รหัส หัวข้อบริการวิชาการ องค์กร
631038 การสำรวจความคิดเห็นต่อหน่วยงานวิจัยของประเทศ ปี 2563 (ครึ่งปีแรก) บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด
631037 การสำรวจความเชื่อมั่นของสาธารณมติที่มีต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ กรมสอบสวนคดีพิเศษ
633005 การจัดการปัญหา Covid-19 ของรัฐบาลในสายตาประชาชน โรงเรียนกฎหมายและการเมือง
633004 โครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนกับสถานการณ์ฝุ่น pm 2.5 คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่น pm 2.5
624001 การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อพระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา พ.ศ. 2560 สภาโพล
614001 ความคิดเห็นของผู้ประกอบการต่อพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา