ปี "นอร์เวย์" การมีส่วนร่วมทางการเมือง "มาก" ที่สุดในโลก ค่าดัชนี 10 คะแนนเต็ม

วัชระ ประสาทแก้ว     
18/03/2562