HIGHLIGHT

Slider

“สวนดุสิต คุยสร้างงาน”

การจัดการความรู้ Knowledge Management (KM) ในหัวข้อ “ศิลปะการดูพระเครื่อง” โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์เป็นวิทยากรนำ KM ในการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผดุง พรมมูล ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์เป็นผู้ดำเนินรายการ และ คุณสีหราช ดวงศรี เป็นวิทยากรรับเชิญ ในวันอังคารที่ 11กันยายน2561 ณ ห้อง Co-Working Space ชั้น 1 ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

คนไทยคิดอย่างไร? กับ พระเครื่อง

พระเครื่องกับคนไทยที่นับถือพุทธศาสนาเป็นของคู่กันมานาน  ซึ่งเป็นทั้งการเคารพบูชา กราบไหว้ เป็นที่ยึดเหนี่ยวทางใจ ในปัจจุบันเป็นยุคไทยแลนด์ 4.0 พระเครื่องก็ได้มีการพัฒนาออกมาในลักษณะพุทธพาณิชย์ และกลายเป็นธุรกิจที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็ว โดยข้อมูลเกี่ยวกับพระเครื่องเป็นประเด็นที่ควรศึกษา เพราะมีประโยชน์ต่อการวิเคราะห์ทั้งด้านความศรัทธาและด้านธุรกิจ “สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จึงได้สำรวจความคิดเห็นของชาวพุทธที่มีต่อพระเครื่องทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,126 คน ระหว่างวันที่  11-15 กันยายน 2561

ความรู้

พระประจำวันอาทิตย์

ลักษณะพระพุทธรูป พระพุทธรูปที่อยู่ในพระอริยาบดยืน ลืมพระเนตรทั้งสองเพ่งไปข้างหน้า พระหัตถ์ทั้งสองห้อยลงมาประสานกันอยู่ระหว่างพระเพลา (ตัก) พระหัตถ์ขวาซ้อมเหลื่อมพระหัตถ์ซ้าย อยู๋ในพระอาการสังวรทอดพระเนตรดูต้นพระศรีมหาโพธิ์ ความเป็นมา เมื่อครั้งพระบรมศาสดาได้ตรัสรู้พระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้ว ก็ได้ประทับเสวยวิมุติสุข (สุขอันเกิดจากความสงบ) อยู่ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ เป็นระยะเวลา 7 วัน จากนั้นได้เสร็จไปประทับยืน ณ ที่กลางแจ้งทางทิศอีสานของต้นพระศรีมหาโพธิ์ทอดพระเบตรต้นพระศรีมหาโพธิ์โดยไม่กระพริบพระเนตร เป็นเหตุแห่งการสร้างพระพุทธรูปปางนี้เรียกว่า ปางถวายเนตร นิยมสร้างเป็นพระพุทธรูปเพื่อสักการบูชาประจำของคนเกิด วันอาทิตย์

พระเครื่อง

เหรียญบูชาหลวงพ่อเกษม เขมโก

เหรียญที่ระลึก 80 ปี สวนดุสิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตจัดสร้างเหรียญที่ระลึก 80 ปี สวนดุสิต ผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดหาทุนให้นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

คลังความรู้พระเครื่อง สวนดุสิตโพล

แหล่งข้อมูลพระเครื่องชั้นนำของเมืองไทย

พระเนื้อผงพระเนื้อดิน
พระเนื้อชิน(อโลหะ)พระเนื้อว่านพระเนื้อโลหะ

เกี่ยวกับเรา

สวนดุสิตโพล
โทรศัพท์: 02-244-5210, 5211   แฟกซ์: 02-244-5600-1
อีเมล์: suandusitpoll@dusit.ac.th
ไลน์: @suandusitpoll