ดัชนีการเมืองไทย

ส่วนที่ 1 สถานภาพส่วนบุคคล
เพศ
อายุ
การศึกษา
อาชีพ
รายได้ต่อเดือนของท่าน
ที่พักอาศัยปัจจุบัน
ตามที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี แถลงนโยบายรัฐบาลต่อรัฐสภาเป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคมที่ผ่านมา โดยแบ่งเป็น 2 ส่วนหลัก คือ นโยบายหลัก 12 ด้าน ซึ่งจะเป็นทิศทางการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลในช่วง 4 ปีข้างหน้า และนโยบายเร่งด่วน 12 เรื่อง ที่จะต้องดำเนินการเพื่อบรรเทาปัญหาและลดผลกระทบกับประชาชนและระบบเศรษฐกิจของประเทศ
1.“ดัชนีการเมืองไทย ครั้งที่ 3” ถ้าคะแนนแต่ละข้อเต็ม 10 ตั้งแต่รัฐบาลประยุทธ์ 2 แถลงนโยบายครั้งแรกเมื่อวันที่ 25 ก.ค. 62 และเข้ามาบริหารประเทศจนถึง ณ วันนี้เป็นเวลา 3 เดือนเต็ม ซึ่งได้มีการให้คะแนนดัชนีการเมืองไทยเดือนกันยายนไปแล้ว จึงให้ท่านเปรียบเทียบกับเดือนตุลาคมนี้ว่าดีขึ้นหรือแย่ลงกว่าเดือนที่ผ่านมา โดยท่านจะให้คะแนนแต่ละข้อเท่าไร?
ประเด็น “ดัชนีการเมืองไทย” สำรวจครั้งที่ 2 กันยายน 62 คะแนนตุลาคม 62
(0-10)