รหัส หัวข้อบริการวิชาการ หน่วยงาน ใบรับรองผลงาน
601031 ขอเสนอราคาการสำรวจภาวะการครองชีพของครัวเรือนไทยประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560 ศูนย์วัจัยกสิกรไทย จำกัด
601001 การสำรวจภาวะการครองชีพของครัวเรือนไทย ประจำเดือนตุลาคม 2559 ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด
603001 ความคิดเห็นของข้าราชการ และบุคลากรทางการศึกษาที่มีต่อนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พลเอก ดาวพงษ์ รัตนสุวรรณ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
601021 โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในหน่วยงานภาครัฐ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
601019 ประเมินผลการรับรู้สื่อโฆษณา นมไทย-เดนมาร์ค (กรุงเทพแลต่างจังหวัด) บริษัท ดับพลิวพีพี(ประเทศไทย)จำกัด-แมคมาร์ค
601018 ประเมินผลการรับรู้สื่อโฆษณา นมไทย-เดนมาร์ค (จำนวน 20 คน) บริษัท โอกิลวี่ พับลิค รีเลชั่น เวิลด์วายด์ จำกัด(สำนักงานใหญ่)
601002 การสำรวจพฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยวของคนในกรุงเทพ ในช่วงปลายปี 59 ศูนย์วัจัยกสิกรไทย
603002 ปัญหาเมาแล้วขับ ในทัศนะของประชาชน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
604001 ท่านต้องการให้กระทรวงวัฒนธรรมทำอะไรในปี 2560 กระทรวงวัฒนธรรม
601003 การประมวลผล วิเคราะห์ผล และสรุปผลการสำรวจความพึงพอใจต่อการดำเนินงานของบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย(บตท.) บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย(บตท.)
601004 ประเมินผลการรับรู้สื่อประชาสัมพันธ์ ภายใต้ โครงการจ้างที่ปรึกษาด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 บริษัท ฟอร์วัน จำกัด
604002 ความคิดเห็นเด็ก เยาวชน และประชาชนต่อประเพณีลอยกระทง กระทรวงวัฒนธรรม
603003 แบบสำรวจความคิดเห็น และความพึงพอใจต่อการใช้บริการของสวนดุสิตโพล สวนดุสิตโพล
601005 การสำรวจความคิดเห็นของผู้ใช้บริการโทรศัพท์สมาร์ทโฟน แท็บแล็ท ในพื้นที่ 6จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ ขอนแก่น ชลบุรี สงขลา นครสวรรค์ และกรุงเทพ บจก.ดีพลัส อินเตอร์เทรด
601008 โครงการสำรวจความพึงพอใจผู้เข้าชมนิทรรศการ NBTC Pavilion ในงาน ITU Telecon World 2016 CMO Public Company Limited
601006 โครงการสำรวจความคิดเห็นของผู้ประกอบการและประชาชนฯ บจก.ดีพลัส อินเตอร์เทรด
601007 การสำรวจความคิดเห็นต่อการพัฒนาตำรับอาหารไทย 5 ภาค บูรณาการกับการท่องเที่ยวเพื่อการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
601009 โครงการสำรวจความเชื่อมั่น และความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการปฏิบัติงานของกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย(กกล.รส.) สำนักงานเลขานุการกองทัพบก
603004 แบบสอบถาม ความต้องการของผู้บริการ ศูนย์บริการสื่อและสิ่งพิมพ์กราฟฟิคไซต์ กราฟฟิคไซต์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
601010 โครงการสำรวจการตระหนักรู้ของประชาชนต่อโครงการ Analog Switch Off ในพื้นที่จังหวัดระยอง และจังหวัดสกลนคร ThaiPBS
604003 บันทึกข้อตกลง (MOU)ว่าด้วยความร่วมมือการศึกษาสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการดำเนินกิจการเหมืองแร่ทองคำ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาเจ็ดลูก อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายดง อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ และ องค์การบริหารส่วนตำบลวังโพรง อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก
603005 ต้นไม้ที่ในหลวง รัฐกาลที่ 9 ทรงปลูกที่ท่านรู้จักคือ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
601012 การสำรวจภาวะการครองชีพของครัวเรือนไทย ประจำเดือนธันวาคม 2559 ศูนย์วัจัยกสิกรไทย จำกัด
603007 ประมวลผลแบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาเพื่อใช้ในการทวนสอบผลสัมฤกธ์ หลักสูตรภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603008 สำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการเบิก-จ่าย ส่วนประกอบโลหิตและผลิตภัณฑ์ ของ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย
601013 ประเมินการับรู้สื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ MY by CAT บริษัท สปา - ฮาคูโด จำกัด
601014 โครงการวิจัยเชิงสำรวจ (Survey Research) ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ (Customer Satisfaction) ที่มีต่อฝ่ายงานต่างๆ ของธนาคารกสิกรไทย(ธนาคาร)บริษัทของธนาคารกสิกรไทย (K Companies) และ กลุ่มบริษัทให้บริการสนับสนุนงานต่อธนาคารกสิกรไทย (P Companies) บริษัท ศูนย์วัจัยกสิกรไทย จำกัด
604004 สวดมนต์ข้ามปี ส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ พุทธศักราช 2560 กระทรวงวัฒนธรรม
601022 การสำรวจความคิดเห็นและมุมมองของเด็กไทย บริษัท FleishmanHillard
603010 งานสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
601016 ที่ปรึกษาปัจจัยทางเศรษฐาสตร์ที่มีผลต่อประชาชนในการลดการใช้ถุงพลาสติก กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
601015 การสำรวจภาวะการครองชีพครัวเรือนไทย ประจำเดือนมกราคม 2560 บริษัท ศูนย์วัจัยกสิกรไทย จำกัด
601017 สรุปผลการศึกษาความคิดเห็นของผู้สื่อโซเชียลมีเดียโครงการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ผ่านสื่อออนไลน์ กรมการขนส่งทางบก บริษัท เนเวอร์แลนด์ ดิจิตอล มีเดีย จำกัด
601011 โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอส ประจำปี 2559 บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด(มหาชน)
604005 แบบสำรวจความคิดเห็นต่อ วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560 กระทรวงวัฒนธรรม
604006 "วันมาฆบูชา" สำคัญอย่างไร กระทรวงวัฒนธรรม
604007 ความคิดเห็นเด็ก เยาวชน และประชาชนต่อวันแห่งความรัก(วาเลนไทน์) กระทรวงวัฒนธรรม
603012 ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กับ มสด.(โครงการ รมป.2)ภาคเรียนที่ 1 ปี 2559 โครงการความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
604008 การสำรวจความคิดเห็นต่อการพัฒนาตำรับอาหารไทย 4 ภาคบูรณาการกับการท่องเที่ยวเพื่อการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
601020 กิจกรรมของ Jim Thompson Farm จ.นครราชสีมา บริษัท อุตสาหกรรมไหมไทย จำกัด
601023 การสำรวจความพึงพอใจจากการรับชมรายการโทรทัศน์ภาคภาษาอังกฤษ ในโครงการพัฒนาสถานีโทรทัศน์ภาคภาษาอังกฤษและสถานีโทรทัศน์อาเซียน บริษัท เบิร์ด อาย วิว เน็ตเวิร์ค จำกัด
601024 โครงการสำรวจทัศนคติและความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นต่อกองทัพบก สำนักงานเลขานุการกองทัพบก
601025 สำรวจภาวะการครองชีพของครัวเรือนไทย ประจำเดือนมีนาคม 2560 ศูนย์วัจัยกสิกรไทย จำกัด
601027 การสำรวจพฤติกรรมการซื้อที่อยู่อาศัยคนกรุงเทพฯ ศูนย์วัจัยกสิกรไทย จำกัด
601028 การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อแบรนด์ UNIQLO UNIQLO(THAILAND) CO.,LTD
604009 ความคิดเห็นของประชาชนต่อถนนในกรุงเทพมหานคร รัฐสภา
603013 แบบประเมินความพึงพอใจของหัวหน้าหน่วยงานที่มีต่อนักศึกษาตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต (รมป. 2) โครงการความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
603014 แบบสอบถามความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีต่อคุณลักษณะอันพึงประสงค์ต่อการฝึกงานของนักศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
604010 ความคิดเห็นของประชาชนต่อกฏหมายป้องกันการทารุณกรรมสัตว์และการจัดสวัสดิการสัตว์ กระทรวงวัฒนธรรม
604011 วันอนุรักมรดกไทย สำคัญอย่างไร กระทรวงวัฒนธรรม
603015 อยู่อย่างไร? ให้มีความสุขในยุค “สวนดุสิต 5.0” สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
603016 คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด(สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์) สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์
601029 สำรวจการประชาสัมพันธ์การไฟฟ้านครหลวง ประจำปี 2560 ฝ่ายการสื่อสารองค์กร การไฟฟ้านครหลวง
604012 ความคิดเห็นเด็ก เยาวชน และประชาชน ต่อเทศกาลสงกรานต์(วันผู้สูงอายุ วันสงกรานต์ และวันครอบครัว) กระทรวงวัฒนธรรม
601030 โครงการประเมินผลการรับชม สารคดี ชุด กินอยู่ รู้คิด เป็นมิตรสิ่งแวดล้อม บริษัท ฮอทนิวส์ จำกัด
601032 ขอเสนอราคาการสำรวจภาวะการครองชีพของครัวเรือนไทย ประจำเดือนเมษายน 2560 ศูนย์วัจัยกสิกรไทย จำกัด
601033 การสำรวจพฤติกรรมการใช้จ่ายและการออมของเยาวชนไทย บริษัท ซุปเปอร์จิ๋ว อีเว้น จำกัด
601034 โครงการสำรวจความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมงานมหกรรมการเงิน ครั้ง 17 (Money Expo 2017) บริษัท มีเดีย แอสโซซิเอตเต็ค จำกัด
601026 ประเมินผลการรับรู้การจัดกิจกรรมส่งเสริมพฤติกรรมการบริโภคอาหารปลอดภัย ภายใต้ “โครงการฉันดีมีสุข” บริษัท นาราซีซเท็ม
601035 จัดทำแบบสอบถามออนไลน์ เพื่อประเมินสื่อประชาสัมพันธ์ บริษัท 9801 กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด (สำนักงานใหญ)
601036 โครงการสำรวจการรับรู้และเข้าถึงสื่อโฆษณาทางโทรทัศน์ ตามแผนสื่อสารภารกิจ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ประจำปี 2560 บริษัท Dentsu Aegis Networt
603017 สมรรถนะ “ ความเป็นสวนดุสิต” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
604013 งานใต้ร่มพระบารมี 235 ปี กรุงรัตน์โกสินทร์ “น้อมรำลักในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์” นางสาวมุทิตา สร้อยเพชร
601037 โครงการสำรวจทัศนคติและความคิดเห็นของประชาชน สำนักงานเลขานุการกองทัพบก