ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ส.ส. 2562 ช่วงอายุ 36 - 50 ปี มากที่สุด 15.59 ล้านคน ช่วงอายุ 66 ปีขึ้นไป น้อยที่สุด 6.96 ล้านคน

กิตติพงศ์ อิ่มประคองศิลป์     
03/02/2562