หลัง…เลือกตั้ง2562

ตัวเลขไม่เคย…หลอกใคร            ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่มีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2562 มีหลากหลายประเด็นที่น่าสนใจตามมาหลังจากการปิดหีบเลือกตั้ง และการนับคะแนนของผู้มาใช้สิทธิ หากศึกษา พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 จะมีสิ่งที่น่าสนใจอยู่ไม่น้อย           “ข้อมูลผู้ใช้สิทธิ” สิ่งที่สามารถรู้ได้ทันทีหลังปิดหีบ คือ จำนวนผู้มาใช้สิทธิ จำนวนบัตรเลือกตั้ง เพราะ ใน มาตรา 103 ระบุว่า “…เมื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งออกเสียงลงคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว ให้คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งปิดช่องใส่บัตรเลือกตั้งของหีบบัตรเลือกตั้ง และจัดทำรายการเกี่ยวกับจำนวนบัตรเลือกตั้งทั้งหมด จำนวนผู้มาแสดงตนและรับบัตรเลือกตั้ง และจำนวนบัตรเลือกตั้งที่เหลือ แล้วประกาศให้ประชาชนที่อยู่ ณ ที่เลือกตั้ง ได้ทราบ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกำหนด” เมื่อประกาศ ณ ที่เลือกตั้งแล้วจะรวมข้อมูลไม่น่าจะใช่เรื่องยาก และที่สำคัญ การดำเนินการตามมาตรา 103 ดังกล่าว ต้องดำเนินการก่อนเปิดหีบเลือกตั้งเพื่อทำการนับคะแนน ตามมาตรา 116 ที่ว่า […]

เทคนิคการจัดทำผลสำรวจสาธารณะผ่านรูปแบบภาพ (อินโฟกราฟิค)

จากที่ผ่านมาสวนดุสิตโพล จะทำการส่งผลสำรวจให้กับสื่อมวลชนผ่านรูปแบบของตารางสรุปผลการสำรวจผ่านทางเครื่องรับ – ส่งโทรสาร (fax) และทาง E-mail ของสื่อมวลชนแขนงต่าง ๆ  ซึ่งปัจจุบันพบว่า การนำเสนอข้อมูล ข่าวสาร โดยส่วนใหญ่จะใช้เทคนิคการนำเสนอภาพและแผนภูมิ   มาใช้ประกอบในการนำเสนอ เพื่อให้เกิดความน่าสนใจ และสามารถทำความเข้าใจได้มากขึ้น ดังนั้น ในปี พ.ศ. 2559  ทางสวนดุสิตโพล จึงได้เริ่มนำเสนอผลการสำรวจผ่านรูปแบบของแผนภูมิลงในสื่อโซเชียลมิเดียของสวนดุสิตโพล และในปี พ.ศ. 2560 จึงเริ่มส่งผลการสำรวจผ่านรูปแบบภาพ (อินโฟกราฟฟิค) ให้กับสื่อมวลชน คู่มือปฏิบัติงาน (Work Manual) รายละเอียด Info-Graphic

แผนการจัดการความรู้ “แนวทางการผลักดันให้บุคลากรของสวนดุสิตโพลสามารถจัดทำ (ร่าง) การทำวิจัยแบบ R2R”

          การพัฒนาสมรรถนะให้กับบุคลากรในองค์กรเป็นสิ่งสำคัญ จำเป็นต้องมีการพัฒนาในหลายด้าน ถ้าบุคลากรในองค์กรมีคุณภาพ จะทำให้องค์กรสามารถบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ ดังนั้น การพัฒนาบุคลากรด้วยการนำการวิจัยแบบ R2R หรือ Routine to Research จึงเป็นการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย และเป็นการ สร้างงาน สร้างความรู้สู่งานวิจัย มาต่อยอดการพัฒนาจากการจัดทำ Work Manual เพื่อสร้างแนวทางในการลด ความเสี่ยง และเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการและองค์กร การวิจัยแบบ R2R จึงเป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้บุคลากรเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยการทำงานวิจัยในงานประจำแล้วนำผลการวิจัยนั้นๆ มาพัฒนางานที่ปฏิบัติอยู่ จะส่งผลดีต่อการปฏิบัติงานว่าจุดไหนหรือกระบวนการทำงานขั้นตอนใดที่ควรปรับปรุงแก้ไข และก่อให้เกิดองค์ความรู้ส่งผลดีทั้งต่อกระบวนการปฏิบัติงานของตนเองและการดำเนินงานขององค์กรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น การขับเคลื่อนองค์กรให้ประสบความสำเร็จนั้นจึงจำเป็นต้องพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง          ในการนี้ สวนดุสิตโพลจึงจัดกิจกรรม “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย”  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้เรื่องการวิจัยแบบ R2R เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนา หรือปรับปรุงกระบวนการการทำงานให้ดีขึ้น และเพื่อสนับสนุนให้บุคลากรนำมาใช้ในการพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพสายสนับสนุนวิชาการในอนาคตต่อไปได้   คณะกรรมการการจัดการความรู้ สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต     คู่มือ KM เรื่อง […]

สรุปข่าวโพล

สรุปข่าวโพล สรุปข่าวโพล เป็นการรวบรวมข่าวผลการสำรวจของสวนดุสิตโพลในแต่ละประเด็นที่ได้นำเสนอผ่านสื่อมวลชน และได้รับการนำเสนอต่อสาธารณชน Link

แผนการจัดการความรู้ “กระบวนการจัดการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) ของสวนดุสิตโพล”

แผนการจัดการความรู้ “กระบวนการจัดการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) ของสวนดุสิตโพล” วัตถุประสงค์ 1.1 เพื่อให้สวนดุสิตโพลมีการจัดคู่มือการปฏิบัติงานที่ชัดเจน อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร ที่แสดงถึงรายละเอียดขั้นตอนการจัดการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) ของหน่วยงาน และสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานที่มุ่งไปสู่การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดผลงานที่ได้มาตรฐานเป็นไปตามเป้าหมาย ได้ผลิตผลหรือการบริการที่มีคุณภาพ และบรรลุข้อกำหนดที่สำคัญของกระบวนการ 1.2 เพื่อเป็นหลักฐานแสดงวิธีการทำงานที่สามารถถ่ายทอดให้กับผู้เข้ามาปฏิบัติงานใหม่ ในการจัดการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) รวมทั้งแสดงหรือเผยแพร่ให้กับบุคคลภายนอก หรือผู้ใช้บริการ ให้สามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์จากกระบวนการที่มีอยู่ 1.3 เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้ปฏิบัติงานในกระบวนการจัดการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)  ของสวนดุสิตโพล   แผนการจัดการความรู้ 2559

ความชื่นชอบที่แตกต่าง

  ในบทความนี่เราจะมาพูดเกี่ยวกับความชอบของแต่ล่ะคน ซึ่งเราสามารถบอกได้เลยว่าความชอบของแต่ล่ะคนนั้น อาจจะไม่เหมือนกันหมดซะทีเดียว บางคนอาจะชอบในการสะสมสิ่ง บางคนอาจจะชอบรูปภาพ บางคนอาจะชอบสะสมเกม เป็นต้น งั้นเราลองมาดูความชอบที่แตกต่าง ว่ามันแตกต่างกันยังไง เริ่มจากการเลือกในสิ่งที่คุณคิดว่ามันทำให้คุณมีความสุข กับการที่ได้มาครอบครอง หรือการทำในสิ่งที่ตัวเองรัก บางคนรรักในเสียงดนตรี บางรักในการเล่นเกมออนไลน์ บางคนรักในการเล่นกีฬา ฯลฯ และการที่เรายากจะให้ใครมาชอบในสิ่งเดียวกับเรานั้นมันอาจจะไม่ใช่เรื่องง่าย แต่ก็ไม่ใช้เรื่องยาก มันขึ้นอยู่กับว่าสิ่งนั้นมันมีความสนุกและหน้าประทับใจมากแค่ไหน หรือมันอาจจะมีการท้าทายที่เกิดขึ้นกับตัวบุคคลที่ชอบความท้าทาย  ความคิดเห็นที่ต่าง  แน่นอนว่าความคิดเห็นของคนเรานั้นย่อมมีแตกต่างกันไป ซึ่งเราจะมาบังคับให้ใครมีความคิดในแบบที่เราต้องการมันก็อาจจะไม่ง่าย เพราะเนื่องด้วยในปัจจุบันทุกอย่างมีข้อมูลออนไลน์ที่สามารถให้ค้นหาเกี่ยวกับความเป็นจริงได้ เพื่อที่จะนำมาใช้วิเคราะห์พินิจพิจารณานั้นเอง บางคนหากคุณไม่ใช้การให้ความคิดแบบตรรกะ นั้นอาจให้คุณขาดความน่าเชื่อถือและหากคุณสามารถอธิบายถึงหลักการและเหตุผลทางความคิด อาจจะดูน่าเชื่อถือ แต่นั้นก็ไม่ได้หมายความว่าคนที่รับฟังความคิกของคุณ จะต้องเห็นด้วยกับคุณเสมอ ซึ่งเค้าอาจจะมีตรรกะความคิดในอีกรูปแบบซึ่งไม่เหมือนกันกับคุณ  การอ่านความคิดคนอื่น  วิธีการที่จะรู้ทันคนอื่นนั้นคือการอ่านความคิดของเค้า มันไม่ใช่การนั่งยานแล้วได้ยิน แต่มันเป็นการอ่านจากลัษณะคำพูดหรือ กริยาของเค้า หรือแม้แต่สีหน้าแววตา มันเป็นองค์ประกอบที่ช่วยให้คุณได้รู้จักคนๆนั้นมากขึ้น หรือแม้แต่การนำไปใช้ในการตกลงเจรจาธุระกิจ ซึ่งการอ่านความคิดมันเป็นการคาดเดาจากความคิดของเราเท่านั้น แต่คุณไม่สามารถไปตัดสินลักษณส่วนบุคคลของคน ๆ นั้น ได้ เราจะลองมายกตัวอย่าง คุณเคยรู้จักคำว่า “Poker Face” กันหรือไม่ คำๆ นี้เกิดจากการเล่นเกมไพ่โป๊กเกอร์ ที่คุณจะต้องหลอกผู้เล่น เพื่อไม่ให้คนอื่นรู้ถึงสถานการณ์ไพ่ในมือของผู้นั้นๆ โดยมากผู้เล่นส่วนใหญ่มักจะทำหน้านิ่งๆ เพราะเป็นการแอ็คที่ดีปิดกั้นการอ่านเกมของคู้ต่อสู้ง่ายที่สุด […]

แผนการจัดการความรู้

แผนการจัดการความรู้ “กระบวนการจัดการประชุม โดยใช้เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (Paperless) ของสวนดุสิตโพล” ปัจจุบันเทคโนโลยีและการสื่อสารได้เจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว ในการดำเนินชีวิตประจำวันของมนุษย์อุปกรณ์สื่อสารและคอมพิวเตอร์ได้เข้ามามีบทบาทสำคัญต่อการดำเนินกิจกรรมต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการศึกษาค้นคว้าและการทำงาน ด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์จึงทำให้องค์กรต่างๆ นำเทคโนโลยีเหล่านี้ เข้ามาช่วยในการดำเนินงานขององค์กรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการรับ-ส่งข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ การให้บริการบนอินเตอร์เน็ต ตลอดจนการใช้เป็นเครื่องมือช่วยในการทำงานหรือจัดการประชุมตามวาระต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สวนดุสิตโพล ถือเป็นหน่วยงานหนึ่งที่ได้มีการนำเอาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการดำเนินงาน โดยเฉพาะทางด้านการจัดประชุม ซึ่งแต่เดิมการจัดประชุมแต่ละครั้ง ผู้ดำเนินการจะมีการใช้กระดาษทั้งขาวดำและสีเป็นจำนวนมาก ส่งผลทำให้เกิดการสิ้นเปลืองทรัพยากรธรรมชาติและงบประมาณในการจัดซื้อกระดาษและหมึกพิมพ์ อีกทั้งการขนย้ายเอกสารการประชุมหรือการแก้ไขข้อมูลต่างๆ ที่ผิดพลาด ก็ไม่สามารถทำได้อย่างรวดเร็ว            ด้วยเหตุนี้ ทางสวนดุสิตโพล จึงมีแนวคิดที่จะแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยการส่งเสริมให้บุคลากรในหน่วยงานหันมาใช้เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (Paperless) แทนการใช้กระดาษอย่างถาวร ไม่ว่าจะเป็นการบันทึกข้อมูล การจัดเก็บข้อมูล ตลอดจนการจัดการประชุม สัมมนาต่างๆ ไว้ในเครื่องแม่ข่าย (Server) ที่เชื่อมต่อระบบอินเตอร์เน็ตส่งผ่านเครือข่ายภายในและภายนอกหน่วยงานสวนดุสิตโพล ไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์พกพาอื่นๆ ของผู้รับปลายทาง แทนการส่งข้อมูลข่าวสารหรือสารสนเทศที่อยู่ในรูปแบบของเอกสารที่เป็นกระดาษ ทั้งนี้ ก็เพื่อเป็นการลดขั้นตอนของการทำงานให้มีประสิทธิภาพและรวดเร็วมากยิ่งขั้น อีกทั้งยังเป็นการลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและงบประมาณการจัดซื้อการดาษและหมึกพิมพ์อีกด้วย MORE

1 2
Copyright © 2019. All rights reserved.