เลือกตั้ง 2554 ช่วงอายุ ส.ส. ไทย ที่ได้รับเลือกตั้ง มากที่สุด อายุ 51-60 ปี 37.07% และน้อยที่สุด อายุ 71-80 ปี 0.80%

วัชระ ประสาทแก้ว     
31/01/2562