หัวข้อข่าวเกี่ยวกับโพลที่เผยแพร่ แหล่งข่าว วันที่เผยแพร่
Poll: Thais reluctant to accept Myanmar migrants UCANEWS Union of Catholic Asian News 30/03/2564
Poll: 43.25% of people do not trust the government after the debate. Higher Rating of Opposition – Post Today Political News world-today-news.com 21/02/2564
民调显示:泰国民众赞成开赌场!/ Polls show: Thai people approve of opening a casino! zhuanlan.zhihu.com 08/02/2564
copy.or.kr 02/02/2564
2020年、タイで最も人気のあった料理ベスト5は? asiatravelnote 06/12/2563
Thai King Calls Nation ‘Land of Compromise’ as Protests Persist Bloomberg 02/11/2563
รหัส หัวข้อบริการวิชาการ องค์กร
641018 การสำรวจความพึงพอใจขององค์กรปกครองท้องถิ่นต่อการบำบัดน้ำเสีย ปีงบประมาณ 2564 องค์การจัดการน้ำเสีย
641017 โครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการประชาสัมพันธ์การตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการของกองทัพบก ประจำปีงบประมาณ 2564 สำนักงานเลขานุการกองทัพบก
643008 การสำรวจความคิดเห็นสาธารณะที่มีต่อ (ร่าง) ประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.)
643007 โครงการสำรวจความสนใจในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย และนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
624001 การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อพระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา พ.ศ. 2560 สภาโพล
614001 ความคิดเห็นของผู้ประกอบการต่อพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา