อัตราการฟันผุ "เด็กไทย" ณ วันนี้ อายุ 18 เดือน 12.3% อายุ 3 ปี 51.5% และ อายุ5 ปี 80.0%

วัชระ ประสาทแก้ว     
28/01/2562