หัวข้อกิจกรรม วันที่เผยแพร่
การประชุมสวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 1(16)/2560 27/03/2560
ประชุมสวนดุสิตโพล ครั้งที่ 9(15)/2559 04/01/2560
งานวันขึ้นปีใหม่ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปี พ.ศ. 2560 06/01/2560
สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ต้อนรับสถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 01/02/2560
โครงการประผลการสำรวจความคิดเห็นผู้เข้าร่วมงานมหกรรมการเงินพัทยา ครั้งที่ 7 22/02/2560
การบริการวิชาการด้านการถ่ายทอดความรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้ (นอกห้องเรียน) 07/03/2560
บริการวิชาการโดยการถ่ายทอดความรู้เรื่อง 1. เทคนิคการสืบค้นข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสาร เพื่อสนับสนุนงาน 2. การเผยแพร่ผลโพลสาธารณะให้กับสื่อมวลชน 07/03/2560
โครงการติดตามประเมินผลและพัฒนาเครือข่ายผู้มีส่วนได้เสียในการติดตามประเมินผล การดำเนินงานของกองทุนพัฒนาไฟฟ้า ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) 17/03/2560
การระดมความคิดเห็น เกี่ยวกับสื่อโฆษณา นมพร้อมดื่ม 17/03/2560
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงปลูกต้นไม้ทั่วประเทศ 01/10/2560
สืบสานประเพณีสงกรานต์รดน้ำขอพรบุคลากรอาวุโส 20/04/2560
การประชุมสวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิตครั้งที่ 2(17)/2560 25/04/2560
S-26 Progress GOLD จับมือสวนดุสิตโพลเผยผลสำรวจเด็กช่างถาม เน้นกระตุ้นให้ผู้ใหญ่สนับสนุนการเรียนรู้เพื่อต่อยอดสิ่งใหม่ๆ 03/05/2560
ลงพื้นที่เยี่ยมชมกองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ระหว่างวันที่ 1 – 2 พฤษภาคม 2560 04/05/2560
การประชุมสวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 3(18)/2560 24/05/2560
การประชุมชี้แจงผลประเมินการดำเนินงานของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าและโครงการชุมชนในพื้นที่ประกาศ ตามแผนงานปี 2558 26/05/2560
การอบรมเชิงปฏิบัติการแผนจัดการความรู้ (KM Plan) เพื่อขับเคลื่อนสมรรถนะของบุคลากรเวลา 31/05/2560
เทคนิคการเขียนโครงการเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 01/06/2560
นายณัฐพล แย้มฉิม ประธานดำเนินงานสวนดุสิตโพล ประธานการสนทนากลุ่มย่อย (Focus Group) เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เรื่อง ความสำเร็จของผลการดำเนินงานในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม “ด้านป่าไม้” 08/06/2560
อบรมการสร้างสรรค์งาน Info graphic เพื่อสื่อสารงานองค์กร 13/06/2560
การจัดการแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิสสานสัมพันธ์น้องพี่ SDU Game 20/06/2560
โครงการ “การพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560” หลักสูตร การบริหารความเสี่ยงเพื่อพัฒนาองค์กร 20/06/2560
การประชุมสวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิตครั้งที่ 4/(19)/2560 21/06/2560
โครงการ “การพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560” หลักสูตร การบริหารความเสี่ยงเพื่อพัฒนาองค์กร 28/06/2560
สวนดุสิตโพล พบสื่อมวลชนในวาระครบรอบ 25 ปี สวนดุสิตโพล เดินหน้าสู่ความยั่งยืน Suan Dusit Poll 4.0 05/07/2560
โครงการอบรมหลักสูตรการพัฒนาบุคลิกภาพและการสื่อสารให้สัมฤทธิ์ผล 05/07/2560
การบริหารการเงินส่วนบุคคลเพื่อเตรียมเข้าสู่การเกษียณอายุที่มั่นคง 06/07/2560
พิธีตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศล และถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 29/07/2560
การประชุมสวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 5(20)/2560 31/07/2560
ประเมินผลการรับรู้การจัดกิจกรรมส่งเสริมพฤติกรรมการบริโภคอาหารปลอดภัย ภายใต้ "โครงการฉันดีมีสุข" 08/08/2560
โครงการแข่งขันกีฬา Bowling Smile 23/08/2560
การประชุมสวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 6(21)/2560 23/08/2560
บวงสรวงศาลพ่อปู่ชัยมงคล ประจำปี 2560 28/08/2560
สวนดุสิตโพลทำบุญประจำปี 2560 ณ ตึกโพล (ตึกใหญ่) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 26 สิงหาคม 2560 28/08/2560
สวนดุสิตโพลร่วมบริจาคของใช้มือสอง 01/09/2560
การประชุมคณะกรรมการอำนวยการสวนดุสิตโพล ครั้งที่ 3/2560 07/09/2560
การประชุมสวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 7(22)/2560 28/09/2560
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงเบิกดินสอเพื่อใช้ทรงงาน 03/10/2560
เกร็ดความรู้ ณ วันนี ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงพระราชทาน ส.ค.ส. 04/10/2560
เกร็ดความรู้ ณ วันนี ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงมีสุนัขทรงเลีี้ยง มากกว่า 70 ตัว 05/10/2560
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงพระราชนิพนธ์หนังสือ 06/10/2560
การประชุมคณะกรรมการอำนวยการสวนดุสิตโพล ครั้งที่ 4/2560 06/10/2560
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงสร้างและพระราชทานพระสมเด็จจิตรลดา 09/10/2560
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงพระราชนิพนธ์เพลง 09/10/2560
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงพระชารทาน เจลลี่โภชนา 09/10/2560
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงพระราชทานปรฺิญญาบัตร 10/10/2560
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงได้รับเหรียญทองจากการแข่งขันเรือใบ 11/10/2560
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงพระราชทานเงินส่วนพระองค์ 12/10/2560
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ในหลวงรัชกาลที่ 9 พระราชทานเงิน 5 แสนบาท 18/10/2560
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ในหลวงรัชกาลที่ 9 มีการพบช้างเผือกคู่บารมี 18/10/2560
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงพระผนวช 18/10/2560
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงพระราชดำริฯ ส่งเสริมการปลูกกาเเฟอาราบิก้า 22/10/2560
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ในหลวงรัชกาลที่ 9 เสด็จทอดพระเนตรภาพยนร์ ณ โรงภาพยนตร์ 23/10/2560
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงงานจิตรกรรม จำนวน ประมาณ 107 ภาพ 18/10/2560
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ในหลวงรัชกาลที่ 9 พระมหากษัตริย์ครองราชย์นามที่สุดในโลก 70 ปี 4 เดือน 4 วัน 18/10/2560
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย ระยะที่ 1 18/10/2560
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงเป็นบุคคลแรก ของโลกที่ได้รับรางวัลความสำเร็จสูงสุดด้านการพัฒนามนุษย์ 19/10/2560
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ในหลวงรัชกาลที่ 9 พระมหากษัตริย์และผู้แทนพระองค์รวมตัวกันมากที่สุดในประวัติศาสตร์ 20/10/2560
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงเป็นบุคคลแรกของโลกได้รับรางวัลผุ้นำโลกด้านทรัพย์สินทางปัญญา 22/10/2560
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงได้รับมอบถวายปริญญากิตติมศักดิ์ มากถึง 176 ฉบับ 22/10/2560
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ในหลวงรัชกาลที่ 9 ประชาชนเข้ากราบถวยบังคมพระบรมศพ 24/10/2560
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ในหลวงรัชกาลที่ 9 รัฐบาลเตรียมดอกไม้จันทร์ทั้งหมด 61 ล้านดอกให้ประชาชนถวายพระเพลิงพระบรมศพ 25/10/2560
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ในหลวงรัชกาลที่ 9 รัฐบาลมีการสร้างพระเมรุมารจำลอง จำนวน 85 แห่ง ให้ประชาชนถวายพระเพลิงพระบรมศพ 27/10/2560
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ในหลวงรัชกาลที่ 9 การถวายพระเพลิงพระบรมศพ ในหลวง ร.9 พระประมุขประมุขพระราชวงศ์ตัวแทนประเทศ เข้าร่วมทั้งสิ้น 42 ประเทศ 27/10/2560
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ในหลวงรัชกาลที่ 9 การถวายพระเพลิงพระบรมศพ ประชาชนเข้าร่วมเป็นจิตอาสาเฉพาะกิจ 29/10/2560
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ในหลวงรัชกาลที่ 9 การถวายพระเพลิงพระบรมศพ ประชาชนร่วมชมริ้วขบวนบริเวณสนามหลวง 29/10/2560
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ในหลวงรัชกาลที่ 9 คนไทยเข้าร่วมพิธิถวายดอกไม้จันทน์ 30/10/2560
การประชุมสวนดุสิตโพล ครั้งที่ 8(23)/2560 30/10/2560
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ประเทศไทยมีหนี้นอกประเทศ อันดับที่ 43 ของโลก 31/10/2560
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ประเทศ ไม่มีหนี้ภายนอกประเทศ 01/11/2560
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ พาสปอร์ตสิงคโปร์ทรงอิทธิพลมากที่สุดในโลก 02/11/2560
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ พาสปอร์ต อัฟกานิสถานทรงอิทธพลน้อยที่สุดในโลก 03/11/2560
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ พาสปอร์ตประเทศไทย ทรงอิทธิพล อันดับ 54 06/11/2560
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี 2559 แรงงานทั่วโลกส่งเงินกลับประเทศบ้านเกิดกว่า 4.45 แสนล้านเหรียญ 06/11/2560
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี 2559 แรงเงานอินเดีย ส่งเงินกลับประเทศบ้านเกิดมากที่สุดในโลก 06/11/2560
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี 2559 แรงงานไทย ส่งเงินกลับบ้าน อันดับ 4 ของเอเซียน 07/11/2560
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี 2560 ญี่ปุ่นมีผู้สูงอายุ อายุเกิน 100 ปี 08/11/2560
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี 2560 ไทยมีประชากรอันดับ 20 จาก 233 ประเทศ 09/11/2560
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย ระยะที่ 2 09/11/2560
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ มะนิลา ฟิลิปปินส์ เมืองที่มี คนไร้บ้านมากที่สุดในโลก 10/11/2560
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ญี่ปุ่น ประชากรสูงอายุ อายุมากกว่า 65 ปี มากที่สุดในโลก 13/11/2560
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ประชากรสูงอายุอายุมากกกว่า 65 ปี น้อยที่สุดในโลก 13/11/2560
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ไทยประชากรสูงอายุ อายุมากกว่า 65 ปี อันดับ 57 จาก 184 ประเทศ 13/11/2560
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปัจจุบัน คนทั่่วโลก สายตาสั้น จำนวน 1,400 ล้านคน 14/11/2560
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ชาวจีน สายตาสั้นมากที่สุดในโลก 15/11/2560
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ภายในปี 2050(พ.ศ. 2593) ทั่วโลกจะมี คนสายตาสั้น 16/11/2560
ชี้แจงทำความเข้าใจโครงการ บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)ก่อนลงเก็บข้อมูล 16/11/2560
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี 2017 ชาวเนเธอร์แลนด์ ทักษะภาษาอังกฤษ ดีที่สุดในโลก 17/11/2560
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี 2017 ชาวลาวทักษะภาษาอังกฤษ แย่ที่สุดในโลก 18/11/2560
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี 2017 คนไทยทักษะภาษาอังกฤษ อันดับ 53 จาก 80 ประเทศ 20/11/2560
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี 2017 ภาษาที่ถูกใช้เป็น ภาษาที่ 2 มากที่สุด 20/11/2560
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปัจจุบันทั่วโลก ใช้ ภาษามากกว่า 6,000 ภาษา เพื่อสื่อสารพูดคุย 21/11/2560
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ภาษาอังกฤษ ทรงอิทธพล มากที่สุดในโลก 22/11/2560
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ภาษาอาคัล เป็นภาษาที่ใช้ในประเทศกานา และโอวอรี่โคสต์ ทรงอิทธิพลน้อยที่สุดในโลก 23/11/2560
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ภาษาไทย ( Thai ) ทรงอิทธิพล อันดับ 35 จาก 124 ประเทศ 24/11/2560
การอบรมเชิงปฏิบัติการการวิจัยเพื่อพัฒนางานประจำ (R2R) ระยะที่ 2.1 24/11/2560
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี 2017 ความเป็นผู้ประกอบการ น้อย ที่สุดในโลก 27/11/2560
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี 2017 คนไทย ความเป็นผู้ประกอบการ อันดับ 65 จาก 138 ประเทศ 27/11/2560
การประชุมคณะกรรมการอำนวยการสวนดุสิตโพล ครั้งที่ 5/2560 27/11/2560
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ประเทศที่มี นางงามจักรวาล มากที่สุด 28/11/2560
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ สวนนงนุช พัทยา สวนที่สวยที่สุด อันดับ 8 ของโลก 29/11/2560
ประชุมสวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 9(24)/2560 วันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมกาหลา โรงแรมสวนดุสิตเพลส 29/11/2560
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ เดวิดส์ คิทเชน จังหวัดเชียงใหม่ ร้านอาหารที่ดีที่สุดอันดับ 8 ของโลก 30/11/2560
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี 2560 แกงมัสมั่น อาหารที่อร่อยที่สุดในโลก 01/12/2560
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี2560 ฝรั่งเศส นักท่องเที่ยวเยี่่ยมเยือน มาก ที่สุดในโลก 03/12/2560
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี2560 ไทย นักท่องเที่ยวเยี่ยมเยือน อันดับ 9 ของโลก 03/12/2560
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี2560 สหรัฐอเมริกา สร้างรายได้จากการท่องเที่ยว มากที่สุดในโลก 04/12/2560
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี2560 ไทย สร้างรายได้จากการท่องเที่ยว อันดับ 3 ของโลก 06/12/2560
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ธนาคารกสิกรไทย นายจ้างดีที่สุด อันดับ 16 ของโลก 06/12/2560
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ข้าวหอมมะลิไทย 105 ข้าวทีรสชาติ ดี ที่สุดในโลก 07/12/2560
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ทะเลสาบหนองหาน (ทะเลบัวแดง) จ.อุดรธานี 08/12/2560
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี 2017 ภูฏาน แสนยานุภาพด้านการทหาร น้อย ที่สุดในโลก ด่าดัชนี 6.9805 12/12/2560
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี 2017 ไทย แสนยานุภาพด้านการทหาร อันดับ 20 จาก 133 ประเทศ ด่าดัชนี 0.3892 12/12/2560
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี 2560 ตึกหุ่นยนต์ และ ตึกช้าง ของประเทศไทย 12/12/2560
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ สิงคโปร์ และฮ่องกง ประเทศที่มีไอคิวเฉลี่ย สูง ที่สุดในโลก 13/12/2560
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ อิเควทอเรียลกินี ประเทศที่มีไอคิวเฉลี่ย ต่ำ ที่สุดในโลก 14/12/2560
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ไทย ประเทศที่มีไอคิวเฉลี่ย อันดับที่ 16 จาก 43 อันดับ 15/12/2560
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ โปรแลนด์ส่งออก ยาสีฟัน มากที่สุดในโลก 16/12/2560
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ เเคนาดา ส่งออก ไม้แปรรูป มากที่สุดในโลก 21/12/2560
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ จีน ส่งออก Jewelry มากที่สุดในโลก 21/12/2560
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ เนเธอร์แลนด์ ส่งออก อาหารสัตรว์ มากที่สุดในโลก 21/12/2560
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ เปรู ส่งออก หน่อไม้ฝรั่งมากที่สุดในโลก 21/12/2560
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ เมืองไทยหนาวสุดๆ อดีต 21/12/2560
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย ระยะที่ 3 21/12/2560
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ กรีนแลนด์(Greenland) หนาว ที่สุดในโลก 22/12/2560
การประชุมสวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 10(25)/2560 วันที่ 22 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุมลำพอง 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 22/12/2560
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ สาธารณรัฐมาลี ร้อน ที่สุดในโลก 23/12/2560
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ไทย และอีก 38 ประเทศ ไม่กำหนด วันคริสต์มาส 25/12/2560
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ไทย ร้อน อันดับ ที่ 177 จาก 211 ประเทศ 25/12/2560
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ค.ศ. 2030 ทั่วโลก จะขาดแคลน ครูประถม ถึง 25.8 ล้านคน 26/12/2560
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ค.ศ. 2017 ครูโรงเรียนรัฐบาล อเมริกา 27/12/2560
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ค.ศ. ครูโรงเรียนรัฐบาลอังกฤษ จำนวนทั้งสิ้น 4.573แสนคน 28/12/2560
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ค.ศ. 2015 ครูแคนาดา จำนวนทั้งสิ้น 7.328 แสนคน 29/12/2560