ชื่อเอกสาร ชื่อผู้บรรยาย วันที่บรรยาย lecture_date
โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะผู้อานวยการและรองผู้อานวยการชานาญการพิเศษ (ระยะที่ 62) ประสบการณ์การบริหารสถานศึกษาสู่ความสาเร็จ รศ.ดร. สุขุม เฉลยทรัพย์ ดูเอกสารการบรรยาย 12/01/2561 2018-01-12
การประชุมเชิงปฏิบัติการกาหนดกรอบแนวทางการดาเนินการตามชุดโครงการวิจัย เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูฯ การพัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครู ในสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนแนวใหม่หรือจัดการศึกษาเฉพาะทาง รศ.ดร. สุขุม เฉลยทรัพย์ ดูเอกสารการบรรยาย 13/02/2561 2018-02-13
การศึกษาอบรมหลักสูตรนายทหารสัญญาบัตรชั้นต้น รุ่น 41 ประจาปีการศึกษา 2561 วิชา ศาสตร์และศิลปะในการเป็นผู้นาในโลกยุคใหม่ หัวข้อ “แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผู้นา” รศ.ดร. สุขุม เฉลยทรัพย์ ดูเอกสารการบรรยาย 16/03/2561 2018-03-16
การศึกษาอบรมหลักสูตรนายทหารสัญญาบัตรชั้นต้น รุ่น 41 ประจาปีการศึกษา 2561 วิชา ศาสตร์และศิลปะในการเป็นผู้นาในโลกยุคใหม่ หัวข้อ ทักษะการใช้อานาจ และการเจรจาต่อรอง รศ.ดร. สุขุม เฉลยทรัพย์ ดูเอกสารการบรรยาย 19/03/2561 2018-03-19
โครงการเชิดชูเอกลักษณ์ วัฒนธรรมไทยประเพณีของวิชาชีพพยาบาล กิจกรรมที่ 1 “ปัจฉิมนิเทศ” หัวข้อ มุมมองต่อการทางานในสังคมปัจจุบัน รศ.ดร. สุขุม เฉลยทรัพย์ ดูเอกสารการบรรยาย 22/03/2561 2018-03-22
การศึกษาอบรมหลักสูตรนายทหารสัญญาบัตรชั้นต้น รุ่น 41 ประจาปีการศึกษา 2561 วิชา ศาสตร์และศิลปะในการเป็นผู้นาในโลกยุคใหม่ หัวข้อ “ทักษะการคิด” (Thinking Skills) วัน รศ.ดร. สุขุม เฉลยทรัพย์ ดูเอกสารการบรรยาย 17/04/2561 2018-04-17
แบบฝึกทักษะการคิดในหลากหลายมิติ : กรณีศึกษาความสาเร็จของละคร “บุพเพสันนิวาส” รศ.ดร. สุขุม เฉลยทรัพย์ ดูเอกสารการบรรยาย 18/04/2561 2018-04-18
โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มี และเลื่อนเป็นวิทยฐานะชานาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ หัวข้อ “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” รศ.ดร. สุขุม เฉลยทรัพย์ ดูเอกสารการบรรยาย 19/04/2561 2018-04-19
การประชุมสัมมนาฝ่ายเลขานุการ ก.ค.ศ. และ อ.ก.ค.ศ. วิสามัญฯ หัวข้อ “เทคนิคการจัดการประชุม” รศ.ดร. สุขุม เฉลยทรัพย์ ดูเอกสารการบรรยาย 20/04/2561 2018-04-20
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ห้องสมุดในยุค 4.0” รศ.ดร. สุขุม เฉลยทรัพย์ ดูเอกสารการบรรยาย 07/06/2561 2018-06-07
โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะผู้อานวยการและรองผู้อานวยการชานาญการพิเศษ (ระยะที่ 67) ประสบการณ์การบริหารสถานศึกษาสู่ความสาเร็จ รศ.ดร. สุขุม เฉลยทรัพย์ ดูเอกสารการบรรยาย 15/06/2561 2018-06-15
การสัมมนาบริการวิชาการ เรื่องมาตรฐานการรับรองคุณภาพการจัดการข้อมูลวิจัยในคลังสารสนเทศสถาบัน มาตรฐานและการสื่อสารทางวิชาการนั้นสาคัญไฉน? รศ.ดร. สุขุม เฉลยทรัพย์ ดูเอกสารการบรรยาย 18/06/2561 2018-06-18
โครงการ “พัฒนาสมรรถนะของบุคลากร (EdpeX หลักสูตรสายผู้บริหาร)” “ผู้บริหาร” กับ “การจัดการความรู้” ในมหาวิทยาลัย รศ.ดร. สุขุม เฉลยทรัพย์ ดูเอกสารการบรรยาย 25/06/2561 2018-06-25
โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รศ.ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ ดูเอกสารการบรรยาย 04/09/2561 2018-09-04
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการ โรงเรียนกฎหมายและการเมือง ครั้งที่ 1 ถอดบทเรียนและการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ สาหรับบุคลากรด้านกฏหมาย การเมือง และการบริหารรัฐกิจ รศ.ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ ดูเอกสารการบรรยาย 09/08/2561 2018-08-09
“หน่วยงานภาครัฐ” ทาไม? ต้องบริหาร “ความเสี่ยง” รศ.ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ ดูเอกสารการบรรยาย 14/09/2561 2018-09-14
IDP+IS การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรในยุค 4.0 รศ.ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ ดูเอกสารการบรรยาย 21/09/2561 2018-09-21
โพลกับงานด้านอาหารและโภชนาการ เราได้อะไรจากกาารทำโพล นายณัฐพล แย้มฉิม ดูเอกสารการบรรยาย 05/11/2561 2018-11-05
การเฝ้าระวังพฤติกรรมด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม โดยเทคนิคการทำโพลสำรวจความคิดเห็น นายณัฐพล แย้มฉิม ดูเอกสารการบรรยาย 18/12/2561 2018-12-18