ปี 2560 ประเทศไทย มีเด็กด้อยโอกาสทางการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 5 ล้านคน 80% เป็นเด็กยากจน 6% เป็นกลุ่มเด็กหลากชาติพันธ์ุ มีเพียง 25.33% เข้าถึงระบบการศึกษา

วัชระ ประสาทแก้ว     
07/01/2562