จำนวนผู้สมัคร ส.ส. แบบแบ่งเขตในการเลือกตั้งไทย มากที่สุด ปี 2550 จำนวน 3,899 คน และ น้อยทีสุด ปี 2500 จำนวน 699 คน

วัชระ ประสาทแก้ว     
06/02/2562