รหัส หัวข้อบริการวิชาการ องค์กร
641032 โครงการสำรวจความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจและความผูกพันของลูกค้าที่มีต่อ บสย. ปี 2564 บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)
641031 การประเมินภาพรวมของกลยุทธ์การสื่อสารภายใต้การดำเนินงานของกองทุนพัฒนาไฟฟ้า ม.97(5) บริษัท เดือนเต็มดวง จำกัด
643009 การสำรวจความต้องการด้านสวัสดิการและสวัสดิภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.)
643008 การสำรวจความคิดเห็นสาธารณะที่มีต่อ (ร่าง) ประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.)
644001 การติดตามผลโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
624001 การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อพระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา พ.ศ. 2560 สภาโพล