ดัชนีการเมืองไทย กันยายน 2562

ส่วนที่ 1 สถานภาพส่วนบุคคล
เพศ
อายุ
การศึกษา
อาชีพ
รายได้ต่อเดือนของท่าน
ที่พักอาศัยปัจจุบัน
ตามที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี แถลงนโยบายรัฐบาลต่อรัฐสภาเป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคมที่ผ่านมา โดยแบ่งเป็น 2 ส่วนหลัก คือ นโยบายหลัก 12 ด้าน ซึ่งจะเป็นทิศทางการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลในช่วง 4 ปีข้างหน้า และนโยบายเร่งด่วน 12 เรื่อง ที่จะต้องดำเนินการเพื่อบรรเทาปัญหาและลดผลกระทบกับประชาชนและระบบเศรษฐกิจของประเทศ
1.“ดัชนีการเมืองไทย ครั้งแรก” ถ้าคะแนนแต่ละข้อเต็ม 10 ตั้งแต่รัฐบาลประยุทธ์ 2 แถลงนโยบายครั้งแรก เมื่อวันที่ 25 ก.ค. 62 และเข้ามาบริหารประเทศจนถึง ณ วันนี้เป็นเวลาเกือบ 1 เดือนเต็ม ท่านให้คะแนนแต่ละข้อเท่าไร?
ประเด็น “ดัชนีการเมืองไทย” สำรวจครั้งแรก สิงหาคม 62 คะแนน
(0-10)
1.ผลงานของนายกรัฐมนตรี 4.63
2.ผลงานของรัฐบาล 4.56
3.การบริหารประเทศตามนโยบายที่ประกาศไว้ 4.49
4.การปฏิบัติงานของฝ่ายค้าน 5.92
5.การดำเนินงานของพรรคการเมืองโดยภาพรวม 4.72
6.การปฏิบัติตนของนักการเมือง /ความสามัคคีของนักการเมือง 4.09
7.สภาพของสังคมโดยรวม 4.47
8.ความเป็นอยู่ของประชาชน 4.19
9.ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 4.62
10.การจัดการศึกษาสำหรับประชาชน 4.90
11.จริยธรรม /วัฒนธรรมของคนในชาติ 5.08
12.ข่าวสารที่เผยแพร่จากสื่อต่างๆให้ประชาชนได้รับรู้ 5.28
13.ความสามัคคีของคนในชาติ 4.91
14.การพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า 4.60
15.การมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรอิสระ 4.57
16.ความมั่นคงของประเทศ /การก่อการร้าย 4.70
17.สภาพเศรษฐกิจโดยภาพรวม 4.09
18.ค่าครองชีพ /เงินเดือน /ค่าจ้าง /สวัสดิการ 4.08
19.ราคาสินค้า 3.86
20.การแก้ปัญหาคอรัปชั่น 4.01
21.การแก้ปัญหาการว่างงาน 4.01
22.การแก้ปัญหาความยากจน 3.91
23.การแก้ปัญหายาเสพติด 4.09
24.การแก้ปัญหาผู้มีอิทธิพล 4.23
25.การแก้ปัญหาต่างๆของรัฐบาลในภาพรวม 4.38