พรรคการเมืองไทย 13 จาก 104 พรรค ไม่มีกรรมการบริหารพรรค เป็น "ผู้หญิง" เลย

วัชระ ประสาทแก้ว     
11/02/2562