เลือกตั้ง ปี 2562 ผู้ลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า 2.63 ล้านคน ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า จำนวน 2,287,574 คน ประมาณ 86.98%

วัชระ ประสาทแก้ว     
21/03/2562