รหัส หัวข้อบริการวิชาการ องค์กร
631045 โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกรมสรรพสามิต ประจำปี 2563 กรมสรรพสามิต
631044 การสำรวจการประเมินสภาพแวดล้อมการทำงานที่สนับสนุนการบริหารและพัฒนาทุนมนุษย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ การกีฬาแห่งประเทศไทย
633008 การประเมินการปฐมนิเทศนักศึกษาระดับ คณะ โรงเรียน วิทยาเขต และศูนย์การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
633007 การสำรวจความคิดเห็นบุคลากรสายวิชาการ เรื่อง ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2563 ประกาศวันที่ 23 มิถุนายน 2563 สภาคณาจารย์และพนักงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
624001 การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อพระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา พ.ศ. 2560 สภาโพล
614001 ความคิดเห็นของผู้ประกอบการต่อพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา