ดัชนีการเมืองไทย ตุลาคม 2562

ส่วนที่ 1 สถานภาพส่วนบุคคล
เพศ
อายุ
การศึกษา
อาชีพ
รายได้ต่อเดือนของท่าน
ที่พักอาศัยปัจจุบัน
ตามที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี แถลงนโยบายรัฐบาลต่อรัฐสภาเป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคมที่ผ่านมา โดยแบ่งเป็น 2 ส่วนหลัก คือ นโยบายหลัก 12 ด้าน ซึ่งจะเป็นทิศทางการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลในช่วง 4 ปีข้างหน้า และนโยบายเร่งด่วน 12 เรื่อง ที่จะต้องดำเนินการเพื่อบรรเทาปัญหาและลดผลกระทบกับประชาชนและระบบเศรษฐกิจของประเทศ
1.“ดัชนีการเมืองไทย ครั้งที่ 3” ถ้าคะแนนแต่ละข้อเต็ม 10 ตั้งแต่รัฐบาลประยุทธ์ 2 แถลงนโยบายครั้งแรกเมื่อวันที่ 25 ก.ค. 62 และเข้ามาบริหารประเทศจนถึง ณ วันนี้เป็นเวลา 3 เดือนเต็ม ซึ่งได้มีการให้คะแนนดัชนีการเมืองไทยเดือนกันยายนไปแล้ว จึงให้ท่านเปรียบเทียบกับเดือนตุลาคมนี้ว่าดีขึ้นหรือแย่ลงกว่าเดือนที่ผ่านมา โดยท่านจะให้คะแนนแต่ละข้อเท่าไร?
ประเด็น “ดัชนีการเมืองไทย” สำรวจครั้งที่ 2 กันยายน 62 คะแนนตุลาคม 62
(0-10)
1.ผลงานของนายกรัฐมนตรี 3.92
2.ผลงานของรัฐบาล 3.90
3.การบริหารประเทศตามนโยบายที่ประกาศไว้ 3.89
4.การปฏิบัติงานของฝ่ายค้าน 5.75
5.การดำเนินงานของพรรคการเมืองโดยภาพรวม 4.44
6.การปฏิบัติตนของนักการเมือง /ความสามัคคีของนักการเมือง 3.74
7.สภาพของสังคมโดยรวม 4.12
8.ความเป็นอยู่ของประชาชน 3.79
9.ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 4.25
10.การจัดการศึกษาสำหรับประชาชน 4.51
11.จริยธรรม /วัฒนธรรมของคนในชาติ 4.81
12.ข่าวสารที่เผยแพร่จากสื่อต่างๆให้ประชาชนได้รับรู้ 5.06
13.ความสามัคคีของคนในชาติ 4.81
14.การพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า 4.22
15.การมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรอิสระ 4.10
16.ความมั่นคงของประเทศ /การก่อการร้าย 4.44
17.สภาพเศรษฐกิจโดยภาพรวม 3.64
18.ค่าครองชีพ /เงินเดือน /ค่าจ้าง /สวัสดิการ 3.64
19.ราคาสินค้า 3.33
20.การแก้ปัญหาคอรัปชั่น 3.62
21.การแก้ปัญหาการว่างงาน 3.59
22.การแก้ปัญหาความยากจน 3.36
23.การแก้ปัญหายาเสพติด 3.72
24.การแก้ปัญหาผู้มีอิทธิพล 4.13
25.การแก้ปัญหาต่างๆของรัฐบาลในภาพรวม 3.88