หัวข้อข่าวเกี่ยวกับโพลที่เผยแพร่ แหล่งข่าว วันที่เผยแพร่
Poll: Thais reluctant to accept Myanmar migrants UCANEWS Union of Catholic Asian News 30/03/2564
Poll: 43.25% of people do not trust the government after the debate. Higher Rating of Opposition – Post Today Political News world-today-news.com 21/02/2564
民调显示:泰国民众赞成开赌场!/ Polls show: Thai people approve of opening a casino! zhuanlan.zhihu.com 08/02/2564
copy.or.kr 02/02/2564
2020年、タイで最も人気のあった料理ベスト5は? asiatravelnote 06/12/2563
Thai King Calls Nation ‘Land of Compromise’ as Protests Persist Bloomberg 02/11/2563
รหัส หัวข้อบริการวิชาการ องค์กร
641022 การสำรวจสถานการณ์หนี้สินและสถานการณ์เงินออมของประชาชน ปี 2564 บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด
641021 โครงการสำรวจพฤติกรรมการรับรู้สื่อโฆษณา การเลือกซื้อ เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ หรือเครื่องใช้ไฟฟ้า ที่มีฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 บริษัท วีเซียม(ประเทศไทย) จำกัด
643009 การสำรวจความต้องการด้านสวัสดิการและสวัสดิภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.)
643008 การสำรวจความคิดเห็นสาธารณะที่มีต่อ (ร่าง) ประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.)
644001 การติดตามผลโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
624001 การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อพระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา พ.ศ. 2560 สภาโพล