รหัส หัวข้อบริการวิชาการ หน่วยงาน ใบรับรองผลงาน
613031 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในทัศนะของนักศึกษาที่จะเข้าศึกษาต่อประจำปีการศึกษา2561 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
611090 โครงการสำรวจทัศนคติและความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อกองทัพบก สำนักงานเลขานุการกองทัพบก
611081 สำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการรถไฟฟ้า แอร์พอร์ตเรล ลิงก์ ประจำปี 2561 (ครั้งที่ 2) บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด
613029 ความคาดหวังของผู้ปกครองต่อการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
611084 การจัดการความรู้อัตลักษณ์อาหารชนเผ่าเพื่อสร้างเสน่ห์ทางการท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กิจกรรมการจัดการความรู้อาหารชนเผ่า 17 ชุมชน ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งลำปาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
611085 การสำรวจข้อมูลและศึกษาเพื่อจัดทำเรื่องเล่า ผ่าน 5 ภูมิวัฒนธรรมและค้นหาอัตลักษณ์ชุมชนเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและเสน่ห์ทางการท่องเที่ยว ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งลำปาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
613030 การประเมินวิทยะฐานะตามเกณฑ์และวิธีการ ว.21/2560 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
611089 การสำรวจการรับรู้เพื่อประเมินความคุ้มค่าของกิจกรรม/โครงการของกรมกิจการพลเรือนทหารเรือ บริษัท Netdesign Host Co.Ltd
611087 การสำรวจภาวะการครองชีพของครัวเรือนไทย ประจำเดือนมิถุนายน - ธันวาคม 2561 ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด
611088 การสำรวจความพึงพอใจต่องาน สินค้าเกษตรคุณภาพ และกล้วยไม้งาม อ.ต.ก. ณ ตลาด อ.ต.ก. หัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ห้างหุ้นจำกัด อัศวิน อีเว้น อินเตอร์ กรุ๊ป
611079 การสำรวจการตระหนักรู้ของประชาชนต่อโครงการ Analog Switch Off ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดเชียงราย ThaiPBS
611094 โครงการสำรวจความสุขและความเครียดของประชาชนกรุงเทพมหานคร ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13
611074 การสำรวจภาวะการครองชีพของครัวเรือนไทย ประจำเดือนพฤษภาคม 2561 ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด
613032 สิ่งที่นักศึกษาอยากรู้เกี่ยวกับ ความเป็นสวนดุสิต มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
611086 โครงการวิจัยเรื่องผลของระบบการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
614001 ความคิดเห็นของผู้ประกอบการต่อพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
611065 การสำรวจการรับรู้การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การปฏิรูปประเทศสู่การปฏิบัติ และแผนยุทธศาสตร์ชาติเพื่อนำข้อมูลไปกำหนดกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ บริษัท นีโอ ทาร์เก็ต
611072 ประมวลผลแบบสำรวจความพึงพอใจคณะกรรมการพลังงานประจำเขต(คพข) บริษัท ทริปเปิ้ล ไนน์ พลัส จำกัด
613028 งานวิจัยเรื่องรูปแบบการบริหารจัดการองค์กรห้องสมุดสมัยใหม่ สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย
611073 สำรวจความพึงพอใจ ความภักดี และความไม่พึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อย บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อย(บสย.)
611075 การสำรวจภาวะการครองชีพของครัวเรือนไทย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำเดือนพฤษภาคม 2561 ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด
611076 การสำรวจภาวะการครองชีพของครัวเรือนไทยภาคใต้ ประจำเดือนพฤษภาคม 2561 ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด
611077 ประเมินการใช้ พ.ร.ก. การบริหารราชการในสถานการฉุกเฉิน พ.ศ 2548 ครั้งที่ 3 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค 4 ส่วนหน้า
611078 โครงการสำรวจภาพลักษณ์ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน )ในด้านประกันภัยรถยนต์ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน
613027 "วันวิสาขบูชา" สำคัญอย่างไร กระทรวงวัฒนธรรม
611080 การสำรวจพฤติกรรมและความนิยมในการใช้โทรศัพท์มือถือ (Teen Market Shara) ปี 2018-2019 บริษัท แอดวานซ์ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด
611083 สำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สำนักงานคณะกรรมการการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
611091 การประเมินผลการรับรู้สื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ TG Magic Experience บริษัท สปา - ฮาคูโด จำกัด
611092 โครงการสำรวจข้อมูลและสารสนเทศทางการตลาด ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อยแห่งประเทศไทย
611095 โครงการสำรวจการพฤติกรรมการบริโภคสื่อและการรับรู้เกี่ยวกับการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์คุณธรรมจริยธรรมของ ข้าราชการพลเรือน บริษัท ทริปเปิลเจ
611096 โครงการบรรเทาผลกระทบจาการปรับราคาขายปลีกก๊าซปิโตรเลียมเหลว(LPG)ภาคครัวเรือน ปี 2561 ระยะที่ 3 บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)
611100 ประเมินการใช้ พ.ร.บ. การรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. 2551 ในพื้นที่ 4 อำเภอ ของ จว.ส.ข. และ อ. แม่ลาน จว.ป.น. ครั้งที่ 2 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค 4 ส่วนหน้า
611003 การสำรวจด้านความคิดเห็นต่อหน่วยงานวิจัยของประเทศ(ปี 2560) ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด
611004 การสำรวจภาวะการครองชีพของครัวเรือนไทย ประจำเดือนตุลาคม 2560 ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด
611005 การสำรวจภาวะการครองชีพของครัวเรือนไทย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำเดือนตุลาคม 2560 ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด
611006 การสำรวจภาวะการครองชีพของครัวเรือนไทยภาคใต้ ประจำเดือนตุลาคม 2560 ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด
611007 การประมวลผล วิเคราะห์ผล และสรุปผลการสำรวจความพึงพอใจต่อการดำเนินงานของบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย(บตท)กลุ่มลูกค้านักลงทุนและคู่ค้า บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (บตท.)
611008 สำรวจความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่จังหวัดกระบี่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
613001 ท่านคิดอย่างไรต่อ ประเพณีลอยกระทง ปี 2560 กระทรวงวัฒนธรรม
613002 แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการโครงการในกำกับสำนักกิจการพิเศษ สำนักกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
613003 ความคิดเห็นของผู้ปกครองที่มีต่อโครงการ Kids October Camp 2017 ณ SDU The Open โรงแรมสวนดุสิต เพลส ชั้น 5 ระหว่างวันที่ 16- 27 ตุลาคม 2560 สำนักบริหารกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
613004 พ่อ สอนลูกอย่างไร สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (สำนักงาน ก.ค.ศ.)
611009 การประเมินผลการรับรู้การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์บทบาทภารกิจของกรมบังคับคดี ปี 2560 บริษัท NOVA INTER AD CO.,LTD.
611010 สำรวจความคิดเห็นต่อกิจกรรมของ Jim Thompson Farm บริษัท อุตสาหกรรมไหมไทย จำกัด (สาขาที่ 12)
611011 การสำรวจภาวะการครองชีพของครัวเรือนไทย ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด
611012 การสำรวจภาวะการครองชีพของครัวเรือนไทย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด
611013 การสำรวจภาวะการครองชีพของครัวเรือนไทยภาคใต้ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด
613005 แบบสอบถามความคิดเห็นประชาชนที่ชมนิทรรศการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระพรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลฯ กระทรวงวัฒนธรรม
611014 การประเมินผลพฤติกรรมการรับรู้สื่อประชาสัมพันธ์ของผู้ประกอบการ SMEs วัตถุประสงค์ บริษัท คิธ แอนด์ คิน คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ คอนซัลแตนท์จํากัด
613006 แบบสอบถามความคาดหวังของลูกค้าในงานบริการของโรงเเรมสวนดุสิต เพลส สำนักิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
611001 โครงการการสำรวจการรับรู้เครื่องหมายการค้า ตรา โยคี บริษัท ศิริบัญชา จำกัด
611002 โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอส ประจำปีงบประมาณ 2560 บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
611016 โครงการสำรวจพฤติกรรมและความสนใจต่อสินค้าประเภทเป่าลม บริษัท ลักกี้เวย์ จำกัด
611017 โครงการสำรวจความคิดเห็นของผู้บริโภคเกี่ยวกับการบริโภคกาแฟสำเร็จรูป บริษัท เคบิวท์ จำกัด
611015 การสำรวจความคิดเห็นของผู้ประกอบการต่อการขายฟิล์มกันรอยโทรศัพท์มือถือและกระจกนิรภัย ปี 2560 บจก.ดีพลัส อินเตอร์เทรด
611018 โครงการสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาศูนย์การค้าย่านปากช่อง-เขาใหญ่ บริษัท มองไกล คอนซัลติ้ง จำกัด
611019 โครงการบรรเทาผลกระทบจากการปรับราคาขายปลีกก๊าซ LPG ภาคเรือน(ครั้งที่ 3/2560) บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)
611024 การสำรวจความคิดเห็นของผู้ใช้บริการโทรศัพท์สมาร์ทโฟนแท๊บเล็ท ใน 6 พื้นที่ ได้แก่ กรุงเทพฯ และปริมณฑล เชียงใหม่ ชลบุรี ขอนแก่น สงขลา และนครสวรรค์ บจก.ดีพลัส อินเตอร์เทรด
611020 การสำรวจพฤติกรรมการใช้บัตรเครดิตของประชาชน ปี 2560 ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด
611021 การสำรวจภาวะการครองชีพของครัวเรือนไทย ประจำเดือนธันวาคม 2560 ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด
611022 การสำรวจภาวะการครองชีพของครัวเรือนไทยภาคใต้ ประจำเดือนธันวาคม 2560 ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด
611023 การสำรวจภาวะการครองชีพของครัวเรือนไทย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำเดือนธันวาคม 2560 ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด
611025 โครงการสำรวจพฤติกรรมและความสนใจต่อสินค้าประเภทเป่าลม (เพิ่มเติม) บริษัท ลักกี้ เวย์ จำกัด
613007 สวดมนต์ข้ามปี กระทรวงวัฒนธรรม
613008 แบบสำรวจความคิดเห็นต่อ วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 กระทรวงวัฒนธรรม
611027 โครงการวิจัยเชิงสำรวจ (Survey Research)ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ (Customer Satisfaction) ที่มีต่อฝ่ายงานต่างๆ ของธนาคารกสิกรไทย (ธนาคาร) บริษัทของธนาคารกสิกรไทย (K Companies) และ กลุ่มบริษัทให้บริการสนับสนุนงานต่อธนาคารกสิกรไทย (P Companies) ประจำปี 2560 ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด
611026 โครงการสำรวจพฤติกรรมการรับชมรายการโทรทัศน์ บริษัท สาระศิลป์ไทยทัศน์ จำกัด
613009 ความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องต่อพระราชบัญญัติเครื่องสำอางค์ พ.ศ. 2558 สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
613010 แบบสอบถามความคิดเห็นต่อ งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 (วันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2561) กระทรวงวัฒนธรรม
611028 การสำรวจภาวะการครองชีพของครัวเรือนไทย ประจำเดือนมกราคม 2561 ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด
611029 การสำรวจภาวะการครองชีพของครัวเรือนไทยภาคใต้ ประจำเดือนมกราคม 2561 ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด
611030 การสำรวจภาวะการครองชีพของครัวเรือนไทย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำเดือนมกราคม 2561 ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด
611031 โครงการสำรวจความคิดเห็นต่อรายการลุยสยาม บริษัท คิดซน พลัส จำกัด
611032 Public Opinion Survey on Thailand-United States Relationship International Cultural Promations Limited.
611033 โครงการสำรวจความพึงพอใจการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์ ประจำปี 2560 องค์การสวนสัตว์
611034 โครงการจ้างที่ปรึกษาทำแบบสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรล ลิงก์ ประจำปี 2561 (ครั้งที่ 1 ) บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด
611035 โครงการสำรวจทัศนคติและความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อภาพลักษณ์ และความเชื่อมั่นของกองทัพบก สำนักงานเลขานุการกองทัพบก
611036 การประเมินผลการดำเนินงานของคณะกรรมการ สสปน.ปี61 สำนักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)
611037 การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อแบรนด์ UNIQLO ปี 2561 UNIQLO(Thailand) Co.,Ltd
611038 การสำรวจความคิดเห็นต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด (คลังน้ำมัน)
611039 โครงการสำรวจความคิดเห็นและค่านิยมของประชาชนที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
611053 ประเมินผลการรับรู้สกู๊ปนโยบายของ ธ.ก.ส. คอลัมน์ “เคียงคู่รู้ค่ากับ ธ.ก.ส.” ในรายการคู่ข่าวเสาร์-อาทิตย์ บริษัท อสมท.จำกัด (มหาชน)
613011 แบบสอบถามความคิดเห็นต่อ งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561(กระทรวงศึกษาธิการ) กระทรวงศึกษาธิการ
613012 แบบสอบถามผลการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดีและหัวหน้าส่วนงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
611040 โครงการบรรเทาผลกระทบจากการปรับราคาขายปลีกก๊าซ LPG ภาคเรือน(ครั้งที่ 1/2561) บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)
611041 การจัดทำแบบสำรวจออนไลน์ การรับรู้เกี่ยวกับสถานการณ์พลังงานและการประเมินผลกิจกรรม ของ กองทุนพัฒนาไฟฟ้า สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน บริษัท เพาเวอร์โชว์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
613013 แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต(รมป.2) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
613014 ความคิดเห็นเด็ก เยาวชน และประชาชนที่มีต่อ วันแห่งความรัก(วาเลนไทน์) 14 กุมภาพันธ์ 2561 กระทรวงวัฒนธรรม
611042 โครงการประเมินผลการเผยแพร่สปอตวิทยุประชาสัมพันธ์การประมูลหมายเลขทะเบียนรถ ประจำปีงบประมาณ 2561 ของกรมการขนส่งทางบก บริษัท เทเลคาสต์ จำกัด
611043 โครงการประเมินผลการรับรู้สื่อประชาสัมพันธ์ทางวิทยุ ตามโครงการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ประจำปีงบประมาณ 2561 ของกรมการขนส่งทางบก บริษัท มีเดีย คอมพาส จำกัด
611044 โครงการประเมินผลการรับรู้สื่อประชาสัมพันธ์ทางหนังสือพิมพ์ ตามโครงการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ประจำปีงบประมาณ 2561 ของกรมการขนส่งทางบก บริษัท สมองใส แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
611045 การสำรวจภาวะการครองชีพของครัวเรือนไทย ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด
611046 การสำรวจภาวะการครองชีพของครัวเรือนไทยภาคใต้ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด
611047 การสำรวจภาวะการครองชีพของครัวเรือนไทย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด
613015 วันมาฆบูชา สำคัญอย่างไร กระทรวงวัฒนธรรม
611048 การสำรวจความพึงพอใจต่องาน “ ตลาดเกษตรอินทรีย์ อ.ต.ก.” ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาแจ้งวัฒนะ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด อัศวิน อีเว้น อินเตอร์ กรุ๊ป
611049 โครงการสำรวจทัศนคติและความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อกองทัพบก หัวข้อ 1 : การสำรวจการรับรู้และความคิดเห็นของประชาชนต่อข่าวสารของกองทัพบก สำนักงานเลขานุการกองทัพบก
613016 ประเมินความพึงพอใจของหัวหน้าหน่วยงานที่มีต่อนักศึกษาตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต( รมป.2) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
611050 การสำรวจภาวะการครองชีพของครัวเรือนไทย ประจำเดือนมีนาคม 2561 ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด
611051 การสำรวจภาวะการครองชีพของครัวเรือนไทย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำเดือนมีนาคม 2561 ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด
611052 การสำรวจภาวะการครองชีพของครัวเรือนไทยภาคใต้ ประจำเดือนมีนาคม 2561 ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด
613017 ประเมินความคิดเห็นและความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมงานมหกรรมอุดมศึกษา : อุดมศึกษา พลังขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 Universities, the driver of Thailand 4.00 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
613018 ความคิดเห็นของบัณฑิตใหม่ ที่มีต่อ “มหาวิทยาลัยสวนดุสิต” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
613019 “อนุรักษ์มรดกไทย” สำคัญอย่างไร กระทรวงวัฒนธรรม
611054 การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการประชาสัมพันธ์การตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการของกองทัพบก สำนักงานเลขานุการกองทัพบก
611055 โครงการประเมินผลการรับรู้สื่อประชาสัมพันธ์การประมูลเลขทะเบียนรถผ่านสื่อโทรทัศน์ ประจำปีงบประมาณ 2561 ของกรมการขนส่งทางบก บริษัท โปร อิมเมจ จำกัด
611056 โครงการประเมินผลการรับรู้และความพึงพอใจของสื่อออนไลน์ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมความปลอดภัยทางถนน ตามโครงการการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของกรมการขนส่งทางบก บริษัท อชาเลีย โปรดักชั่น จำกัด
611057 โครงการประเมินผลการรับรู้สื่อประชาสัมพันธ์ทางโทรทัศน์ ตามโครงการการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของกรมการขนส่งทางบก บริษัท ไนช์ไฟน์เวิร์ด จำกัด
611058 โครงการบรรเทาผลกระทบจากการปรับราคาขายปลีกก๊าซ LPG ภาคเรือน(ครั้งที่ 2/2561) บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)
611059 การสำรวจความเชื่อมั่นและความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการปฏิบัติงานของกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย สำนักงานเลขานุการกองทัพบก
611060 การสำรวจความเชื่อมั่นและความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการปฏิบัติงานของกองเจ้าหน้าที่ทหารในโครงการไทยนิยมยั่งยืน สำนักงานเลขานุการกองทัพบก
611061 โครงการสำรวจการทำกิจกรรมร่วมกับครอบครัวในช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี 2561 กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
611062 การสำรวจภาวะการครองชีพของครัวเรือนไทย ประจำเดือนเมษายน 2561 ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด
611063 การสำรวจภาวะการครองชีพของครัวเรือนไทย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำเดือนเมษายน 2561 ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด
611064 การสำรวจภาวะการครองชีพของครัวเรือนไทยภาคใต้ ประจำเดือนเมษายน 2561 ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด
611066 การสำรวจความพึงพอใจต่องาน “ กล้วยไม้งาม ผลไม้คุณภาพ อ.ต.ก.” ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ชลบุรี จังหวัดชลบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค-วัน อีเว้นแอนด์ออร์แกไนเซอร์
611067 การสำรวจความพึงพอใจจากการรับชมรายการโทรทัศน์ภาคภาษาอังกฤษ ใน โครงการพัฒนาสถานีโทรทัศน์ภาคภาษาอังกฤษและสถานีโทรทัศน์อาเซียน บริษัท เบิร์ด อายวิว เน็ตเวิร์ค จำกัด
611068 โครงการสำรวจความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมงานมหกรรมการเงินครั้งที่ 18 (Money Expo 2018) บริษัท มีเดีย แอศโซซิเอตเต็ด จำกัด
613021 ความคิดเห็นต่อ เทศกาลสงกรานต์ กระทรวงวัฒนธรรม
613022 สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย 1. ประเมินผลการศึกษาดูงาน 2. ประเมินการปฏิบัติงานของทีมผู้จัดงาน 3. ประเมินการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย
613023 ความคิดเห็นของประชาชนต่อพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาติของทางราชการ พ.ศ. 2558 สภาโพล
613024 ความคิดเห็นประชาชนต่อละคร เรื่อง บุพเพสันนิวาส กระทรวงวัฒนธรรม
613025 งาน ใต้ร่มพระบารมี 236 ปี กรุงรัตนโกสินทร์ กระทรวงวัฒนธรรม
611071 โครงการการจัดการข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติ เพื่อให้สำหรับการประเมินผลการปฏิบัติงาน สำนักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)
613026 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในความคิดของท่าน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
611069 โครงการประเมินผลการดำเนินงานส่งเสริมภาพลักษณ์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาลด้วยสื่อ รายการที่ 2 สื่อหนังสือพิมพ์ บริษัท พี จี เอ็น แอ็ด แอนด์ มีเดีย จำกัด
611082 การจัดจ้างเก็บข้อมูลสำหรับโครงการวิจัย เรื่องการสร้างแบบจำลองวิเคราะห์เศรษฐกิจรายภูมิภาคและรายจังหวัด สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.)
611101 โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการในสถานีบริการน้ำมันเขตกรุงเทพมหานคร บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชั่น จำกัด (สำนักงานใหญ่)
611070 ข้อมูลและวิเคราะห์ค่ามาตรฐานของแบบประเมินปัจจัยภายในกลุ่มประชาชนทั่วไปโครงการวิจัย เรื่อง การพัฒนาแบบประเมินความเสี่ยง ปัญหาและความจำเป็นในการจำแนกผู้กระทำผิดในงานคุมประพฤติ กรมคุมประพฤติ
611093 การสำรวจความพึงพอใจต่องาน “ประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรคุณภาพฯ อ.ต.ก.” ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า แจ้งวัฒนะ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี บริษัท เทล เดม จำกัด
611098 การสำรวจความพึงพอใจโครงการสืบสานศาสตร์ศิลป์ส่งเสริมสยาม สู่ความยั่งยืน ในพื้นที่ จังหวัดสุพรรณบุรี สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม
611099 ประเมินการใช้ พ.ร.ก การบริหาราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ครั้งที่ 4 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค 4 ส่วนหน้า
611097 โครงการประเมินผลการรับรู้และเข้าถึงสารคดีทางสถานีโทรทัศน์ โครงการ “มหานครใต้ร่มพระบารมี” ประจำปีงบประมาณ 2561 บริษัท พิกามาอินเตอร์ จำกัด
611102 การประเมินผลความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการให้บริการของ บริษัท ดี เอช แอล โกลเบิล ฟอร์เวิร์ดดิ้ง (ประเทศไทย)จำกัด บริษัท ดี เอช แอล โกลเบิล ฟอร์เวิร์ดดิ้ง (ประเทศไทย)จำกัด
611103 การประมวลผลการสำรวจความคิดเห็นผู้เข้าชมงานมหกรรมการเงินในส่วนภูมิภาค บริษัท มีเดีย แอศโซซิเอตเต็ด จำกัด
613033 แบบรับฟังความคิดเห็น ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) 
613034 แบบรับฟังความคิดเห็น ร่างข้อเสนอเบื้องต้นในการขับเคลือนการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของสำนักงานศึกษาธิการภาคให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่ระดับภาค สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) 
613035 แบบสำรวจความคิดเห็นต่อการประชุมสัมมนาการบริหารบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด(กศจ.) ของสำนักงาน ก.ค.ศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) 
611104 การสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
613036 แบบสำรวจความต้องการด้านการฝึกอบรมเกี่ยวกับการดูแลสิ่งแวดล้อม ศูนย์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
613037 การใช้ภาษาไทย ณ วันนี้ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
611105 โครงการศึกษาพฤติกรรมการรับสื่อและการฟังเพลงของกลุ่มวัยทำงานและนักศึกษาในปัจจุบัน บริษัท GMM MEDIA PUBLIC COMPANY LIMITED
611106 สำรวจความพึงพอใจขององคืกรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อการบำบัดน้ำเสีย ประจำปีบัญชี 2561 และสำรวจความคิดเห็นต่อโครงการน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้วกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ องค์การจัดการน้ำเสีย (อจน.)
613038 ความคิดเห็นของประชาชนต่อผลงานกระทรวงวัฒนธรรมยุครัฐบาล พล .อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา(รอบ 4 ปี) กระทรวงวัฒนธรรม
613039 สำรวจความคิดเห็นเด็ก เยาวชน และประชาชน ต่อ วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2561 กระทรวงวัฒนธรรม
611107 การสำรวจระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ ในปีงบประมาณ พ.ศ 2561 ของ สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน(องค์การมหาชน) สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน(องค์การมหาชน)
611108 การประเมินผลการดำเนินงานตามกฎหมายจัดตั้ง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน(องค์การมหาชน)
613040 โครงการเมืองนวัตกรรมอาหารเพื่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว(Food Tourism Innopolis) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
611109 การสำรวจความพึงพอใจจากการรับชมรายการโทรทัศน์ภาคภาษาอังกฤษ ใน โครงการพัฒนาสถานีโทรทัศน์ภาคภาษาอังกฤษและสถานีโทรทัศน์อาเซียน (ครั้งที่2) บริษัท เบิร์ด อาย วิว เน็ตเวิร์ค จำกัด
613041 การจัดสนทนากลุ่มเพื่อถอดบทเรียนโครงการ การเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดทำแนวทางในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมในพื้นที่หาดไร่เลย์และแหลมพระนาง จังหวัดกระปี่ ศูนย์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
611111 โครงการสำรวจความคิดเห็นต่อรายการลุยสยามเพิ่มเติม บริษัท คิดซน พลัส จำกัด
611112 โครงการสื่อสารสร้างจิตสำนึกปลอดภัย เสริมความใส่ใจบนท้องถนนของเรา ในประเด็น การสร้างการรับรู้และสร้างความเข้าใจการปฏิรูประบบรถสาธารณะเพื่อความปลอดภัย บริษัท โปร อิมเมจ จำกัด
611113 โครงการสำรวจความคิดเห็นของพนักงานต่อการทำงาน ประจำปี 2561 S and L Specialty Polymers.Co.,Ltd.
613042 แบบสำรวจความคิดเห็นโครงการเขียนสร้างสรรค์ สรรค์สร้างอาชีพ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
611114 การสำรวจ Jiffy House Brand Design Check บริษัท สปา - ฮาคูโด จำกัด
611115 โครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อตำรวจไทย ปี 2561 ในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล ตำรวจท่องเที่ยว
613043 การสำรวจความคิดเห็นของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ส.ส. ต่างจังหวัด มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
611116 โครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาขนต่อภาพลักษณ์ของสินค้าด้านที่อยู่อาศัย ประจำปี 2561 บริษัท ดี-แลนด์ กรุ๊ป จำกัด
613044 แบบสอบถามความคิดเห็นความพึงพอใจการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนในมิติวัฒนธรรม เรื่อง ปฏิบัติการถ้ำหลวง : วาระแห่งโลก กระทรวงวัฒนธรรม
613045 บุคลากรสายสนับสนุน มอง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต อย่างไร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
611117 โครงการสำรวจพฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยวของคนกรุงเทพฯ ในช่วงปลายปี 2561 บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด
613047 แบบประเมินความพึงพอใจของหัวหน้าหน่วยงานที่มีต่อนักศึกษาตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต(รมป.2) ครั้งที่ 2/2560 โครงการความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
613046 แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต(รมป.2) ครั้งที่ 2/2560 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
611118 การศึกษารูปแบบความต้องการของผู้เกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อสถานีโทรทัศน์ภาคภาษาอังกฤษและสถานีโทรทัศน์อาเซียน (NBT World) ประจำปีงบประมาณ 2561 สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
611119 การสำรวจความพึงพอใจต่องาน กล้วยไม้งาม สินค้าเกษตรคุณภาพ อ.ต.ก. ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี บริษัท อี-เบสท์ ออแกไนซ์เซอร์ จำกัด
611110 โครงการสำรวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกรมสรรพสามิต ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 กรมสรรพสามิต
611120 การสำรวจพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์อาหารและผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
611121 ประเมินผลการรณรงค์ลดถุงพลาสติกในตลาดสด กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
611122 การประมวลผลและจัดทำรายงานสรุปผล แบบสอบถามเรื่อง “ความพึงพอใจต่อการพัฒนาบุคลากร กรมประชาสัมพันธ์” กรมประชาสัมพันธ์