ปี 2561 ทั่วโลก 50 ประเทศ มีสัดส่วนผู้หญิงในรัฐสภา ประมาณ 24.3% เพิ่มขึ้นจากปี 60 ซึ่งมีเพียง 18.3%

วัชระ ประสาทแก้ว     
09/03/2562