หัวหน้าพรรค การเมืองไทย ณ วันนี้ เพศชาย 87.5% หรือ 91 พรรค เพศหญิง 12.5% หรือ 13 พรรค

วัชระ ประสาทแก้ว     
10/02/2562