ปี 2562 ผู้มีสิทธิเลือกตั้งมีมากกว่า 51 ล้านคน มากที่สุด ช่วงอายุ 36-50 ปี จำนวน 15 ล้านเสียง น้อยที่สุด ช่วงอายุ มากกว่า 66 ปี 6.9 ล้านเสียง

วัชระ ประสาทแก้ว     
15/01/2562