กรุงเทพมหานคร คุณภาพอากาศ "แย่" อันดับ 8 ของโลก ค่าดัชนีคุณภาพทางอากาศ(AQI) อยู่ที่ 183 อันดับ 1 เยรูซาเลม อิสราเอล วัดค่า AQI อยู่ที่ 463 #SuanDusitPoll #สวนดุสิตโพล #Dusitpoll #ดุสิตโพล

วัชระ ประสาทแก้ว     
18/01/2562