การเลือกตั้ง ครั้งที่ 7 (เมื่อวันที่ 5 มิ.ย. พ.ศ. 2592) คนไทย ใช้สิทธิเลือกตั้งน้อยที่สุด 24.27% ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

วัชระ ประสาทแก้ว     
07/02/2562