พ.ศ. 2534  ซึ่งโลกอยู่ใน “ยุคสารนิเทศ” (INFORMATION AGE) ทำให้ทุกคนจำเป็นต้องใช้ข่าวสาร ข้อมูล ความรู้ ฯลฯ เพื่อประกอบการตัดสินใจในทุก ๆ เรื่อง แต่อย่างไรก็ตามจากการที่โลกในยุคปัจจุบันที่ปริมาณข่าวสาร ข้อมูล ความรู้ มีปริมาณเพิ่มขึ้นอย่างมากมายมหาศาล จนอยู่ในสภาวะที่เรียกว่า “INFORMATION EXPLOSION” ทำให้ไม่สามารถที่จะบริโภค ข่าวสาร ข้อมูล ความรู้ ได้ทุกเรื่อง จึงได้เกิด  “วิชาสารนิเทศศาสตร์” (INFORMATION SCIENCE) เพื่อฝึกฝนให้ผู้เรียนสามารถจัดการกับข่าวสารข้อมูล ความรู้ได้อย่างเป็นระบบ ผู้ที่ได้รับการฝึกนั้นก็คือ “นักสารนิเทศ” ที่จะให้บริการแก่คนทั่ว ๆ ไปได้ใช้ ข่าวสาร ข้อมูล ความรู้อย่างชาญฉลาด สถาบันราชภัฏสวนดุสิต จึงได้เปิดสอนวิชาเอกบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ ระดับปริญญาตรี (ศศ.บ.) ในปี พ.ศ. 2534 เพื่อผลิต “นักสารนิเทศ” ออกไปรับใช้สังคม

พ.ศ. 2535 – พ.ศ. 2537 รศ.ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ (ผศ.สุขุม เฉลยทรัพย์) อาจารย์ประจำภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นผู้ริเริ่มก่อตั้ง “สวนดุสิตโพล”โดยได้รับการสนับสนุนจาก รศ.ลำพอง บุญช่วย อธิการ ที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จในการก่อตั้งสวนดุสิตโพล ซึ่งการดำเนินงานสวนดุสิตโพลในระยะแรก คือ โพลสาธารณะสอบถามความคิดเห็นประชาชน “สวนดุสิตโพล”เป็นงานภาคสนามที่นักศึกษาวิชาเอกบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ ใช้เป็นสิ่งที่สร้างเสริมทักษะและประสบการณ์ด้วยการลงมือปฏิบัติจริง ทั้งการจัดหาข้อมูล การรวบรวม การจัดระบบ และวิเคราะห์จากข้อมูลดิบ จนถึงขั้นตอนการปรุงแต่ง และเผยแพร่ออกมาในรูปของ “สารนิเทศ” (INFORMATION)

พ.ศ. 2538 – พ.ศ. 2547 สวนดุสิตโพลเริ่มมีการรับงานจากหน่วยงานภายนอกทั้งองค์กรภาครัฐและเอกชน ในช่วงแรกสวนดุสิตโพลจะทำหน้าที่ออกแบบสอบถาม และลงเก็บข้อมูลภาคสนาม นำข้อมูลภาคสนามส่งบริษัท PROCESS LINES ประมวลผล ต่อมามีการเพิ่มเจ้าหน้าที่ประจำประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ประมวลผล เจ้าหน้าที่สำนักงาน และเจ้าหน้าที่ภาคสนาม เพื่อการขับเคลื่อนการทำโพลสาธารณะ และโพลธุรกิจให้มีประสิทธิภาพ ตลอดจนการให้บริการทางวิชาการ ที่เผยแพร่สู่สาธารณชนผ่านทางสื่อต่างๆ อย่างต่อเนื่อง

พ.ศ. 2548 – พ.ศ. 2555  เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่มีการจัดโครงสร้างการดำเนินงาน และฝ่ายรับผิดชอบการดำเนินงาน โดย รศ.ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เป็นประธาน    ที่ปรึกษาสวนดุสิตโพล และ รศ.ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ เป็นประธานดำเนินงานสวนดุสิตโพล มีบุคลากรเพิ่มมากขึ้นและได้มีการทำโครงสร้างการดำเนินงานสวนดุสิตโพล 9 กลุ่มงาน คือ กลุ่มงานเลขานุการ  กลุ่มงานนโยบายและแผน กลุ่มงานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ กลุ่มงานโพลสาธารณะ กลุ่มงานโพลธุรกิจ กลุ่มงานวิจัย กลุ่มงานภาคสนาม กลุ่มงานวิเคราะห์ข้อมูล และกลุ่มงานประมวลผล

 พ.ศ. 2556 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตได้มีการเปลี่ยนแปลงผู้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีจาก                         รศ.ดร.ศิโรจน์  ผลพันธิน  เป็น ผศ.ดร.พิทักษ์  จันทร์เจริญ และในส่วนของสวนดุสิตโพลได้มีการปรับเปลี่ยนผู้ดำรงตำแหน่งประธานที่ปรึกษาสวนดุสิตโพลจาก รศ.ดร. ศิโรจน์ ผลพันธิน  เป็น  รศ.ดร.สุขุม  เฉลยทรัพย์ และประธานดำเนินงานสวนดุสิตโพลจาก  รศ.ดร.สุขุม  เฉลยทรัพย์ เป็น นายณัฐพล  แย้มฉิม โดยมีคณะที่ปรึกษา 6 ท่าน คือ รศ.ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน  ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ  ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ  รศ.ดร.ธำรงค์ อุดมไพจิตรกุล

ผศ.ดร.ชลวิทย์  เจียรจิตต์ และ นายเชิญ  เถื่อนสุคนธ์ รวมไปถึงการปรับโครงสร้างการทำงานของสวนดุสิตโพล เพื่อให้มีการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็วต่อสถานการณ์ปัจจุบันที่ไม่หยุดนิ่ง และคู่แข่งทางการตลาดที่มีจำนวนมากขึ้น โดยมีโครงสร้าง 5 ฝ่าย คือ ฝ่ายสำนักงาน ฝ่ายโพลสาธารณะ ฝ่ายโพลธุรกิจ ฝ่ายวิจัยและสารนิเทศ และ ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ นอกจากนั้นยังบริการข้อมูลข่าวสารผ่านเครือข่ายสารสนเทศบนเว็บไซต์  คือ www.dusitpoll.dusit.ac.th และ https://www.facebook.com/suandusitpoll

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *