แบบสอบถามโครงการวิจัยการศึกษา สภาพปัจจุบัน ปัญหา และแนวทางในการพัฒนาหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู
(ตอบเฉพาะผู้เคยขอย้ายในตำแหน่งครู)

คำชี้แจง คำชี้แจง แบบสอบถามนี้เป็นเครื่องมือวิจัยในโครงการวิจัยการศึกษา สภาพปัจจุบัน ปัญหา และแนวทางในการพัฒนาหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษา วิเคราะห์ สภาพปัจจุบัน ปัญหา ในการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และเพื่อศึกษาข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนาหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยผลของการตอบแบบสอบถามจะไม่มีผลใด ๆ ต่อผู้ตอบ คณะผู้วิจัยจะนำเสนอในภาพรวมเท่านั้น
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. เพศ
2. อายุ
ปี
อายุราชการ
ปี
3. รายได้
4. ภูมิลำเนา
5. สถานที่ปฏิบัติงาน
6. สังกัด
7. ประสบการณ์การย้าย
7.1 ท่านเคยขอย้ายในกรณีใดบ้าง
จำนวนครั้งที่ขอย้าย
ครั้ง
จำนวนครั้งที่ขอย้าย
ครั้ง
จำนวนครั้งที่ขอย้าย
ครั้ง
7.2 สาเหตุในการขอย้าย (ตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ)
7.3 สถานศึกษาที่ท่านขอย้ายเป็นอย่างไร (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นต่อหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู
1. ความคิดเห็นต่อหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู
# ประเด็น เห็นด้วยอย่างยิ่ง <----> ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง
5 4 3 2 1
2. สาเหตุที่ทำให้ไม่สามารถย้ายได้ตามความประสงค์ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
3. ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
4. ข้อเสนอแนะอื่น ๆ