ณ วันนี้ คนไทยเสียชีวิตเพราะ ปอดอุดกั้นเรื้อรัง (COPD) 40 คน ต่อ 100,000 คน

วัชระ ประสาทแก้ว     
21/01/2562