ปี 2560 เด็กไทย หายจากบ้าน 422 ราย 84% เด็กสมัครใจหนีออกจาบ้าน 8% พลัดหลงกับผู้ปกครอง

วัชระ ประสาทแก้ว     
10/01/2562