หัวข้อข่าวเกี่ยวกับโพลที่เผยแพร่ แหล่งข่าว วันที่เผยแพร่
タイ人が信頼するワクチンのブランドは?[世論調査] thaich.net 23/05/2564
36% of Thais prefer to work-from-office than to work-from-home: Suan Dusit University poll Human Resources Online 19/05/2564
Poll: Thais reluctant to accept Myanmar migrants UCANEWS Union of Catholic Asian News 30/03/2564
Poll: 43.25% of people do not trust the government after the debate. Higher Rating of Opposition – Post Today Political News world-today-news.com 21/02/2564
民调显示:泰国民众赞成开赌场!/ Polls show: Thai people approve of opening a casino! zhuanlan.zhihu.com 08/02/2564
copy.or.kr 02/02/2564
รหัส หัวข้อบริการวิชาการ องค์กร
641027 โครงการสำรวจการรับรู้และความเชื่อมั่นของ “ประชาชนนอกพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้” ที่มีต่อการดำเนินงานตามนโยบายรัฐในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีงบประมาณ 2564 บริษัท โซเชี่ยล สตราทีจิค จำกัด
641026 โครงการสำรวจประเมินผลการรับรู้ก่อนและหลัง ผ่านสื่อโทรทัศน์ "พลิกแฟ้มทุจริต" เพื่อรณรงค์ป้องกันและปราบปรามการทุจริต บริษัท อสมท. จำกัด (มหาชน)
643009 การสำรวจความต้องการด้านสวัสดิการและสวัสดิภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.)
643008 การสำรวจความคิดเห็นสาธารณะที่มีต่อ (ร่าง) ประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.)
644001 การติดตามผลโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
624001 การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อพระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา พ.ศ. 2560 สภาโพล