หัวข้อกิจกรรม วันที่เผยแพร่
การประชุมสวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 1(16)/2560 27/03/2560
ประชุมสวนดุสิตโพล ครั้งที่ 9(15)/2559 04/01/2560
งานวันขึ้นปีใหม่ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปี พ.ศ. 2560 06/01/2560
สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ต้อนรับสถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 01/02/2560
โครงการประผลการสำรวจความคิดเห็นผู้เข้าร่วมงานมหกรรมการเงินพัทยา ครั้งที่ 7 22/02/2560
การบริการวิชาการด้านการถ่ายทอดความรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้ (นอกห้องเรียน) 07/03/2560
บริการวิชาการโดยการถ่ายทอดความรู้เรื่อง 1. เทคนิคการสืบค้นข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสาร เพื่อสนับสนุนงาน 2. การเผยแพร่ผลโพลสาธารณะให้กับสื่อมวลชน 07/03/2560
โครงการติดตามประเมินผลและพัฒนาเครือข่ายผู้มีส่วนได้เสียในการติดตามประเมินผล การดำเนินงานของกองทุนพัฒนาไฟฟ้า ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) 17/03/2560
การระดมความคิดเห็น เกี่ยวกับสื่อโฆษณา นมพร้อมดื่ม 17/03/2560
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงปลูกต้นไม้ทั่วประเทศ 01/10/2560
สืบสานประเพณีสงกรานต์รดน้ำขอพรบุคลากรอาวุโส 20/04/2560
การประชุมสวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิตครั้งที่ 2(17)/2560 25/04/2560
S-26 Progress GOLD จับมือสวนดุสิตโพลเผยผลสำรวจเด็กช่างถาม เน้นกระตุ้นให้ผู้ใหญ่สนับสนุนการเรียนรู้เพื่อต่อยอดสิ่งใหม่ๆ 03/05/2560
ลงพื้นที่เยี่ยมชมกองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ระหว่างวันที่ 1 – 2 พฤษภาคม 2560 04/05/2560
การประชุมสวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 3(18)/2560 24/05/2560
การประชุมชี้แจงผลประเมินการดำเนินงานของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าและโครงการชุมชนในพื้นที่ประกาศ ตามแผนงานปี 2558 26/05/2560
การอบรมเชิงปฏิบัติการแผนจัดการความรู้ (KM Plan) เพื่อขับเคลื่อนสมรรถนะของบุคลากรเวลา 31/05/2560
เทคนิคการเขียนโครงการเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 01/06/2560
นายณัฐพล แย้มฉิม ประธานดำเนินงานสวนดุสิตโพล ประธานการสนทนากลุ่มย่อย (Focus Group) เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เรื่อง ความสำเร็จของผลการดำเนินงานในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม “ด้านป่าไม้” 08/06/2560
อบรมการสร้างสรรค์งาน Info graphic เพื่อสื่อสารงานองค์กร 13/06/2560
การจัดการแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิสสานสัมพันธ์น้องพี่ SDU Game 20/06/2560
โครงการ “การพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560” หลักสูตร การบริหารความเสี่ยงเพื่อพัฒนาองค์กร 20/06/2560
การประชุมสวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิตครั้งที่ 4/(19)/2560 21/06/2560
โครงการ “การพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560” หลักสูตร การบริหารความเสี่ยงเพื่อพัฒนาองค์กร 28/06/2560
สวนดุสิตโพล พบสื่อมวลชนในวาระครบรอบ 25 ปี สวนดุสิตโพล เดินหน้าสู่ความยั่งยืน Suan Dusit Poll 4.0 05/07/2560
โครงการอบรมหลักสูตรการพัฒนาบุคลิกภาพและการสื่อสารให้สัมฤทธิ์ผล 05/07/2560
การบริหารการเงินส่วนบุคคลเพื่อเตรียมเข้าสู่การเกษียณอายุที่มั่นคง 06/07/2560
พิธีตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศล และถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 29/07/2560
การประชุมสวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 5(20)/2560 31/07/2560
ประเมินผลการรับรู้การจัดกิจกรรมส่งเสริมพฤติกรรมการบริโภคอาหารปลอดภัย ภายใต้ "โครงการฉันดีมีสุข" 08/08/2560
โครงการแข่งขันกีฬา Bowling Smile 23/08/2560
การประชุมสวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 6(21)/2560 23/08/2560
บวงสรวงศาลพ่อปู่ชัยมงคล ประจำปี 2560 28/08/2560
สวนดุสิตโพลทำบุญประจำปี 2560 ณ ตึกโพล (ตึกใหญ่) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 26 สิงหาคม 2560 28/08/2560
สวนดุสิตโพลร่วมบริจาคของใช้มือสอง 01/09/2560
การประชุมคณะกรรมการอำนวยการสวนดุสิตโพล ครั้งที่ 3/2560 07/09/2560
การประชุมสวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 7(22)/2560 28/09/2560
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงเบิกดินสอเพื่อใช้ทรงงาน 03/10/2560
เกร็ดความรู้ ณ วันนี ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงพระราชทาน ส.ค.ส. 04/10/2560
เกร็ดความรู้ ณ วันนี ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงมีสุนัขทรงเลีี้ยง มากกว่า 70 ตัว 05/10/2560
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงพระราชนิพนธ์หนังสือ 06/10/2560
การประชุมคณะกรรมการอำนวยการสวนดุสิตโพล ครั้งที่ 4/2560 06/10/2560
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงสร้างและพระราชทานพระสมเด็จจิตรลดา 09/10/2560
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงพระราชนิพนธ์เพลง 09/10/2560
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงพระชารทาน เจลลี่โภชนา 09/10/2560
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงพระราชทานปรฺิญญาบัตร 10/10/2560
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงได้รับเหรียญทองจากการแข่งขันเรือใบ 11/10/2560
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงพระราชทานเงินส่วนพระองค์ 12/10/2560
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ในหลวงรัชกาลที่ 9 พระราชทานเงิน 5 แสนบาท 18/10/2560
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ในหลวงรัชกาลที่ 9 มีการพบช้างเผือกคู่บารมี 18/10/2560
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงพระผนวช 18/10/2560
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงพระราชดำริฯ ส่งเสริมการปลูกกาเเฟอาราบิก้า 22/10/2560
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ในหลวงรัชกาลที่ 9 เสด็จทอดพระเนตรภาพยนร์ ณ โรงภาพยนตร์ 23/10/2560
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงงานจิตรกรรม 18/10/2560
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ในหลวงรัชกาลที่ 9 พระมหากษัตริย์ครองราชย์นามที่สุดในโลก 70 ปี 4 เดือน 4 วัน 18/10/2560
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย ระยะที่ 1 18/10/2560
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงเป็นบุคคลแรก ของโลกที่ได้รับรางวัลความสำเร็จสูงสุดด้านการพัฒนามนุษย์ 19/10/2560
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ในหลวงรัชกาลที่ 9 พระมหากษัตริย์และผู้แทนพระองค์รวมตัวกันมากที่สุดในประวัติศาสตร์ 20/10/2560
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงเป็นบุคคลแรกของโลกได้รับรางวัลผุ้นำโลกด้านทรัพย์สินทางปัญญา 22/10/2560
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงได้รับมอบถวายปริญญากิตติมศักดิ์ มากถึง 176 ฉบับ 22/10/2560