ประสาทแก้ว     
01/04/2562