การเลือกตั้ัง ส.ส. ปี 2562 จะมีเม็ดเงินเข้าสู่ "ระบบเศรษฐกิจ" ราว 50,000 ล้านบาท เป็นการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจให้ขยายตัว ร้อยละ 0.3

กิตติพงศ์ อิ่มประคองศิลป์     
03/02/2562