ปางถวายเนตร

พระประจำวันอาทิตย์

ลักษณะพระพุทธรูป พระพุทธรูปที่อยู่ในพระอริยาบดยืน ลืมพระเนตรทั้งสองเพ่งไปข้างหน้า พระหัตถ์ทั้งสองห้อยลงมาประสานกันอยู่ระหว่างพระเพลา (ตัก) พระหัตถ์ขวาซ้อมเหลื่อมพระหัตถ์ซ้าย อยู๋ในพระอาการสังวรทอดพระเนตรดูต้นพระศรีมหาโพธิ์ ความเป็นมา เมื่อครั้งพระบรมศาสดาได้ตรัสรู้พระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้ว ก็ได้ประทับเสวยวิมุติสุข (สุขอันเกิดจากความสงบ) อยู่ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ เป็นระยะเวลา 7 วัน จากนั้นได้เสร็จไปประทับยืน ณ ที่กลางแจ้งทางทิศอีสานของต้นพระศรีมหาโพธิ์ทอดพระเบตรต้นพระศรีมหาโพธิ์โดยไม่กระพริบพระเนตร เป็นเหตุแห่งการสร้างพระพุทธรูปปางนี้เรียกว่า ปางถวายเนตร นิยมสร้างเป็นพระพุทธรูปเพื่อสักการบูชาประจำของคนเกิด วันอาทิตย์

Copyright © 2018. All rights reserved.