รหัส หัวข้อบริการวิชาการ องค์กร
631034 โครงการประเมินผลความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการให้บริการของ บริษัทดี เอช แอล โกลเบิล ฟอร์เวิร์ดดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ดี เอช แอล โกลเบิล ฟอร์เวิร์ดดิ้ง (ประเทศไทย)
631033 โครงการการจัดทำดัชนีชี้วัดระดับการพัฒนาเมืองระดับจังหวัด เพื่อการวิเคราะห์แนวทางการพัฒนาเมือง สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) กระทรวงการคลัง
633003 ความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตในมุมมองของผู้ใช้งานจริง สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
633002 การจัดนิทรรศการองค์ความรู้เกี่ยวกับการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร ฯเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 2562 กระทรวงวัฒนธรรม
624001 การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อพระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา พ.ศ. 2560 สภาโพล
614001 ความคิดเห็นของผู้ประกอบการต่อพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา