ปี 2018 "ไทย" การมีส่วนร่วมทางการเมือง "มาก" อันดับ 89 จาก 167 ประเทศ ค่าดัชนี 5 จาก 10 คะแนน

วัชระ ประสาทแก้ว     
20/03/2562