ชื่อเอกสาร ชื่อผู้บรรยาย วันที่บรรยาย lecture_date
เทคนิคการทำโพล นายณัฐพล แย้มฉิม ดูเอกสารการบรรยาย 08/02/2562 2019-02-08
การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการพัฒนาข้าราชครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อานวยการและรองผู้อานวยการเชี่ยวชาญ (ระยะที่ 77) แนวทางการพัฒนาการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้บริหารสถานศึกษา รองศาสตราจารย์ ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ ดูเอกสารการบรรยาย 05/04/2562 2019-04-05
การอบรมเชิงปฏิบัติการ “ปัจฉิมนิเทศ เตรียมความพร้อมบัณฑิตสู่การเป็นพยาบาลวิชาชีพ” โครงการเตรียมความพร้อมบัณฑิตสู่การเป็นพยาบาลวิชาชีพ รองศาสตราจารย์ ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ ดูเอกสารการบรรยาย 20/03/2562 2019-03-20
การจัดการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารงานยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ 10 (ยธส.10) การบริหารการเปลี่ยนแปลง รองศาสตราจารย์ ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ ดูเอกสารการบรรยาย 28/03/2562 2019-03-28
โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะผู้อานวยการและรองผู้อานวยการชานาญการพิเศษ (ระยะที่ 75) การประเมินผลการบริหารสถานศึกษาเชิงปฏิบัติ รองศาสตราจารย์ ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ ดูเอกสารการบรรยาย 15/02/2562 2019-02-15
การฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารมหานครระดับสูง รุ่นที่ 14 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 หลักการบริหารและประสบการณ์ของนักบริหาร รองศาสตราจารย์ ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ ดูเอกสารการบรรยาย 21/02/2562 2019-02-21
คิดอย่างไรสวนดุสิต คิดเพื่ออนาคต รศ.ดร. สุขุม เฉลยทรัพย์ ดูเอกสารการบรรยาย 01/07/2562 2019-07-01
งานปัจฉิมนิเทศและแสดงความยินดีกับผู้สาเร็จการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิตประจาปีการศึกษา 2561 ครองตน ครองคน ครองงาน ของผู้นายุคดิจิทัล วันพุธที่ 16 มิถุนายน พ.ศ.2562 ณ ห้องกุมาริกา โรงแรมดุสิตเพลส รศ.ดร.สุขุม ฌฉลยทรัพย์ ดูเอกสารการบรรยาย 19/06/2562 2019-06-19
โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ (ระยะที่ 80) การประเมินผลการบริหารสถานศึกษาเชิงปฏิบัติ รองศาสตราจารย์ ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ ดูเอกสารการบรรยาย 12/07/2562 2019-07-12
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การจัดทำแผนกลยุทธ์ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ บรรยายพิเศษ หัวข้อ “องค์กรตายแล้ว” รองศาสตราจารย์ ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ ดูเอกสารการบรรยาย 27/09/2562 2019-09-27
การประชุมสัมมนาเครือข่ายเพื่อประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ และเสริมสร้างภาพลักษณ์ของสำนักงาน ก.ค.ศ. แนวทางการสร้างการรับรู้ และเสริมสร้างภาพลักษณ์ของสำนักงาน ก.ค.ศ. รองศาสตราจารย์ ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ ดูเอกสารการบรรยาย 27/09/2562 2019-09-27