รหัส หัวข้อบริการวิชาการ หน่วยงาน
621001 โครงการสำรวจการรับรู้และเข้าถึงสื่อโฆษณา CSR ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ประจำปี 2561 บริษัท วีเซียม(ประเทศไทย) จำกัด
623001 แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ โครงการ La-oriety English Program โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ โรงเรียนสาธิทละอออุทิศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
621002 โครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อโครงการแก้ปัญหาหนี้นอกระบบของรัฐบาล ร้อยตำรวจโทหญิงปวีณา ฟุ้งตระกูล
621004 ความคิดเห็นของผู้ใช้บริการ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ร้อยตำรวจโทหญิงปวีณา ฟุ้งตระกูล
624001 การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อพระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา พ.ศ. 2560 สภาโพล
621003 โครงการสำรวจการรับรู้ข้อมูล บสย. ของผู้ประกอบการทั่วไปต่อบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อย(บสย.)
621005 การสำรวจความคิดเห็นต่อบทวิเคราะห์/วิจัยทางเศรษฐกิจของสถาบันทางเศรษฐกิจและการเงิน ปี 2561 บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด
621006 โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอส ประจำปีงบประมาณ 2561 บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
623002 สวัสดิภาพ ที่ครูไทยต้องการ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
621007 โครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมของบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
621008 การสำรวจพฤติกรรมการบริโภคไข่ไก่สด Elanco (Thailand) Ltd
621009 โครงการสำรวจปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินเลือกอพาร์ทเมนท์ และการพักโรงแรม ในบริเวณแยกไฟฉาย พรานนก ปิ่นเกล้า บริษัท มองไกล คอนซัลติ้ง จำกัด
621010 โครงการประเมินผลการรับรู้สื่อประชาสัมพันธ์ทางโทรทัศน์ เกี่ยวกับภารกิจของ กปถ. บริษัท โปร อิมเมจ จำกัด
621011 โครงการประเมินการใช้ พ.ร.ก. การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ครั้งที่ 1 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค 4 ส่วนหน้า
621012 ความคิดเห็นต่อโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บริษัท ดิจิทัล บิสิเนส คอนซัลท์ จำกัด
621013 โครงการสำรวจการรับรู้ผลิตภัณฑ์ผงปรุงรส บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด
621014 การประมวลผล วิเคราะห์ผล และสรุปผลการสำรวจความพึงพอใจต่อการดำเนินการของบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (บตท.) บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (บตท.)
621015 การสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อฝ่ายงานต่างๆ ของธนาคารกสิกรไทย บริษัทของธนาคารกสิกรไทย และกลุ่มบริษัทให้บริการสนับสนุนงานต่อธนาคารกสิกรไทย ประจำปี 2561 บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด
621018 โครงการสำรวจการรับรู้และเข้าถึงสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์โครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 (Ranking) หลังการวางจำหน่ายฉลากรูปแบบใหม่ผ่านสื่อโทรทัศน์ ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย บริษัท วีเซียม(ประเทศไทย) จำกัด
621016 การสำรวจความคิดเห็นต่อการจัดกิจกรรม Jim Thompson Farm 2561 บริษัท อุตสาหกรรมไหมไทย จำกัด (สาขาที่ 12)
621017 โครงการจ้างเหมาสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อโครงการ กระทรวงวัฒนธรรม
621019 โครงการสำรวจการรับรู้เกี่ยวกับ “รางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการ ด้านการเงินการคลัง” ของ กรมบัญชีกลาง บริษัท โอเพน-มายด์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
621020 โครงการสำรวจทัศนคติและความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นของกองทัพบก ประจำปีงบประมาณ 2562 สำนักงานเลขานุการกองทัพบก
621021 การสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการทางการกีฬาของการกีฬาแห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 การกีฬาแห่งประเทศไทย
621022 ประเมินผลการใช้ พ.ร.บ. การรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. 2551 (ครั้ง 1) กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค 4 ส่วนหน้า
621023 โครงการจ้างที่ปรึกษาสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด
621024 โครงการบรรเทาผลกระทบจากการปรับราคาขายปลีกก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ภาคครัวเรือน ปี 2562 ระยะ 1 บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
621025 การสำรวจภาวะครองชีพครัวเรือนไทย บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด
621026 การประเมินผลการรับรู้ และความพึงพอใจ ผ่านรายการ คู่ข่าวเสาร์ - อาทิตย์ ช่วง เคียงคู่รู้ค่า กับ ธ.ก.ส. บริษัท อสมท. จำกัด (มหาชน)
621027 การประเมินผลการรับรู้ และความพึงพอใจ ผ่านรายการ THE INSIDER SEASON2 บริษัท อสมท. จำกัด (มหาชน)
621028 การประเมินการรับรู้ภาพลักษณ์ของ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ประจำปี 2561 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
621029 โครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของกองทัพบกในการรักษาความสงบเรียบร้อย ในสถานการณ์ปัจจุบัน สำนักงานเลขานุการกองทัพบก
621030 โครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการประชาสัมพันธ์การตรวจเลือกทหารกองเกิน เข้ารับราชการทหารกองประจำการของกองทัพบก ประจำปีงบประมาณ 2562 สำนักงานเลขานุการกองทัพบก
621031 โครงการประเมินการใช้ พ.ร.ก. การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ครั้งที่ 2) กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค 4 ส่วนหน้า
621032 การจัดจ้างประเมินผลการปฏิบัติงานของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภาและเลขาธิการคุรุสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
621033 โครงการสำรวจการรับรู้ข้อมูลข่าวสารโครงการศึกษาพื้นที่เมืองชั้นใน ชั้นกลาง ชั้นนอก ผังเมืองรวมเมืองพระนครศรีอยุธยา บริษัท อัพเปอร์พลัส จำกัด
623003 แบบประเมินความพึงพอใจของหัวหน้าหน่วยงานที่มีต่อนักศึกษาตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกรมส่งเสริมเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต (โครงการ รมป.) ภาคเรียนที่ 1/2561 โครงการความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
623004 แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกรมส่งเสริมเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต (โครงการ รมป.) ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 โครงการความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
621034 การเพิ่มประสิทธิภาพระบบประเมินตนเองของคณะกรรมการส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ และคณะอนุกรรมการ ปีงบประมาณ 2562 สำนักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)
621035 การเก็บข้อมูลอนามัยโพล เรื่องการรับรู้ พฤติกรรม การดูแล ป้อกันสุขภาพจากฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน กรมอนามัย
621036 โครงการสำรวจทัศนคติและความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อกองทัพบก สำนักงานเลขานุการกองทัพบก
621037 การสำรวจความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายต่อการบริโภคผลิตภัณฑ์อาหารของ JIFFY PTT Retail Management Co.,Ltd.
621038 การจ้างประมวลผลโครงการศึกษาการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ และของเสียอันตราย ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการสารและของเสียอันตราย
621039 การสำรวจความพึงพอใจจากการรับชมรายการโทรทัศน์ภาคภาษาอังกฤษ ในโครงการพัฒนาสถานีโทรทัศน์ภาคภาษาอังกฤษและสถานีโทรทัศน์อาเซียน (ครั้งที่ 1) บริษัท เบิร์ด อาย วิว เน็ตเวิร์ค จำกัด
621040 การสำรวจความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจในช่วงก่อนและหลังการเลือกตั้ง 2562 บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด
621041 การสำรวจพฤติกรรมการสั่งอาหารผ่าน APP บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด
621042 การสำรวจความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจในช่วงก่อนและหลังเลือกตั้ง (ครั้งที่ 2) บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด
621043 โครงการสำรวจการรับรู้สื่อของโครงการ “ก้าว...มั่นคง” ของสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) สถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5
621044 การประเมินผลการรับรู้โครงการประชาสัมพันธ์ ส่งเสริม คุ้มครอง อนุรักษ์ภูมิปัญญา การแพทย์แผนไทยสู่สาธารณะ บริษัท กรีน เน็ต 1282 ่จำกัด (สำนักงานใหญ๋)
621045 โครงการสำรวจความคิดเห็นต่อสารคดี เกษตรมิติใหม่ บริษัท 168 มีเดีย เอเจนซี่ จำกัด
621046 การจัดการข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติเพื่อใช้สำหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการ สสปน. ประจำปี 2562 สำนักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)
621047 โครงการสำรวจพฤติกรรมการดื่มนมของคนไทย สมาคมอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์อาหารนมไทย
623007 แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
621048 โครงการบรรเทาผลกระทบจากการปรับราคาขายปลีกก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ภาคครัวเรือน ปี 2562 ระยะ 2 บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
621049 โครงการศึกษาการรับรู้และความคิดเห็นของครอบครัวทหารใหม่ต่อการจัดกิจกรรมต้อนรับครอบครัวและญาติทหารใหม่ ผลัด 1/2562 สำนักงานเลขานุการกองทัพบก
621050 การประเมินผลโครงการอาสาสมัครประกันภัย ประจำปี 2562 สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
621051 การสำรวจความคิดเห็นต่อหน่วยงานวิจัยของประเทศ ปี2562 บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด
621052 โครงการประเมินการใช้ พ.ร.ก. การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ครั้งที่ 3) กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค 4 ส่วนหน้า
621053 โครงการสำรวจความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมงานมหกรรมการเงิน ครั้งที่ 19 (Money Expo 2019) บริษัท มีเดีย แอสโซซิเอตเด็ด จำกัด
621054 Survey Market Teen การสำรวจพฤติกรรมการใช้โทรศัพท์มือถือ 2019-2020 บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด
621055 กิจกรรมการติดตามประเมินผลการประชาสัมพันธ์สร้างความรับรู้ความเข้าใจของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
621058 Survey On Generation Y’s Preferred Brands บริษัท นีโอ ทาร์เก็ต
621059 การสำรวจความคิดเห็นของนักเรียนและผู้ปกครองต่อการแข่งขันโอลิมปิควิชาการ บริษัท ข้าว ซี.พี. จำกัด
621057 : โครงการสำรวจความพึงพอใจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียของ องค์การจัดการน้ำเสีย (อจน.) และสำรวจความคิดเห็นทัศนคติของประชาชนในพื้นที่ที่องค์การจัดการน้ำเสียที่รับบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย องค์การจัดการน้ำเสีย
621060 การสำรวจความพึงพอใจต่องาน “THAIFEX – World of Food Asia 2019” ณ อิมแพคเมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด อัศวิน อีเว้นท์ อินเตอร์ กรุ๊ป
621061 โครงการสำรวจการรับรู้ และทัศนคติของประชาชนนอกพื้นที่ต่อสถานการณ์ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ (จชต.) และแนวทาง/นโยบายในการแก้ไขปัญหา จชต. ของรัฐบาล ปีงบประมาณ 2562 บริษัท โซเชี่ยล สตราทีจิค จำกัด
621062 โครงการสำรวจข้อมูลและสารสนเทศทางการตลาด (ปีงบประมาณ 2562) ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อยแห่งประเทศไทย
621063 การประเมินผลความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการให้บริการของ บริษัทดี เอช แอล โกลเบิล ฟอร์เวิร์ดดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ดี เอช แอล โกลเบิล ฟอร์เวิร์ดดิ้ง (ประเทศไทย)
623005 แบบประเมินความพึงพอใจของหัวหน้าหน่วยงานที่มีต่อนักศึกษาตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกรมส่งเสริมเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต (โครงการ รมป.) ภาคเรียนที่ 2/2561 โครงการความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
621064 โครงการสำรวจภาพลักษณ์องค์กร ประจำปี 2562 บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)
621065 การสำรวจความพึงพอใจจากการรับชมรายการโทรทัศน์ภาคภาษาอังกฤษ ในโครงการพัฒนาสถานีโทรทัศน์ภาคภาษาอังกฤษและสถานีโทรทัศน์อาเซียน (ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562) บริษัท เบิร์ด อาย วิว เน็ตเวิร์ค จำกัด
621066 การประเมินการรับรู้ผลงานและภาพลักษณ์ของศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (ศน.) ประจำ ปีงบประมาณ 2562 ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (ศน.)
623006 มสด.ในทัศนะนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2562 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
621067 การสำรวจความพึงพอใจ ความภักดี และความไม่พึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ปี 2562 บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อย(บสย.)
621068 โครงการพัฒนาหลักสูตรใหม่ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
621069 การสำรวจข้อมูลภาวะการครองชีพของข้าราชการพลเรือนสามัญ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
621070 การประเมินผลการรับรู้ และการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของประชาชน ผ่านรายการข่าวค่ำ ช่วงออกอากาศข่าว, สกู๊ปข่าวของ สปสช. บริษัท อสมท. จำกัด (มหาชน)
621071 โครงการสำรวจทัศนคติ และความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อกองทัพบก สำนักงานเลขานุการกองทัพบก
621072 การประมวลผลการสำรวจความคิดเห็นผู้เข้าชมงานมหกรรมการเงินธนาคาร บริษัท มีเดีย แอสโซซิเอตเด็ด จำกัด
621073 การสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจำปีงบประมาณ 2562 สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
621074 การสำรวจความคิดเห็นที่มีต่อ SET Canteen ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
623008 การประเมินผลการจัดประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ประจำปี 2562 สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
621075 โครงการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจต่อการพัฒนาระบบขนส่งจราจรและเผยแพร่ผลการดำเนินงานของ สนข. ประจำปี 2562 บริษัท เกรทวันเดอร์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด
621076 การประเมินผลการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ของโครงการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
621080 โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ของกรมสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กรมสรรพสามิต
621077 โครงการประเมินการใช้ พ.ร.ก. การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ครั้งที่ 4) กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค 4 ส่วนหน้า
621078 โครงการประเมินการใช้ พ.ร.บ.การรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. 2551 (ครั้งที่ 2) กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค 4 ส่วนหน้า
623009 แบบสำรวจความคิดเห็นผู้รับบริการของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
621079 โครงการจ้างประมวลผลและจัดทำรายงานสรุปผล เรื่องความพึงพอใจต่อการพัฒนาบุคลากร กรมประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
621081 การสำรวจการรับรู้และแรงบันดาลใจในการออกกำลังกายและเล่นกีฬาของคนไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 การกีฬาแห่งประเทศไทย
621082 โครงการสำรวจความพึงพอใจ และความเชื่อมั่นต่อการดำเนินงานของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
621083 โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) ประจำปี 2562 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.)
621084 การสำรวจความพึงพอใจต่อการจัดงาน "ตลาดสินค้าเกษตรคุณภาพ อ.ต.ก. จังหวัดชลบุรี" ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา จังหวัดชลบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด อัศวิน อีเว้นท์ อินเตอร์ กรุ๊ป
621085 การสำรวจความพึงพอใจต่อการจัดงาน "Ortorkor Smart Expo 2019" ณ อิมแพค เอ็กซิบิชั่น เมืองทองธานี ฮอลล์ 7 บริษัท เอ็กซ์โปลิงค์ โกลบอล เน็ทเวอร์ค จำกัด
621086 การจัดจ้างหน่วยงานผู้ประเมินอิสระจากภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
621087 โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ในการป้องกันการทุจริตสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ประจำปีงบประมาณ 2562 สำนักงานคณะกรรมการ สกสค.
621088 การสำรวจพฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยวของคนกรุงเทพฯ ในช่วงปลายปี 2562 บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด
621089 การประมวลผล วิเคราะห์ผล และสรุปผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการโครงการในกำกับสำนักกิจการพิเศษ และการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานในตำแหน่งผู้จัดการโครงการในกำกับสำนักกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำนักกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
621090 โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) ประจำปี 2562 สำนักงานคณะกรรมการสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
621091 โครงการศึกษา สภาพปัจจุบัน ปัญหา และแนวทางในการพัฒนาหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.)
621092 การศึกษาแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ในการบริหารบุคลากรของสถานศึกษาที่ประสบความสำเร็จในการจัดการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.)