รหัส หัวข้อบริการวิชาการ หน่วยงาน ใบรับรองผลงาน
601031 การสำรวจภาวะการครองชีพของครัวเรือนไทยประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560 ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด
601001 การสำรวจภาวะการครองชีพของครัวเรือนไทย ประจำเดือนตุลาคม 2559 ศูนย์วิจัยกสิกรไทย
603001 ความคิดเห็นของข้าราชการ และบุคลากรทางการศึกษาที่มีต่อนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พลเอก ดาวพงษ์ รัตนสุวรรณ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
601021 โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในหน่วยงานภาครัฐ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
601019 ประเมินผลการรับรู้สื่อโฆษณา นมไทย-เดนมาร์ค (กรุงเทพและต่างจังหวัด) บริษัท ดับพลิวพีพี(ประเทศไทย)จำกัด-แมคมาร์ค
601018 ประเมินผลการรับรู้สื่อโฆษณา นมไทย-เดนมาร์ค (จำนวน 20 คน) บริษัท โอกิลวี่ พับลิค รีเลชั่น เวิลด์วายด์ จำกัด(สำนักงานใหญ่) ใบรับรอง
601002 การสำรวจพฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยวของคนในกรุงเทพ ในช่วงปลายปี 59 ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด
603002 ปัญหาเมาแล้วขับ ในทัศนะของประชาชน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
604001 ท่านต้องการให้กระทรวงวัฒนธรรมทำอะไรในปี 2560 กระทรวงวัฒนธรรม
601003 การประมวลผล วิเคราะห์ผล และสรุปผลการสำรวจความพึงพอใจต่อการดำเนินงานของบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย(บตท.) บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย(บตท.)
601004 ประเมินผลการรับรู้สื่อประชาสัมพันธ์ ภายใต้ โครงการจ้างที่ปรึกษาด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 บริษัท ฟอร์วัน จำกัด
604002 ความคิดเห็นเด็ก เยาวชน และประชาชนต่อประเพณีลอยกระทง กระทรวงวัฒนธรรม
603003 แบบสำรวจความคิดเห็น และความพึงพอใจต่อการใช้บริการของสวนดุสิตโพล สวนดุสิตโพล
601005 การสำรวจความคิดเห็นของผู้ใช้บริการโทรศัพท์สมาร์ทโฟน แท็บแล็ท ในพื้นที่ 6จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ ขอนแก่น ชลบุรี สงขลา นครสวรรค์ และกรุงเทพ บจก.ดีพลัส อินเตอร์เทรด
601008 โครงการสำรวจความพึงพอใจผู้เข้าชมนิทรรศการ NBTC Pavilion ในงาน ITU Telecon World 2016 CMO Public Company Limited
601006 โครงการสำรวจความคิดเห็นของผู้ประกอบการและประชาชนฯ บจก.ดีพลัส อินเตอร์เทรด
601007 การสำรวจความคิดเห็นต่อการพัฒนาตำรับอาหารไทย 5 ภาค บูรณาการกับการท่องเที่ยวเพื่อการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
601009 โครงการสำรวจความเชื่อมั่น และความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการปฏิบัติงานของกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย(กกล.รส.) สำนักงานเลขานุการกองทัพบก
603004 แบบสอบถาม ความต้องการของผู้บริการ ศูนย์บริการสื่อและสิ่งพิมพ์กราฟฟิคไซต์ กราฟฟิคไซต์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
601010 โครงการสำรวจการตระหนักรู้ของประชาชนต่อโครงการ Analog Switch Off ในพื้นที่จังหวัดระยอง และจังหวัดสกลนคร ThaiPBS
604003 บันทึกข้อตกลง (MOU)ว่าด้วยความร่วมมือการศึกษาสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการดำเนินกิจการเหมืองแร่ทองคำ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาเจ็ดลูก อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายดง อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ และ องค์การบริหารส่วนตำบลวังโพรง อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก
603005 ต้นไม้ที่ในหลวง รัชกาลที่ 9 ทรงปลูกที่ท่านรู้จักคือ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
601012 การสำรวจภาวะการครองชีพของครัวเรือนไทย ประจำเดือนธันวาคม 2559 ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด
603007 ประมวลผลแบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาเพื่อใช้ในการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ หลักสูตรภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603008 สำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการเบิก-จ่าย ส่วนประกอบโลหิตและผลิตภัณฑ์ ของ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย
601013 ประเมินการรับรู้สื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ MY by CAT บริษัท สปา - ฮาคูโด จำกัด
601014 โครงการวิจัยเชิงสำรวจ (Survey Research) ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ (Customer Satisfaction) ที่มีต่อฝ่ายงานต่างๆ ของธนาคารกสิกรไทย(ธนาคาร)บริษัทของธนาคารกสิกรไทย (K Companies) และ กลุ่มบริษัทให้บริการสนับสนุนงานต่อธนาคารกสิกรไทย (P Companies) ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด
604004 สวดมนต์ข้ามปี ส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ พุทธศักราช 2560 กระทรวงวัฒนธรรม
601022 การสำรวจความคิดเห็นและมุมมองของเด็กไทย บริษัท Fleishman Hillard
603010 งานสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
601016 ที่ปรึกษาปัจจัยทางเศรษฐศาสตร์ ที่มีผลต่อประชาชนในการลดการใช้ถุงพลาสติก กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
601015 การสำรวจภาวะการครองชีพครัวเรือนไทย ประจำเดือนมกราคม 2560 ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด
601017 สรุปผลการศึกษาความคิดเห็นของผู้ใช้สื่อโซเชียลมีเดียโครงการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ผ่านสื่อออนไลน์ กรมการขนส่งทางบก บริษัท เนเวอร์แลนด์ ดิจิตอล มีเดีย จำกัด
601011 โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอส ประจำปี 2559 บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด(มหาชน)
604005 แบบสำรวจความคิดเห็นต่อ วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560 กระทรวงวัฒนธรรม
604006 "วันมาฆบูชา" สำคัญอย่างไร กระทรวงวัฒนธรรม
604007 ความคิดเห็นเด็ก เยาวชน และประชาชนต่อวันแห่งความรัก(วาเลนไทน์) กระทรวงวัฒนธรรม
603012 ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กับ มสด.(โครงการ รมป.2)ภาคเรียนที่ 1 ปี 2559 โครงการความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
604008 การสำรวจความคิดเห็นต่อการพัฒนาตำรับอาหารไทย 4 ภาคบูรณาการกับการท่องเที่ยวเพื่อการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
601020 กิจกรรมของ Jim Thompson Farm จ.นครราชสีมา บริษัท อุตสาหกรรมไหมไทย จำกัด
601023 การสำรวจความพึงพอใจจากการรับชมรายการโทรทัศน์ภาคภาษาอังกฤษ ในโครงการพัฒนาสถานีโทรทัศน์ภาคภาษาอังกฤษและสถานีโทรทัศน์อาเซียน บริษัท เบิร์ด อาย วิว เน็ตเวิร์ค จำกัด
601024 โครงการสำรวจทัศนคติและความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นต่อกองทัพบก สำนักงานเลขานุการกองทัพบก
601025 สำรวจภาวะการครองชีพของครัวเรือนไทย ประจำเดือนมีนาคม 2560 ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด
601027 การสำรวจพฤติกรรมการซื้อที่อยู่อาศัยคนกรุงเทพฯ ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด
601028 การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อแบรนด์ UNIQLO UNIQLO(THAILAND) CO.,LTD
604009 ความคิดเห็นของประชาชนต่อถนนในกรุงเทพมหานคร รัฐสภา
603013 แบบประเมินความพึงพอใจของหัวหน้าหน่วยงานที่มีต่อนักศึกษาตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต (รมป. 2) โครงการความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
603014 แบบสอบถามความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีต่อคุณลักษณะอันพึงประสงค์ต่อการฝึกงานของนักศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
604010 ความคิดเห็นของประชาชนต่อกฏหมายป้องกันการทารุณกรรมสัตว์และการจัดสวัสดิการสัตว์ กระทรวงวัฒนธรรม
604011 “วันอนุรักษ์มรดกไทย” สำคัญอย่างไร กระทรวงวัฒนธรรม
603015 อยู่อย่างไร? ให้มีความสุขในยุค “สวนดุสิต 5.0” สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
603016 คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด(สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์) สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์
601029 สำรวจการประชาสัมพันธ์การไฟฟ้านครหลวง ประจำปี 2560 ฝ่ายการสื่อสารองค์กร การไฟฟ้านครหลวง
604012 ความคิดเห็นเด็ก เยาวชน และประชาชน ต่อเทศกาลสงกรานต์(วันผู้สูงอายุ วันสงกรานต์ และวันครอบครัว) กระทรวงวัฒนธรรม
601030 โครงการประเมินผลการรับชม สารคดี ชุด กินอยู่ รู้คิด เป็นมิตรสิ่งแวดล้อม บริษัท ฮอทนิวส์ จำกัด
601032 การสำรวจภาวะการครองชีพของครัวเรือนไทย ประจำเดือนเมษายน 2560 ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด
601033 การสำรวจพฤติกรรมการใช้จ่ายและการออมของเยาวชนไทย บริษัท ซุปเปอร์จิ๋ว อีเว้น จำกัด
601034 โครงการสำรวจความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมงานมหกรรมการเงิน ครั้ง 17 (Money Expo 2017) บริษัท มีเดีย แอสโซซิเอตเต็ค จำกัด
601026 ประเมินผลการรับรู้การจัดกิจกรรมส่งเสริมพฤติกรรมการบริโภคอาหารปลอดภัย ภายใต้ “โครงการฉันดีมีสุข” บริษัท นาราซีซเท็ม
601062 ที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการวิจัยความคาดหวังและความพึงพอใจระหว่างสื่อมวลชนและการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ปี 2560 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
601035 จัดทำแบบสอบถามออนไลน์ เพื่อประเมินสื่อประชาสัมพันธ์ บริษัท 9801 กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด (สำนักงานใหญ)
601036 โครงการสำรวจการรับรู้และเข้าถึงสื่อโฆษณาทางโทรทัศน์ ตามแผนสื่อสารภารกิจ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ประจำปี 2560 บริษัท Dentsu Aegis Networt
603017 สมรรถนะ “ ความเป็นสวนดุสิต” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
604013 งานใต้ร่มพระบารมี 235 ปี กรุงรัตนโกสินทร์“น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์” กระทรวงวัฒนธรรม
601037 โครงการสำรวจทัศนคติและความคิดเห็นของประชาชน สำนักงานเลขานุการกองทัพบก
604015 แบบสอบถามการจัดงานเผยแพร่พระอัจฉริยภาพด้านภาพ ด้านภาษาและวรรณกรรมของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ พุทธศักราช 2560 วันที่ 27 เมษายน 2560 โรงละครแห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม
601038 การสำรวจภาวะการครองชีพของครัวเรือนไทย ประจำเดือนพฤศจิกายน 2559 ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด
601039 การสำรวจภาวะการครองชีพของครัวเรือนไทย ประจำเดือนพฤษภาคม 2560 ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด
603018 แบบสำรวจความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนและอาจารย์ในหลักสูตรภาษาไทยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ครั้งที่ 2) หลักสูตรภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
603020 ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กับ มสด.(โครงการ รมป.2)ภาคเรียนที่ 2 ปี 2559 โครงการความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
601067 การสำรวจความคิดเห็นต่อการบริหารงานของผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ(สสปน.) สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ(องค์การมหาชน)
601068 โครงการประเมินผลการรับชม สารคดี ชุด “กินอยู่ รู้คิด เป็นมิตรสิ่งแวดล้อม” ครั้งที่ 2/60 บริษัท ฮอทนิวส์ จำกัด
601041 โครงการประเมินการรับรู้สื่อประชาสัมพันธ์ทางวิทยุตามโครงการการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ประจำปีงบประมาณ 2560 ของกรมการขนส่งทางบก บริษัท เทเลคาสต์ จำกัด
601042 โครงการประเมินการรับรู้สื่อประชาสัมพันธ์ทางหนังสือพิมพ์ตามโครงการการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ประจำปีงบประมาณ 2560 ของกรมการขนส่งทางบก บริษัท ไนซ์ไฟน์เวิร์ด จำกัด
601043 ประเมินการรับสื่อโฆษณา Leo Beer บริษัท สปา - ฮาคูโด จำกัด
601044 โครงการการประเมินผลการเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์โครงการฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย บริษัท Q&F Advertising Co.Ltd
601045 โครงการสำรวจการรับรู้และเข้าถึงสื่อประชาสัมพันธ์ของสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม บริษัท Core & Peak Co. Ltd
601046 โครงการประเมินผลการรับรู้และความพึงพอใจของสื่อออนไลน์ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมความปลอดภัยทางถนน ตามโครงการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของกรมขนส่งทางบก บริษัท ชาพาเทีย จำกัด
603019 แบบสอบถามความคิดเห็นการประกาศใช้หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินวิทยฐานะใหม่ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
601047 การสำรวจภาวะการครองชีพของครัวเรือนไทย ประจำเดือนมิถุนายน 2560 ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด
601048 โครงการดำเนินการสำรวจความพึงพอใจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
601049 การสำรวจสถานการณ์ความต้องการในการใช้สิทธิ์ลาคลอดเพื่อสนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยแม่ ศูนย์นมแม่
604014 "วันวิสาขบูชา" สำคัญอย่างไร กระทรวงวัฒนธรรม
604016 ความคิดเห็นของประชาชนต่อพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2558 รัฐสภา
604017 ท่านคิดอย่างไรต่อ “ผลงานกระทรวงวัฒนธรรมในรอบ 3 ปี” กระทรวงวัฒนธรรม
603021 ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อ การพัฒนาด้านการจัดการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ กระทรวงศึกษาธิการ
604018 แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการใช้บริการระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของกระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม
601050 การสำรวจความพึงพอใจจากการรับชมรายการโทรทัศน์ภาคภาษาอังกฤษ ในโครงการพัฒนาสถานีโทรทัศน์ภาคภาษาอังกฤษและสถานีโทรทัศน์อาเซียน บริษัท เบิร์ด อาย วิว เน็ตเวิร์ค จำกัด
603022 ความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมการดูแลผิวหน้า สวนดุสิตโพล
603023 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในการคิดของท่าน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
604019 แบบสอบถามความคิดเห็นการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องกับโครงการพัฒนาศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยให้เป็นพื้นที่บริการทางวัฒนธรรมระดับนานาชาติ กระทรวงวัฒนธรรม
604020 ความคิดเห็นเด็ก เยาวชน และประชาชนต่อ “ภาษาไทย” กระทรวงวัฒนธรรม
604021 กระทรวงวัฒนธรรม“วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา” สำคัญอย่างไร กระทรวงวัฒนธรรม
601051 โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการรถไฟฟ้า แอร์พอร์ต เรล ลิงก์ ประจำปี 2560 บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท จำกัด
603024 การสำรวจพฤติกรรมและความคิดเห็นต่อการใช้แอพพลิเคชั่นบนมือถือ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
603025 ผู้อำนวยการสถานศึกษากับ “การศึกษาของจังหวัดนครสวรรค์” สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์
601052 โครงการการบรรเทาผลกระทบจากการปรับราคาก๊าซปีโตรเลียมเหลว (PLG) ภาคครัวเรือน ปี 2560 บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)
601053 โครงการการสำรวจความพึงพอใจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียขององค์กรการจัดการน้ำเสีย ประจำปีบัญชี 2560 และสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อโครงการนำน้ำเสียผ่านการบำบัดแล้วกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ องค์การจัดการน้ำเสีย(อจน.)
603026 การสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อร่างรายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2560 ศูนย์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
601054 การสำรวจภาวะการครองชีพของครัวเรือนไทย ประจำเดือนกรกฏาคม 2560 ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด
601055 โครงการสำรวจความคิดเห็นของพนักงานต่อการทำงานประจำปี 2560 Issaya Khammarit HR & GA Manager
601056 โครงการสำรวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกรมสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กรมสรรพสามิต
601057 การประเมินการรับรู้ การตระหนักรู้ของประชาชนฯ ที่มีต่อ รายการเดินหน้าปฏิรูป บริษัท วิชาร์ด โปรดักส์ชั่นจำกัด
601058 การประเมินผลการสำรวจความคิดเห็นผู้เข้าชมงานมหกรรมการเงินในส่วนภูมิภาค บริษัท มีเดีย แอสโซซิเอตเต็ค จำกัด
601059 โครงการสำรวจระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ เพื่อสำรวจ การศึกษา และวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการจากผู้ว่าจ้างด้านต่างๆ สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน(องค์การมหาชน)
601060 ประเมินผลการดำเนินตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกาการจัดตั้งสถาบันบริหารกองทุนพลังงาน (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2560 โดยครอบคลุมในด้านประสิทธิผล ประสิทธิภาพ และด้านการพัฒนาองค์กร สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน(องค์การมหาชน)
603027 แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อโครงการความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ร.ม.ป.2) ครั้งที่ 2 โครงการความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
603028 แบบสอบถามความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีต่อคุณลักษณะอันพึงประสงค์ต่อการฝึกงานของนักศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยสวนดุสิต หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
603029 แบบประเมินการจัดงานครบเครื่องเรื่องการเรือน ครั้งที่ 7 วันที่ 24-25 กรกฎาคม ณ วิทยาเขตสุพรรณบุรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
601061 ประเมินโครงการเพื่อการประชาสัมพันธ์กรมบัญชีกลาง วัตถุประสงค์ เพื่อการประเมินการรับรู้สื่อประชาสัมพันธ์ที่ใช้ในการเผยแพร่เพื่อศึกษาความคิดเห็นต่อการประชาสัมพันธ์รูปแบบการวิจัยโดยวิธีการวิจัยเชิงสำรวจ บริษัทอัพเปอร์ พลัส
604022 สำรวจความคิดเห็น เด็ก เยาวชน และประชาชน “วันแม่แห่งชาติ” กระทรวงวัฒนธรรม
604023 แบบสอบถามเพื่อการวิจัย เรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กระทรวงวัฒนธรรม
601063 โครงการสำรวจทัศนคติและความคิดเห็นของประชาชน หัวข้อ การสำรวจการรับรู้และความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อร่างสัญญาประชาคมของคณะอนุกรรมการจัดทำข้อเสนอกระบวนการเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง สำนักงานเลขานุการกองทัพบก
603030 แบบประเมินโครงการฝึกอบรมหลักสูตรเชิงปฏิบัติการ “นิทานสร้างสรรค์เพื่อการสอนเด็กให้มีคุณธรรม เกิดขึ้นได้ใกล้ตัวเรา” โครงการความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
603031 1.ความคิดเห็นต่อการประชุมสัมมนาการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูในคณะกรรมการสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด 2.ความคิดเห็นเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและคณะกรรมการสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์
601064 การสำรวจภาวะการครองชีพของครัวเรือนไทย ประจำเดือนสิงหาคม 2560 ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด
601065 โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ Integrity and Transparency Assessment (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสมุทรปราการ
601066 โครงการสำรวจทัศนคติประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องต่อแนวทางการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ของรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประจำปีงบประมาณ 2560 บริษัท สตราทีจิค ซาเลนจ์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
604024 พ.ร.บ. การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 รัฐสภา
601069 เก็บข้อมูลและประมวลผล ความคิดเห็นเกี่ยวกับธุรกิจผลิต อะไหล่และสินค้าประดับเกี่ยวกับยานยนต์ บริษัท มองไกล คอนซัลติ้ง จำกัด
601070 การประมวลผล วิเคราะห์ผล และสรุปผลการสำรวจความพึงพอใจต่อการดำเนินงานของบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย(บตท.) ทั้ง 3 ชุด ได้แก่ ชุดลูกค้ารายย่อย ชุดลูกค้านักลงทุนและชุดคู่ค้า บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (บตท.)
601071 การประเมินผลโครงการการจัดตั้งหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2560 สบป.กอ.รมน.
601072 โครงการสำรวจการรับรู้และเข้าถึงสื่อโฆษณาโครงการชีววิถี ชุด ความหวังที่ยั่งยืน ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย บริษัท วีเซียม(ประเทศไทย) จำกัด
603032 แบบประเมินโครงการของโรงเรียนการท่องเที่ยวและบริการ โรงเรียนการท่องเที่ยวและบริการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
601073 การสำรวจการปฏิบัติและความรับรู้ของแม่ในการเริ่มต้นเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในระยะหลังคลอด สำนักงานกองทุนสนับการเสริมสร้างสุขภาพ(สสส.)
601074 ที่ปรึกษาเพื่อประเมินผลการรับรู้รับข้อมูลข่าวสารสถานีโทรทัศน์ภาคภาษาอังกฤษและสถานีโทรทัศน์อาเซียน(NBT World) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
601076 การประเมินผลความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการให้บริการบริษัท ดี เอช แอล โกลเบิล ฟอร์เวิร์ดดิ้ง (ประเทศไทย)จำกัด บริษัท ดี เอช แอล โกลเบิล ฟอร์เวิร์ดดิ้ง (ประเทศไทย)จำกัด
603033 อดีต ปัจจุบัน อนาคต “มหาวิทยาลัยสวนดุสิต” ในความคิดของท่าน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
603034 แบบสำรวจความคิดเห็นต่อการดำเนินงานของ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) ภาค 1 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ภาค1
601078 โครงการบรรเทาผลกระทบจากการปรับราคาขายปลีกก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ภาคครัวเรือน ปี 2560 ระยะ 2 บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)
601079 การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการบริโภคเนื้อสัตว์ต่างๆ Green Peace
603035 แบบประเมินความพึงพอใจของหัวหน้าหน่วยงานที่มีต่อนักศึกษาตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต (รมป. 2) ครั้งที่ 3 โครงการความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
603036 ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต โครงการความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
603037 การประชาสัมพันธ์ของ “มหาวิทยาลัยสวนดุสิต” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
601077 โครงการค้นหาผู้บริหารต้นแบบ ผู้บริหารในดวงใจ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
601080 การสำรวจภาวะการครองชีพของครัวเรือนไทย ประจำเดือนกันยายน 2560 ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด
601081 การสำรวจภาวะการครองชีพของครัวเรือนไทย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำเดือนกันยายน 2560 ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด
601082 การสำรวจภาวะการครองชีพของครัวเรือนไทยภาคใต้ ประจำเดือนกันยายน 2560 ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด
601075 การสำรวจพฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยวของคนในกรุงเทพ ในช่วงปลายปี60 ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด
601083 โครงการการจ้างที่ปรึกษาสำรวจความเชื่อมั่นของสาธารณชนที่มีต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กรมสอบสวนคดีพิเศษ
601084 Teen Market Study ครั้งที่1 และครั้งที่ 2 บริษัทแอดวานช์ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด
601088 โครงการการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อภาพลักษณ์ของสินค้าด้านที่อยู่อาศัย ประจำปี 2560 บริษัท ดี-แลนด์ กรุ๊ป จำกัด
601085 โครงการสำรวจการรับรู้และความพึงพอใจการดำเนินงานตามนโยบายภาครัฐของ ธ.ก.ส. ผ่านรายการ The Insider บริษัท อสมท. จำกัด (มหาชน)
601086 โครงการสำรวจการรับรู้ และความพึงพอใจต่อการประชาสัมพันธ์นโยบาย ธ.ก.ส. ผ่านรายการ คู่ข่าวเสาร์ - อาทิตย์ ช่วง เคียงคู่รู้ค่ากับ ธ.ก.ส. บริษัท อสมท. จำกัด (มหาชน)
601087 ประเมินการรับรู้ภาพลักษณ์ของ สวทช. ปีงบประมาณ 2560 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
601089 ประเมินผลการปฏิบัติงานของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
601090 ประเมินการรับรู้สื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ MY 4G my by CAT บริษัท สปา - ฮาคูโด จำกัด
601091 การประมวลผลและจัดทำรายงานสรุปผลแบบสอบถามเรื่อง ความพึงพอใจต่อการพัฒนาบุคลากรประชาสัมพันธ์ปีงบประมาณ 2560 กรมประชาสัมพันธ์