รหัส หัวข้อบริการวิชาการ หน่วยงาน ใบรับรองผลงาน
621001 โครงการสำรวจการรับรู้และเข้าถึงสื่อโฆษณา CSR ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ประจำปี 2561 บริษัท วีเซียม(ประเทศไทย) จำกัด
623001 แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ โครงการ La-oriety English Program โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ โรงเรียนสาธิทละอออุทิศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
621002 โครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อโครงการแก้ปัญหาหนี้นอกระบบของรัฐบาล ร้อยตำรวจโทหญิงปวีณา ฟุ้งตระกูล
621004 ความคิดเห็นของผู้ใช้บริการ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ร้อยตำรวจโทหญิงปวีณา ฟุ้งตระกูล
624001 การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อพระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา พ.ศ. 2560 สภาโพล
621003 โครงการสำรวจการรับรู้ข้อมูล บสย. ของผู้ประกอบการทั่วไปต่อบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อย(บสย.)
621005 การสำรวจความคิดเห็นต่อบทวิเคราะห์/วิจัยทางเศรษฐกิจของสถาบันทางเศรษฐกิจและการเงิน ปี 2561 บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด
621006 โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอส ประจำปีงบประมาณ 2561 บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
623002 สวัสดิภาพ ที่ครูไทยต้องการ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
621007 โครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมของบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
621008 การสำรวจพฤติกรรมการบริโภคไข่ไก่สด Elanco (Thailand) Ltd
621009 โครงการสำรวจปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินเลือกอพาร์ทเมนท์ และการพักโรงแรม ในบริเวณแยกไฟฉาย พรานนก ปิ่นเกล้า บริษัท มองไกล คอนซัลติ้ง จำกัด
621010 โครงการประเมินผลการรับรู้สื่อประชาสัมพันธ์ทางโทรทัศน์ เกี่ยวกับภารกิจของ กปถ. บริษัท โปร อิมเมจ จำกัด
621011 โครงการประเมินการใช้ พ.ร.ก. การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ครั้งที่ 1 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค 4 ส่วนหน้า
621012 ความคิดเห็นต่อโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บริษัท ดิจิทัล บิสิเนส คอนซัลท์ จำกัด
621013 โครงการสำรวจการรับรู้ผลิตภัณฑ์ผงปรุงรส บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด
621014 การประมวลผล วิเคราะห์ผล และสรุปผลการสำรวจความพึงพอใจต่อการดำเนินการของบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (บตท.) บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (บตท.)
621015 การสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อฝ่ายงานต่างๆ ของธนาคารกสิกรไทย บริษัทของธนาคารกสิกรไทย และกลุ่มบริษัทให้บริการสนับสนุนงานต่อธนาคารกสิกรไทย ประจำปี 2561 บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด
621018 โครงการสำรวจการรับรู้และเข้าถึงสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์โครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 (Ranking) หลังการวางจำหน่ายฉลากรูปแบบใหม่ผ่านสื่อโทรทัศน์ ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย บริษัท วีเซียม(ประเทศไทย) จำกัด
621016 การสำรวจความคิดเห็นต่อการจัดกิจกรรม Jim Thompson Farm 2561 บริษัท อุตสาหกรรมไหมไทย จำกัด (สาขาที่ 12)
621017 โครงการจ้างเหมาสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อโครงการ "อ่านสร้างชาติ ซื้อหนังสือ ลดหย่อนภาษี" กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม
621019 โครงการสำรวจการรับรู้เกี่ยวกับ “รางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการ ด้านการเงินการคลัง” ของ กรมบัญชีกลาง บริษัท โอเพน-มายด์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
621020 โครงการสำรวจทัศนคติและความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นของกองทัพบก ประจำปีงบประมาณ 2562 สำนักงานเลขานุการกองทัพบก
621021 การสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการทางการกีฬาของการกีฬาแห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 การกีฬาแห่งประเทศไทย
621022 ประเมินผลการใช้ พ.ร.บ. การรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. 2551 (ครั้ง 1) กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค 4 ส่วนหน้า
621023 โครงการจ้างที่ปรึกษาสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด
621024 โครงการบรรเทาผลกระทบจากการปรับราคาขายปลีกก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ภาคครัวเรือน ปี 2562 ระยะ 1 บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
621025 การสำรวจภาวะครองชีพครัวเรือนไทย บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด
621026 การประเมินผลการรับรู้ และความพึงพอใจ ผ่านรายการ คู่ข่าวเสาร์ - อาทิตย์ ช่วง เคียงคู่รู้ค่า กับ ธ.ก.ส. บริษัท อสมท. จำกัด (มหาชน)
621027 การประเมินผลการรับรู้ และความพึงพอใจ ผ่านรายการ THE INSIDER SEASON2 บริษัท อสมท. จำกัด (มหาชน)
621028 การประเมินการรับรู้ภาพลักษณ์ของ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ประจำปี 2561 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
621029 โครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของกองทัพบกในการรักษาความสงบเรียบร้อย ในสถานการณ์ปัจจุบัน สำนักงานเลขานุการกองทัพบก
621030 โครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการประชาสัมพันธ์การตรวจเลือกทหารกองเกิน เข้ารับราชการทหารกองประจำการของกองทัพบก ประจำปีงบประมาณ 2562 สำนักงานเลขานุการกองทัพบก
621031 โครงการประเมินการใช้ พ.ร.ก. การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ครั้งที่ 2) กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค 4 ส่วนหน้า
621032 การจัดจ้างประเมินผลการปฏิบัติงานของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภาและเลขาธิการคุรุสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
621033 โครงการสำรวจการรับรู้ข้อมูลข่าวสารโครงการศึกษาพื้นที่เมืองชั้นใน ชั้นกลาง ชั้นนอก ผังเมืองรวมเมืองพระนครศรีอยุธยา บริษัท อัพเปอร์พลัส จำกัด
623003 แบบประเมินความพึงพอใจของหัวหน้าหน่วยงานที่มีต่อนักศึกษาตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกรมส่งเสริมเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต (โครงการ รมป.) โครงการความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
623004 แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกรมส่งเสริมเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต (โครงการ รมป.) ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 โครงการความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
621034 การเพิ่มประสิทธิภาพระบบประเมินตนเองของคณะกรรมการส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ และคณะอนุกรรมการ ปีงบประมาณ 2562 สำนักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)
621035 การเก็บข้อมูลอนามัยโพล เรื่องการรับรู้ พฤติกรรม การดูแล ป้อกันสุขภาพจากฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน กรมอนามัย
621036 โครงการสำรวจทัศนคติและความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อกองทัพบก สำนักงานเลขานุการกองทัพบก
621037 การสำรวจความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายต่อการบริโภคผลิตภัณฑ์อาหารของ JIFFY PTT Retail Management Co.,Ltd.
621038 การจ้างประมวลผลโครงการศึกษาการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ และของเสียอันตราย ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการสารและของเสียอันตราย