เลือกตั้ง 2562 ผู้ใช้สิทธิเลือกตั้ง ร้อยละ 65.96 จากผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 51,205,624 คน

วัชระ ประสาทแก้ว     
25/03/2562