เลือกตั้ง ปี 2562 สรุปยอดลงทะเบียนนอกราชอาณาจักร 119,184 คน 3 ประเทศลงทะเบียนเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรมากที่สุด (1) ออสเตรเลีย 16,183 คน (2) สหรัฐอเมริกา 15,010 คน (3) จีน 10,996 คน

วัชระ ประสาทแก้ว     
25/02/2562