นายณัฐพล แย้มฉิม ประธานสวนดุสิตโพล เป็นประธานปัจฉิมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเลขานุการทางการแพทย์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ที่ศึกษาเข้าปฏิบัติงานเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เป็นระยะเวลาปฏิบัติงาน ครบจำนวน 100 ชั่วโมง และมีผู้ร่วมปัจฉิมนักศึกษาร่วมให้ความรู้ นางสาวสิรินดา เสวตสมบูรณ์ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาองค์กร นางสาวมุทิตา สร้อยเพชร ผู้จัดการฝ่ายสารสนเทศสาธารณะ และนางสาวมฤริณทร์ แตงน้อย ผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์และประมวลผล นางสาวพบรัก แย้มฉิม ผู้จัดการฝ่ายธุรกิจสารสนเทศ ดร.นงค์ลักษณ์ โชติวิทยธานินทร์ และ นายกิตติพงศ์ อิ่มประคองศิลป์ ณ ห้องประชุม สวนดุสิตโพล วันที่ 7 มีนาคม 2562

วัชระ ประสาทแก้ว     
26/03/2562