โครงการค้นหาผู้บริหารต้นแบบ ผู้บริหารในดวงใจ


กรุณาระบุเลขบัตรประชาชน
     สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับสวนดุสิตโพล จัดทำโครงการค้นหาผู้บริหาร ต้นแบบ ผู้บริหารในดวงใจ ที่มาจากการเลือกของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาทั่วประเทศ ซึ่งสามารถใช้เป็นฐานข้อมูลผู้บริหารที่มีการบริหารที่ดี เป็นที่ต้องการของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา และเป็นแนวทางในการพัฒนาผู้บริหารการศึกษา และผู้บริหารสถานศึกษาในอนาคต
การระบุเลขบัตรประชาชน มีวัตถุประสงค์เพื่อ
๑. การยืนยันว่าผู้โหวตมีฐานข้อมูลอยู่ในระบบของบุคลากรทางการศึกษา
๒. เป็นการให้โอกาสหนึ่งท่านต่อการลงชื่อเพียงหนึ่งครั้งเท่านั้น
๓. การใช้เลขที่บัตรประชาชนจะไม่มีผลต่อตัวท่านแต่อย่างใด
๔. การนำเสนอผลจะเป็นการนำเสนอเพียงภาพรวมของการลงคะแนนเท่านั้น
ขอขอบพระคุณที่ให้ความร่วมมือในการโหวต : สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
295 ถ.นครราชสีมา เขตดุสิต กทม. 10300 โทร. 0-2244-5498 โทรสาร. 0-2244-5600,5601