หัวข้อกิจกรรม วันที่เผยแพร่
การประชุมสวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 1(16)/2560 27/03/2560
ประชุมสวนดุสิตโพล ครั้งที่ 9(15)/2559 04/01/2560
งานวันขึ้นปีใหม่ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปี พ.ศ. 2560 06/01/2560
สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ต้อนรับสถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 01/02/2560
โครงการประผลการสำรวจความคิดเห็นผู้เข้าร่วมงานมหกรรมการเงินพัทยา ครั้งที่ 7 22/02/2560
การบริการวิชาการด้านการถ่ายทอดความรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้ (นอกห้องเรียน) 07/03/2560
บริการวิชาการโดยการถ่ายทอดความรู้เรื่อง 1. เทคนิคการสืบค้นข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสาร เพื่อสนับสนุนงาน 2. การเผยแพร่ผลโพลสาธารณะให้กับสื่อมวลชน 07/03/2560
โครงการติดตามประเมินผลและพัฒนาเครือข่ายผู้มีส่วนได้เสียในการติดตามประเมินผล การดำเนินงานของกองทุนพัฒนาไฟฟ้า ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) 17/03/2560
การระดมความคิดเห็น เกี่ยวกับสื่อโฆษณา นมพร้อมดื่ม 17/03/2560
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ 28/04/2560
สืบสานประเพณีสงกรานต์รดน้ำขอพรบุคลากรอาวุโส 20/04/2560
การประชุมสวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิตครั้งที่ 2(17)/2560 25/04/2560