รหัส หัวข้อบริการวิชาการ องค์กร
631028 โครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อปฏิบัติการล้างสิ่งปนเปื้อนเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคตติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-19 ของกองทัพบก สำนักงานเลขานุการกองทัพบก
631027 การจัดการข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติเพื่อใช้สำหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการ สสปน. ประจำปี 2563 สำนักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)
633002 การจัดนิทรรศการองค์ความรู้เกี่ยวกับการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร ฯเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 2562 กระทรวงวัฒนธรรม
633001 รูปแบบการบริหารจัดการชุมชนฯ ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์
624001 การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อพระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา พ.ศ. 2560 สภาโพล
614001 ความคิดเห็นของผู้ประกอบการต่อพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
หัวข้อแบบสำรวจออนไลน์ วันที่เริ่มสำรวจ วันที่สิ้นสุดการสำรวจ
"พฤติกรรมของคนไทยในภาวะวิกฤต โควิด-19" 31/03/2563 04/04/2563
"การรับข่าวสารโควิด-19 ของคนไทย" 23/03/2563 28/03/2563
แบบสำรวจความคิดเห็นต่อปฏิบัติการล้างสิ่งปนเปื้อน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ตามมาตรการป้องกันโรคโควิด–19 ของกองทัพบก 20/03/2563 31/03/2563
"โควิด-19 กับคนไทย" 17/03/2563 21/03/2563
แบบสอบถามโครงการวิจัยการศึกษา สภาพปัจจุบัน ปัญหา และแนวทางในการพัฒนาหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู (ตอบเฉพาะผู้เคยขอย้ายในตำแหน่งครู) 15/01/2563 31/01/2563
การสำรวจพฤติกรรมและความคิดเห็นของ “สื่อมวลชน” ต่อการดูแลสุขภาพและสุขภาวะ 01/12/2562 20/12/2562