รองศาสตราจารย์ ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ ประธานที่ปรึกษาอธิการบดี เป็นประธานในการประชุมสรุปประเด็นจากการประชุมคณะกรรมการอำนวยการสวนดุสิตโพล ครั้งที่ 2/2565 ณ ห้อง 203 อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน

กิตติพงศ์ อิ่มประคองศิลป์
04/08/2565

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *