รหัส หัวข้อบริการวิชาการ หน่วยงาน ใบรับรองผลงาน
54412 การวิจัยเชิงสำรวจการรับรู้และความคาดหวังต่อการให้บริการของรถประจำทางด่วนพิเศษ BRT บริษัท ดาวฤกษ์ คอมมูนิเคชั่นส์ จำกัด
54407 การสำรวจความคิดเห็นของผู้บริโภคต่อ"การลุ้นโชค ลุ้นรางวัล"
54381 การสำรวจความคิดเห็นของผู้ประกันตนที่มีต่อสำนักงานประกันสังคมกระทรวงแรงงาน
54383 การสำรวจความพึงพอใจและความต้องการที่มีต่อการจัดสรรสิ่งจูงใจ ประจำปีงบประมาณ 2552
54384 โครงการสู้วิกฤติเศรษฐกิจด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
54385 การเรียนรู้สร้างจิตสำนึก การยกระดับมาตรฐานศีลธรรม
54386 การประเมินผลสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์"ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร"
54387 การรู้จักและทัศนคติของลูกค้าที่มีต่อธนาคารอิสลามและความพึงพอใจต่อธนาคารอิสลาม
54388 การรับรู้และความเข้าใจต่อสื่อประชาสัมพันธ์ทางโทรทัศน์ของสำนักพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียรฺ์ กระทรวงพลังงาน
54389 โครงการส่งเสริมความปลอดภัยทางถนนโดยกรมการขนส่งทางบก
54390 ครูไทยปี 2553 น่าจะได้คะแนนเท่าไหร่
54391 พฤติกรรมการซื้อยาจาก"ร้านขายยา" ของประชาชน
54392 การวิจัยและการประเมินเป็นเครื่องมือการพัฒนาท้องถิ่น สวนดุสิตโพล
54392 การสำรวจความคิดเห็นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกับการสวมหมวกกันน๊อคขณะขับขี่รถจักรยานยนต์
54392 พฤติกรรมการรับรู้ข่าวสารของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
54392 การให้คะแนนของประชาชนต่อ"การอภิปรายไม่ไว้วางใจ"ฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้าน
54392 คนไทยกับ"วันรักการอ่าน"
54401 การสำรวจความคิดเห็นภายใต้โครงการ"โรงงานดี ชีวิตสดใส ใจรักษ์สิ่งแวดล้อม" ปี4 จังหวัดระยอง
54402 การประเมินผลและวิเคราะห์ภาพรวม"โครงการเสริมสร้างความเข้าใจการใช้ระบบขนส่งมวลชนสาธารณะ BRT"
54403 ความคิดเห็นต่อการก่อสร้างท่าเรือสามเสน
54404 การแนะแนวการศึกษาของ Contact Center
54405 ความคุ้มค่าต่อการจัดงาน"บางแสนย้อนยุค ประจำปี 2554"
54406 การสำรวจทัศนคติของคนไทยต่อสายการบิน
54408 งานกรมประชาสัมพันธ์
54409 ระบบความคุ้มครองประกันสังคมตามมาตรา40แห่ง พ.ร.บ.ประกันสังคม พ.ศ. 2533
54410 พฤติกรรมการฉลองเทศกาลสงกรานต์ปี 2554 ของคนกรุงเทพ
54411 การรับรู้ต่อภาพลักษณ์ของโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์
54413 การประเมินการพิจารณา(ร่าง)พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
54414 ความพึงพอใจต่อการให้บริการหน่วยงานในสังกัดสำนักงานอธิการบดี มสด.
54415 ความคิดเห็นที่มีต่อการรับชมรายการ
54382 การสำรวจการรับรู้และการเข้าถึงสื่อที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์ ความรู้ ความเข้าใจ ด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
54417 โครงการสื่อสารเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ เรื่องนิวเคลียร์และการใช้ประโยชน์ ของสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ
54405 ความคุ้มค่าต่อการจัดงาน "ประเพณีก่อพระทราย วันไหลบางแสน ประจำปี 2554" GMM
54392 การรับนักเรียน ปีการศึกษา 2554 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
54392 ท่านคิดอย่างไรกับสื่อมวลชน ณ วันนี้ สวนดุสิตโพล
51021 การศึกษาผลและแนวทางการดำเนินการประชาสัมพันธ์บทบาทภารกิจของกระทรวงพาณิชย์ทางสื่อต่าง
51028 การสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการศูนย์ความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(STKC) ประจำปีงบประมาณ 2551 ศูนย์ความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(STKC) กระทรวงวิทยาศาสตร์
51 การสำรวจความนิยมในการชมรายการโทรทัศน์ของสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 ประจำปี 2550 สถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5
52 การประเมินผลการรับรู้ข่าวสารของสำนักงานหลักประกันคุณภาพแห่งชาติ(สปสช.)ผ่านสื่อวิทยุในเขตกทม.และปริมณฑล
52 การสำรวจโครงการอุปสมบทหมู่ 7,000 ตำบล ทั่วไทย
52100 การประเมินการรับรู้ และความพึงพอใจต่อการจัดงาน เทศบาลบางแสน
52 การประเมินผลการรับรู้การเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์มาตรฐานว่าด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม ISO 26000 สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
52 ความพึงพอใจต่อการให้บริการของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
53277 สรุปผลประเมินโครงการอุปสมบทหมู่ 100,000 รูป ทุกตำบลทั่วไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
48 โครงการสำรวจความพึงพอใจของส่วนราชการที่มีต่อการจัดสรรเงินรางวัลประจำปี 2547 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
49 Awareness of information for Student in University Suan Dusit Rajabhat University
49 ความนิยมของประชาชนที่มีต่อการรับชมรายการโทรทัศน์ของ ททบ.5 (เก็บข้อมูลภาคสนามในต่างจังหวัด) สถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5
49 ความคิดเห็นของผู้ใช้บริการที่มีต่อ "รถไฟฟ้าใต้ดิน" และ "ผู้รับสัมปทาน" การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
49 การสำรวจความเห็นต่อการจัดสรรเงินรางวัล ประจำปีงบประมาณ 2548 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
49 ความคิดเห็น การรับรู้ ความคาดหวัง และความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องด้านยุทธศาสตร์กระทรวงพลังงาน สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน กระทรวงพลังงาน
49 การสำรวจความเห็นต่อการจัดสรรเงินรางวัลเพิ่มพิเศษ สำหรับผู้บริหาร ประจำปีงบประมาณ 2548 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
49 การสำรวจความเห็นต่อการจัดสรรเงินรางวัล ประจำปีงบประมาณ 2548
51 การสำรวจพฤติกรรมและความคิดเห็นของผู้ประกอบการเคเบิลทีวี บริษัท มีเดีย ออฟ มีเดียส์ จำกัด (มหาชน)
51 ความคิดเห็นของนักศึกษาและกลุ่มคนวัยทำงาน ที่มีต่อ "Chic Channel" ทางทรูวิชั่น ช่อง 24 บมจ. ทรู วิชั่นส์
51 ความนิยมในการชมรายการโทรทัศน์ (ครั้งที่ 2 เฉพาะภูมิภาค) สถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5
51 การรับรู้และความคิดเห็นต่อ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และแนวทางการพัฒนารัฐวิสาหกิจ ของ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กระทรวงการคลัง บริษัท ทริปเปิล เจ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด
51 การรับรู้ของประชาชนต่อสื่อประชาสัมพันธ์ กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ. / กยศ.) กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
51 โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอส ประจำปีงบประมาณ 2550 บริษัท ระบบขอส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
51981 การสำรวจการรับรู้และความคิดเห็นต่อ สื่อโฆษณา PTT B5 Plus บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
51 การประเมินผลสื่อที่ใช้ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ของ สำนักนายกรัฐมนตรี บริษัท ไวส์วิชั่น จำกัด
51 โครงการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างภาพลักษณ์ ของ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 (หลังประชาสัมพันธ์) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
51 ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
51 ความคิดเห็นที่มีต่อการเปิดห้างค้าปลีก ค้าส่ง จังหวัดกำแพงเพชร บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)
51 ความคิดเห็นและประโยชน์ที่ได้รับจากการอ่านวารสารพาณิชย์ภูมิภาค ปีที่ 5 วารสารพาณิชย์ภูมิภาค
51957 ความคิดเห็นของประชาชน ต่อ ภาพลักษณ์ของ ธกส. บริษัท อินเตอร์แอ็คทีฟ คอมมูนิเคชั่น จำกัด
51993 ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อ การสร้างอาคารผลิตยาและคลังกระจายสินค้า องค์การเภสัชกรรม
51941 ความพึงพอใจของลูกค้า ผู้ชม และผู้ฟังรายการ ของ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2550 บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)
51974 ความคิดเห็นของประชาชนต่อการกระจายเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า กระทรวงพลังงาน บริษัท ทริปเปิล เจ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด
51933 ความรู้ ความเข้าใจ และความพึงพอใจในการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์จริยธรรมและจรรยาบรรณ ของ "ธนาคารออมสิน" ธนาคารออมสิน
51046 ความพึงพอใจของ "ผู้ร่วมแสดงผลงาน" และ "ผู้เข้าชมงาน" ต่อการจัดงาน Techno Mart - Inno Mart 2008 CM Organizer Public Company Limited
51032 การรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ และพลังงานนิวเคลียร์ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ และพลังงานนิวเคลียร์
51 ความพึงพอใจ "งานการประชุมเชิงปฏิบัติการการควบคุมภายใน" ของ กองตรวจสอบระบบการเงินบัญชีท้องถิ่น (ตบ.) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
51 ความพึงพอใจ "งานการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี" ของสำนักมาตรฐานการบริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สน.มท) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
51 ความพึงพอใจ "งานการดำเนินการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการเปลี่ยนชื่อ" ของ สำนักพัฒนาระบบรูปแบบและโครงสร้าง (สน.พร.) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
51 ความพึงพอใจ "งานตอบข้อหารือทางกฏหมาย" ของ สำนักกฏหมายและระเบียบท้องถิ่น (สน.กร.) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
51 ความพึงพอใจ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
51 ทัศนคติ ความพึงพอใจและพฤติกรรมของลูกค้าร้าน Puff&pie และร้าน Pie Supreme Bakery Delight Puff&pie Bakery puffpie
51 ความพึงพอใจ "งานการอบรมหลักสูตรการดำเนินการทางวินัย" ของสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลท้องถิ่น (สน.บค.) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
51 ความพึงพอใจ "งานการจัดประชุมชี้แจงแนวทางปฏิบัติ และตรวจนิเทศงานด้านบำเหน็จบำนาญ" ของ สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น (สน.คท.) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
51 ความพึงพอใจ "งานสารบรรณและการผลิตเอกสาร" ของ สำนักเลขานุการกรม (สล.สถ.) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
51 ความพึงพอใจ "งานเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับการบบริหารจัดการสมัยใหม่" ของ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (ก.พ.ร.สถ.) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
51 ความพึงพอใจ "งานบริการเผยแพร่หนังสือราชการจากทุกสำนัก/กอง ขึ้นสู่ Website" ของ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ (ศส.) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
51 ความพึงพอใจ "งานการตรวจราชการ" ของ ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สน.ปส) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
51 ความพึงพอใจ "งานบริการการดูแลอาคารสถานที่" ของกองคลัง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
51 ความพึงพอใจ "การบริหารจัดการระหว่างฝึกอบรม" ของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น (สพบ.) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
51 ความพึงพอใจ "การตรวจสอบความเชื่อถือได้ของข้อมูลตัวเลข การเงิน การบัญชี งบประมาณ และการพัสดุ" ของหน่วยตรวจภายใน (นตภ.) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
51 โครงการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างภาพลักษณ์ ของ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
51 การับรู้สื่อโฆษณาชุด ความใส บริษัท โอเชียนกลาส จำกัด (มหาชน)
51 ความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ที่มีต่อการปฏิบัติงาน ณ ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
51 ความพึงพอใจของผู้ประกอบการที่มีต่อการให้บริการ ของ ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
51 โครงการสำรวจการรับรู้ ทัศนคติและพฤติกรรม ของ ผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์เครื่องแก้ว (จำแนกตามกลุ่มอายุ) บริษัท โอเชียนกลาส จำกัด (มหาชน)
51 ความคิดเห็นของประชาชนที่เดินทางบริเวณรอบอนุสาวรีย์ ต่อ การปรับปรุงภูมิทัศน์รอบอนุสาวรีย์ Interfac Developmention CO.,LTD
51 การประเมินผลประชาสัมพันธ์โครงการเสริมสร้างความเข้าใจในการบริโภคน้ำตาลอย่างเหมาะสม ของ สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย
51 ความคิดเห็นที่มีต่อการเปิดห้างค้าปลีก ค้าส่ง เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)
51 ความคิดเห็นการรับรู้และทัศนคติ ต่อ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
51 ความคิดเห็นของคนกรุงเทพฯ ต่อ การเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. สวนดุสิตโพล
51 โครงการสำรวจความพึงพอใจและความเชื่อมั่นในการดำเนินงานของสำนักงาน ป.ป.ช. สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
51 ความคิดเห็นของผู้บริโภคที่มีต่อ "ตราสินค้า" True
51 โครงการส่งเสริมความปลอดภัยทางถนน โดย "กรมการขนส่งทางบก" บริษัท เพนนีดี จำกัด
51 พฤติกรรม ความคิดเห็น และภาพลักษณ์ของธนาคารกรุงเทพ ในสายตาของประชาชน ธนาคารกรุงเทพ
51 ความพึงพอใจผู้ได้รับสื่อจากการผลิต และพัฒนาสื่อสิทธิเสรีภาพ โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
51 โครงการสำรวจค่ายเรียนรู้คุณธรรมนำชีวิตพอเพียง ปี 2551 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
51 การสำรวจความนิยมของผู้บริโภคที่มี ต่อ การอ่านนิตยสารเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ปี 2551 A.R. Information & Publication CO.,LTD
51 ความคิดเห็นที่มีต่อการเปิดห้างค้าปลีก ค้าส่ง จังหวัดกาญจนบุรี บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)
51 ความคิดเห็นของพนักงาน บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ที่มีต่อบรรยากาศในการทำงาน (Climate Survey) ปีงบประมาณ 2551 บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (มหาชน)
51 การกระจายชนิดเชื้อเพลิงที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้า สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน
51 ความพึงพอใจ "โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนางานด้านสาธารณสุข" ของสำนักส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการมีส่วนร่วม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
51 การรับรู้และทัศนคติของประชาชน ต่อ ผู้ให้การสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ (ครั้งที่ 2) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
51 ความคิดเห็นของประชาชน ต่อ ผลิตภัณฑ์สินค้าของชุมชน ของ กรุงเทพมหานคร สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
51 ความคิดเห็นและความพึงพอใจต่อธนาคารเกียรตินาคิน (ครั้งที่ 1) ธนาคารเกียรตินาคิน
51 ความคิดเห็นและความพึงพอใจต่อธนาคารเกียรตินาคิน (ครั้งที่ 2) ธนาคารเกียรตินาคิน
51 ความคิดเห็นและความพึงพอใจต่อธนาคารเกียรตินาคิน (ครั้งที่ 3) ธนาคารเกียรตินาคิน
51 ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ "รถโดยสารประจำทาง" และ รถเอกชนร่วมบริการ" (ครั้งที่ 2 เดือนกันยายน 51) องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
51 ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มี ต่อ รถโดยสารประจำทาง (ขสมก.) องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
51 ความคิดเห็นของประชาชนที่มี ต่อ การเลือกตั้ง "นายกเทศมนตรีนครนนทบุรี" มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
51 ความคิดเห็นของประชาชนที่มี ต่อ "เทศบาลเมืองชะอำ" มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
51 ความคิดเห็นของประชาชนที่มี ต่อ "เทศบาลเมืองหัวหิน" มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
51 ความคิดเห็นของประชาชนที่มี ต่อ "เทศบาลเมืองหัวหิน ครั้งที่ 2" มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
51 ความคิดเห็นของผู้บริโภคที่มี ต่อ บริการสื่อมัลติมีเดีย บริษัท มีเดีย ออฟ มีเดียส์ จำกัด (มหาชน)
51 การสำรวจพฤติกรรมและความคิดเห็นของผู้บริโภคในการติดตั้งเคเบิลทีวี บริษัท มีเดีย ออฟ มีเดียส์ จำกัด (มหาชน)
50 โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ และรณรงค์ลดอุบัติเหตุในการคมนาคมขนส่งของกระทรวงคมนาคม กระทรวงคมนาคม
50 ความพึงพอใจต่อผลงาน ของ กระทรวงศึกษาธิการใน 6 เดือนที่ผ่านมา กระทรวงศึกษาธิการ
50 การสำรวจความรู้ ความเข้าใจ และความต้องการด้านทรัพยากรน้ำบาดาลของกลุ่มเป้าหมาย บริษัท TRIGGER จำกัด
50 การสำรวจความคิดเห็น และความคาดหวังต่อการบริโภคน้ำปลา Megachef บริษัท สินวารีพัฒนา จำกัด
50 The Attitude of Thais towards the Netherlands Koninkrijk der Nederlanden
50 การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อ "การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแม่เมาะ" จังหวัดลำปาง ครั้งที่ 1 การไฟฟ้าฝ่ายผลิต
50 การสำรวจความคิดเห็นของประชาชน ต่อ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
50 โครงการสำรวจการรับรู้ทัศนคติ และพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์เครื่องแก้ว บริษัท โอเชื่ยนกลาส จำกัด (มหาชน)
50 ความพึงพอใจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต่อ การดำเนินงานขององค์การจัดการน้ำเสีย ปีงบประมาณ 2550 องค์การจัดการน้ำเสีย
50 โครงการสำรวจพฤติกรรมผู้บริโภค ผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชนและท้องถิ่น ปี 2550 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
50 โครงการสานสายใจเยาวชน ครู และผู้ปกครอง ในจังหวัดชายแดนภาคใต้สู่โลกแห่งการเรียนรู้ พ.ศ. 2550 (ชุดประชาชนทั่วไปในพื้นที่ภาคใต้) กระทรวงศึกษาธิการ
50 การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อ "การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแม่เมาะ" จังหวัดลำปาง ครั้งที่ 2 การไฟฟ้าฝ่ายผลิต
50 ความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการบริหารงาน ของ ผู้ว่าการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
50 การสำรวจการรับรู้ และความพึงพอใจที่มีต่อโครงการรณรงค์การแต่งกายชุดไทย ผ้าไทย กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม
50 การสำรวจการรับรู้ และทัศนคติของประชาชน ต่อ ผู้ให้การสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ (ครั้งที่ 1)
50 การสำรวจความพึงพอใจของ "ผู้ร่วมแสดงผลงาน" และ "ผู้เข้าชมงาน" ต่อการจัดแสดงเทคโนโลยีของไทย (Techno Mart 2007)
50 โครงการสานสายใจเยาวชน ครู และผู้ปกครอง ในจังหวัดชายแดนภาคใต้สู่โลกแห่งการเรียนรู้ พ.ศ. 2550 (ชุดผู้เข้าร่วมกิจกรรม) กระทรวงศึกษาธิการ
50 โครงการการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชนเกี่ยวกับโรคภัยต่างๆ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
50 การสำรวจความคิดเห็น ต่อ พฤติกรรมที่พึงประสงค์ของนักเรียน นักศึกษา 8 ประการ (ครั้งที่ 1) สำนักงานประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
50 การวิจัยเชิงสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการงานเดินเครื่องและบำรุงรักษา ของ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประทศไทย
50 การสำรวจการศึกษาการทำธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
50 ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อ "พลังงานนิวเคลียร์" สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ กระทรวงพลังงาน
50 ความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่เกี่ยวกับการแก้ปัญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ผ่านนโยบายด้านการศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
50 ความพึงพอใจของส่วนราชการที่มีต่อการรับเงินรางวัลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
50 ความต้องการของกลุ่มเป้าหมายที่มีต่อรูปแบบและดีไซน์ และปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อที่อยู่อาศัย บริษัทพร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน)
50 ความต้องการของประชาชนที่มีต่อการซื้อคอนโดมิเนียมย่านรัชดา บริษัทพร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน)
50 การสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอส (แยกตามกลุ่มสถานภาพ) บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพฯ จำกัด (มหาชน)
54427 โครงการส่งเสริมการใช้หลอดผอมประหยัดไฟเบอร์ 5
54428 การศึกษามาตรฐานวิชาชีพครูการศึกษาปฐมวัย
54429 แบบสำรวจทัศนคติและความรู้ความเข้าใจด้านอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน
54430 แบบสำรวจความเชื่อมั่นต่อนโบายด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน
54431 แบบสำรวจเรื่องความคิดเห็นประชาชนต่อร่างอนุบัญญัติตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551
54432 แบบสำรวจความรู้ความเข้าใจเกี่นวกับระบบคุณธรรมและการพิทักษ์ระบบคุณธรรมในราชการพลเรือน ตลอดจนภารกิจและผลงานของ ก.พ.ค.
54430 แบบสำรวจความเชื่อมัั่นต่อนโยบายด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน
54433 ความคิดเห็นของประชาชนต่อสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติและพลังงานนิวเคลียร์และรังสี
54434 แบบสำรวจการรับรู้ความคิดเห็นต่อกรมสรรพากร
54435 ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมอบรม/สัมมนา กิจกรรมพัฒนาศูนย์ความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(STKC) ปี 2554
54436 แบบประเมินผลโครงการประชุมปฏิบัติการเรื่อง"การเขียนและวิเคราะห์โครงการอย่างคุ้มค่า"ของกองนโยบายและแผน สนง.อธิการบดี ดร. ญาลิสาฐ์ ต้นสอน
54437 แบบประเมินผลสปอตโฆษณาประชาสัมพันธ์ โครงการรณรงค์ และสร้างกระแสความตื่นตัวด้านกีฬาประจำปี 2554
54438 แบบสอบถามพฤติกรรมและความคิดเห็นต่อระบบโทรศัพท์มือถือ ครั้งที่1/2011 เดือนธันวาคม ครั้งที่2/2011
54439 การสำรวจความพึงพอใจของสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน มี 4 แบบ1.ความพึงพอใจต่อการใช้ห้องปฏิบัติการ 2. ความพึงพอใจต่อการอบรมใก้ความรู้เทคโนโลยี 3. ความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรมนิทรรศการ/มหกรรมวิทยาศาสตร์ 4. ความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยี ก
54440 แบบสอบถามความคิดเห็นความคาดหวังของผู้บริหารต่อการให้บริการของสำนักกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
54441 แบบประเมินภาวะผู้นำ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
54442 1.การติดตามการตรวจสอบ และประเมินผลงานในตำแหน่งคณบดี 2. แบบสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานตามประเด็นที่อธิการให้ความสำคัญ
54443 แบบสอบถามความคิดเห็นของประชาชนต่อ การรับชมรายการโทรทัศน์"วีรชนคนถูกลืม เรื่อง ทุนของปลัดชู" ทาง Thai PBS
54444 แบบสำรวจทัศนคติและความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อกองทัพบก
54445 แบบสอบถามเพื่อวิจัยการประยุกต์ใช้ความรู้จากการอบรมหลักสูตรนักบริหารงานช่าง/แบบสอบถามเพื่อการวิจัยการประยุกต์ใช้ความรู้จากการอบรมหลักสูตรนักบริหารงานคลัง
54446 โครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการรับฟังรายการวิทยุ 12 จังหวัด
54448 "10 อาชีพ" ที่ก่อให้เกิดความเครียดและอารมณ์เหวี่ยง
54447 แบบประเมินผลโครงการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโทรทัศน์ นสพ. และวิทยุ(เขียวสะอาด)
54449 PROGESS ของกสิกร
54450 สำรวจภาพลักษณ์ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ และภูมิสารสนเทศ (องค์กรมหาชน)
54451 ความพึงพอใจต่อการพัฒนาบุคลากรของการประชาสัมพันธ์
54452 แบบสำรวจความคิดเห็นภายใต้โครงการ "โรงงานดี ชีวีสดใส ใจรักษ์สิ่งแวดล้อม" ปี4 จ.ระยอง
54453 แบบสอบถามการเรียนรู้เกี่ยวกับสื่อและประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานสำนักนายกรัฐมนตรี
54454 แบบสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อโครงการ One Tablet PC Per Child
54455 แบบสอบถามเพื่อการวิจัยเรื่อง ปัจจัยทีมีต่อพฤติกรรมการเข้าชั้นเรียนของนักศึกษา รายวิชาการพัฒนาบุคลิกภาพ
54456 โครงการจัดตั้งหมู่บ้าน/ชุมชนเข็มแข็งเอาชนะยาเสพติด ประจำปี 54
54457 แบบประเมินการประชาสัมพันธ์ภารกิจตามนโยบายเร่งด่วน
54458 แบบประเมินกิจกรรมแสดงผลงานและนิทรรศการ 10 เมืองต้นแบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์
54459 ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการเครือข่ายสารสนเทศเพื่อการจัดการพัฒนาการศึกษา (UNINET)
54460 แบบประเมินผลการประชาสัมพันธ์โครงการสานคุณภาพ RS
54461 แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษา sลักสูตรคหกรรมศาสตร์ อ.แสงอรุณ มี10เรื่อง
54462 แบบประเมินผลการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้ด้านสุขภาพ ของ RS
54463 แบบประเมินโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
54464 สถาบันทดสอบการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
54465 แบบสำรวจทัศนคติประชาชนเกี่ยวกับสถานการณ์ในพื้นที่ 3 จ.ชายแดนใต้ (จชต) และแนวทาง/นโยบายในการแก้ไขปัญหา จชต. ของรัฐบาล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน ปี 2554
54466 แบบสอบถามเกี่ยวกับการสื่อประชาสัมพันธ์ของ ปปช.
53247 การรับรู้รับทราบงานของสำนักงานสถิติแห่งชาติจากสื่อประชาสัมพันธ์ปี 2552
54467 กองทุนการออมแห่งชาติ กระทรวงการคลัง (กอช.) โครงการเกษียณสุขใจ มีบำนาญใช้กับ กอช.
54468 ความคิดเห็นต่อวารสารใหม่ สปสช.
54469 พฤติกรรมการรับชมรายการผ่านจานดาวเทียมและเคเบิ้ลท้องถิ่น ปี 2554
54470 ความพึงพอใจของผู้รับบริการและมีส่วนได้ส่วนเสียสำนักนโบายและแผนการขนส่งและจราจร ประจำปีงบประมาณ 2554
53247 Top Awards 2009
53248 การรับรู้รับทราบงานของสำนักงานสถิติแห่งชาติจากสื่อประชาสัมพันธ์ปี 2552
54471 โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กาารประมูลเลขทะเบียนรถทางสื่อโฆษณาและจอภาพโฆษณา
532493 โครงการสำรวจการตรวจสุขภาพแบรนด์ 3 M (6PRODUCTS)
53250 ครูไทยปี 2552 น่าจะได้คะแนนเท่าไร
54472 แบบสอบถามเรื่องช่องทางการรับรู้ข่าวประชาสัมพันธ์การรับสมัคร มสด. ของ Contact Center
53251 งานออกอากาศทีวีไทยของอาจารย์ 1" วาระแห่งชาติ " ของรัฐบาลอภิสิทธิ์
54473 แบบประเมินโครงการประชาสัมพันธ์เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ประจำปีงบประมาณ 2554
53252 แบบสอบถามเพื่อการวิจัย แนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยฯ สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ กรณีศึกษาฯ
54474 แบบประเมิน สปอต และสารคดี ประชาสัมพันธ์โครงการรณรงค์ และสร้างกระแสความตื่นตัวด้านกีฬาประจำปี 2554
53253 แบบสอบถามความเห็นเพื่อพัฒนาสื่อสารในสาขา (โปรเตอร์ฟ้าเคเค) ของธนาคารเกียรตินาคิน
53254 แบบประเมินการจัดงานวันครูประจำปี พ.ศ. 2553
54475 งานอ.กนกวรรณ มี 2 งาน 1.แบบสอบถามทัศนคติของ นร.ที่มีต่อกระบวนการค่ายภาษาอังกฤษก่อนเข้าร่วมกิจกรรม 2. แบบสังเกตพฤติกรรมของผู้เข้าค่ายในการเข้าร่วมกิจกรรมค่า่ยภาษาอังกฤษ
53255 เทศกาลตรุษจีน 2553+วาเลนไทน์ปี 2553
54476 การสำรวจการรับรู็็ ้ ความเข้าใจ และความต้องการนโยบายเรียนฟรี เีรียนดี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ
53256 การประเมินการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง "กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ : การพัฒนารายละเอียดของหลักสูตร และรายวิชาสำหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 26-27 ม.ค. 2553 ห้องลำพอง มสด."
54477 ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อ "เทศบาลนครสมุทรสาคร"
53257 ความพึงพอใจของผู้บริโภคต่อเครื่องดื่มน้ำแร่
53258 1.การรับรู้และความคิดเห็นต่อ การดูแลกิจการด้านพลังงาน 400 ชุด 2.การสำรวจการรับรู้ ความคิดเห็น และทัศนคติของเจ้าหน้าที่ สกพ.ที่มีต่อองค์กร 140 ชุด
54478 โครงการประกวดขับร้องเพลงพื้นบ้านเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
54479 การรณรงค์การประชาสัมพันธ์ภารกิจ เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ ผ่านสื่อโทรทัศน์,วิทยุ,หนังสือพิมพ์ ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
53259 การศึกษาวิจัย กรณีกลุ่มผู้ชุมนุมพันธมิตรประชาขน เพื่อประชาธิปไตย เดินทางไปชุมนุมและบุกรุกบริเวณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
53260 โครงการส่งเสริมความปลอดภัยทางถนน โดยกรมการขนส่งทางบก 200 ชุด
54481 แบบสอบถามการใช้อินเทอร์เน็ตของบริษัท
53261 ASSUMPTION COLLEGE ENGLISIT PROGRAM DEPARTMENT
54482 แบบสำรวจความพึงพอใจ IN-HOUSE TRAINING
53262 สำรวจความคิดเห็นมาตรการอสังหาริมทรัพย์
54483 การสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ TABLET PC กับการจัดการเรียนการสอน
54484 พฤติกรรมการใช้จ่ายในช่วงเทศกาลต้อนรับปีใหม่ ปี 2555
54485 ประเมินผลงานรัฐบาล
54486 ที่สุดแห่งปี 2554
53263 ประเมินการรับรู้สื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ของสนง. หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสชา) ผ่านสื่อวิทยุโทรทัศน์
54487 ความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษาหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต สาขา การศึกษาปฐมวัยของ อ.สวงค์ บุญปลูก
53264 ประเมินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ โครงการประชาสัมพันธ์การบังคับคดี และการวางทรัพย์ประจำปี 2552
53265 องค์การขนส่งมวลขนกรุงเทพฯ (ขสมก.) 3 แบบ
54488 ประเมินผลการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ โครงการหญิงไทยรักตัวเอง ตรวจแป๊ปสเมียร์ ป้องกันมะเร็งปากมดลูก ครั้งที่ 1
53266 แบบประเมินผลโครงการพัฒนาบัณฑิตสู่ตลาดแรงงาน
54489 ประเมินผลการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ การป้องกันตาบอดจากเบาหวานเข้าจอประสาทตา
53267 การรับรู้และความคิดเห็นต่อพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
53268 ท่านคิดว่า การจัดการเรื่องใด มีความสำคัญและต้องเร่งดำเนินการ
54490 ความคิดเห็นของประชาชนกรุงเทพ,ที่มีต่อร้านค้าย่อย (KIOSK)
53269 แบบสำรวจทัศนคติและความพึงพอใจ ต่อการอบรมให้ความรู้เรื่อง การปรับฐานะองค์กรเป็นนิติบุคคล
54491 ความคิดเห็นของประชาชนกรุงเทพ,ที่มีต่อร้านอาหารย่ิอย
53270 การประเมินการรับรู้ และความพึงพอใจต่อการจัดงาน"บางแสนย้อนยุค ประจำปี 2553 วันเก่า.....เล่าใหม่"
54492 การเปิดรับข้อมูลข่าวสาร และการรับรู้เกี่ยวกับโครงการพร้อมทุกนาที ช่วยชีวีโรคหัวใจ มี2 รอบ
54493 ครูไทย ปี 2554 น่าจะได้คะแนนเท่าไหร่
53271 ประเมินไข้หวัดใหญ่สายพันธ์ใหม่ 2009 ชนิด A (H1N) รอบ 2
53272 แบบประเมินผลการรับรู้ และความเข้าใจต่อสื่อประชาสัมพันธ์ ปปช.
53273 รูปแบบการส่งเสริมการอ่านของเด็กปฐมวัยในทรรศนะของครูและผู้ปกครอง
53274 การสำรวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อการปฏิบัติงานของ"กรมสรรพสามิต"
53275 สถานีบริการน้ำมัน
53276 การรับรู้สื่อโฆษณาของ LPN 3 กลุ่ม (ปชธ, เจ้าของ,พนักงาน)
53277 แบบสำรวจโครงการอุปสมบทหมู่ 100,000 รูป ทุกตำบลทั่วไทย
53278 พฤติกรรมการฉลองเทศกาลสงกรานต์ปี 2553
53279 การรับรู้ และความเข้าใจสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ของกระทรวงอุตสาหกรรม
53280 แบบประเมินความพึงพอใจของลูกค้าต่อครัวสวนดุสิต งานบริการอาหารวันรับปริญญา 1-7 มี.ค. 53
53281 การรับรู้ต่อสื่อประชาสัมพันธ์ของสนง.รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ)
53283 โครงการสำรวจทัศนะคติและความพึงพอใจของประชาชนต่อการแก้ไขปัญหาในจ.ชายแดนภาคใต้ของหน่วยงานภาครัฐ
53284 ความคิดเห็นของประชาชนต่อรถยนต์ประเภทกระบะ
53285 ผู้เข้ารับการอบรม"โครงการเตรียมความพร้อม ภาษา E สำหรับน.ศ.ชั้นปีที่ 1 (รุ่น 1 ) ปีการศึกษา 2553"
53286 ธุรกิจแฟรนไชส์ร้านสะดวกซื้อ
53287 1.ค่าใช้จ่ายเปิดเทอมปี 2553 2.คนกรุงเทพฯกับการแข่งขันฟุตบอลโลก 2010
53288 ความคิดเห็น การรับชมรายการ sme ตีแตก (งานช่วยเหลือของกสิกร)
53289 ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อ "เทศกาลเมืองหัวหิน"
53290 การสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการหน่วยงานต่างๆที่สังกัด สนอ.มสด.
53291 ประเมินการปัจฉิมนิเทศสักศึกษา อบต.6 หลักสูตรสาขาการศึกษาปฐมวัย
53292 การใช้อินเตอร์เน็ตของบริษัท
53293 ประเมินการรับรู้ประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ของกระทรวงอุตสากรรม
53294 พฤติกรรมการแต่งหน้าของผู้หญิงไทย
53295 แบบสอบถามโครงการ"พัฒนาบุคลิกภาพนักศึกาตามวัฒนธรรมสวนดุสิต" มสด.วิทยาเขตสุพรรณบุรี
53297 ความพึงพอใจผู้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาศูนย์ความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
53298 แบบสอบถามเพื่อการวิจัย "สภาพการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา"
53299 การประเมินผลการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล
53300 ความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษาหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิตสาขาการศึกษาปฐมวัย
53301 แบบสอบถามการวัดการรรับรู้สื่อโฆษณาทันการสื่อสาร
53324 การประเมินผลหลักสูตรภาษา E ธุรกิจฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2551 อ.ขจีนุช มี 2 แบบ 1.สำหรับนักศึกษา 2. สำหรับอาจารย์
53302 งานสกิกรเกี่ยวกับฟุตบอลโลก 2010 2 งาน 1.พฤติกรรมการชิงโชคของชาวกรุงในช่วงฟุตบอล 2010 2.พฤติกรรมการติดตามฟุตบอลโลก 2010 ของชาวกรุงเทพฯ
53325 แบบสำรวจความพึงพอใจการทำงานของบุคลากร มสด.(กบ.)
53303 โครงการ
53326 นโยบายเรียนฟรี เรียนดี 15ปีอย่างมีคุณภาพของกระทราวงศึกษาธิการ 3 แบบ
53304 PROJECT H STUDY
53305 แบบสอบถามการรับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับกฏหมายวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค (พรบ. วิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551)
53306 โรงเรียนชลประทานวิทยา
53307 การสำรวจความพึงพอใจของสถาบันวิจัยแสงซินไครตอน (sim fhoton) มี 3 แบบ
53308 Focus Group ประเด็นในการระดมความคิดเห็นต่อธรรมาภิบาลของ กฟผ.
53309 การสำรวจพฤติกรรมการรับรู้กล้องมองหน้าสำหรับติดรถยนต์ 1,200
52082 Lotus Supermarket 1.กาฬสินธุ์ 2.ต.เขารูปช้าง สงขลา 3.ทบ.นครหาดใหญ่ สงขลา
53310 แบบสอบถามพฤติกรรมและความคิดเห็นต่อระบบโทรศัพท์มือถือ
53311 ความคิดเห็นของประชาชนที่มี "การเลือกตั้งซ่อม เขต 6" (คลองสามวา,หนองจอก.คันนายาว,บึงกุ่ม๗
53327 โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การประมูลเลขทะเบียนรถทางสื่อโฆษณาและจอภาพโฆษณา(กปถ.)
53312 แบบสอบถามนิตยสารสุขกาย สบายใจ
53313 แบบสอบถามเพื่อการวิจัย พฤติกรรมการทำงานตามค่าพิจารณาร่วมองค์กรของบุคลกากรในสังกัด สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (จาก ผอ.ฉัตรชัย)
53328 ประเมินการจัดการอบรมสัมมนาโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรา 38 ค(2)ระยะที่1 ระหว่างวันที่ 30 ก.ค.-1 ส.ค. 2553 จ. เชียงราย
53314 แบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อ "สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตจำกัด"
53329 PROGRESS กสิกรไทย
53315 การประชาสัมพันธ์การปฏิรูปการศึกาในทศวรรษที่ 2
53316 แบบสำรวจพฤติกรรมการเลือกซื้อและการใช้บริการโทรศัพท์เคลี่อนที่-งานกสิกร
53317 โครงการสึกษาวิจัยผลกระทบแผนแม่บทกิจการโทรคมนาคมฉบับที่ 2 1.ผู้ใช้บริการ 2. ผู้ประกอบการ
53318 แบบสอบถามแนวทางการพัฒนาการออกและต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาของคุรุสภา
53330 แบบสอบถามการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานในตำแหน่งคณบดี(7คณะ)
53319 การสำรวจความพึงพอใจในการดำเนินงานของสำนักงาน ปปช. ปี 2553
53320 แบบประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มสด. อ.เบญจมาศ
53321 อาหารแช่แข็งสำเร็จรูปแช่แข็ง
53322 แบบสอบถามประชาชนทั่วไป เกี่ยวกับการลดก๊าซเรือนกระจกในภาคขนส่ง, อ.จัทร์ชม
53323 คุรุสภา 2 แบบ เก็บทุกภาคๆละ 1 ครั้ว ประมาณ 5 ครั้ง
53331 แบบสอบถามความรู้ความเข้าใจและความคิดเห็นต่อหน่วยงาน สำนักงานปรมณูเพื่อสันติ
53332 ความพึงพอใจและความต้องการของผู้ใช้บริการข้อมูลจากดาวเทียมของ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(สทอท) Geo-Information and Space Technology Development Ageney
53368 ที่สุดแห่งปี 2553
53333 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) อ. ผดุง
53369 ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อ "เทศบาลเมืองหัวหิน" และ "เทศบาลราชบุรีตำบลหลักเมือง"
53334 ประเมินการพัฒนาระบบการบริหารงานวิชาการ ม.ราชภัฏสวนดุสิต
53370 กสิกร 4 งาน (กระเช้าของขวัญ,การซื้อของขวัญปีใหม่,การฉลองปีใหม่,การส่งข้อความอวยพร)
53335 ความคิดเห็นต่อ"วารสารวิทยาจารณ์" อ.สุขุม
53371 ความพึงพอใจต่อการจัดงาน 1.นิทรรศการและคาราวาสร้างสรรค์ 2 ค่ายเยาวชนสร้างสรรค์และประกวดผลงานสร้างสรรค์
53372 แบบประเมินการรับรู้สื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ความรู้และนโยบายด้านพลังงาน
53336 ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการเครือข่ายสารสนเทศเพื่อการพัฒนาการศึกษา (UNINET) FIAT
53373 การรับรู้เกี่ยวกับสื่อประชาสัมพันธ์เมืองไทยเข้มแข็ง
53374 แบบสำรวจความพึงพอใจของสนง.รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) มี 5 กลุ่ม คือ 1. ผู้เรียน 2. ผู้ปกครอง 3.สถานประกอบการ 4.ครู/อาจารย์ 5. ผู้บริหารสถานศึกษา
53375 ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการรถไฟฟ้า BTS ปี 2553
53376 แบบประเมินกิจกรรมโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ กิจกรรม "บอกรักพ่อที่พิงค์" (ปั่นจักรยาน)
53377 MAKRO 36 สาขา 2 แบบ
53378 MOTOR EXPO 2010 (ช.เกียตินาคิน)
53379 TOP AWARDS 2010
53380 แบบประเมินความพึงพอใจต่อการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2553 ที่เซนทรัลลาดพร้าว
53381 ประเมินผลงานรัฐบาล "อภิสิทธิ์ " ครบรอบ 2 ปี
53347 ประเมินผลการประชาสัมธ์การสร้างภาพลักษณ์องค์กรกรมสรรพสามิตทางสื่อวิทยุ,โทรทัศน์,นสพ
53337 ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
53348 ความคิดเห็นและทัศนคติของกลุ่มผู้นำความคิดที่มีต่อ บริษัก ESSO ในต้นกิจกรรมองค์กรและรัฐกิจสัมพันธ์
53338 แบบประเมินผลการรับรู้และความเข้าใจต่อสื่อประชาสัมพันธ์การไฟฟ้่าส่วนภูมิภาค
53349 การประเมินผลหลักสูตรภาษา E ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2551 (ณัฐพล เดช ประธานหลักสูตร)
53339 แบบสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการสังกัดสำนักอธิการบดี มสด.
53350 ความพึงพอใจต่อการให้บริการของสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ
53351 แบบสำรวจพฤติกรรมการใช้บริการห้างสรรพสินค้า 400 ต.ย.
53340 แบบสำรวจความคิดเห็นและต้องการบัณฑิต 2 ปริญญาสาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองและอุตสาหกรรมคู่ขนานกับสาขาวิชาวิทยาการความปลอดภัย
53352 การประเมินระบบสื่อสารแผนกลยุทธ์ของมสด. (กองนโยบายและแผน ญาสิสาฐ์ ต้นสอน)
53341 พฤติกรรมการรับชมรายการผ่านจานดาวเทียมและเคเบิ้ลท้องถิ่น
53353 พฤติกรรมการบริโภคผักและปัจจัยที่มีอิทธพลในการเลือกบริโภคผักของเด็กปฐมวัย.ร.ร.ละอออุทิศ
53354 ภาพลักษณ์ของกรมการแพทย์ มี 6 แบบ
53342 แบบสำรวจความนิยมและความพึงพอใจในการรับฟังรายการวิทยุคลื่นข่าวประจำเดือนสิงหาคม 2523
53355 ความคิดเห็นและความพึงพอใจต่อการแก้ไขปัยหาในจังหวัดชายแดนภาคใต้
53343 แบบประเมินการรับรู้ และความเข้าใจต่อสื่อประชาสัมพันธ์ของ บขส.
53356 แบบประเมินผลการสำรวจ การรับรู้และความเข้าใจต่อสื่อโฆษณาของการไฟ้ฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
53344 แบบสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานีวิทยุ SMART BOMB
53357 การใช้หลอดผอมเบอร์ 5
53345 ดัชนีค่าครองชีพ
53358 ประเมินผลการรับรู้ ความเข้าใจและทัศนคติที่มีต่อกระทรวงพลังงานน้ำมันแก๊สโซฮอล์ E85
53346 แผนกลยุทธ์ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ มสด.(ARIT) มี 3 แบบ 1. นักศึกษา 2. ครู 3. เจ้าหน้าที่
53359 แบบประเมินประสิทธิภาพสื่อการสอน ประเภทเอกสารประกอบการสอนภาคเรียนที่1/2553 ของ ดร.บุรพร กำบุญ
53360 การเลือกตั้ง ส.ส.ในจ.อุบลราชธานี
53361 แบบสำรวจทัศนคติประชาขนเกี่ยวกับสถานการณ์ในพื้นที่ จชด. และแนงทางนโยบายในการแก้ไขปัญหา จชด.ของรัฐบาล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในปี 2553
53362 แบบประเมิน การประชุมสัมมนาระดมความคิดสวนดุสิตสู่สากล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
53363 มิติคุณภาพและการบริการของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชน
53364 แบบสำรวจสภาพปัจจุบันในการทำผลงานทางวิชาการของอาจารย์และความต้องการคู่มือการทำผลงานทางวิชาการของ อ.พรชณิตว์ แก้วเนต ผู้ชวยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
53365 แบบประเมินงานโครงการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบัญชี ภาคเรียนที่1/2553 อ.บุรพร กำบุญ
53366 แบบสอบถามความต้องการการสอนเพศศึกษาในสถานศึกษา
53367 แบบสำรวจความคุ้มค่าและความพึงพอใจของผู้ประกอบการต่อการจัดงานมหกรรมการแข่งขันรถยนต์ทางเรียนมี 2 แบบ 3 กลุ่ม
55494 แบบสำรวจการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 2/2554
55495 ท่านคิดเห็นอย่างไรกับการตั้งครรภ์ของวัยรุ่น (อายุระหว่าง 12-19 ปี)
55496 พฤติกรรมการป้องกันไข้เลือดออก สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8
55497 การสำรวจทัศนคติของประชาชนต่อหน่วยราชการ
55498 การสำรวจทัศนคติเกี่ยวกับ "ความสุขและช่วงเวลาแห่งความสุข" ของคนไทย
55499 แบบสอบถามเรื่องทัศนคติและพฤติกรรมการจับจ่ายใช้สอยของผู้บริโภคชาวไทยหลังผ่านพ้นวิกฤตการณ์น้ำท่วม
55500 ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อ "เทศบาลหัวหิน" เทศบาลหัวหิน
55501 แบบสำรวจพฤติกรรมและทัศนคติต่อน้ำดื่ม ตราสิงห์และตราคริสตัล
55502 แบบประเมินการจัด "กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ : KID ZONE มหัศจรรย์เมืองสีเขียว"
55503 แบบสำรวจความคิดเห็นเรื่อง "เยาวชน วาเลนไทน์ ป้องกันภัยโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ปี 2555"
55504 วันรวมพลังเด็กดี V-STAR ผู้นำฟื้นฟูศีลธรรมโลกครั้งที่ 6 วันเสาร์ที่ 28 ม.ค. 2555
55505 แบบสอบถามเรื่องร้าน HOME CARE
55506 เกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพฯ พ.ศ.... ของคณะกรรมาธิการการปกครองส่วนท้องถิ่น สภาผู้แทนราษฎร งานรัฐสภา (PARLIAMENT)
55507 ความคิดเห็นของประชาชนต่อการเปิดให้บริการห้างค้าปลีก ค้าส่งเทศบาลนครรังสิต จ.ปทุมธานี เทศบาลนครรังสิต จ.ปทุมธานี
55508 BANGSAEN THAILAND SPEED FESTIVAL 2011 ครั้งที่ 5
55509 ครอบครัวกับ "การอ่าน"
55510 การใช้สิทธิ์เลือกตั้งนายกเทศมนตรีำ ตำบลสำโรงเหนือ
55511 ประชาชนคิดอย่างไรกับราคาพลังงาน
55512 ความพึงพอใจต่อการให้บริการ
55513 การสำรวจความพึงพอใจของสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน
55514 ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการซื้อขายคาร์บอนเครดิต
55515 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการอาหารสำหรับเด็กปฐมวัยของสถานศึกษาประเทศไทย
55516 แบบประเมินผลหลังการประชาสัมพันธ์ ปปช.
55517 พฤติกรรมการใช้จ่ายในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2555 ของคนกรุงเทพฯ
55519 การสำรวจรับรู้และการเข้าถึงสื่อที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์ความรู้ความเข้าใจด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
55520 แบบสอบถามพฤติกรรมและความคิดเห็นต่อระบบโทรศัพท์มือถือ
55518 การสำรวจความพึงพอใจ การใช้บริการ "โรงพยาบาลยาสูบ" มี 3 แบบ โรงพยาบาลยาสูบ
55521 งานวิจัยเรื่อง แนวทางการพัฒนาภาพลักษณ์นักการเมือง : กรณีศึกษานายกเทศมนตรี
55522 แบบประเมินการเรียนการสอนวิชาการพํฒนาบุคลิกภาพภาคเรียนที่ 2/2554 ของอ.อนงค์นาถ ทนันชัย
55523 ภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ในสายตา "คนนครสวรรค์" มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์
55524 ความคาดหวังของประชาชนในช่วง "เทศกาลสงกรานต์"
55525 ความคิดเห็นของประชาชนต่อการขายฟิล์มกันรอยโทรศัพท์มือถือ
55526 แบบสอบถามความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับโรคติดเชื้อ
55527 โครงการรณรงค์ ป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนผ่านป้ายกลางแจ้งขนาดใหญ่ จำนวน 5 ป้ายในเขตกรุงเทพและปริมณฑล โดยกรมการขนส่งทางบก กรมการขนส่งทางบก
55528 แบบสำรวจเรื่องการรับรู้ข้อกฎหมายและพฤติกรรมในการจำหน่ายและบริโภค เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตามกฎหมายกำหนด
55529 ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการรถไฟฟ้า BTS ปี 2554
55530 แบบสำรวจความคิดเห็นที่มีต่อการรับชมรายการ "วิทยสัประยุทธ์"
55531 แบบสอบถามความพึงพอใจงานตลาดนัดทรัพย์สินทางปัญญา (IP FAIR 2012) ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิตติ์
55532 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการที่จอดรถในย่านธุรกิจ
55533 ทำไมจึงเกิดความขัดแย้ง ทำอย่างไรจึงจะเกิดความปรองดอง
55534 ความพึงพอใจของพนักงานต่อสำนักงานกิจการพิเศษ มสด. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ครั้งที่ 1/2555 สำนักงานกิจการพิเศษ มสด.
55536 แบบสำรวจการรับรู้ภาพลักษณ์องค์กรที่ให้บริการด้านรถไฟฟ้า
55537 แบบสำรวจการรับรู้ และความคิดเห็นต่อการดูแลกิจการด้านพลังงาน
55538 แบบสำรวจความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมงานมหกรรมการเงินครั้งที่ 2 (MONEY EXPO 2012)
55539 งานความพึงพอใจต่อการให้บริการหน่วยงานในสังกัดสำนักงานอธิการบดี มสด.
55540 แบบประเมินการเรียนการสอนศูนย์ระนอง 2
55541 การสำรวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้รับบริการของ "กรมสรรพสามิต" กรมสรรพสามิต
55542 แบบสำรวจความเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานตามประเด็นที่อธิการบดีให้ความสำคัญ
55543 พฤติกรรมการติดตามฟุตบอลยูโน 2012 ของชาวกรุงเทพฯ
55544 แบบสอบถามเรื่องการพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์กรของกรมประชาสัมพันธ์
55545 การสำรวจการรับรู้ ความคิดเห็น และทัศนคติของเจ้าหน้าที่สำนักงาน กกพ. ที่มีต่อการสื่อสารภายในองค์กร สำนักงาน กกพ.
55546 แบบประเมินสื่อประชาสัมพันธ์กทม.
55547 ความคิดเห็นต่อการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร "กรมสรรพสามิต" กรมสรรพสามิต
55548 การสำรวจความคิดเห็นและทัศนคติของประชาชนต่อการดำเนินงานขององค์กรการจัดการน้ำเสีย (อจน.)
55549 ความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้ใช้บริการที่ีมีต่อ "รถโดยสารประจำทาง (ขสมก.)" ขสมก.
55550 แบบสำรวจความพึงพอใจ และความต้องการที่มีต่อการจัดสรรสิ่งจูงใจ ประจำปีงบประมาณ 2553
55523 ประชาชนคิดอย่างไร กรณีผู้แข่งขันหญิงใช้หน้าอกแทนพู่กันแสดงทักษะทางด้านศิลปะ (มรภ.นครสวรรค์โพล) มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์โพล
55551 แบบสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการกำกับกิจการพลังงาน
55552 การวิจัยเรื่อง การจัดการคุณภาพของฟิตเนสในมหาวิทยาลัยราชภัฎของประเทศไทย
55553 แบบสำรวจความคิดเห็นและความคาดหวังของประชาชนที่มีต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.)
55553 ความคิดเห็นของกลุ่มผู้เรียกร้อง
55554 ความคาดหวังต่อการทำงาน "สวนดุสิตโพล" สวนดุสิตโพล
55555 ความคิดเห็นของผู้ประกอบการต่อการขายเคสมือถือ BLOX
55555 ความคิดเห็นของผู้ประกอบการต่อการขายแบตเตอรี่สำรอง POWERMAX, POWER BOOSTER
55556 PROGRESS ของกสิกร
55557 ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการอาคารและลานจอดรถรพม.
55558 แบบประเมินความพึงพอใจภาพรวมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ ปีงบประมาณ 2555 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ และกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีของสำนักกิจการพิเศษ สำนักกิจการพิเศษ
55559 แบบสำรวจการรับรู้เกี่ยวกับการเผยแพร่ ประชาัสัมพันธ์ โครงการพัำกชำระหนี้ปี 2555
55560 "ครู" อยากได้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน "กรรมการคุรุสภา" แบบใด
55561 ประชาชนคิดอย่างไรกับ "สตรีไทย"
55562 การรับรู้การเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ "นมพร้อมดื่ม"
55563 ความรู้ ความเข้าใจ และความคิดเห็นต่อการดำเนินงานของกรมทรัพย์สินทางปัญญา กรมทรัพย์สินทางปัญญา
55564 โครงการสำรวจทัศนคติของประชาชนที่มีต่อการปฏิบัติงานของข้าราชการพลเรือน
55565 ส.ส.ในเขตของท่านทำงานเป็นอย่างไร
55566 การจัดประชุมระดมความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้อง และความคาดหวังต่อการกำกับกิจการพลังงานของสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
55567 แบบสอบถามความคิดเห็น ความพึงพอใจต่อการจัดการ OPEN HOUSE No.2 ชาวสวนดุสิตสู่อาเซียน
55568 ความคิดเห็นของเกษตรกรที่มีต่อ "โครงการรับจำนำข้าวเปลือก"
55569 ประเมินผลงานรัฐบาลยิ่งลักษณ์ครบ 1 ปี
55570 แบบประเมินการรับรู้การเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ.2555
55571 ความพึงพอใจการอบรมสัมมนาของบริษัท สปา ชากุโอโด้ บริษัท สปา ชากุโอโด้
55572 การเลือกตั้งซ่อม "ส.ส.ลำพูนเขต 2"
55573 ความสำเร็จของการอบรมโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการชี้แจงระบบคุณภาพการศึกษา
55574 การรับรู้เกี่ยวกับภาพลักษณ์ขององค์กรด้านบริหารสินทรัพย์ (มสท.)
55575 ทัศนคติและแรงจูงใจในการประหยัดพลังงาน
55576 ความคิดเห็นของประชาชนต่อสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ และพลังงานนิวเคลียร์และรังสี สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
55577 แบบสอบถามการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานในตำแหน่งผู้จัดการสำนักงาน/ผู้จัดการโครงการต่างๆของมสด.
55578 การใช้อินเตอร์เน็ตขององค์กร
555579 เลือกตั้งผู้ว่าฯกทม. 2555
55580 ความพึงพอใจของผู้รับบริการโครงการในกำกับสำนักกิจการพิเศษ มสด. ประจำปีงบประมาณ 2555
55581 งานเทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทยประจำปี 2554 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
55582 การศึกษาสภาพปัจจุบันของการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ของนักท่องเที่ยว และสถานประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว
55583 การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติธรรม หลักสูตรผู้บริหารการศึกษา และผู้บริหารส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศในโครงการ "โรงเรียนดี ศรีตำบล"
55584 แบบสำรวจทัศนคติประชาชนเกี่ยวกับสถานการณ์ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (จชต.) และแนวทาง/นโยบายในการแก้ไขปัญหา จชต.ของรัฐบาล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในปี 2555
55585 แบบสำรวจความพึงพอใจที่มีต่อสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
55586 แบบสำรวจความพึงพอใจต่อการพัฒนาบุคลากรของกรมประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
55587 โครงการเผยแพร่ ประชาัสัมพันธ์การประมูลเลขทะเบียนรถทางสื่อโฆษณาและจอภาพโฆษณา
55588 โครงการประัชาสัมพันธ์เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนประจำปีงบประมาณ 2554
55589 การประชาสัมพันธ์ของกกท.
55590 ความคิดเห็นของผู้เข้าชมงาน "สัปดาห์ประกันภัยครั้งที่ 4" ประจำปี 2555
55591 การปฏิบัติหน้าที่ต่อการชุมนุมของ "เจ้าหน้าที่ตำรวจ" ในสายตาประชาชน
55592 "ทัศนะของสังคม" ต่อ "ผลคำพิพากษาศาลฎีกา"
55593 แบบประเมินการเรียนการสอนวิชา "มารยาททางสังคมและการพัฒนาบุคลิกภาพของนักศึกษา" Contact Center คณะพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์
55594 งานรัฐสภาการจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลทั้งหมดเป็นเทศบาลตำบล
561014 ประมวลและสรุปแบบถามความคิดเห็นของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
561057 การประเมินประชาสัมพันธ์การรับชมรายการ บริษัท อาร์เอส จำกัด(มหาชน)
561017 การประเมินการประชาสัมพันธ์โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างจิตสำนึกและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในเมือง บริษัท บลูเเฟร์รี่ จำกัด
613031 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในทัศนะของนักศึกษาที่จะเข้าศึกษาต่อประจำปีการศึกษา2561 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
611090 โครงการสำรวจทัศนคติและความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อกองทัพบก สำนักงานเลขานุการกองทัพบก
611081 สำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการรถไฟฟ้า แอร์พอร์ตเรล ลิงก์ ประจำปี 2561 (ครั้งที่ 2) บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด
613029 ความคาดหวังของผู้ปกครองต่อการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
611084 การจัดการความรู้อัตลักษณ์อาหารชนเผ่าเพื่อสร้างเสน่ห์ทางการท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กิจกรรมการจัดการความรู้อาหารชนเผ่า 17 ชุมชน ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งลำปาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
611085 การสำรวจข้อมูลและศึกษาเพื่อจัดทำเรื่องเล่า ผ่าน 5 ภูมิวัฒนธรรมและค้นหาอัตลักษณ์ชุมชนเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและเสน่ห์ทางการท่องเที่ยว ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งลำปาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
613030 การประเมินวิทยะฐานะตามเกณฑ์และวิธีการ ว.21/2560 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
611089 การสำรวจการรับรู้เพื่อประเมินความคุ้มค่าของกิจกรรม/โครงการของกรมกิจการพลเรือนทหารเรือ บริษัท Netdesign Host Co.Ltd
611087 การสำรวจภาวะการครองชีพของครัวเรือนไทย ประจำเดือนมิถุนายน - ธันวาคม 2561 ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด
611088 การสำรวจความพึงพอใจต่องาน สินค้าเกษตรคุณภาพ และกล้วยไม้งาม อ.ต.ก. ณ ตลาด อ.ต.ก. หัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ห้างหุ้นจำกัด อัศวิน อีเว้น อินเตอร์ กรุ๊ป
561041 สำรวจการรับรู้ประชาสัมพันธ์สร้างภาพลักษณ์ของกระทรวงการคลัง กลุ่มเป้าหมายคือ ประชาชนในเขตกรุงเทพ และปริมณฑล บริษัท อัพเปอร์พลัส จำกัด
611079 การสำรวจการตระหนักรู้ของประชาชนต่อโครงการ Analog Switch Off ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดเชียงราย ThaiPBS
561058 โครงการจัดทำฐานข้อมูลร้านค้า หาบเร่ แผงลอยอาหาร และครัวเรือนไม่มีไฟฟ้าใช้ เพื่อรองรับการบรรเทาผลกระทบจากการปรับราคาก๊าซปิโตรเลียมเหลว(LPG) สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
561035 โครงการศึกษา วิเคราะห์ รายได้ รายจ่าย ผลกระทบจากการปรับอัตรา ค่าจ้างขั้นต่ และโครงการสำรวจค่าใช้จ่ายที่เป็นของแรงงานเพื่อพัฒนาฝีมือในภาคอุตสาหกรรม พ.ศ. 2556 สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
563010 ประเมินการจัดงานวันครู(16 มกราคม 2556) ประจำปี พ.ศ. 2556 คุรุสภา
563011 สำรวจข้อมูลหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
563012 สำรวจข้อมูลช่อง 3 ช่อง 3
563013 สำรวจข้อมูลโพล มศว. มศว.
563015 TOP AWARD 2012 ที่วีพูล
563007 งานวิจัยศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งหัวหิน(ฉบับภาษาอังกฤก) ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งหัวหิน
563005 สำรวจออกรายการ SPRING NEWS SPRING NEWS
563006 สำรวจความพึงพอใจต่อมหาวิทยาลัย สำนักงานอธิการบดี
563021 สำรวจความความพึงพอใจ 9 FOR TEEN 9 FOR TEEN
561031 งาน Talk Magazine Talk Magazine
563020 งานประเมินรัฐสภา รัฐสภา
563024 แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา ด้านประสิทธิภาพการสอนของคณาจารย์หลักสูตรภาษา E คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
563002 ท่านมอง ธนาครากสิกร
611094 โครงการสำรวจความสุขและความเครียดของประชาชนกรุงเทพมหานคร ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13
561059 การโครงกการสำรวจใช้จ่ายตัวแทนประกันชีวิต สมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาทางการเงิน
611074 การสำรวจภาวะการครองชีพของครัวเรือนไทย ประจำเดือนพฤษภาคม 2561 ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด
563014 ดัชนีการเมืองไทย สวนดุสิตโพล
563023 ประเมินผลการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษาหลักสูตรภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรภาษาไทย
561023 PROGRESS ธนาครากสิกร
563018 ความพึงพอใจต่อการให้บริการหน่วยงานในสังกัดสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต สำนักงานอธิการบดี
563019 ความคาดหวังต่อคุณลักษณะบัณฑิตสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ที่พึงประสงค์และมาตรฐานผลการเรียนรู้ของโรงเรียนการเรือนสวนดุสิต โรงเรียนการเรือน
561047 โครงการสำรวจความพึงพอใจที่มีต่อการจัดสรรสิ่งจูงใจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
561067 การสำรวจความคิดเห็นต่อการอ่านชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2556 สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา
55595 สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
55597 สำรวจประเมินผลสื่อประชาสัมพันธ์ ภารกิจสร้างคน สร้างสังคม กับกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ บริษัท ไวส์ วิสคอม จำกัด
55598 ประเมินผลการรับรู้และความเข้าใจต่อสื่อประชาสัมพันธ์ทางโทรทัศน์ "โครงการส่งเสริมภาพลักษณ์ฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 " ของ กฟผ. ZenithOptimedia
613032 สิ่งที่นักศึกษาอยากรู้เกี่ยวกับ ความเป็นสวนดุสิต มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
611086 โครงการวิจัยเรื่องผลของระบบการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
614001 ความคิดเห็นของผู้ประกอบการต่อพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
611065 การสำรวจการรับรู้การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การปฏิรูปประเทศสู่การปฏิบัติ และแผนยุทธศาสตร์ชาติเพื่อนำข้อมูลไปกำหนดกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ บริษัท นีโอ ทาร์เก็ต
561027 พฤติกรรมการใชจ่ายในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2556 ของคนกรุงเทพ ธนาคารกสิกร
561064 AIRPORT SERVICE QUALITY ไม่ระบุ
563022 นักท่องเที่ยว/ผู้ประกอบการ พฤติกรรมการใช้พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ไม่ระบุ
611072 ประมวลผลแบบสำรวจความพึงพอใจคณะกรรมการพลังงานประจำเขต(คพข) บริษัท ทริปเปิ้ล ไนน์ พลัส จำกัด
563009 ประเมินการเรียนการสอนศูนย์ระนอง 2 ศูนย์ระนอง 2
563017 แบบสอบถามความต้องการและความคาดหวังต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต สำนักงานอธิการบดี
563016 งานตรวจสอบและประเมิผลงานของสำนักงานอธิการดี สำนักงานอธิการบดี
613028 งานวิจัยเรื่องรูปแบบการบริหารจัดการองค์กรห้องสมุดสมัยใหม่ สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย
611073 สำรวจความพึงพอใจ ความภักดี และความไม่พึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อย บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อย(บสย.)
561061 โครงการสำรวจความต้องการของประชาชนต่อการแก้ไขปัญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ คณะอนุกรรมมาธิการ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้
561046 ความพึงพอใจของผู้ประกอบการ บริษัท ฟินิกซ์ เอเขนซี่ จำกัด
561055 แบบสอบถามพฤติกรรมและความคิดเห็นต่อระบบโทรศัพท์มือถือ(ครั้งที่ 1 /2013) บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด
611075 การสำรวจภาวะการครองชีพของครัวเรือนไทย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำเดือนพฤษภาคม 2561 ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด
611076 การสำรวจภาวะการครองชีพของครัวเรือนไทยภาคใต้ ประจำเดือนพฤษภาคม 2561 ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด
611077 ประเมินการใช้ พ.ร.ก. การบริหารราชการในสถานการฉุกเฉิน พ.ศ 2548 ครั้งที่ 3 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค 4 ส่วนหน้า
611078 โครงการสำรวจภาพลักษณ์ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน )ในด้านประกันภัยรถยนต์ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน
613027 "วันวิสาขบูชา" สำคัญอย่างไร กระทรวงวัฒนธรรม
561068 การสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการจาก สสว. ประจำปี 2556 สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
611080 การสำรวจพฤติกรรมและความนิยมในการใช้โทรศัพท์มือถือ (Teen Market Shara) ปี 2018-2019 บริษัท แอดวานซ์ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด
611083 สำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2561 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สำนักงานคณะกรรมการควบคุมครื่องดื่มเอลกอฮอล์
563008 แบบสอบถามความคิดเห็น ความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์ และบริการของสำนักงานกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต สำนักกิจพิเศษ
563003 แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการโครงการต่างๆในกำกับของสำนักกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 9 แบบ สำนักกิจพิเศษ
611091 การประเมินผลการรับรู้สื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ TG Magic Experience บริษัท สปา - ฮาคูโด จำกัด
611092 โครงการสำรวจข้อมูลและสารสนเทศทางการตลาด ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อยแห่งประเทศไทย
563004 แบบแสดงความคิดเห็นของผู้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร บตส. รุ่นที่ 37 ที่มีต่อกรณีไฟไหม้โรงพักไทรน้อย จ. นนทบุรี กองบัญชาการศึกษา สํานักงานตํารวจแห่งชาติ
563001 แบบประเมินการสอนอของอาจารย์ จัดทำโดยหลักสูตรภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ของ น.ส.ขวัญฤทัย เชิดชู ประธานหลักสูตรภาษาอังกฤษ และ ดร. ฉัตรแก้ว เภาวิเศษ คณะบดีคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะบดีคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
611095 โครงการสำรวจการพฤติกรรมการบริโภคสื่อและการรับรู้เกี่ยวกับการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์คุณธรรมจริยธรรมของ ข้าราชการพลเรือน บริษัท ทริปเปิลเจ
611096 โครงการบรรเทาผลกระทบจาการปรับราคาขายปลีกก๊าซปิโตรเลียมเหลว(LPG)ภาคครัวเรือน ปี 2561 ระยะที่ 3 บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)
611100 ประเมินการใช้ พ.ร.บ. การรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. 2551 ในพื้นที่ 4 อำเภอ ของ จว.ส.ข. และ อ. แม่ลาน จว.ป.น. ครั้งที่ 2 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค 4 ส่วนหน้า
571085 การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อโครงการจัดตั้งหมู่บ้าน 1 ชุมชนเข้มแข็ง เอาชนะยาเสพติดประจำปีงบประมาณ 2556 ไม่ระบุ
571086 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในเขตของท่านทำงานอย่างไร ไม่ระบุ
571087 แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการดำเนินงานกองทุนให้กู้เพื่อการศึกษา ไม่ระบุ
571088 แบบประเมินประสิทธิภาพสื่อการสอน ประเภเอกสารประกอบการสอนวิชาศิลปะงานใบตองและการแกะสลักผลไม้ ภาคเรียน1/2556 ของ ดร.แสงอรุณ เชื้อวงศ์บุญ ดร.แสงอรุณ เชื้อวงศ์บุญ
571089 แบบสำรวจทัศนคติประชาชนเกี่ยวกับสถานการณ์ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้(จชต.)และแนวทาง/นโยบายในการแก้ไขปัญหา จชต. ของรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่ระบุ
571090 แบบประเมินการประชุมผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษา ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ของ มสด. ไม่ระบุ
571091 การศึกษาพฤติกรรม และความต้องการซื้อตราไปรษณียากร เพื่อการสะสมและสิ่งสะสมของบริษัทไปรษณีไทยจำกัด ไม่ระบุ
571092 การสำรวจการับรู้ ของพนักงาน กฟน. ที่มีต่องานสื่อประชาสัมพันธ์ภายในประจำปีงบประมาณ 2556 ไม่ระบุ
571093 ประชาชนคิดอย่างไรกับการป้องกันและบรรเท่าสาธารณภัย ณ วันนี้ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ไม่ระบุ
571094 แบบสอบถามความคิดเห็นต่อการประชาสัมพันธ์กองทุนสิ่งแวดล้อมผ่านสื่อโทรทัศน์ และวิทยุ ไม่ระบุ
571095 ศูนย์การค้ามิลลี่มอลลี่ ไม่ระบุ
571096 การติดตามผู้สำเร็จการฝึกอบรมและพัฒนาอาชีพ ไม่ระบุ
571097 พฤติกรรมการใช้โทรทัศน์ของประชาชน ไม่ระบุ
571098 แบบสำรวจความคิดเห็นและความต้องการของประชาชนที่มีต่อ ไม่ระบุ
571044 การสำรวจความพึงพอใจจากการรับชมรายการโทรทัศน์ภาคภาษาอังกฤษในโครงการพัฒนาสถานีโทรทัศน์ภาคภาษาอังกฤษและสถานีโทรทัศน์อาเซียน เบิร์ย์ อาย วิว เน็ตเวิร์ค จำกัด
571042 โครงการจัดตั้งหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติดประจำปี 2557 กองอำนวยการักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ใบรับรอง
571043 โครงการการสำรวจสถานการณ์การรับรู้ของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการดำเนินงานกรมการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2557 กรมการแพทย์
571041 สำรวจประเมินผลการรับรู้สื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ บริษัท สปา-ฮาคุโฮโด
571039 สำรวจการรับรู้และความคิดเห็นที่มีต่อการดำเนินงานด้านกิจกรรมเพื่อสังคม บริษัทการบินไทย
571040 การรับรู้ และความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการกำกับกิจการพลังงานปี 2557 บริษัท โปรเฟสชั่นแนล อิมเมล เมกเกอร์ จำกัด
571038 ประเมินผลการจัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ จังหวัดเชียงใหม่ บริษัท ปิโก้(ไทยแลนด์)จำกัด
571037 ประเมินผลรายการสารคดีสั้น สื่อสานไทย ของราชบัณฑิต หจก.เฮดแอนด์ฮาร์ท ครีเอทีฟแอนด์สตราทีจิคโชลูชั่น
571035 สำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อร่างอนุมัติตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551(2) สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
571036 การประเมินการับฟังคลื่นวิทยุ Smat get feel gook บริษัท สมาร์ทบอม จำกัด
571001 ประมวลผลและวิเคราะห์แบบสอบถามโครงการประชาสัมพันธ์กองทุนสิ่งแวดล้อม สำนักงานนโยบายแลแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม บริษัท สมาร์ท รีเอชั่น อินเตอร์ชั่น อินเตอร์มีเดีย จำกัด
571002 โครงการประเมินและติดตามผลการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
571003 โครงการประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานของกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน(12) สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
571004 โครงการศึกษาพฤติกรรมและความต้องการซื้อตราไปรษณียากรเพื่อการสะสมและสิ่งสะสม ของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
571005 โครงการสำรวจพฤติกรรมการบริโภคสื่อของประชาชนในเขต กทม. และ ปริมณฑล บริษัท วัชรพล จำกัด
571006 การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ตามแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ กรณีโครงการเพื่อออกแบบและก่อสร้างระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนและระบบแก้ไขปัญหาอุทกภัยของประเทศไทย สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี(โครงการความร่วมมือ)
571007 สำรวจความพึงพอใจของหน่วยงานที่มาของงบประมาณจากกองทุนพัฒนาน้ำบาดาลและงบประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณจากกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ประจำปีบัญชี 2557 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
571008 โครงการการบรรเทาผลกระทบจากการปรับราคาขายปลีกก๊าซปิโตรเลียมเหลว(LPG) ภาคครัวเรือน ปี 2557 (ระยะที่ 3)(4) สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
571009 การสำรวจความคิดเห็นของประชาชน ต่อซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์ Hill+Knowlton Strategies
571010 การจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดอุตรดิตถ์ ศูนย์สิ่งแวดล้อม
571011 การสำรวจความคิดเห็นของผู้ประกอบการต่อการขายฟิล์มกันรอยโทรศัพท์มือถือในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล 2.การสำรวจความคิดเห็นของผู้ประกอบการต่อการขายฟิล์มรอยโทรศัพท์มือถือในพื้นที่ 15 จังหวัด บจก.ดีพลัส อินเตอร์เทรด
571018 การสำรวจความคิดเห็นของผู้ใช้บริการโทรศัพท์สมาร์ทโฟน แท็ปเล็ทในพื้นที่ 6 จังหวัด บจก.ดีพลัส อินเตอร์เทรด
571012 สำรวจความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของข้าราชการ กรมสรรพสามิต ประจำปี 2557(2) กรมสรรพสามิต
571013 โครงการสำรวจความคิดเห็นผู้จัดจำหน่ายตลับลูกปืน บริษัท เอ็น เอส เค แบริ่งส์(ประเทศไทย)จำกัด
571014 การประเมินผลโครงการผลิตและเผยแพร่สารคดีสั้นเพื่อสร้างกระแสผู้ชมและแฟนคลับกีฬาฟุตบอลอาชีพในส่วนภูมิภาค ประจำปี พ.ศ. 2557 ชื่อว่า บริษัท อาดามัส เวิลด์ จำกัด
601031 การสำรวจภาวะการครองชีพของครัวเรือนไทยประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560 ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด
571015 การประเมินผล โครงการผลิตและเผยแพร่สื่อโทรทัศน์ ในรูปแบบสปอตโฆษณาในโรงภาพยนตร์ เพื่อรณรงณ์สร้างกระแสความตื่นตัวทางด้านการกีฬาประจำปี พ.ศ. 2557 ชุดสูตรสำเร็จ แห่งความเป็นเลิศ บริษัท วิชั่นโชน จำกัด
571016 โครงการสำรวจพฤติกรรมการรับข่าวสารจากสถานีดาวเทียวมหาดไทยชาเนล บริษัท ทีวี อาลาคาร์ต จำกัด
571017 โครงการศึกษาการรับรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม(3) บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อย(บสย.)
571019 โครงการสำรวจความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมงานมหกรรมการเงิน ครั้งที่ 14 (Moncy Expo 2014) บริษัท มีเดีย แอสโซซิเอตเด็ด จำกัด
571020 การวิเคราะห์และประมวลผลการติดตามการสอบครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2557 สำนักงาน ก.ค.ศ. กระทรวงศึกษาธิการ
571021 แบบสำรวจพฤติกรรมและความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อขนมขบเคี้ยวประเภทข้าวเกรียบกุ้ง บริษัท แมสมาร์เกตติ้ง จำกัด
571022 การสำรวจความพึงพอใจของภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ สสว. สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อย
571023 ประเมินผลการสร้างความตระหนักต่อแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการให้ความเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้จากสิทธิตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 ก่อน และหลังประชาสัมพันธ์ บริษัท ทรีนีตี้พลัส จำกัด
571024 สำรวจการรับรู้ภาพลักษณ์ของกองทัพบก บริษัท ทริปเปิลเจ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด
571025 Poll on Child Raising Ted Conduct on ground research Ogilvy Public Relations Worldwide Limited
571026 การสำรวจทัศนคติของผู้หญิงต่อความสวย บริษัท พีเอชดี (ประเทศไทย)จำกัด
581052 ประมวลผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อโครงการความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต(โครงการ รมป 2.) ภาคเรียนที่ 2/ โครงการความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
571034 เพื่อดำเนินการวิเคราะห์และสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและบุคลากรกระทรวงพลังงาน สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
571033 Teen & Regional market share study ADVANCED INFO SERVICE PUBLIC COMPANY LIMITED
571032 โครงการสำรวจการรับรู้การประชาสัมพันธ์โครงการทดลองเดินเรือในคลองภาษีเจริญ และสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการโครงการทดลองเดินเรือในคลองภาษีเจริญ บริษัท Bright Innovation จำกัด
571029 โครงการสำรวจพฤติกรรมการบริโภคสื่อของประชาชนในต่างจังหวัด บริษัท วัชรพล จำกัด
571030 การประมวลและจัดทำรายงานสรุปผล แบบสอบถามเรื่อง กรมประชาสัมพันธ์
571031 สำรวจทัศนคติของประชาชนและความพึงใจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียขององค์การจัดการน้ำเสีย องค์การจัดการน้ำเสีย
571027 สำรวจพฤติกรรมและความนิยมในการใช้โทรทัศน์มือถือ(Teen Market Share) ปี 2014 บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด
571028 โครงการประมวลผลและสรุปผลการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนานย่อย บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อย(บสย.)
581011 ประมวลผลแบบสอบถามของบริษัท ทีทีอาร์ รีเสิร์ช แอนด์ คอนชัลท์จำกัด บริษัท ทีทีอาร์ รีเสิร์ช แอนด์ คอนชัลท์ จำกัด
581012 โครงการประเมินผลการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจต่อการพัฒนาระบบการขนส่งและจราจร และการเผยแพร่ผลการดำเนินงานของ สนข.ประจำปี 2558 บริษัท โนวาอินเตอร์ แอ็ด จำกัด
581013 โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ BRT บริษัท กรุงเทพธนาคม
581014 การสำรวจความคิดเห็นของคณะทำงานต่อศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนและ ชุมชน โดยทำการสำรวจคณะทำงานของศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนและชุมชนจำนวน 7 ศูนย์การเรียนรู้ บริษัท แคร์ยู จำกัด
581015 สำรวจการรับรู้และความคิดเห็นต่อผลิตภัณฑ์คิวพี บริษัท คิวพี(ประเทศไทย)
583001 คุณคิดอย่างไร?กรณีภาครัฐ ภาคเศรษฐกิจ(ธุรกิจ)และสังคมจะเข้ามาให้การสนับสนุนช่วยเหลือเด็กและเยาวชนไทย ไม่ระบุ
584001 เทศกาลลอยกระทง กับ คนไทย กระทรวงวัฒนธรรม
584002 ท่านคิดอย่างไร? นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมคนใหม่ กระทรวงวัฒนธรรม
584003 ความคิดเห็นเด็ก เยาวชน และประชาชนเกี่ยวกับวันพ่อแห่งชาติประจำปี พ.ศ. 2557 ไม่ระบุ
581033 โครงการจัดทำแผนประชาสัมพันธ์บรรเทาผลกระทบการปรับราคา LPG ภาคครัวเรือน บรัษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)
581034 สำรวจความพึงใจด้านเจ้าหน้าที่ประกันสังคม สำนักงานประกันสังคม
581035 สำรวจพฤติกรรมและความนิยมในการใช้โทรศัพท์มือถือ(Teen Market Share) ปี 2015 บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด
581036 การสำรวจภาวะการครองชีพของครัวเรือนไทย ประจำเดือนมกราคม-เมษายน 2558 บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด
581037 สำรวจความพึงพอใจขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นต่อการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียขององค์การจัดการน้ำเสียและการสำรวจทัศนคติของประชาชนในพื้นที่องค์การจัดการน้ำเสียรับบริการจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย องค์การจัดการน้ำเสีย
581032 การสำรวจความพึงพอใจจากการับชมรายการโทรทัศน์ภาคภาษาอังกฤษในโครงการพัฒนาสถานีโทรทัศน์ภาคภาอังกฤษและสถานีโทรทัศน์อาเซียน บริษัท เบิร์ด อาย วิว เน็ตเวิร์ค จำกัด
581027 สำรวจราคาสลาก ทัศนคติ และความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ประจำปี 2558 สำนักงานสลากแบ่งรัฐบาล
581028 โครงการสำรวจความคิดเห็นของผู้ร่วมงานมหกรรมการเงิน ครั้งที่ 15 (Monoy Expo 2015) บริษัท มีเดีย แอสโซซีเดตเต็ด จำกัด
581021 โครงการศึกษาทัศนคติ ความคิดเห็น ความคาดหวังของประชาชนที่มีต่อบทบาทหน้าที่และการดำเนินงานของกองทัพบก สำนักเลขานุการกองทัพบก ใบรับรอง
584007 สำรวจความคิดเห็นเด็ก เยาวชนและประชาชน ไม่ระบุ
584004 การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 5 ธันวาคม 2557 ไม่ระบุ
584005 สำรวจความคิดเห็นเด็ก เยาวชนและประชาชน ไม่ระบุ
584006 สำรวจความคิดเห็นเด็ก เยาวชนและประชาชน ไม่ระบุ
581031 การสำรวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อย
581030 การประเมินการรับรู้ของประชาชนเรื่องการสร้างวินัยในชาติมุ่งการจัดการขยะที่ยั่งยืน(การประเมินผลสัมฤทธิ์ตามแผนปฏิบัติราชการ และแผนกลยุทธ์/ยุทธศาสตร์) กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
584009 วันมาฆบูชา สำคัญอย่างไร กระทรวงวัฒนธรรม
581029 โครงการสำรวจความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท เอ็ม เค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด(มหาชน) บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ม จำกัด(มหาชน)
581024 การสำรวจความคิดเห็นของผู้ใช้บริการโทรศัพท์สมาร์ทโฟน แท็บเล็ทในพื้นที่ 6 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ ชลบุรี สงขลา นครสวรรค์และกรุงเทพ บจก.ดีพลัส อินเตอร์เทรด
581025 การสำรวจความพึงพอใจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
581019 โครงการบรรเทาผลกระทบจากการปรับราคาขายปลีกก๊าซ LPG ภาคครัวเรือน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
581020 โครงการสำรวจทัศนคติ ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อกองทัพบกระยะเร่งด่วน สำนักเลขานุการกองทัพบก ใบรับรอง
584010 ท่านคิดอย่างไร วันปีใหม่ไทย ไม่ระบุ
583002 ความต้องการสื่อการเรียนรู้ออนไลน์เกี่ยวกับการประกอบอาหารของประเทศกลุ่มประชาคมเศรฐกิจ อ.ศัชชญาส์ ดวงจันทร์
583003 ARE WE MAKING PROGRESS AS HEADERS สำนักงานอธิการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
583004 ครูตู้ ครูพระราชทานสัญญาจากฟ้า หรือ โครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ไม่ระบุ
583005 ผลสัมฤทธ์การจัดการเรียนรู้ต่อวัฒนธรรมการใช้ทักษะทางภาษาไทย อาจารย์ พรสรวง พริ้งเภา
583006 แบบสอบถามนักศึกษาที่มีต่อโครงการความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากรของการศึกษาของ อปท. ระหว่างกรมส่งเสริม อปท. กับมสด โครงการ รมป. 2
583007 การประเมินความคิดเห็นของผู้เรียนที่มีต่อผลการเรียนรู้วิชาการแกะสลักผักและผลไม้ ผศ.ดร.แสงอรุณ เชื้อวงษ์บุญ(โรงเรียนการเรือน)
583008 การวิจัยเรื่องการบริหารจัดการคนที่มีประสิทธิภาพสูง(คนเก่ง)ในสถานศึกษา กรณี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต อาจารย์ พรสรวง พริ้งเภา
583009 ประเมินผู้เรียน(นักศึกษาระดับปริญญาตรี) โดยหัวหน้าหน่วยงานตามโครงการขอความร่วมมือระหว่าง อปท. กับ มสด. โครงการ รมป. 2
583010 ความคิดเห็นของประชาชน ต่อรายการโทรทัศน์ ของสภาปฏิรูปแห่งชาติ มสด.
584008 อะไรคือ วาเลนไทน์? ไม่ระบุ
581016 สำรวจการรับรู้แบรนด์ ผลิตภัณฑ์ Kewpie(Brand Awareness) บริษัท คิวพี (ประเทศไทย)จำกัด
581017 โครงการประเมินและติดตามผลการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมข้าราชการพลเรือน สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ใบรับรอง
581018 สำรวจประเมินผลการรับรู้สื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ My 3G by CAT บริษัท สปา - ฮาคุโฮโด
583011 ห้องสมุดยุคใหม่ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
584011 การจัดงานมหกรรมรัตนโกสินทร์ ไม่ระบุ
581051 โครงการผลิตและเผยแพร่รายการเพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ไทยรองรับประชาคมอาเซียนและสร้างความเชื่อมั่นต่อประชาคมโลกประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
581026 โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ ฯ โครงการระบบขนส่งางรถไฟฟ้าเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและสถานีขนส่งผู้โดยสารอากาศยานในเมือง บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด
581008 สำรวจความพึงพอใจการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยประจำปี 2557 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
581009 การประเมินผลรายการคนไทยดวงใจ สีเขียว บริษัท ไบรท์ ทีวี จำกัด
581007 การสำรวจความคิดเห็นของผู้ประกอบการต่อการขายฟิล์มกันรอยโทรศัพท์มือถือและกระจกนิรภัยในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล/การสำรวจความคิดเห็นของผู้ประกอบการต่อการขายฟิล์มกันรอยโทรศัพท์มือถือและกระจกนิรภัยในพื้นที่15 จังหวัด บริษัท ดีพลัส อินนเตอร์เทรด
583012 ความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนและอาจารย์ในหลักสูตรภาษาไทย หลักสูตรภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
583013 โครงการความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่นระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต(ความพึงพอใจของนักศึกษา) โครงการความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
583014 โครงการความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่นระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต(ประเมินผู้เรียน) โครงการความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
584012 ความคิดเห็นเด็ก เยาวชน และประชาชน กระทรวงวัฒนธรรม
581022 สำรวจการรับรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมผู้ใช้ไฟฟ้าที่มีต่อการใช้ไฟฟ้าในช่วงฤดูร้อน และการใช้งาน MEA Smart Life Application ประจำปี 2558 การไฟฟ้านครหลวง ใบรับรอง
581023 โครงการสำรวจการรับรู้สื่อประชาสัมพันธ์ต่อต้านการคอรัปชั่น เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน มูลนิธิสำนักทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์(สถานนีวิทยุจราจรเพื่อสังคม)
583015 เรื่อง รูปแบบการสร้างแรงจูงใจให้เยาวชนพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมโดยอาศัยศิลปินต้นแบบ ไม่ระบุ
584013 สำรวจความคิดเห็นต่อวันสำคัญทางศาสนา(วันอาสาฬหบูชา,วันเข้าพรรษา,วันออกพรรษา) ไม่ระบุ
584014 สำรวจความคิดเห็นเด็กเยาชน และประชาชนเกี่ยวกับวันภาษาไทยแห่งชาติ ไม่ระบุ
581003 โครงประเมินผลสื่อประชาสัมพันธ์โครงการประชาสัมพันธ์การดำเนินงานและเสริมภาพลักษณ์ของสำนักงาน ก.พ.ร. บริษัท ทรีนีตี้พลัส จำกัด
581004 การประเมินการรับรู้และทัศนคติของประชาชนเกี่ยวกับพลังงานปรมาณู บริษัท โอเค แมส จำกัด
581002 โครงการสำรวจความพึงพอใจและความคิดเห็นต่อการใช้หนังสือ และสื่อเสริมทักษะการเรียนรู้บริษัท คิดส์ จีเนียส มีเดีย จำกัด บริษัท คิดส์ จีเนียส มีเดีย จำกัด
581005 โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อสนับสนุนการติดตามประเมินผลการดำเนินงานกองทุนพัฒนาไฟฟ้าตามมาตรา 97(3) สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
581006 การสำรวจการรับรู้สื่อประชาสัมพันธ์ โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวสู่มาตรฐานสากล สร้างความเชื่อมั่นและกระตุ้นนักท่องเที่ยวมาจังหวัดเชียงราย บริษัท วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย จำกัด(มหาชน) ใบรับรอง
581001 การสำรวจความพึงพอใจจากการรับชมรายการโทรทัศน์ภาคภาษาอังกฤษ บริษัท เอ็มไอ.คอม จำกัด
583016 แนวางในการพัฒนาภารกิจของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิการครูและบุคลากรทางการศึกษา(สกสค.) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
583017 ความคิดเห็นต่อสมรรถนะของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาราชภัฏสวนดุสิต
583018 ท่านความคิดเห็นต่อภารกิจของ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา อย่างไร สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
583019 ความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนและอาจารย์ในหลักสูตรภาษาไทย หลักสูตรภาษาไทยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
583020 วิจัยรูปแบบการสื่อสารเพื่อการพัฒนาการจัดการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัยของสถานศึกษาในประเทศไทย ไม่ระบุ
581010 โครงการสำรวจพฤติกรรมการดื่มนม โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรดา
581038 โครงการจัดทำประชาพิจารณ์การกำหนดเขตพัฒนาการท่องเที่ยว สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
581039 สำรวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของข้าราชการกรมสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ 2558 กรมสรรพสามิต
581040 การประเมินผลการดำเนินโครงการการผลิตเพื่อเผยแพร่ทางโทรทัศน์ ในรูปเเบบสปอตโฆษณา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2558 การกีฬาแห่งประเทศไทย บริษัท วิชั่นโซน จำกัด
581041 โครงการจ้างสถาบันการศึกษาประเมินผลรายการของสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฏร
581042 โครงการศึกษาทัศนคติ ความคิดเห็น ความคาดหวังของประชาชนที่มีต่อดำเนินงานของกองทัพบก สำนักงานเลขานุการกองทัพบก ใบรับรอง
581043 การสำรวจทัศนคติของประชาชนเกี่ยวกับความอ้วน บริษัท คอนแทร็คท์ แอดเวอร์ไทซิ่ง(ประเทศไทย)
581044 โครงการสำรวจความคิดเห็นของผู้ใช้บริการและผู้มีส่วนได้เสียกรณีสถานีขนส่งผู้โดยสารย้ายไปยังพื้นที่ใหม่ บรัษัท ขนส่ง จำกัด
581045 โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอส ประจำปีงบประมาณ 2557 บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด(มหาชน)
581046 การศึกษาพฤติกรรมและความต้องการซื้อดวงตราไปรษณียากรเพื่อการสะสมและสิ่งสะสม บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
581047 ประเมินผลการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์บทบาทและการทำงานด้านความมั่นคงในจังหวัดแดนภาคใต้ของกองอำนวยการการรักษาความมั่นคงภายในปี 2557 บริษัท สตราทีจิค ชาเลนจ์ จำกัด(สำนักงานใหญ่)
528148 โครงการการสำรวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจผู้ใช้บริการรถโดยสารองค์การรถโดยสารเอกชนร่วมบริการ และรถตู้โดยสารปรับอากาศ ประจำปี 2558 องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
581048 โครงการการสำรวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจผู้ใช้บริการรถโดยสารองค์การรถโดยสารเอกชนร่วมบริการ และรถตู้โดยสารปรับอากาศ ประจำปี 2558 องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
581050 การประเมินผลการรับรู้สื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ ของ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(สมอ.) บริษัท Core & Peak Co,Ltd.
583022 สำรวจข้อมูลคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของสถานประกอบการและความต้องการของตลาดแรงงาน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนาการและการประกอบอาหาร
583021 ความคิดเห็นเพื่อเป็นแนวทางในการสร้างการรับรู้และความเข้าใจต่อ สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ให้ดียิ่งขึ้น สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
583023 ประมวลผลการรับรู้ข่าวสารการรับสมัครศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต Conact Center สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
581053 โครงการสำรวจการรับรู้ของประชาชนต่อสถานการณ์พลังงานของประเทศ บริษัท คิธ แอนด์ น คอมมิวนิเคชั่น แอนด์คอนซัลแดนท์ จำกัด
581054 โครงการจัดตั้งหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2558 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
581055 การประเมินผลการรับรู้ภายใต้โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุกตามแผนพื้นฟูกิจการ ของ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร(ขสมก.) บริษัท ชิน คัมปานี จำกัด สำนักงานใหญ่
581056 การประมวลผลและจัดทำรายงานสรุปผลแบบสอบถามเรื่อง ความพึงพอใจต่อการพัฒนาบุคลากรกรมประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
594001 ท่านคิดอย่างไรกับประเพณีลอยกระทง กระทรวงวัฒนธรรม
581049 โครงการสำรวจการรับรู้สื่อประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างจิตสำนึกเสริมสร้างธรรมภิบาลร่วมต้านทุจริต บริษัท โอเค แมส จำกัด
583026 ประเด็นรับฟังความคิดเห็นการแก้ไขปรับปรุง พ.ร.บ. สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
584015 ท่านคิดอย่างไรต่อกระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม
584016 ความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมเปิดพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชน ณ สยาม โดยกระทรวงวัฒนธรรมและจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กระทรวงวัฒนธรรม
581057 โครงการสำรวจความคิดเห็นเรื่อง การปฏิรูปการศึกษา : การศึกษา : คุณภาพการศึกษาของเด็กไทย สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
581058 สำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อฝ่ายงานในสายงานการให้บริการลูกค้า รวม 5 ฝ่าย ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด
581059 สำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อฝ่ายงานต่างๆ รวม 14 ฝ่ายในสายงานระบบของธนาคารกสิกรไทย ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด
581064 ประเมินผลการรับรู้ข้อมูลข่าวสารสำนักนโยบายและแผนพลังงานของสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน บริษัท ทริปเปิลเจ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด
581060 สำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อบริษัทให้บริการสนับสนุนงานธนาคารกสิกรไทย รวม 7 บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด
591014 โครงการประเมินผลการรับชม สารคดี ชุด กินอยู่ รู้คิด เป็นมิตรสิ่งแวดล้อม เฟส 1 บริษัท ฮอทนิวส์ จำกัด
593015 ประมวลผลการประเมินความพึงพอใจของหัวหน้าหน่วยงานที่มีต่อนักศึกษาตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการโครงการความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2558 โครงการความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
593009 ความคิดเห็นของนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาเทคโนโลยีอาหาร โรงเรียนการเรือน ความคิดเห็นของนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาเทคโนโลยีอาหาร โรงเรียนการเรือน
581065 โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิเขตเมืองแบบมีส่วนร่วม : กรณีศึกษาในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ภาควิชาเวชาศาสตร์ป้องกันและสังคม คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
581062 การประมวลผล วิเคราะห์ผล และสรุปผลการสำรวจความพึงพอใจต่อการดำเนินงานของบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย(บตท.) บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย(ปตท.)
581063 โครงการประเมินความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกรมการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2558 สำนักยุทธศาสตร์กรมการแพทย์ กรมการแพทย์
581066 สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงานของรัฐบาลชุดปัจจุบัน บริษัท ทริปเปิลเจ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด
583027 ท่านอยากให้สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดสวัสดิการช่วยเหลือท่านในเรื่องใดบ้าง สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
583028 แบบสอบถาม การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานในตำแหน่งผู้จัดการโครงการในกำกับสำนักการพิเศษ 9 โครงการ สำนักการพิเศษ
581067 โครงการบรรเทาผลกระทบจากการปรับขึ้นราคาปิโตรเลียมเหลว (LPG) การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย รอบที่ 2 บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
591001 การสำรวจการรับรู้ภาพลักษณ์ที่มีต่อบริษัทบริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด
591009 การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนและผู้ประกอบการต่อฟิลม์กันรอยมือถือ บริษัท Dplus Intertrade Co.,Ltd
591002 โครงการสำรวจพฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยวของคนไทยในช่วงปลายปี(เดือนตุลาคม-ธันวาคม) ปี 2558 ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด
591003 โครงการสำรวจการรับรู้บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมของผู้ประกอบการ SMEs ทั่วไปต่อบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อย บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อย(บสย.)
581068 สำรวจความคิดเห็นต่อกิจกรรม Jim Thompson F orm บริษัท อุตสาหกรรมไหมไทย จำกัด (สาขาที่ 12)
581069 โครงการสำรวจการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของกระทรวงการคลังสู่สาธารณชนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 บริษัท ซิกซ์ -ทเวลฟ์ โซลูชั่น จำกัด
581070 การสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับมาตรการของภาครัฐในการรณรงค์ส่งเสริมสุขภาพ Thai AlcoholicBeverage Business Association
581071 เพื่อประเมินผลการดำเนินงานตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในพระราชกฤษฏีกาการจัดตั้ง ของ สบพน.โดยครอบคลุมในด้านประสิทธิผล ประสิทธิภาพ และด้านการพัฒนาองค์กร เพื่อนำข้อเสนอของการประเมินไปพัฒนาองค์กร สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน(องค์การมหาชน)
581072 โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ เพื่อวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการจากผู้ว่าจ้างด้านต่างๆ สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน(องค์การมหาชน)
593002 การประเมินผลการจัดทำคลิปวีดีโอแนะนำรายวิชาภาคการศึกษา1/2558 และการประเมินผลการจัดทำโปรโมทรายวิชา โครงการความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
571045 การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนในการเข้าถึงสื่อประชาสัมพันธ์ ชุด บริษัท วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย จำกัด(มหาชน) ใบรับรอง
571046 การประเมินผลการรับฟังคลื่นวิทยุ บริษัท สมาร์ท บอมบ์ จำกัด
571047 โครงการสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการ เพื่อวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจของผู้บริการจากผู้ว่าจ้างด้านต่างๆ สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน(องค์กรมหาชน)
571048 โครงการสำรวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้ใช้บริการรถโดยสารและรถโดยสารเอกชนร่วมบริการและรถตู้โดยสารปรับอากาสเพื่อองค์การจะได้แนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาบุคลากร องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ใบรับรอง
571049 การวิจัยเชิงสำรวจ(Survey Research) ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ(Customer Satisfaction) ที่มีต่อฝ่ายงานต่างๆในสายงานการให้บริการลูกค้า ของธนาคารกสิกรไทย ประจำปี 2557 ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด
571050 การวิจัยเชิงสำรวจ(Survey Research) ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ(Customer Satisfaction)ที่มีต่อฝ่ายงานต่างๆในสายงานระบบ ของธนาคารกสิกรไทย ประจำปี 2557 ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด
571051 การวิจัยเชิงสำรวจ(Survey Research) ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ(Customer Satisfaction)ที่มีต่อบริษัทให้บริการสนับสนุนงาน ธนาคารกสิกรไทย ประจำปี 2557 ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด
571052 การประมวลผล วิเคราะห์ และสรุปผลการสำรวจความพึงใจต่อการดำเนินงานของบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย(บตท.)ทั้ง 3 ชุด ได้แก่ ชุดลูกค้ารายย่อย ชุดนักลงทุนและชุดคู่ค้า บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย(บตท.)
571053 สำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติประจำปีงบประมาณ 2557 สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
571054 แบบสอบถามการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานผู้จัดการโครงการการในกำกับกิจการพิเศษเพื่อนำผลไปพัฒนางาน สำนักกิจการพิเศษ
571055 โครงการสำรวจความพึงพอใจและความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการดำเนินงานของสำนักงาน ป.ป.ช. สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
571056 โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอส ประจำปีงบประมาณ 2556 บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด
571057 การสำรวจการรับรู้ภาพลักษณ์ที่มีต่อ บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด
571058 สำรวจความคิดเห็นต่อสื่อประชาสัมพันธ์ของกรมการขนส่งทางบก Springnews Corporation Co., Ltd
571059 การสำรวจความคิดเห็นของพลเมืองไทยระดับประเทศ ปี 2557 มูลนิธิเอเชีย
571060 การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการรับรู้พฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของสาธารณชน บริษัท ดับบลิวพีพี มาร์เก็ตติง คอมมูนิเคชั่น(ประเทศไทย)จำกัด
591005 การสำรวจด้านความคิดเห็นต่อหน่วยงานวิจัยประเทศ (ปี 2558) ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด
593003 ความคิดเห็นเพื่อกำหนดยุทธศาสตร์การต่อต้านการก่อการร้ายทางไซเบอร์ในประเทศ คุณหยาดพิรุณ นาชัยสิทธิ์
591006 การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อประเด็นเกี่ยวกับกระแสสังคม(พฤศจิกายน) สถานีโทรทัศน์ช่อง 2 ในสังกัด บริษัท อาร์เอส จำกัด(มหาชน)
591007 โครงการสำรวจการรับรู้ข้อมูลบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมและสำรวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อย บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อย(บสย.) ใบรับรอง
593004 การมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนพันธกิจของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
591008 ประมวลผลและวิเคราะห์ผลแบบสำรวจโครงการ ปั่นสองล้อ วิถีไทยวิถีชุมชน บริษัท ไพร์มไทม์
591058 โครงการสำรวจการับรู้ บทบาท หน้าที่ และภารกิจของสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อย (สสว.) BRIGHT TV CO.LTD.
593005 นักเรียน กับ การเรียนกวดวิชา สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
601001 การสำรวจภาวะการครองชีพของครัวเรือนไทย ประจำเดือนตุลาคม 2559 ศูนย์วิจัยกสิกรไทย
591011 โครงการสำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจของประชาชน สำนักงานยุติธรรม ใบรับรอง
593006 ครูไทย กับการเข้าสู้ประชาคมอาเซียน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
594002 การจัดงานเฉลิมพระเกียรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในงานมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 2558 ระหว่าง 1-5 ธันวาคม 2558 กระทรวงวัฒนธรรม
593001 การประมวลข้อมูลแบบสอบถาม สำนักงานโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ
591012 โครงการศึกษาพฤติกรรรมการเปิดรับข้อมูลข่าวสารของกองทัพบก กรณีศึกษาตัวอย่างประชาชนในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล สำนักงานเลขานุการกองทัพบก ใบรับรอง
594003 การจัดแสดงโขนกลางแปลงพระราชทาน วันที่ 13 ธันวาคม 2558 ณ พระลานหน้าพระที่นั่งอนันตสมาคม พระราชวังดุสิต กระทรวงวัฒนธรรม
593007 ความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนและอาจารย์ในหลักสูตรภาษาไทย หลักสูตรภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
593008 ความพึงพอใจต่อความสามารถในการปฏิบัติงานของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ปีการศึกษา 2558 หลักสูตรภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต หลักสูตรภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
591013 โครงการศึกษาความคิดเห็นวิศวกรใหม่ สำนักงานสภาวิศวกร
591004 โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอส ประจำปีงบประมาณ 2558 บริษัทระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ
591016 การประเมินผลการจัดงานวันสิทธิมนุษยชนสากล ประจำปี 2558 กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
591015 การประเมินผลการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์บทบาทและ การทำงานด้านความมั่นคงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ของ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ปี 2558 บริษัทสตราทีจิค ซาเลนจ์ จำกัด(สำนักงานใหญ่) ใบรับรอง
593010 ครูไทยปี 58 น่าจะได้คะแนนเท่าไร สวนดุสิตโพล
593011 การรับรู้เกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา การรับรู้เกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
593012 สำรวจสถานการณ์ทางเศรษฐกิจของครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
593013 ประมวลผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อโครงการความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2558 โครงการความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
594004 ความพึงพอใจต่อการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559 ของกระทรวงวัฒนธรรม วันเสาร์ที่ 9 มกราคม 2559 ณ สนามเสือป่า กรุงเทพมหานคร กระทรวงวัฒนธรรม
594005 วันแห่งความรัก ในทัศนะของประชาชนปี 2559 กระทรวงวัฒนธรรม
591017 การประมวลผลการสำรวจความคิดเห็นผู้เข้าชมงานมหกรรมการเงินในส่วนภูมิภาค บริษัท มีเดีย แอสโซซิเอตเต็ค จำกัด ใบรับรอง
581073 การสำรวจความคิดเห็นต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท เชลล์แห่งประเทศไทยจำกัด บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด
593014 โครงการสวนดุสิตติวน้องให้พร้อมสอบ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ร่วมกับกองประชาสัมพันธ์
594006 วันมาฆะบูชา สำคัญอย่างไร กระทรวงวัฒนธรรม
591019 การสำรวจทัศนคติต่อรีสอร์ทแบบบูรณาการ Marina Bay Sands Pte Ltd
591020 โครงการประเมินผลการเผยแพร่สปอตวิทยุประชาสัมพันธ์การประมูลหมายเลขทะเบียนรถของกรมการขนส่งทางบก MEIDEAS 108 CO.,LTD ใบรับรอง
591021 จัดจ้างโครงการบรรเทาผลกระทบจากการปรับราคาขายปลีกก๊าซ LPG ภาคครัวเรือน (ครั้งที่ 1/2559) บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
593016 โครงการวิจัยเรื่องการพัฒนาวิชาชีพสำหรับศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวเพื่อเข้าสู่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนกรณีศึกษาโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 จังหวัดลำพูน สำนักงานกิจการพิเศษ
593017 ครูตู้ ครูพระราชทานสัญญาณจากฟ้า หรือ โครงการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
591022 โครงการสำรวจประสิทธิผลการประชาสัมพันธ์ของการไฟฟ้านครหลวงผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ การไฟฟ้านครหลวง ใบรับรอง
591023 โครงการสำรวจความพึงพอใจและความคาดหวังของประชาชนต่อการฏิบัติงานของกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย (กกล.รส.) สำนักงานเลขานุการกองทัพบก ใบรับรอง
593018 ความคิดเห็นต่อภาพลักษณ์ของ สกสค. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
591025 การสำรวจความพึงพอใจจากการรับรู้ชมรายการโทรทัศน์ภาคภาษาอังกฤษ ในโครงการพัฒนาสถานีโทรทัศน์ภาคภาษาอังกฤษและสถานนีโทรทัศน์อาเชียน บริษัท เบิร์ด อาย วิว เน็ตเวิร์ค จำกัด
593021 ความสำคัญและความต้องการในการพัฒนาศักยภาพ บุคลากรด้านอาหารโภชนาการและอนามัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
593019 การรับรู้และความคาดหวังของประชาชนต่อบทบาทของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.) การฝึกอบรมปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่จากรัฐสภา
603001 ความคิดเห็นของข้าราชการ และบุคลากรทางการศึกษาที่มีต่อนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พลเอก ดาวพงษ์ รัตนสุวรรณ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
594007 ท่านคิดอย่างไรต่อกระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม
594008 วันอนุรักษ์มรดกไทย กระทรวงวัฒนธรรม
591024 โครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนนอกพื้นที่โครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง การเคหะแห่งชาติ
591026 โครงการวิเคราะห์สถานการณ์ และศึกษาความเป็นไปได้ในการเข้ารับบริการทางการแพทย์ ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ใบรับรอง
591027 การติดตามประเมินผลการรับรู้เกี่ยวกับกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) และนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัล ปี 2559 บริษัท ทริปเปิลเจ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด
594009 แบบสอบถามงาน ใต้ร่มพระบารมี 234 ปี กรุงรัตนโกสินทร์และมหกรรมวัฒนธรรมอาเซียน 20-24 เมษายน 2559 ณ บริเวณท้องสนามหลวง กรุงเทพมหานคร กระทรวงวัฒนธรรม
591028 โครงการสำรวจทัศนคติของประชาชนต่อภาพลักษณ์ของกองทัพบก สำนักงานเลขานุการกองทัพบก ใบรับรอง
591029 สำรวจความคิดเห็นต่อการเข้าชมบูธจัดกิจกรรมของการไฟฟ้านครหลวงในงานกาชาด ประจำปี 2559 การไฟฟ้านครหลวง ใบรับรอง
591030 โครงการสำรวจความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมงานมหกรรมการเงิน ครั้งที่16 (Money Expo 2016) บริษัท มีเดีย แอสโซซิเอตเต็ค จำกัด ใบรับรอง
593022 สำรวจความคิดเห็นของนักเรียนต่อหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรปรับปรุง 2544 เพื่อใช้ในการจัดทำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 2560 หลักสูตรภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
594010 วันวิสาขบูชา สำคัญอย่างไร กระทรวงวัฒนธรรม
591031 โครงการศึกษาทัศนคติ ความคิดเห็น ความคาดหวังของประชาชนที่มีต่อบทบาท และการดำเนินงานของกองทัพบก สำนักงานเลขานุการกองทัพบก ใบรับรอง
591032 โครงการประเมินผลการรับชม สารคดี ชุด กินอยู่ รู้คิด เป็นมิตรสิ่งแวดล้อม เฟส 2 บริษัท ฮอทนิวส์ จำกัด
591044 โครงการติดตามประเมินผล และพัฒนาเครือข่ายผู้มีส่วนได้เสียในการติดตามประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนพัฒนาไฟฟ้า สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
591033 โครงการสำรวจความพึงพอใจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อการบำบัดน้ำเสียขององค์การจัดการน้ำเสีย ประจำปีบัญชี 2559 และสำรวจทัศนคติของประชาขนในพื้นที่องค์การจัดการน้ำเสียบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย องค์การจัดการน้ำเสีย ใบรับรอง
591034 สำรวจพฤติกรรมและความนิยมในการใช้โทรศัพท์มือถือ(Teen Market Share) ปี 2016 บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด
601021 โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในหน่วยงานภาครัฐ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
593023 การรับรู้เกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์และภาพลักษณ์ของ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
591036 โครงการประเมินผลการรับรู้สื่อประชาสัมพันธ์ทางวิทยุ ตามโครงการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ประจำปีงบประมาณ 2559 ของกรมการขนส่งทางบก บริษัท มีเดีย คอมพาส จำกัด
591037 โครงการประเมินผลการรับรู้สื่อประชาสัมพันธ์ทางหนังสือพิมพ์ ตามโครงการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ประจำปีงบประมาณ 2559 ของกรมการขนส่งทางบก บริษัท อซาเลีย โปรดักชั่น จำกัด
593026 โครงการสนับสนุนผลิตภัณฑ์และการบริการ ภายใต้เครื่องหมายการบริการบรรจุหีบห่อและนำส่งสินค้า(UNI) สำนักงานอำยวยการ สำนักกิจการพิเศษ
591038 โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนได้ส่วนเสียกรมการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2559 สำนักยุทธศาสตร์การแพทย์ กรมการแพทย์ ใบรับรอง
593024 แบบสำรวจความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อจัดการเรียนการสอนและอาจารย์ในหลักสูตรภาษาไทย หลักสูตรภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
593025 โครงการจัดการความรู้ (KM) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
591039 การสำรวจประมวลผลและจัดทำรายงานวิเคราะห์ผลการสำรวจทัศนคติของประชาชนที่มีต่อโครงการพิพิธภัณฑ์นวัตกรรม บริษัท มองไกล คอนซัลติ่ง จำกัด
591040 การประเมินผลความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการให้บริการของ บริษัทดี เอช แอล โกลเบิล ฟอร์เวิร์ดดิ้ง (ประเทศไทย) บริษัทดี เอช แอล โกลเบิล ฟอร์เวิร์ดดิ้ง (ประเทศไทย)
591041 การสำรวจความพึงพอใจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ใบรับรอง
591042 การสำรวจความคิดเห็นของผู้ประกอบการต่อการขายฟิล์มกันรอยโทรศัพท์มือถือและกระจกนิรภัยในพื้นที่่ 27 จังหวัด บจก.ดีพลัส อินเตอร์เทรด
591043 การสำรวจความคิดเห็นของผู้ประกอบการต่อการขายฟิล์มกันรอยโทรศัพท์มือถือและกระจกนิรภัยในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล 20 โซนพื้นที่ บจก.ดีพลัส อินเตอร์เทรด
591045 ประเมินการรับรู้สื่อโฆษณา LEO Beer บริษัท สปา-ฮาคูโฮโด จำกัด
591046 การสำรวจพฤติกรรมการชมกีฬาฟุตบอลของคนไทย ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด
591047 การสำรวจการรับรู้ความคิดเห็นที่มีต่อการดำเนินงานด้านกิจกรรมเพื่อสังคม บริษัท การบินไทย
593027 แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อโครงการความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โครงการความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
591048 โครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อภาพลักษณ์ของสินค้าด้านที่อยู่อาศัย บริษัท ดี-แลนด์ กรุ๊ป จำกัด ใบรับรอง
591049 โครงการสำรวจความคิดเห็นของพนักงานต่อการทำงาน S and L Specialty Polymers Co,.ltd.
594011 ความคิดเห็นต่อวันสำคัญทางศาสนา (วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษาและวันออกพรรษา ประจำปี พ.ศ 2559 กระทรวงวัฒนธรรม
594012 ความคิดเห็น เด็ก เยาวชน และประชาชนต่อภาษาไทย กระทรวงวัฒนธรรม
593028 แบบสอบถามความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีต่อคุณลักษณะอันพึงประสงค์ต่อการศึกษาการฝึกงานของนักศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยสวนดุสิต หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิตสาขา ภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
593029 ประเมินสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
593030 ประมวลผลการประเมินความพึงพอใจของหัวหน้าหน่วยงานที่มีต่อนักศึกษาตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการโครงการความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 2 โครงการความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
591050 การประมวลผลการสำรวจความคิดเห็นผู้เข้าชมงานมหกรรมการเงินในส่วนภูมิภาค 6 จังหวัด บริษัท มีเดีย แอสโซซิเอตเต็ค จำกัด
591051 โครงการประเมินผลการรับชม สารคดี ชุด กินอยู่ รู้คิด เป็นมิตรสิ่งแวดล้อม เฟส 3 บริษัท ฮอทนิวส์ จำกัด
591052 โครงการสำรวจประสิทธิผลการประชาสัมพันธ์ของการไฟฟ้านครหลวงผ่านรถไฟฟ้ามหานคร (รถไฟฟ้า MRT) การไฟฟ้านครหลวง ใบรับรอง
593031 โครงการสวนดุสิตวิชาการ ครัวของแผ่นดิน ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
601019 ประเมินผลการรับรู้สื่อโฆษณา นมไทย-เดนมาร์ค (กรุงเทพและต่างจังหวัด) บริษัท ดับพลิวพีพี(ประเทศไทย)จำกัด-แมคมาร์ค
593032 แบบประเมินผลการประชุมสัมมนาการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด วันที่ 27-29 พ.ค 2559 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
593033 ประมวลผลแบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาต่อหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรปรับปรุง 25554 หลักสูตรภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
591054 สำรวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของข้าราชการกรมสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ 2559 กรมสรรพสามิต ใบรับรอง
594013 ความคิดเห็นเด็ก เยาวชน และประชาชน วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2559 กระทรวงวัฒนธรรม
591055 ประเมินการรับรู้สื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ขนมข้าวอบกรอบ บริษัท สปา-ฮาคูโฮโด จำกัด
591056 โครงการสำรวจความหวาดกลัวต่ออาชญากรรม (Fear of Crime) ของประชาชน พ.ศ. 2559 สำนักงานกิจการยุติธรรม ใบรับรอง
591057 ประเมินผลการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ควรพึงพอใจและความเข้าใจต่อนโยบายของด้านเศรษฐกิจของรัฐบาล ของผู้รับชมรายการของสถานีโทรทัศน์ภาษาอังกฤษและสถานีโทรทัศน์อาเซียน (NBT World) สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
594014 ความคิดเห็นของเด็ก เยาวชน ที่มีต่อ ดนตรีไทย/ความคิดเห็นของผู้ปกครองและบุคลากรทางการศึกษาที่มีต่อ ดนตรีไทย กระทรวงวัฒนธรรม
591059 โครงการสำรวจความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อย บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อย(บสย.)
591061 โครงการบรรเทาผลการะทบจากการปรับราคาขายปลีกก๊าซปีโตรเลียมเหลว (LPG) ภาคครัวเรือน (ครั้งที่ 2/2559) บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
591060 โครงการสำรวจความเชื่อมั่นของสาธารณชนต่อผลงานของกรมสอบสวนคดีพิเศษ กรมสอบสวนคดีพิเศษ ใบรับรอง
591062 การสำรวจพฤติกรรมการใช้มือถือและการเลือกซื้อประกันภัยหน้าจอแตก บจก.ดีพลัส อินเตอร์เทรด
591063 การสำรวจความพึงพอใจจากการรับรู้ชมรายการโทรทัศน์ภาคภาษาอังกฤษ ในโครงการพัฒนาสถานีโทรทัศน์ภาคภาษาอังกฤษและสถานนีโทรทัศน์อาเชียน (ครั้งที่ 2 ) บริษัท เบิร์ด อาย วิว เน็ตเวิร์ค จำกัด
591064 การดำเนินโครงการสำรวจทัศนคติประชาชน และผู้ที่เกี่ยวข้อง ต่อแนวทางการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ของรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประจำปีงบประมาณ 2559 บริษัทสตราทีจิค ซาเลนจ์ จำกัด(สำนักงานใหญ่)
591065 โครงการจัดตั้งหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2559 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
591066 โครงการสำรวจความคิดเห็นและทัศนคติของประชาชน ต่อ กันตานา มูฟวี่ มอลล์ บริษัทเอเชีย ชินิม่า เน็ตเวิร์ค จำกัด(มหาชน)
594015 ประชาชนคิดอย่างไรกับใบสั่งจากกล้องวงจรปิดชนิดส่งถึงบ้าน สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
594016 ประชาชนคิดอย่างไรต่อการเปลี่ยนบัตรบัตรเอทีเอ็มและบัตรเดบิตจากแถบแม่เหล็กเป็นชิปการ์ด กระทรวงวัฒนธรรม
594017 ประชาชนคิดอย่างไรต่อการโอนเงินแบบพร้อมเพย์(Prompt Pay)(เฉพาะผู้มีบัญชีธนาคารออมทรัพย์ หรือ กระแสรายวันเท่านั้น สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
593034 การใช้ข้อมูล ของคนไทย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
593035 ความพึงพอใจต่อการให้บริการของพนักงานสำนักงานอำนวยการสำนักิจการพิเศษ (รอบ 12 เดือน) สำนักงานกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
601018 ประเมินผลการรับรู้สื่อโฆษณา นมไทย-เดนมาร์ค (จำนวน 20 คน) บริษัท โอกิลวี่ พับลิค รีเลชั่น เวิลด์วายด์ จำกัด(สำนักงานใหญ่) ใบรับรอง
594018 ความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมเปิดพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชน ณ สยาม ของกระทรวงวัฒนธรรมและจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศูนย์การค้าสยามสแควร์วัน กระทรวงวัฒนธรรม
591068 โครงการประเมินผลการรับชม สารคดี ชุด กินอยู่ รู้คิด เป็นมิตรสิ่งแวดล้อม เฟส 4 บริษัท ฮอทนิวส์ จำกัด
591069 การสำรวจการครองชีพของครัวเรือนไทยประจำ เดือนกันยายน 2559 ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด
591070 การสำรวจด้านความคิดเห็นต่อหน่วยงานวิจัยประเทศ (ปี 2559) ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด
594019 ความเห็นของท่านต่อทางเข้าในเขตกรุงเทพมหานคร ณ วันนี้ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
591071 โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการและผู้ไม่ใช้บริการรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ (Airport Rail Link) บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด
593036 แบบประเมินความพึงพอใจของหัวหน้าหน่วยงานที่มีต่อนักศึกษาตามโครงการความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาของโครงการความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต โครงการความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
591072 การประมวลผลและจัดทำรายงานสรุปผลแบบสอบถามเรื่องความพึงพอใจต่อการพัฒนาบุคลากร กรมประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
601002 การสำรวจพฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยวของคนในกรุงเทพ ในช่วงปลายปี 59 ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด
603002 ปัญหาเมาแล้วขับ ในทัศนะของประชาชน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
604001 ท่านต้องการให้กระทรวงวัฒนธรรมทำอะไรในปี 2560 กระทรวงวัฒนธรรม
601003 การประมวลผล วิเคราะห์ผล และสรุปผลการสำรวจความพึงพอใจต่อการดำเนินงานของบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย(บตท.) บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย(บตท.)
601004 ประเมินผลการรับรู้สื่อประชาสัมพันธ์ ภายใต้ โครงการจ้างที่ปรึกษาด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 บริษัท ฟอร์วัน จำกัด
604002 ความคิดเห็นเด็ก เยาวชน และประชาชนต่อประเพณีลอยกระทง กระทรวงวัฒนธรรม
603003 แบบสำรวจความคิดเห็น และความพึงพอใจต่อการใช้บริการของสวนดุสิตโพล สวนดุสิตโพล
601005 การสำรวจความคิดเห็นของผู้ใช้บริการโทรศัพท์สมาร์ทโฟน แท็บแล็ท ในพื้นที่ 6จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ ขอนแก่น ชลบุรี สงขลา นครสวรรค์ และกรุงเทพ บจก.ดีพลัส อินเตอร์เทรด
601008 โครงการสำรวจความพึงพอใจผู้เข้าชมนิทรรศการ NBTC Pavilion ในงาน ITU Telecon World 2016 CMO Public Company Limited
601006 โครงการสำรวจความคิดเห็นของผู้ประกอบการและประชาชนฯ บจก.ดีพลัส อินเตอร์เทรด
601007 การสำรวจความคิดเห็นต่อการพัฒนาตำรับอาหารไทย 5 ภาค บูรณาการกับการท่องเที่ยวเพื่อการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
601009 โครงการสำรวจความเชื่อมั่น และความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการปฏิบัติงานของกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย(กกล.รส.) สำนักงานเลขานุการกองทัพบก
603004 แบบสอบถาม ความต้องการของผู้บริการ ศูนย์บริการสื่อและสิ่งพิมพ์กราฟฟิคไซต์ กราฟฟิคไซต์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
601010 โครงการสำรวจการตระหนักรู้ของประชาชนต่อโครงการ Analog Switch Off ในพื้นที่จังหวัดระยอง และจังหวัดสกลนคร ThaiPBS
604003 บันทึกข้อตกลง (MOU)ว่าด้วยความร่วมมือการศึกษาสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการดำเนินกิจการเหมืองแร่ทองคำ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาเจ็ดลูก อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายดง อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ และ องค์การบริหารส่วนตำบลวังโพรง อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก
603005 ต้นไม้ที่ในหลวง รัชกาลที่ 9 ทรงปลูกที่ท่านรู้จักคือ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
601012 การสำรวจภาวะการครองชีพของครัวเรือนไทย ประจำเดือนธันวาคม 2559 ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด
603007 ประมวลผลแบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาเพื่อใช้ในการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ หลักสูตรภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603008 สำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการเบิก-จ่าย ส่วนประกอบโลหิตและผลิตภัณฑ์ ของ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย
601013 ประเมินการรับรู้สื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ MY by CAT บริษัท สปา - ฮาคูโด จำกัด
601014 โครงการวิจัยเชิงสำรวจ (Survey Research) ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ (Customer Satisfaction) ที่มีต่อฝ่ายงานต่างๆ ของธนาคารกสิกรไทย(ธนาคาร)บริษัทของธนาคารกสิกรไทย (K Companies) และ กลุ่มบริษัทให้บริการสนับสนุนงานต่อธนาคารกสิกรไทย (P Companies) ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด
604004 สวดมนต์ข้ามปี ส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ พุทธศักราช 2560 กระทรวงวัฒนธรรม
601022 การสำรวจความคิดเห็นและมุมมองของเด็กไทย บริษัท Fleishman Hillard
603010 งานสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
601016 ที่ปรึกษาปัจจัยทางเศรษฐศาสตร์ ที่มีผลต่อประชาชนในการลดการใช้ถุงพลาสติก กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
601015 การสำรวจภาวะการครองชีพครัวเรือนไทย ประจำเดือนมกราคม 2560 ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด
601017 สรุปผลการศึกษาความคิดเห็นของผู้ใช้สื่อโซเชียลมีเดียโครงการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ผ่านสื่อออนไลน์ กรมการขนส่งทางบก บริษัท เนเวอร์แลนด์ ดิจิตอล มีเดีย จำกัด
601011 โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอส ประจำปี 2559 บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด(มหาชน)
604005 แบบสำรวจความคิดเห็นต่อ วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560 กระทรวงวัฒนธรรม
604006 "วันมาฆบูชา" สำคัญอย่างไร กระทรวงวัฒนธรรม
604007 ความคิดเห็นเด็ก เยาวชน และประชาชนต่อวันแห่งความรัก(วาเลนไทน์) กระทรวงวัฒนธรรม
603012 ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กับ มสด.(โครงการ รมป.2)ภาคเรียนที่ 1 ปี 2559 โครงการความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
604008 การสำรวจความคิดเห็นต่อการพัฒนาตำรับอาหารไทย 4 ภาคบูรณาการกับการท่องเที่ยวเพื่อการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
601020 กิจกรรมของ Jim Thompson Farm จ.นครราชสีมา บริษัท อุตสาหกรรมไหมไทย จำกัด
601023 การสำรวจความพึงพอใจจากการรับชมรายการโทรทัศน์ภาคภาษาอังกฤษ ในโครงการพัฒนาสถานีโทรทัศน์ภาคภาษาอังกฤษและสถานีโทรทัศน์อาเซียน บริษัท เบิร์ด อาย วิว เน็ตเวิร์ค จำกัด
601024 โครงการสำรวจทัศนคติและความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นต่อกองทัพบก สำนักงานเลขานุการกองทัพบก
561001 การสำรวจความพึงพอใจของผู้ประกอบการและการสำรวจความคิดเห็นของผู้ประกอบการทั่วประเทศ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
561002 ประเมินสื่อประชาสัมพันธ์หลอดไฟเบอร์ 5 ZenithOptimedia
561003 สำรวจประเมินผลสื่อประชาสัมพันธ์ ภารกิจสร้างคน สร้างสังคม กับกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ บริษัท ไวส์ วิสคอม จำกัด
561011 ประเมินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สารคดีการส่งเสริมการเขียนภาษาไทย ชุด สายตรวจตา บริษัท นาราซีซเทม จำกัด
561005 ประเมินผลโครงการกองหนุนเพื่อความมั่นคงของชาติ เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด ปี 2556 เพื่อศึกษาเนื้อหาที่ครอบคลุมประเด็นตามวัตถุประสงค์การวิจัย กองอำนวยการักษาความมั่นคงภามยในราชอาณาจักร
561006 การประเมินการประชาสัมพันธ์โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างจิตสำนึกและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในเมือง เมืองสวย น้ำใส ไร้มลพิษ เพียงกิน อยู่รู้คิดเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพ บริษัท บลูแฟร์รี่ จำกัด
561007 การสำรวจความคิดเห็นความคิดเห็นและพฤติกรรมของผู้บริโภคด้านกลิ่นปาก บริษัท Twin Lotus Company Limited
561008 สำรวจการรับรู้ประชาสัมพันธ์สร้างภาพลักษณ์ของกระทรวงการคลัง บริษัท อัพเปอร์พลัส จำกัด
561033 การสำรวจความคิดเห็นที่มีต่อการรับชมรายการ Sel Fightin วิทย์สู้วิทย์ บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด
561010 สำรวจความคิดเห็นของกลุ่มเป้าหมายที่มีต่อภาพลักษณ์สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสนเทศ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอาวกาศและภูมิสารสนเทศ
561030 โครงการสำรวจความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมงานมหกรรมการเงิน ครั้งที่ 13 (Money Expo 2013) บริษัท มีเดีย แอสไซซิเอตเต็ด จำกัด
561012 การประเมิน โครงการ ผลิตและเผยแพร่สื่อโทรทัศน์ ในรูปแบบสปอตโฆษณาเพื่อรณรงค์สร้างกระแสความตื่นตัวทางด้านการกีฬา ประจำปี พ.ศ. 2556 บริษัท วิชั่นโซน จำกัด
561013 ค่าดำเนินการโครงกการสำรวจใช้จ่ายตัวแทนประกันชีวิต สมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาทางการเงิน
561038 การสำรวจความพึงพอใจต่อการจัดงาน Bangsaen International Beach Soccer 2013 บริษัท ไอ-สปอร์ตส แบรนด์ แอนด์ มีเดีย จำกัด
561070 ประมวลผลแบบสอบถามงานบางแสนย้อนยุค บริษัท นาคาเซีย จำกัด
561060 ประเมินผลการจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2556 ของการกีฬาแห่งประเทศไทย บริษัท เซ้น เอนเตอรเทนเมนต์ จำกัด
561071 สำรวจประเมินผลความพึงพอใจของผู้ชมที่ได้รับชมรายการ บริษัท เซ้น เอนเตอรเทนเมนต์ จำกัด
561018 การสำรวจความคิดเห็นที่มีต่อ โช๊กคัพ บริษัท สยามกลอาไหล่ จำกัด
561019 สำรวจระดับการรับรู้ของประชาชนต่อระบบคุ้มครองเงินฝากและบทบาทการดำเนินงานของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก สถาบันคุ้มครองเงินฝาก
561020 การประมวลและสรุปผลแบบสอบถามความคิดเห็นสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
561021 การประเมินประชาสัมพันธ์การรับชมรายการ เที่ยวหัวใจใหม่ไปกับฟิล์ม และสปอร์ตโทรทัศน์ หลงรักประเทศไทยรายการโทรทัศน์ เที่ยวหัวใจใหม่ไปกับฟิล์ม บริษัท อาร์เอส จำกัด
561022 ออกแบบสำรวจประมวลผล และสรุปผลจัดทำรายงานผลการสำรวจ โครงการ อินทัช บริษัท แคร์ยู จำกัด
561032 การประเมินผลการรับรู้การเผยแพร่สารคดีสั้นรณรงค์ความปลอดภัยทางถนน ชุด พฤติกรรม 3 เสี่ยง บริษัท วอยช์ ทีวี จำกัด
561024 การประเมินผลโครงการและเผยแพร่สารคดีสั้นเพื่อสร้างกระแสผู้ชมและแฟนคลับกีฬาฟุตบอลอาชีพในส่วนภูมิภาค ประจำปี พ.ศ. 2556 บริษัท อาดามัส เวิลด์ จำกัด
561025 จ้างประเมินการประเมินโครงการการผลิตและเผยแพร่สารคดีสั้นเพื่อสร้างกระแสผู้ชมและแฟนคลับกีฬาฟุตบอลอาชีพในส่วนภูมิภาค ชื่อว่า The Professional บริษัท อามัสเวิลด์ จำกัด
561026 สำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพลักธนาคารกสิกรไทย บริษัท สปา- ฮาคูโฮโด จำกัด
561073 การสำรวจประเมินผลการรับรู้สื่อประชาสัมพันธ์ของสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม บริษัท แพลน มีเดีย จำกัด
561028 ประเมินผลการประชาสัมพันธ์ 1.สปอตโทรทัศน์ TVC วันสิ่งแวดล้อมไทย 2.ประชาสัมพันธ์ LCD 3.สปอตโทรทัศน์ TVC เฟส 2 ภาพลักษณ์กรมควบคุมสิ่งแวดล้อม บริษัท อาร์เอส จำกัด
561029 การคีย์และโค้ดข้อมูลแบบสอบถามความพึงพอใจผู้เข้าชมนิทรรศการงานตลาดนัดทรัพย์สินทางปัญญา(IP Fair 2013) บริษัท ฟินิกซ์ เอเขนซี่ จำกัด
561069 ออกแบบและจัดเก็บข้อมูลเพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานการจัดกิจกรรม Road Showและประชาสัมพันธ์ ไทยเดนมาร์ก บริษัท อาร์เอส จำกัด
561034 การสำรวจรายการอาหาร หัวข้อ 5 อันดับเมนูที่คนไทยคิดว่า บริษัท โซลิด เอนเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด
561065 การสำรวจรายการอาหาร หัวข้อ 5 อันดับ เมนูต่างประเทศ ที่คนไทยนิยมมากที่สุด บริษัท โซลิด เอนเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด
561045 การสำรวจรายการอาหาร หัวข้อ 5 อันดับ อาหารจานเดียว ที่คนไทยนิยมมากที่สุด บริษัท โซลิด เอนเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด
561043 โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการสถาบันทดสอบการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน)
561015 การสำรวจความคิดเห็นการรับรู้ ความต้องการ การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ด้านพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงาน บริษัท Vision Zone Co.Ltd.
561063 ประเมินความพึงพอใจการให้บริการเทคโนลียีสารสนเทศของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
561050 ที่ปรึกษาโครงการจัดทำฐานข้อมูลร้านค้า หาบเร่ แผงลอยอาหาร และครัวเรือนไม่มีไฟฟ้าใช้ เพื่อรองรับการบรรเทาผลกระทบจากการปรับราคาก๊าซปิโตรเลียมเหลว(LPG) สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
561040 สำรวจความพึงใจของประชาชนเกี่ยวกับชการปฏิบัติงานข้าราชการกรมสรรพสามิต กรมสรรพสามิต
561009 การสำรวจความคิดเห็นของผู้ประกอบการต่อการขายฟิล์มกันรอย บจก ดีพลัส อินเตอร์เทรด
561053 โครงการประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานของกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานของสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
561004 สำรวจพฤติกรรมและความนิยมในการใช้โทรศัพท์มือถือ(Teen Market Share) ปี 2013 บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด
561072 การประเมินผลการจัดกิจกรรมสัมมนาเกี่ยวกับการกีฬา จำนวน ไม่น้อยกว่า 100 ชุด บริษัท คอนเน็กชั่น เวิดล์ไวด์ จำกัด
561051 โครงการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าและผู้ประกอบการ Communlty Mall Mille Malle บริษัท Phuket Square
561048 การประเมินผลเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ควารรู้เรื่องมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(มอก.)และเครื่องหมายมาตรฐานผ่านสิ่งพิมพ์ประจำปีงบประมาณ 2555 บริษัท โนวินเตอร์ แอ็ด จำกัด
561044 การประมวลผลและจัดทำรายงานสรุปผล แบบสอบถามเรื่อง กรมประชาสัมพันธ์
561054 การวิจัยเชิงสำรวจ (Survey Reseach) ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ (Customer Satisfaction) จากกลุ่มบริษัทสนับสนุนงานของธนาคาร บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ประจำปี 2556 บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด
561062 สำรวจทัศนคติของประชาชนและความพึงพอใจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียขององค์การจัดการน้ำเสีย องค์การจัดการน้ำเสีย
561066 โครงการสำรวจความคิดเห็นต่อการอาชีวศึกษา(อาชีวะโพล)ในปีงบประมาณ 2556 สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา
561049 โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอสประจำปีงบประมาณ 2555 บริษัทระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด
561042 โครงการสำรวจความพึงพอใจที่มีต่อการจัดสรรสิ่งจูงใจประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
561039 โครงการจัดตั้งหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติดประจำปี 2556 กองอำนวยการักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
561056 การสำรวจพฤติกรรมการใช้เครื่องปรับอากาศในที่อยู่อาศัย/สำนักงาน Shimizu Corporation
561016 สำรวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจผู้ใช้บริการรถโดยสารของผู้ว่าจ้าง และรถโดยสารเอกชนร่วมบริการ ประจำปี 2556 องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
561052 โครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเพื่อพัฒนากิจการด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
561037 สำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติปีงบประมาณ 2556 สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
561036 การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการปรับปรุงระบบคู่มือทะเบียนรถยนต์ให้เป็นแบบสมาร์ทการ์ดของกรมการขนส่งทางบก บริษัท อินโนเวทีฟ ออโตเมชั่น
551001 สำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการอาคารและลานจอดรถ รฟม.ตามข้อกำหนดรายละเอียดของงาน(TOR) โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการอาคารและลานจอดรถของ รฟม. การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
551002 การสำรวจการรับรู้เกี่ยวกับ CSR SURVEY ของบริษัท บริษัทการบินไทย
551003 โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การกำกับกิจการพลังงานกิจกรรม พ.ศ 2556-2560 ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน PIM professionalimagemaker
551004 การประมวลผลและจัดทำรายงานสรุปผลแบบสอบถามเรื่อง การพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การของกรมประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
551005 การสำรวจความคิดเห็นของประชาชน ปีงบประมาณ 2555 สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
551005 โครงการสำรวจทัศนคติของประชาชนในพื้นที่การบริหารจัดการบำบัดน้ำเสียขององค์การจัดการน้ำเสีย(องค์การจัดการน้ำเสีย) องค์การจัดการน้ำเสีย
551007 การคีย์และโค้ดข้อมูลแบบสอบถามความพึงพอใจผู้เข้าชมนิทรรศการงานตลาดนัดทรัพย์สินทางปัญญา(IP Fair 2012) บริษัท อิมแพคท์ ออร์กาไนเซอร์ จำกัด
551008 โครงการสำรวจความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมงานมหกรรมการเงินครั้งที่ 12 (Money Expo 2012) บริษัท มีเดีย แอสโซซิเอตเต็ด จำกัด
551009 โครงการสำรวจทัศนคติของประชาชนที่มีต่อการปฏิบัตงานของข้าราชการพลเรือน สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
551010 สำรวจพฤติกรรมและความนิยมในการใช้โทรศัพทมือถือ (Teen Market Share) ปี 2012 บริษัทแอดวานซ์ อินโฟร์วิส จำกัด (มหาชน)
551011 โครงการสำรวจความคิดเห็นที่มีต่อการรับชมรายการ วิทยสัประยุทธ์ ปีที่ 2 บริษัท เวิร์พอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)
551012 สำรวจเรื่องความคิดเห็นของประชาชนต่อการปรับราคาพลังงาน บริษัท ปริปเปิลเจ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด
551013 โครงการสำรวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจผู้ใช้บริการรถโดยสารองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพและรถโดยสารเอกชนร่วมบริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
551014 โครงการสำรวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจผู้ใช้บริการรถโดยสารองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพและรถโดยสารเอกชนร่วมบริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
551015 สำรวจความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของข้าราชการ กรมสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ 2555 กรมสรรพสามิต
551016 สำรวจความคิดเห็นของภาคประชาชนในประเด็นการรับรู้ข้อกฏหมายและพฤติกรรมในการจำหน่าย และบริโภคเครื่องดื่มเเอลกอฮอล์ตามที่กฏหมายกำหนด ณ สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
551017 โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
551018 เก็บข้อมูลและประมวลผลแบบสอบถามเรื่องร้าน Home Care บริษัท ธเนศพัฒนา จำกัด
551019 สำรวจพฤติกรรมการใช้ถุงยางอนามัยและการเข้าถึงถุงยางอนามัยในกลุ่มเด็กเยาวชน สำนักโรคเอดส์ วัณโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์์
551020 โครงการพัฒนาข้อมูลและระบบเฝ้าระวังด้านส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค เขตตรวจราชการที่ 18 ศูนย์อนามัยที่ 8
551021 โครงการสำรวจความพึงพอใจการใช้บริหารโรงพยาบาลโรงงานยาสูบ โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง
551022 การสำรวจความพึงพอใจสถาบันวิจัยแสงชินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยแสงชินโครตรอน(องค์การมหาชน)
551023 โครงการสำรวจความพึงพอใจและความคุ้มค่าในการจัดงาน BANGSAEN THAILAND SPEED FESTIVAL 2011 ครั่้งที่ 5 บริษัท 3 มงกุฎ เรซซิ่ง โปรเจ็ค จำกัด
551024 ประมวลผลข้อมูล สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
551025 Telephobc Survey สำรวจพฤติกรรมของผู้ใช้บริการ บริษัท ซีเอส ล็อคซอินโฟ จำกัด(มหาชน)
551026 สำรวจพฤติกรรมการรับรู้สื่อ และการเผยเเพร่ประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนทางสถานีโทรทัศน์ บริษัท เเพลนมีเดีย จำกัด
551027 โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การกำกับกิจการพลังงาน พ.ศ. 2556-2560 ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
551028 โครงการสำรวจความพึงพอใจที่มีต่อการจัดสรรสิ่งจูงใจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
551029 โครงการประเมินความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้มารับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานในสังกัดกรมการเเพทย์ประจำปีงบประมาณ 2555 กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
551030 โครงการสำรวจการรับรู้ภาพลักษณ์ที่มีต่อ บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด
551031 สำรวจความพึงพอใจของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน)
551032 โครงการสำรวจความคิดเห็นของเกษตรกรที่มีต่อโครงการรับจำนำข้าวเปลือกของรัฐบาล กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
551033 โครงการประเมินศักยภาพการนำความรู้ไปใช้ในการพัฒนาการปฏิบัติงานภายหลังจากการฝึกอบรมแล้วเสร็จของผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารงาน อปท. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
551034 โครงการประเมินศักยภาพการนำความรู้ในการพัฒนาการปฏิบัติงาน ตามโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการชี้แจงระบบการประกันคุณภาพการศึกษาสำหรับสถานศึกษาที่จัดตั้งใหม่และที่ถ่ายโอนมาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2555 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
551035 การสำรวจความคิดเห็นและความคาดหวังของประชาชนและภาคีเครือข่ายเกี่ยวกับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
551036 โครงการประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานของกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน สำนักงานนโยบายและแผนพลังงานกระทรวงพลังงาน
601025 สำรวจภาวะการครองชีพของครัวเรือนไทย ประจำเดือนมีนาคม 2560 ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด
601027 การสำรวจพฤติกรรมการซื้อที่อยู่อาศัยคนกรุงเทพฯ ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด
601028 การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อแบรนด์ UNIQLO UNIQLO(THAILAND) CO.,LTD
604009 ความคิดเห็นของประชาชนต่อถนนในกรุงเทพมหานคร รัฐสภา
603013 แบบประเมินความพึงพอใจของหัวหน้าหน่วยงานที่มีต่อนักศึกษาตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต (รมป. 2) โครงการความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
603014 แบบสอบถามความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีต่อคุณลักษณะอันพึงประสงค์ต่อการฝึกงานของนักศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
604010 ความคิดเห็นของประชาชนต่อกฏหมายป้องกันการทารุณกรรมสัตว์และการจัดสวัสดิการสัตว์ กระทรวงวัฒนธรรม
604011 “วันอนุรักษ์มรดกไทย” สำคัญอย่างไร กระทรวงวัฒนธรรม
603015 อยู่อย่างไร? ให้มีความสุขในยุค “สวนดุสิต 5.0” สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
603016 คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด(สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์) สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์
601029 สำรวจการประชาสัมพันธ์การไฟฟ้านครหลวง ประจำปี 2560 ฝ่ายการสื่อสารองค์กร การไฟฟ้านครหลวง
604012 ความคิดเห็นเด็ก เยาวชน และประชาชน ต่อเทศกาลสงกรานต์(วันผู้สูงอายุ วันสงกรานต์ และวันครอบครัว) กระทรวงวัฒนธรรม
601030 โครงการประเมินผลการรับชม สารคดี ชุด กินอยู่ รู้คิด เป็นมิตรสิ่งแวดล้อม บริษัท ฮอทนิวส์ จำกัด
601032 การสำรวจภาวะการครองชีพของครัวเรือนไทย ประจำเดือนเมษายน 2560 ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด
601033 การสำรวจพฤติกรรมการใช้จ่ายและการออมของเยาวชนไทย บริษัท ซุปเปอร์จิ๋ว อีเว้น จำกัด
601034 โครงการสำรวจความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมงานมหกรรมการเงิน ครั้ง 17 (Money Expo 2017) บริษัท มีเดีย แอสโซซิเอตเต็ค จำกัด
601026 ประเมินผลการรับรู้การจัดกิจกรรมส่งเสริมพฤติกรรมการบริโภคอาหารปลอดภัย ภายใต้ “โครงการฉันดีมีสุข” บริษัท นาราซีซเท็ม
601062 ที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการวิจัยความคาดหวังและความพึงพอใจระหว่างสื่อมวลชนและการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ปี 2560 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
601035 จัดทำแบบสอบถามออนไลน์ เพื่อประเมินสื่อประชาสัมพันธ์ บริษัท 9801 กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด (สำนักงานใหญ)
601036 โครงการสำรวจการรับรู้และเข้าถึงสื่อโฆษณาทางโทรทัศน์ ตามแผนสื่อสารภารกิจ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ประจำปี 2560 บริษัท Dentsu Aegis Networt
603017 สมรรถนะ “ ความเป็นสวนดุสิต” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
604013 งานใต้ร่มพระบารมี 235 ปี กรุงรัตนโกสินทร์“น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์” กระทรวงวัฒนธรรม
601037 โครงการสำรวจทัศนคติและความคิดเห็นของประชาชน สำนักงานเลขานุการกองทัพบก
604015 แบบสอบถามการจัดงานเผยแพร่พระอัจฉริยภาพด้านภาพ ด้านภาษาและวรรณกรรมของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ พุทธศักราช 2560 วันที่ 27 เมษายน 2560 โรงละครแห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม
601038 การสำรวจภาวะการครองชีพของครัวเรือนไทย ประจำเดือนพฤศจิกายน 2559 ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด
601039 การสำรวจภาวะการครองชีพของครัวเรือนไทย ประจำเดือนพฤษภาคม 2560 ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด
603018 แบบสำรวจความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนและอาจารย์ในหลักสูตรภาษาไทยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ครั้งที่ 2) หลักสูตรภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
603020 ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กับ มสด.(โครงการ รมป.2)ภาคเรียนที่ 2 ปี 2559 โครงการความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
601067 การสำรวจความคิดเห็นต่อการบริหารงานของผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ(สสปน.) สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ(องค์การมหาชน)
601068 โครงการประเมินผลการรับชม สารคดี ชุด “กินอยู่ รู้คิด เป็นมิตรสิ่งแวดล้อม” ครั้งที่ 2/60 บริษัท ฮอทนิวส์ จำกัด
601041 โครงการประเมินการรับรู้สื่อประชาสัมพันธ์ทางวิทยุตามโครงการการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ประจำปีงบประมาณ 2560 ของกรมการขนส่งทางบก บริษัท เทเลคาสต์ จำกัด
601042 โครงการประเมินการรับรู้สื่อประชาสัมพันธ์ทางหนังสือพิมพ์ตามโครงการการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ประจำปีงบประมาณ 2560 ของกรมการขนส่งทางบก บริษัท ไนซ์ไฟน์เวิร์ด จำกัด
601043 ประเมินการรับสื่อโฆษณา Leo Beer บริษัท สปา - ฮาคูโด จำกัด
601044 โครงการการประเมินผลการเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์โครงการฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย บริษัท Q&F Advertising Co.Ltd
601045 โครงการสำรวจการรับรู้และเข้าถึงสื่อประชาสัมพันธ์ของสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม บริษัท Core & Peak Co. Ltd
601046 โครงการประเมินผลการรับรู้และความพึงพอใจของสื่อออนไลน์ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมความปลอดภัยทางถนน ตามโครงการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของกรมขนส่งทางบก บริษัท ชาพาเทีย จำกัด
603019 แบบสอบถามความคิดเห็นการประกาศใช้หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินวิทยฐานะใหม่ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
601047 การสำรวจภาวะการครองชีพของครัวเรือนไทย ประจำเดือนมิถุนายน 2560 ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด
601048 โครงการดำเนินการสำรวจความพึงพอใจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
601049 การสำรวจสถานการณ์ความต้องการในการใช้สิทธิ์ลาคลอดเพื่อสนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยแม่ ศูนย์นมแม่
604014 "วันวิสาขบูชา" สำคัญอย่างไร กระทรวงวัฒนธรรม
604016 ความคิดเห็นของประชาชนต่อพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2558 รัฐสภา
604017 ท่านคิดอย่างไรต่อ “ผลงานกระทรวงวัฒนธรรมในรอบ 3 ปี” กระทรวงวัฒนธรรม
603021 ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อ การพัฒนาด้านการจัดการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ กระทรวงศึกษาธิการ
604018 แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการใช้บริการระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของกระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม
601050 การสำรวจความพึงพอใจจากการรับชมรายการโทรทัศน์ภาคภาษาอังกฤษ ในโครงการพัฒนาสถานีโทรทัศน์ภาคภาษาอังกฤษและสถานีโทรทัศน์อาเซียน บริษัท เบิร์ด อาย วิว เน็ตเวิร์ค จำกัด
603022 ความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมการดูแลผิวหน้า สวนดุสิตโพล
603023 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในการคิดของท่าน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
604019 แบบสอบถามความคิดเห็นการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องกับโครงการพัฒนาศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยให้เป็นพื้นที่บริการทางวัฒนธรรมระดับนานาชาติ กระทรวงวัฒนธรรม
604020 ความคิดเห็นเด็ก เยาวชน และประชาชนต่อ “ภาษาไทย” กระทรวงวัฒนธรรม
604021 กระทรวงวัฒนธรรม“วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา” สำคัญอย่างไร กระทรวงวัฒนธรรม
601051 โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการรถไฟฟ้า แอร์พอร์ต เรล ลิงก์ ประจำปี 2560 บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท จำกัด
603024 การสำรวจพฤติกรรมและความคิดเห็นต่อการใช้แอพพลิเคชั่นบนมือถือ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
603025 ผู้อำนวยการสถานศึกษากับ “การศึกษาของจังหวัดนครสวรรค์” สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์
601052 โครงการการบรรเทาผลกระทบจากการปรับราคาก๊าซปีโตรเลียมเหลว (PLG) ภาคครัวเรือน ปี 2560 บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)
601053 โครงการการสำรวจความพึงพอใจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียขององค์กรการจัดการน้ำเสีย ประจำปีบัญชี 2560 และสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อโครงการนำน้ำเสียผ่านการบำบัดแล้วกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ องค์การจัดการน้ำเสีย(อจน.)
603026 การสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อร่างรายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2560 ศูนย์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
601054 การสำรวจภาวะการครองชีพของครัวเรือนไทย ประจำเดือนกรกฏาคม 2560 ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด
601055 โครงการสำรวจความคิดเห็นของพนักงานต่อการทำงานประจำปี 2560 Issaya Khammarit HR & GA Manager
601056 โครงการสำรวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกรมสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กรมสรรพสามิต
601057 การประเมินการรับรู้ การตระหนักรู้ของประชาชนฯ ที่มีต่อ รายการเดินหน้าปฏิรูป บริษัท วิชาร์ด โปรดักส์ชั่นจำกัด
601058 การประเมินผลการสำรวจความคิดเห็นผู้เข้าชมงานมหกรรมการเงินในส่วนภูมิภาค บริษัท มีเดีย แอสโซซิเอตเต็ค จำกัด
601059 โครงการสำรวจระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ เพื่อสำรวจ การศึกษา และวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการจากผู้ว่าจ้างด้านต่างๆ สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน(องค์การมหาชน)
601060 ประเมินผลการดำเนินตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกาการจัดตั้งสถาบันบริหารกองทุนพลังงาน (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2560 โดยครอบคลุมในด้านประสิทธิผล ประสิทธิภาพ และด้านการพัฒนาองค์กร สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน(องค์การมหาชน)
603027 แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อโครงการความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ร.ม.ป.2) ครั้งที่ 2 โครงการความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
603028 แบบสอบถามความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีต่อคุณลักษณะอันพึงประสงค์ต่อการฝึกงานของนักศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยสวนดุสิต หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
603029 แบบประเมินการจัดงานครบเครื่องเรื่องการเรือน ครั้งที่ 7 วันที่ 24-25 กรกฎาคม ณ วิทยาเขตสุพรรณบุรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
601061 ประเมินโครงการเพื่อการประชาสัมพันธ์กรมบัญชีกลาง วัตถุประสงค์ เพื่อการประเมินการรับรู้สื่อประชาสัมพันธ์ที่ใช้ในการเผยแพร่เพื่อศึกษาความคิดเห็นต่อการประชาสัมพันธ์รูปแบบการวิจัยโดยวิธีการวิจัยเชิงสำรวจ บริษัทอัพเปอร์ พลัส
604022 สำรวจความคิดเห็น เด็ก เยาวชน และประชาชน “วันแม่แห่งชาติ” กระทรวงวัฒนธรรม
604023 แบบสอบถามเพื่อการวิจัย เรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กระทรวงวัฒนธรรม
601063 โครงการสำรวจทัศนคติและความคิดเห็นของประชาชน หัวข้อ การสำรวจการรับรู้และความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อร่างสัญญาประชาคมของคณะอนุกรรมการจัดทำข้อเสนอกระบวนการเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง สำนักงานเลขานุการกองทัพบก
603030 แบบประเมินโครงการฝึกอบรมหลักสูตรเชิงปฏิบัติการ “นิทานสร้างสรรค์เพื่อการสอนเด็กให้มีคุณธรรม เกิดขึ้นได้ใกล้ตัวเรา” โครงการความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
603031 1.ความคิดเห็นต่อการประชุมสัมมนาการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูในคณะกรรมการสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด 2.ความคิดเห็นเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและคณะกรรมการสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์
601064 การสำรวจภาวะการครองชีพของครัวเรือนไทย ประจำเดือนสิงหาคม 2560 ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด
601065 โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ Integrity and Transparency Assessment (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสมุทรปราการ
601066 โครงการสำรวจทัศนคติประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องต่อแนวทางการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ของรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประจำปีงบประมาณ 2560 บริษัท สตราทีจิค ซาเลนจ์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
604024 พ.ร.บ. การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 รัฐสภา
601069 เก็บข้อมูลและประมวลผล ความคิดเห็นเกี่ยวกับธุรกิจผลิต อะไหล่และสินค้าประดับเกี่ยวกับยานยนต์ บริษัท มองไกล คอนซัลติ้ง จำกัด
601070 การประมวลผล วิเคราะห์ผล และสรุปผลการสำรวจความพึงพอใจต่อการดำเนินงานของบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย(บตท.) ทั้ง 3 ชุด ได้แก่ ชุดลูกค้ารายย่อย ชุดลูกค้านักลงทุนและชุดคู่ค้า บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (บตท.)
601071 การประเมินผลโครงการการจัดตั้งหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2560 สบป.กอ.รมน.
601072 โครงการสำรวจการรับรู้และเข้าถึงสื่อโฆษณาโครงการชีววิถี ชุด ความหวังที่ยั่งยืน ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย บริษัท วีเซียม(ประเทศไทย) จำกัด
603032 แบบประเมินโครงการของโรงเรียนการท่องเที่ยวและบริการ โรงเรียนการท่องเที่ยวและบริการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
601073 การสำรวจการปฏิบัติและความรับรู้ของแม่ในการเริ่มต้นเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในระยะหลังคลอด สำนักงานกองทุนสนับการเสริมสร้างสุขภาพ(สสส.)
601074 ที่ปรึกษาเพื่อประเมินผลการรับรู้รับข้อมูลข่าวสารสถานีโทรทัศน์ภาคภาษาอังกฤษและสถานีโทรทัศน์อาเซียน(NBT World) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
601076 การประเมินผลความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการให้บริการบริษัท ดี เอช แอล โกลเบิล ฟอร์เวิร์ดดิ้ง (ประเทศไทย)จำกัด บริษัท ดี เอช แอล โกลเบิล ฟอร์เวิร์ดดิ้ง (ประเทศไทย)จำกัด
603033 อดีต ปัจจุบัน อนาคต “มหาวิทยาลัยสวนดุสิต” ในความคิดของท่าน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
603034 แบบสำรวจความคิดเห็นต่อการดำเนินงานของ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) ภาค 1 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ภาค1
601078 โครงการบรรเทาผลกระทบจากการปรับราคาขายปลีกก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ภาคครัวเรือน ปี 2560 ระยะ 2 บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)
601079 การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการบริโภคเนื้อสัตว์ต่างๆ Green Peace
591073 การสำรวจการครองชีพของครัวเรือนไทยประจำ เดือนสิงหาคม 2559 ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด
603035 แบบประเมินความพึงพอใจของหัวหน้าหน่วยงานที่มีต่อนักศึกษาตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต (รมป. 2) ครั้งที่ 3 โครงการความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
603036 ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต โครงการความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
603037 การประชาสัมพันธ์ของ “มหาวิทยาลัยสวนดุสิต” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
601077 โครงการค้นหาผู้บริหารต้นแบบ ผู้บริหารในดวงใจ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
601080 การสำรวจภาวะการครองชีพของครัวเรือนไทย ประจำเดือนกันยายน 2560 ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด
601081 การสำรวจภาวะการครองชีพของครัวเรือนไทย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำเดือนกันยายน 2560 ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด
601082 การสำรวจภาวะการครองชีพของครัวเรือนไทยภาคใต้ ประจำเดือนกันยายน 2560 ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด
601075 การสำรวจพฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยวของคนในกรุงเทพ ในช่วงปลายปี60 ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด
601083 โครงการการจ้างที่ปรึกษาสำรวจความเชื่อมั่นของสาธารณชนที่มีต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กรมสอบสวนคดีพิเศษ
601084 Teen Market Study ครั้งที่1 และครั้งที่ 2 บริษัทแอดวานช์ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด
601088 โครงการการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อภาพลักษณ์ของสินค้าด้านที่อยู่อาศัย ประจำปี 2560 บริษัท ดี-แลนด์ กรุ๊ป จำกัด
601085 โครงการสำรวจการรับรู้และความพึงพอใจการดำเนินงานตามนโยบายภาครัฐของ ธ.ก.ส. ผ่านรายการ The Insider บริษัท อสมท. จำกัด (มหาชน)
601086 โครงการสำรวจการรับรู้ และความพึงพอใจต่อการประชาสัมพันธ์นโยบาย ธ.ก.ส. ผ่านรายการ คู่ข่าวเสาร์ - อาทิตย์ ช่วง เคียงคู่รู้ค่ากับ ธ.ก.ส. บริษัท อสมท. จำกัด (มหาชน)
601087 ประเมินการรับรู้ภาพลักษณ์ของ สวทช. ปีงบประมาณ 2560 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
611003 การสำรวจด้านความคิดเห็นต่อหน่วยงานวิจัยของประเทศ(ปี 2560) ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด
611004 การสำรวจภาวะการครองชีพของครัวเรือนไทย ประจำเดือนตุลาคม 2560 ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด
611005 การสำรวจภาวะการครองชีพของครัวเรือนไทย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำเดือนตุลาคม 2560 ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด
611006 การสำรวจภาวะการครองชีพของครัวเรือนไทยภาคใต้ ประจำเดือนตุลาคม 2560 ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด
611007 การประมวลผล วิเคราะห์ผล และสรุปผลการสำรวจความพึงพอใจต่อการดำเนินงานของบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย(บตท)กลุ่มลูกค้านักลงทุนและคู่ค้า บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (บตท.)
611008 สำรวจความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่จังหวัดกระบี่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
601089 ประเมินผลการปฏิบัติงานของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
591074 การสำรวจการครองชีพของครัวเรือนไทยประจำ เดือนมกราคม 2559 ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด
591075 การสำรวจการครองชีพของครัวเรือนไทยประจำ เดือนกุมภาพันธ์ 2559 ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด
613001 ท่านคิดอย่างไรต่อ ประเพณีลอยกระทง ปี 2560 กระทรวงวัฒนธรรม
613002 แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการโครงการในกำกับสำนักกิจการพิเศษ สำนักกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
613003 ความคิดเห็นของผู้ปกครองที่มีต่อโครงการ Kids October Camp 2017 ณ SDU The Open โรงแรมสวนดุสิต เพลส ชั้น 5 ระหว่างวันที่ 16- 27 ตุลาคม 2560 สำนักบริหารกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
613004 พ่อ สอนลูกอย่างไร สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (สำนักงาน ก.ค.ศ.)
611009 การประเมินผลการรับรู้การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์บทบาทภารกิจของกรมบังคับคดี ปี 2560 NOVA INTER AD CO.,LTD.
611010 สำรวจความคิดเห็นต่อกิจกรรมของ Jim Thompson Farm บริษัท อุตสาหกรรมไหมไทย จำกัด (สาขาที่ 12)
611011 การสำรวจภาวะการครองชีพของครัวเรือนไทย ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด
611012 การสำรวจภาวะการครองชีพของครัวเรือนไทย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด
611013 การสำรวจภาวะการครองชีพของครัวเรือนไทยภาคใต้ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด
613005 แบบสอบถามความคิดเห็นประชาชนที่ชมนิทรรศการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระพรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลฯ กระทรวงวัฒนธรรม
611014 การประเมินผลพฤติกรรมการรับรู้สื่อประชาสัมพันธ์ของผู้ประกอบการ SMEs วัตถุประสงค์