ปี 2562 จำนวนผู้ร่วมสวดมนต์ข้ามปี 21.96 ล้านคน เพิ่มขึ้น 6.19% จากปี 2561

วัชระ ประสาทแก้ว     
02/01/2562