เลือกตั้ง 2562 คนไทย ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้า 2.34 ล้านคน

วัชระ ประสาทแก้ว     
21/02/2562