แบบสอบถามโครงการวิจัยการศึกษา สภาพปัจจุบัน ปัญหา และแนวทางในการพัฒนาหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู
(ตอบเฉพาะผู้เคยขอย้ายในตำแหน่งครู)

คำชี้แจง คำชี้แจง แบบสอบถามนี้เป็นเครื่องมือวิจัยในโครงการวิจัยการศึกษา สภาพปัจจุบัน ปัญหา และแนวทางในการพัฒนาหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษา วิเคราะห์ สภาพปัจจุบัน ปัญหา ในการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และเพื่อศึกษาข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนาหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยผลของการตอบแบบสอบถามจะไม่มีผลใด ๆ ต่อผู้ตอบ คณะผู้วิจัยจะนำเสนอในภาพรวมเท่านั้น
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. เพศ
2. อายุ
ปี
อายุราชการ
ปี
3. รายได้
4. ภูมิลำเนา
5. สถานที่ปฏิบัติงาน
6. สังกัด
7. ประสบการณ์การย้าย
7.1 ท่านเคยขอย้ายในกรณีใดบ้าง
จำนวนครั้งที่ขอย้าย
ครั้ง
จำนวนครั้งที่ขอย้าย
ครั้ง
จำนวนครั้งที่ขอย้าย
ครั้ง
7.2 สาเหตุในการขอย้าย (ตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ)
7.3 สถานศึกษาที่ท่านขอย้ายเป็นอย่างไร (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นต่อหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู
1. ความคิดเห็นต่อหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู
# ประเด็น เห็นด้วยอย่างยิ่ง <----> ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง
5 4 3 2 1
1. ประเภทการย้ายมี 3 กรณี
1.1 กรณีปกติ เช่น การย้ายตามคำร้องขอย้าย
1.2 กรณีพิเศษ เช่น ติดตามคู่สมรส เจ็บป่วยร้ายแรง ดูแลบิดา มารดา
1.3 กรณีเพื่อความเหมาะสมและประโยชน์ทางราชการ เช่น เพื่อแก้ไขปัญหาการบริหาร
2. คุณสมบัติของผู้ขอย้ายของกรณีปกติ
2.1 การปฏิบัติงานในตำแหน่งครูไม่น้อยกว่า 24 เดือน
2.2 ไม่อยู่ระหว่างลาศึกษาต่อ
2.3 อายุราชการเหลือไม่น้อยกว่า 24 เดือน นับถึง 30 กันยายน
3. การย้ายการณีพิเศษสามารถขอย้ายได้ตลอดปี
4. การย้ายกรณีพิเศษไม่กำหนดระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งครูในการขอย้าย
5. ตำแหน่งครูผู้ช่วยไม่สามารถขอย้ายได้
6. การยื่นคำร้องปีละ 1 ครั้ง ในเดือนมกราคม เป็นเวลา 15 วันทำการ
7. ระยะเวลาการพิจารณาการย้าย ปีละ 2 รอบ
8. องค์ประกอบการพิจารณาการย้าย ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง
9. ตำแหน่งว่างหลังจากรอบการพิจารณาไม่สามารถใช้พิจารณาย้ายนอกรอบการย้ายตามที่ ก.ค.ศ. กำหนดได้
10. การย้ายกรณีพิเศษ ให้เป็นดุลพินิจของ กศจ.
11. การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโดย กศจ.
12. สามารถยื่นคำร้องได้เพียงเขตพื้นที่การศึกษาเดียว
2. สาเหตุที่ทำให้ไม่สามารถย้ายได้ตามความประสงค์ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
3. ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
4. ข้อเสนอแนะอื่น ๆ