รหัส หัวข้อบริการวิชาการ องค์กร
641014 การประเมินความคุ้มค่าและความพึงพอใจต่อการจัดการแข่งขันกีฬาแบดมินตันระดับนานาชาติ รายการ YONEX Thailand 2020 รายการ TOYOTA Thailand Open 2020 และรายการ HSBC BWF World Tour Finals 2020 การกีฬาแห่งประเทศไทย
641013 โครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อมาตรการเพิ่มโทษและห้ามการรอลงอาญาในคดี ความผิด “ดื่มแล้วขับ” สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
643007 โครงการสำรวจความสนใจในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย และนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
643006 แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการมหาวิทยาลัยสวนดุสิต กองนโยบายและแผน
624001 การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อพระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา พ.ศ. 2560 สภาโพล
614001 ความคิดเห็นของผู้ประกอบการต่อพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
หัวข้อแบบสำรวจออนไลน์ วันที่เริ่มสำรวจ วันที่สิ้นสุดการสำรวจ
"ความคิดเห็นต่อหลักสูตรใหม่ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต" 04/03/2564 10/03/2564
ประชาชนคิดอย่างไร? กับ มาตรการเยียวยาโควิด-19 ระลอกใหม่ ของรัฐบาล 23/02/2564 26/02/2564
การประเมินความคุ้มค่า และความพึงพอใจต่อการจัดการแข่งขันกีฬาแบดมินตันระดับนานาชาติ รายการ YONEX Thailand Open 2020 รายการ TOYOTA Thailand Open 2020 และรายการ HSBC BWF World Tour Finals 2020 17/02/2564 28/02/2564
การสำรวจความสนใจในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย และนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 15/02/2564 22/02/2564
"แรงงานเถื่อนกับโควิด-19" 06/02/2564 11/02/2564
"คนไทยคิดอย่างไรกับการเปิดบ่อนพนัน" 27/01/2564 03/02/2564