หัวข้อกิจกรรม วันที่เผยแพร่
STAR PARTY 22th TVPOOL 14/01/2557
ทำบุญประจำปีตึกเขียว(ตึกใหญ๋) 08/02/2557
โครงการสัมมนาวิชาการ "รายงานผลการจัดทำการรับฟังความคิดเห็นประชาชน" 25/02/2557
การกำกับ ติดตามการเลือกตั้งกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน ก.ค.ศ. 27/02/2557
เรื่องการจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดอุตรดิตถ์ 26/02/2557
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 04/03/2557
จัดประชุมเตรียมความพร้อม โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 05/03/2557
การประชุม อ.ก.ค.ศ วิสามัญเฉพาะกิจเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการได้มาของกรรมการใน ก.ค.ศ. ครั้งที่ 2/2557 07/03/2557
การอบรมหลักสูตรการบริหารงานยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ 5 เรื่องการบริหารตามสถานการณ์ในมิติด้านกระบวนการยุติธรรม 06/03/2557
การประชุมตรวจรับโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการกลุ่มอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการในจังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ 11/03/2557
การจัดอบบรมการใช้ระบบเเฟ้มสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส์(e-Porfolio) 26/03/2557
การอบรมการใช้ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์(e-office)ของสวนดุสิตโพล 26/03/2557
ประชุมคณะทำงานสวนดุสิตโพล 3/2557 27/03/2557
Voice TV สัมภาษณ์ ประธานที่ปรึกษาสวนดุสิต รศ.ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ ณ สวนดุสิตโพล 31/03/2557
บุคลากรสวนดุสิตโพลเข้าร่วมประชุมบุคลากรของหน่วยงานสนับสนุน “จากแผนฯสู่การปฏิบัติ เพื่อความเป็นเลิศ” 04/04/2557
สวนดุสิตโพลเข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 08/04/2557
โครงการอบรมหลักสูตร "การอบรมเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการแผนพัฒนาถิ่นแบบบรูณา" 24/04/2557
โครงการพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการกลุ่มอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการใน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 23/04/2557
การประชุมคณะทำงานเตรียมงานวันครูโลก ประจำปี 2557 ครั้งที่ 2/2557 24/04/2557
การประชุมคณะกรรมการคุรุสภา 24/04/2557
การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสวนดุสิตโพล 01/05/2557
โครงการสร้างความร่วมมือสำนักโพลในภูมิภาคอาเซียน ของสวนดุสิตโพล ณ ประเทศมาเลเซีย 07/05/2557
ประชุมเสวนาวิชาการ "ก้าวต่อไปการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา" 07/05/2557
โครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการเมืองไทย ประจำปี 2557 ของมูลนิธิเอเชีย 15/05/2557
การประชุม อ.ก.ค.ศ วิสามัญเฉพาะกิจเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการได้มาของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน ก.ค.ศ. ครั้งที่ 6/2557 20/05/2557
การประชุมคณะกรรมการคุรุสภา 20/05/2557
ประชุมอนุกรรมการประชาสัมพันธ์งานคุรุสภา ครั้งที่ 4/2557 20/05/2557
การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ครั้งที่ ๕/๒๕๕๗ 20/05/2557
สวนดุสิตโพลมอบเงินช่วยเหลือโรงเรียนวัดบัวงาม 26/05/2557
โครงการ ต้นกล้ากระบวนการยุติธรรม 28/05/2557
วิทยากรบรรยายในหัวข้อ ทิศทางด้านการเมือง การศึกษา และปัญหาของชาติ ในการประชุมบุคลากรของมหาวิทยาลัยธนบุรี 28/05/2557
โครงการดับเพลิงขั้นต้นและซ้อมอพยพหนีเพลิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 29/05/2557
โครงการดับเพลิงขั้นต้นและซ้อมอพยพหนีเพลิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 30/05/2557
สวนดุสิตโพล ศึกษาดูงานประเทศกัมพูชา 09/06/2557
สวนดุสิตโพล ศึกษาดูงานประเทศกัมพูชา 09/06/2557
สวนดุสิตโพล ศึกษาดูงานประเทศกัมพูชา 09/06/2557
ประธานที่ปรึกษาสวนดุสิตโพล เข้าร่วมประชุม ก.ค.ศ. ครั้งที่ 6/2557 09/06/2557
ประธานที่ปรึกษาสวนดุสิตโพล เป็นวิทยากรบรรยายบรรยายพิเศษ แก่ ผอ. รอง ผอ. สถาบันอาชีวศึกษาทั่วประเทศ "เทคนิคการเป็นทูตอาชีวศึกษาทวิภาคี" 10/06/2557
การประชุมคณะกรรมการพัฒนาสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2/2557 10/06/2557
พัฒนาตนเองด้านภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 11/06/2557
การประชุมคณะกรรมการงานสถาบันเจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี 11/06/2557
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ครั้งที่ 6 (15)/2557 11/06/2557
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัดอุตรดิตถ์ 13/06/2557
การประชุมคณะอนุกรรมการรับรองความรู้วิชาชีพทางการศึกษา 16/06/2557
ประธานการประชุม อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเฉพาะกิจเพื่อวิเคราะห์ข้อสอบครูผู้ช่วย 17/06/2557
การประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ มสด. ครั้งที่ 6(7)/2557 17/06/2557
การประชุมคณะกรรมการปรับปรุงร่างพระราชบัญญัติ มสด. และกฎหมายลำดับรอง ครั้งที่ 20 (21)/2557 18/06/2557
กิจกรรมบริจาคโลหิต “ให้เลือด...ให้ชีวิต” 17/06/2557
การประชุมคณะกรรมการคุรุสภา 19/06/2557
ประธานประชุมอนุกรรมการประชาสัมพันธ์งานคุรุสภา ครั้งที่ 5/2557 19/06/2557
การประชุมคณะทำงานเตรียมงานวันครูโลก ประจำปี 2557 ครั้งที่ 3/2557 20/06/2557
การประชุมคณะอนุกรรมการจัดงานวันครู พ.ศ.2558 23/06/2557
การประชุม อ.ก.ค.ศ.วิสามัญเฉพาะกิจเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน 23/06/2557
การประชุมตรวจรับโครงการท่องเที่ยวงวดที่ 4 และ 5 24/06/2557
การประชุม อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเกี่ยวกับการร้องทุกข์ และการร้องเรียนขอความเป็นธรรมฯ 25/06/2557
การประชุมผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อวิพากษ์ (ร่าง) ยุทธศาสตร์การวิจัยและประเด็นหลักการวิจัย เพื่อการพัฒนาวิชาชีพครู 25/06/2557
บุคลากรสวนดุสิตโพลศึกษาดูงานประเทศฟิลิปปินส์ ณ Social Weather Stations (SWS) 27/06/2557
บุคลากรสวนดุสิตโพลศึกษาดูงานประเทศฟิลิปปินส์ ณ The Manila Times 27/06/2557
คลากรสวนดุสิตโพลศึกษาดูงานประเทศฟิลิปปินส์ ณ University of the Philippines Diliman, Office of the Vice Chancellor for Research and Development (OVCRD) 27/06/2557
ทีมบุคลากรสวนดุสิตโพลศึกษาดูงานประเทศฟิลิปปินส์ ณ The Philippine Daily Inquirer 27/06/2557
ประธานที่ปรึกษาสวนดุสิตโพล มสด. ร่วมงาน ปลุกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน “ คืนความสุขให้คนในชาติ ” 27/06/2557
การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสวนดุสิตโพล มสด. ครั้งที่ 6/2557 01/07/2557
โครงการความร่วมมือระหว่างสถานบันวิจัยและพัฒนากับสวนดุสิตโพล 02/07/2557
ประธานที่ปรึกษาอธิการบดี มสด.เข้าร่วมประชุม ก.ค.ศ. ครั้งที่ 8/2557 02/07/2557
บรรยายให้ความรู้แก่ นศ.หลักสูตรการพัฒนาผู้นำท้องถิ่นในบริบทโลก รุ่น 1 04/07/2557
ประธานที่ปรึกษาสวนดุสิตโพล เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ประจำปี 2557 09/07/2557
ศึกษาดูงาน Soegeng Sarjadi School of Government (SSSG) 15/07/2557
ศึกดูงาน The Jakarta Globe – Organization Profile 15/07/2557
ศึกษาดูงาน Universitas Indonesia (UI - Depok), Research and Community Engagement Office 15/07/2557
ดูงานแถลงข่าวผลโพล Soegeng Sarjadi School of Government (SSSG) 15/07/2557
สังเกตการณ์เลือกตั้งประเทศอินโดนีเซีย 15/07/2557
การประชุมคณะทำงานเตรียมงานวันครูโลก ประจำปี 2557 ครั้งที่ 4/2557 15/07/2557
การประชุมคณะอนุกรรมการรับรองความรู้วิชาชีพทางการศึกษา 18/07/2557
โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะ ผอ.และรอง ผอ.ชำนาญการพิเศษ 18/07/2557
การประชุมคณะอนุกรรมการประเมินมาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานการผลิตเพื่อการรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษา คณะที่ 3 21/07/2557
การประชุมอนุกรรมการพิจารณาประกาศเขตพัฒนาการท่องเที่ยว 21/07/2557
คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ คณะวิทยาศาสตร์ ม.บูรพา ศึกษาดูงาน สวนดุสิตโพล 21/07/2557
บรรยายให้ความรู้แก่ นศ.หลักสูตรการพัฒนาความสามารถสมาชิกสภาท้องถิ่น รุ่น 2 23/07/2557
ร่วมโครองการ Big Cleaning Day สร้างสรรค์สิ่งแวดล้อม 24/07/2557
การประชุมคณะกรรมการปรับปรุงร่างพระราชบัญญัติ มสด. และกฎหมายลำดับรอง ครั้งที่ 26 (27)/2557 25/07/2557
ประธานที่ปรึกษาอธิการบดี มสด.เป็นประธานประชุมอนุกรรมการประชาสัมพันธ์งานคุรุสภา ครั้งที่ 6/2557 25/07/2557
คณะผู้บริหาร มสด. ร่วมการประชุม อ.ก.ค.ศ.วิสามัญเกี่ยวกับการกำกับ ติดตาม ครั้งที่ 7/2557 28/07/2557
ประธานที่ปรึกษาอธิการบดี มสด. เข้าร่วมการประชุม อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเกี่ยวกับการร้องทุกข์ และการร้องเรียนขอความเป็นธรรมฯ 29/07/2557
ศึกษาดูงานสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ณ Khaosan Pathet Lao (KPL) - Lao News Agency 30/07/2557
ศึกษาดูงานสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ณ The Vientiane Times 30/07/2557
ศึกษาดูงานสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ณ Office of Research and Academic Services NUOL - DongDok Campus 30/07/2557
การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสวนดุสิตโพล มสด. ครั้งที่ 7/2557 31/07/2557
ประธานที่ปรึกษาอธิการบดี และคณะผู้บริการ มสด.เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานเทียบโอนความรู้วิชาชีพทางการศึกษา คณะที่ 1-5 07/08/2557
ประธานที่ปรึกษาอธิการบดี มสด. เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการรับรองความรู้วิชาชีพทางการศึกษา 08/08/2557
การประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ มสด. ครั้งที่ 8(9)/2557 14/08/2557
ประธานที่ปรึกษาอธิการ และเจ้าหน้าที่ มสด.เป็นประธานการประชุมอนุกรรมการประชาสัมพันธ์งานวันครูโลก ประจำปี 2557 ครั้งที่ 1/2557 14/08/2557
ประธานที่ปรึกษาอธิการ มสด.เป็นประธานประชุมอนุกรรมการประชาสัมพันธ์งานคุรุสภา ครั้งที่ 7/2557 14/08/2557
สวนดุสิตโพลลงพื้นที่ตรวจสอบการลงทะเบียนเพิ่มเติม(กรุงเทพมหานคร)โครงการบรรเทาผลกระทบจากการปรับราคาขายปลีกก๊าซปิโตรเลียมเหลว(LPG) ภาคครัวเรือน ปี 2557 16/08/2557
สวนดุสิตโพลลงเก็บข้อมูลมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เชียงใหม่ 18/08/2557
การประชุมคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย มสด. ครั้งที่ 13(14)/2557 19/08/2557
ประธานที่ปรึกษาอธิการบดี มสด. เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานเตรียมงานวันครูโลก ประจำปี 2557 ครั้งที่ 5/2557 19/08/2557
ศึกษาดูงานประเทศบรูไน หรือ เนการาบรูไนดารุสซาลาม ณ The BruDirect.com 22/08/2557
ศึกษาดูงานประเทศบรูไน หรือ เนการาบรูไนดารุสซาลาม ณ The Brunei Times 22/08/2557
ศึกษาดูงานประเทศบรูไน หรือ เนการาบรูไนดารุสซาลาม ณ University of Brunei Darussalam (UBD) 22/08/2557
คณะผู้บริหาร มสด. ร่วมการประชุม อ.ก.ค.ศ.วิสามัญเกี่ยวกับการกำกับ ติดตาม ครั้งที่ 8/2557 22/08/2557
โครงการสร้างเสริมบุคลิกภาพเพื่อความสำเร็จของสวนดุสิตโพล 27/08/2557
ประธานที่ปรึกษาอธิการบดี มสด. เข้าร่วมการประชุมสัมมนา ก.ค.ศ. 28/08/2557
ประธานที่ปรึกษาอธิการบดี มสด. เข้าร่วมการประชุม อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเกี่ยวกับการร้องทุกข์ และการร้องเรียนขอความเป็นธรรมฯ ครั้งที่ 7/2557 28/08/2557
นักศึกษาศูนย์นครนายกศึกษาดูงานสวนดุสิตโพล 28/08/2557
การประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มสด. ครั้งที่ 8/2557 29/08/2557
การประชุมคณะกรรมการปรับปรุงร่างพระราชบัญญัติ มสด. และกฎหมายลำดับรอง ครั้งที่ 32 (33)/2557 02/09/2557
ประธานที่ปรึกษาอธิการบดี มสด. เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังความคิดเห็นการแก้ไขพระราชบัญญัติระเบียบ ก.ค.ศ. 2557 01/09/2557
ประธานที่ปรึกษาอธิการบดี มสด. เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการสภาการศึกษา ด้านส่งเสริมศักยภาพและพัฒนาครู ครั้งที่ 1/2557 02/09/2557
การประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ มสด. ครั้งที่ 9(10)/2557 04/09/2557
ประธานที่ปรึกษาอธิการบดี มสด. ร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองการคัดเลือกผู้แทนคุรุสภาใน อ.ก.ค.ศ. 04/09/2557
ประธานที่ปรึกษาอธิการบดี มสด.เป็นประธานการประชุมคณะทำงานฝ่ายถ่ายทอดจัดกิจกรรม ไปยังส่วนภูมิภาค เนื่องในโอกาสงานวันครูโลก ประจำปี 2557 ครั้งที่ 1/2557 10/09/2557
ประธานที่ปรึกษาอธิการบดี มสด.เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและผู้ประสานงานโครงการ รมป. 10/09/2557
ประธานที่ปรึกษาอธิการบดี มสด.เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมและกำหนดแนวทางการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการใช้ iPad ในการจัดการศึกษา โครงการ รมป. ระยะที่ 2 11/09/2557
คณะผู้บริหาร มสด. ร่วมการประชุม อ.ก.ค.ศ.วิสามัญเกี่ยวกับการกำกับ ติดตาม ครั้งที่ 9/2557 12/09/2557
ประธานที่ปรึกษาอธิการบดี และคณะผู้บริการ มสด.เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานเทียบโอนความรู้วิชาชีพทางการศึกษา คณะที่ 1-4 ครั้งที่ 8/2557 12/09/2557
ประธานที่ปรึกษาอธิการบดี มสด. เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานเตรียมงานวันครูโลก ประจำปี 2557 ครั้งที่ 6/2557 15/09/2557
ประธานที่ปรึกษาอธิการบดี มสด. เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจัดการประชุมสภาครูอาเซียน ครั้งที่ 31 16/09/2557
ประธานที่ปรึกษาอธิการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตเป็นประธานการประชุมอนุกรรมการประชาสัมพันธ์งานคุรุสภา ครั้งที่ 8/2557 17/09/2557
ศึกษาดูงานประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า ณ Myanmar Survey Research 19/09/2557
ศึกษาดูงานประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า ณ The Myanmar Times 19/09/2557
ศึกษาดูงานประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า ณ University of Yangon 19/09/2557
ประธานที่ปรึกษาอธิการบดี มสด. เข้าร่วมการประชุมสภาการศึกษา ครั้งที่ 2/2557 25/09/2557
ประธานที่ปรึกษาอธิการบดี และคณะเจ้าหน้าที่ มสด. ร่วมงานแถลงข่าวการจัดงานวันครูโลก ประจำปี 2557 18/09/2557
สวนดุสิตโพล ร่วมกับกระทรวงพลังงาน จัดอบรมชี้แจงโครงการบรรเทาผลกระทบจากการปรับราคาขายปลีกก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ภาคครัวเรือน ปี 2557 02/10/2557
กิจกรรมระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการวางแผนปฏิบัติการลดการใช้พลังงานไฟฟ้าแบบมีส่วนร่วม ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 02/10/2557
ประธานที่ปรึกษาอธิการบดี มสด. ร่วมงานแถลงข่าว “ MOST & MORE ” ไทยทีวี 06/10/2557
ประธานที่ปรึกษาอธิการบดี มสด. เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการคุรุสภา ครั้งที่ 15/2557 07/10/2557
สวนดุสิตโพลร่วมกับฝึกหัดครูนครสวรรค์ รุ่น 10 ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐิน 11/10/2557
วันวาน...วันนี้...เพื่อสดุดีร้อยปีคุณหญิงกระจ่างศรีรักตะกนิษฐ 12/10/2557
ประธานที่ปรึกษาอธิการบดี มสด. เข้าร่วมการประชุมสภาการศึกษา ครั้งที่ 3/2557 14/10/2557
ประธานที่ปรึกษาอธิการบดี มสด. เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานเตรียมงานวันครูโลก ประจำปี 2557 ครั้งที่ 8/2557 16/10/2557
ประธานที่ปรึกษาอธิการบดี มสด. เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการคุรุสภา 16/10/2557
การประชุม คณะอนุกรรมการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาในประจำการ ครั้งที่ 9/2557 27/10/2557
การประชุมอนุกรรมการประชาสัมพันธ์งานคุรุสภา ครั้งที่ 9/2557 27/10/2557
ผู้บังคับการกองวิจัย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เข้าพบ ประธานที่ปรึกษาอธิการบดี มสด. 27/10/2557
การประชุม อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเกี่ยวกับการพัฒนานโยบายและระบบบริหารงานบุคคล ครั้งที่ 14/2557 03/11/2557
การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสวนดุสิตโพล มสด. ครั้งที่ 9/2557 05/11/2557
ประธานที่ปรึกษาอธิการบดี มสด. เป็นวิทยากรบรรยายให้กับ ผู้เข้าอบรมหลักสูตรผู้ช่วยผู้พิพากษา รุ่นที่ 64 13/11/2557
งานสัมมนาเรื่อง “ รู้ทันสถานการณ์พลังงานประเทศไทย ” ครั้งที่ 2 12/11/2557
ประธานที่ปรึกษาอธิการบดี มสด.เป็นประธานการประชุมอนุกรรมการประชาสัมพันธ์งานคุรุสภา ครั้งที่ 10/2557 19/11/2557
ประธานที่ปรึกษาอธิการบดี มสด. เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการคุรุสภา 20/11/2557
ประธานที่ปรึกษาอธิการบดี มสด.เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำหนังสือและของที่ระลึกงานวันครู พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 2/2557 25/11/2557
ประธานที่ปรึกษาอธิการ มสด. เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารโครงการ รมป. ศูนย์ ตรัง ครั้งที่ 2/2557 27/11/2557
ประธานที่ปรึกษาอธิการ มสด. เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์งานวันครูและจัดกิจกรรมระลึกถึงพระคุณครู พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 1/2557 27/11/2557
สวนดุสิตโพล ร่วมกับกรมควบคุมโรค แถลงข่าวผลการสำรวจความคิดเห็นร่างอนุบัญญัติตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอร์ พ.ศ.2551 03/12/2557
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสวนดุสิตโพล ครั้งที่ 2/(11)/2558 26/02/2558
อบรมโครงการ "การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ" มหาวิทยาลัย 19/06/2558
โครงการBig Cleaning Day สร้างสรรค์สิ่งแวดล้อม 26/02/2558
สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มาศึกษาดูงานสวนดุสิตโพล 25/02/2558
บรรยายภาวะผู้นำ จรรยาบรรณ จริยธรรมสังคม และภาวะผู้นำสตรี 22/02/2558
ศึกษาดูงาน ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ Channel NewsAsia 16/02/2558
ศึกษาดูงาน ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ ที่The Institute Policy Studies (IPS), Lee Kuan Yew School of Public Policy, National University of Singapore 16/02/2558
การประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) จังหวัดจันทบุรี 12/06/2558
ประธานดำเนินงานสวนดุสิตโพล นำเสนอ รายงานประจำปี 2557 (Annual Report 2014) ของ “สวนดุสิตโพล” ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ครั้งที่ 1(35)/2558 04/02/2558
การประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) เพื่อรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับราคาสลากกินแบ่งรัฐบาลและการดำเนินงาน ของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 26/05/2558
ทำบุญประจำปีตึกโพล 2558 01/02/2558
นายณัฐพล แย้มฉิม นำคณะทำงานสวนดุสิตโพลร่วมสักการะพ่อปู่ชัยมงคล 01/02/2558
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสวนดุสิตโพล มสด. ครั้งที่ 1/(10)/2558 29/01/2558
ศึกษาดูงาน ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ที่ Development and Policies Research Center (DEPOCEN) – Organization Profile 15/01/2558
ศึกษาดูงาน ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ที่ Vietnam National University (VNU), Hanoi / University of Social Sciences & Humanities (USSH) – University Profile 15/01/2558
สวัสดีปีใหม่สื่อมวลชน 09/01/2558
การประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) จังหวัดเชียงใหม่ 11/06/2558
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำแผนกลยุทธ์ปี พ.ศ. 2558 - 2561 ของสวนดุสิตโพลแบบมีส่วนร่วม” 08/01/2558
ทำบุญมูลนิธิธารนุเคราะห์ สถานพักฟื้นคนชราบางเขน 28/05/2558
การประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) เพื่อรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับราคาสลากกินแบ่งรัฐบาลและการดำเนินงาน ของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล กรุงเทพมหานคร 21/05/2558
การจัดทำแผนกลยุทธ์ปี พ.ศ. 2558 - 2561 ของสวนดุสิตโพลแบบมีส่วนร่วม 11/05/2558
โครงการสำรวจความคิดเห็นของผู้ร่วมงานมหกรรมการเงิน ครั้งที่ 15 11/05/2558
การประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 26/06/2558
การประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) จังหวัดขอนแก่น 28/06/2558
การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ครั้งที่ 4(13)2558 08/07/2558
การประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) จังหวัดสงขลา 09/07/2558
โครงการศึกษาดูงานสำนักโพลในภูมิภาคอาเซียน(ประเทศไทย) 13/07/2558
โครงการศึกษาดูงานสำนักโพลในภูมิภาคอาเซียน(ประเทศไทย) 14/07/2558
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 1/2558 27/07/2558
โครงการปลูกป่าชายเลนเนื่องในวันแม่ 11/08/2558
สวนดุสิตโพลสืบสานประเพณีสงกรานต์รดน้ำขอพรบุคลากรอาวุโส 20/04/2559
ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) จังหวัดนครสวรรค์ ครั้้งที่ 5 17/06/2559
ประชุม กศจ. จังหวัดสกลนคร ครั้งที่ 2 21/04/2559
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ.๒๕๕๘ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘ 19/08/2558
ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายกมาศึกษาดูงาน 21/08/2558
โครงการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการกำหนดเขตพัฒนาการท่องเที่ยว ปี 2558 (พระนครศรีอยุธยา) 26/08/2558
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสวนดุสิตโพล ครั้งที่ 2/2558 28/08/2558
การอบรมโปรแกรม Training Course Summary for Suan Dusit Poll Thailand 10/09/2558
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการสวนดุสิตโพล 17/09/2558
ศึกษาดูงาน การบริหารจัดการฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร และระบบเทคโนโลยีที่สามารถบริหารจัดการด้านการทะเบียนที่ทันสมัย เพื่อเป็นฐานข้อมูลที่สำคัญของประเทศ 18/09/2558
กิจกรรมโครงการเรื่อง "กระดาษ" 28/09/2558
การประชุมสภาครูอาเซียน ครั้งที่ 31 07/10/2558
การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 4/2558 20/10/2558
โครงการศึกษาดูงานการบริหารจัดการองค์กร สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซาก้า ประเทศญี่่ปุ่น 16/11/2558
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสวนดุสิตโพล ครั้งที่ 5/2558 27/11/2558
แถลงข่าวการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อประเด็นเกี่ยวกับกระแสสังคม 27/11/2558
การบรรยาย The 2016 US Elections 11/12/2558
ปั่นเพื่อพ่อ Bike for Dad 13/12/2558
สวัสดีปีใหม่สื่อมวลชน 2559 (วันที่ 21 ธันวาคม 2558 21/12/2558
สวัสดีปีใหม่สื่อมวลชน 2559 (วันที่ 23 ธันวาคม 2558) 23/12/2558
สวัสดีปีใหม่สื่อมวลชน 2559 (วันที่ 6 มกราคม 2559) 07/01/2559
งานกิจกรรมวันเด็ก โรงเรียนอนุบาลละอออุทิศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 08/01/2559
กิจกรรม THANK YOU PARTY 18/01/2559
การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน 21/03/2559
สวัสดีปีใหม่ธุรกิจวิชาการ 2559 19/01/2559
ผู้สื่อข่าวจาก The Irrawaddy สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ เข้าศึกษาดูงานการสำรวจความคิดเห็นด้านบริการวิชาการและด้านธุรกิจวิชาการของสวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 22/01/2559
การประชุมสวนดุสิตโพล ครั้งที่ 1(7)2559 27/01/2559
ความร่วมมือด้านวิชาการสวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กับ สำนักงานวิจัยและพัฒนาเพื่อการแปรรูปงานวิจัยสุขภาพสู่การปฏิบัติ ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อตกลงสร้างความร่วมมือในกิจกรรม 13/02/2559
การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานของบุคลากร ครั้งที่ 2 10/02/2559
แนะนำวิธีการลงพื้นที่ภาคสนามและการฝึกปฏิบัติการลงพื้นที่ภาคสนาม 04/03/2559
วิทยากรฝึกอบรม หลักการ แนวคิด ทฤษฏี และรูปแบบสำรวจความคิดเห็น(โพล)" ใ 26/02/2559
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสำรวจความคิดเห็นของประชาชน” 03/03/2559
อบรมการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน 29/02/2559
คณะศึกษาดูงานจาก ม.อ.โพล (ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์) ศึกษาดูงานสวนดุสิตโพล 21/03/2559
สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาจัดกิจกรรมวัน Super Tuesday เกาะติดผลการเลือกตั้งขั้นต้นของพรรคการเมืองในสหรัฐฯ 04/03/2559
กรณี 1 ปี 6 เดือน “รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์” ในสายตาประชาชน 08/03/2559
ประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 2(8)/2559 10/03/2559
โครงการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานโดยใช้การจัดการความรู้ผ่านกลยุทธ์สวนดุสิตโพล 24/03/2559
ศึกษาดูงานคณะศึกษาดูงานจาก คณาจารย์และนักศึกษาปริญญาโท(รป.ม.) วิทยาลัยบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 24/03/2559
วันคล้ายสถาปนากระทรวงศึกษาธิการ ครบรอบ 124 ปี 01/04/2559
สวนดุสิตโพลมอบยาและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ 30/03/2559
ร่วมแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ในโอกาสได้รับ พระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 04/04/2559
ประชุม กศจ. จังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 1 12/04/2559
พิธีลงนาม MOU ทางวิชาการ ว่าด้วยการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน ระหว่าง สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา สวนดุสิตโพล และนิด้าโพล 28/04/2559
การประชุมสวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 4(10)/2559 25/05/2559
ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) จังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 3 26/05/2559
ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.)จังหวัดสกลนคร 31/05/2559
ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) จังหวัดนครสวรรค์ ครั้้งที่ 4 31/05/2559
เสวนารับฟังความคิดเห็น (Public Forum) เพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนาสถานี และตอบโจทย์การเป็นสื่อสาธารณะของสถานีโทรทัศน์รัฐสภา “ทีวีดิจิทัล ช่อง 10” 23/08/2559
นักศึกษา และเจ้าหน้าที่โครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์(ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย) เข้ามาศึกษาดูงานสวนดุสิตโพล 17/06/2559
ประชุมประจำเดือนมิถุนายน ครั้งที่ 5(11)/2559 22/06/2559
สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมกับสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ลงภาคสนามเก็บข้อมูล 29/06/2559
งานฉลองครบรอบ 240 ปีแห่งความเป็น เอกราชของ สหรัฐอเมริกาและการฉลองครบรอบ 100 ปีของกรมอุทยานแห่งชาติสหรัฐอเมริกา (U.S. National Park Service 03/07/2559
คณาจารย์และนักศึกษา หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก ศึกษาดูงานสวนดุสิตโพล 10/08/2559
คณาจารย์และนักศึกษาจากโครงการ พสวท. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ศึกษาดูงานสวนดุสิตโพล 04/08/2559
การประชุมสวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 6(12)/2559 24/08/2559
สนทนากลุ่ม (Focus Group) เพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนาสถานี และตอบโจทย์การเป็นสื่อสาธารณะของสถานีโทรทัศน์รัฐสภา 11/08/2559
กิจกรรม Big Cleaning Day สร้างสรรค์สิ่งแวดล้อม 30/08/2559
สวนดุสิตโพลร่วมกิจกรรม ดุสิต-ปั่น-เที่ยว-ถ่าย-แชร์ 12/09/2559
การประชุมสวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 7(13)/2559 29/09/2559
บรรยายหัวข้อ “ขั้นตอนการทำโพล การตั้งประเด็นหัวข้อการตั้งประเด็นคำถาม การออกแบบสอบถาม การตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถาม และการจัดการแบบสอบถาม” 13/09/2559
หลักการและเคล็ดลับการออกแบบอินโพกราฟิก (Infographic) เผยเเพร่ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนให้น่าสในใจ 19/09/2559
พิธีเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดกประยุกต์ 2 ธรรมาสน์ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 30/09/2559
คณะทำงานโครงการจัดตั้งสถาบันต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 05/10/2559
United States presidential election, 2016 08/10/2559
บันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือการศึกษาสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการดำเนินกิจการเหมืองแร่ทองคำ 12/10/2559
ร่วมถวายสักการะพระบรมฉายาลักษณ์ และลงนามถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ 26/10/2559
คณะทำงานสวนดุสิตโพลต้อนรับคณะศึกษาดูงานตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ 13/10/2559
ประชุมสวนดุสิตโพล ครั้งที่ 8(14)/2559 28/10/2559
โครงการศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ด้านการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการเลือกตั้งที่ประเทศสหรัฐอเมริกา 18/11/2559
รายการ ปรากฏการณ์ ทรัมป์ ในช่วงไทย รัฐนิวส์โชว์ 23/11/2559
สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิตร่วมกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ นำเสนอผลการสำรวจความเชื่อมั่นของสาธารณชนต่อผลงานของกรมสอบสวนคดีพิเศษ 14/12/2559
การประชุมสวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 1(16)/2560 27/03/2560
การสำรวจความคิดเห็นต่อการจัดกิจกรรม ของ จิม ทอมป์สัน ฟาร์ม อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา วันที่ 9 ธันวาคม 2559 13/12/2559
ประชุมสวนดุสิตโพล ครั้งที่ 9(15)/2559 04/01/2560
งานวันขึ้นปีใหม่ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปี พ.ศ. 2560 06/01/2560
สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ต้อนรับสถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 01/02/2560
โครงการประผลการสำรวจความคิดเห็นผู้เข้าร่วมงานมหกรรมการเงินพัทยา ครั้งที่ 7 22/02/2560
การบริการวิชาการด้านการถ่ายทอดความรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้ (นอกห้องเรียน) 07/03/2560
บริการวิชาการโดยการถ่ายทอดความรู้เรื่อง 1. เทคนิคการสืบค้นข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสาร เพื่อสนับสนุนงาน 2. การเผยแพร่ผลโพลสาธารณะให้กับสื่อมวลชน 07/03/2560
โครงการติดตามประเมินผลและพัฒนาเครือข่ายผู้มีส่วนได้เสียในการติดตามประเมินผล การดำเนินงานของกองทุนพัฒนาไฟฟ้า ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) 17/03/2560
การระดมความคิดเห็น เกี่ยวกับสื่อโฆษณา นมพร้อมดื่ม 17/03/2560
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงปลูกต้นไม้ทั่วประเทศ 01/10/2560
สืบสานประเพณีสงกรานต์รดน้ำขอพรบุคลากรอาวุโส 20/04/2560
การประชุมสวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิตครั้งที่ 2(17)/2560 25/04/2560
S-26 Progress GOLD จับมือสวนดุสิตโพลเผยผลสำรวจเด็กช่างถาม เน้นกระตุ้นให้ผู้ใหญ่สนับสนุนการเรียนรู้เพื่อต่อยอดสิ่งใหม่ๆ 03/05/2560
ลงพื้นที่เยี่ยมชมกองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ระหว่างวันที่ 1 – 2 พฤษภาคม 2560 04/05/2560
การประชุมสวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 3(18)/2560 24/05/2560
การประชุมชี้แจงผลประเมินการดำเนินงานของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าและโครงการชุมชนในพื้นที่ประกาศ ตามแผนงานปี 2558 26/05/2560
การอบรมเชิงปฏิบัติการแผนจัดการความรู้ (KM Plan) เพื่อขับเคลื่อนสมรรถนะของบุคลากรเวลา 31/05/2560
เทคนิคการเขียนโครงการเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 01/06/2560
นายณัฐพล แย้มฉิม ประธานดำเนินงานสวนดุสิตโพล ประธานการสนทนากลุ่มย่อย (Focus Group) เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เรื่อง ความสำเร็จของผลการดำเนินงานในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม “ด้านป่าไม้” 08/06/2560
อบรมการสร้างสรรค์งาน Info graphic เพื่อสื่อสารงานองค์กร 13/06/2560
การจัดการแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิสสานสัมพันธ์น้องพี่ SDU Game 20/06/2560
โครงการ “การพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560” หลักสูตร การบริหารความเสี่ยงเพื่อพัฒนาองค์กร 20/06/2560
การประชุมสวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิตครั้งที่ 4/(19)/2560 21/06/2560
โครงการ “การพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560” หลักสูตร การบริหารความเสี่ยงเพื่อพัฒนาองค์กร 28/06/2560
สวนดุสิตโพล พบสื่อมวลชนในวาระครบรอบ 25 ปี สวนดุสิตโพล เดินหน้าสู่ความยั่งยืน Suan Dusit Poll 4.0 05/07/2560
โครงการอบรมหลักสูตรการพัฒนาบุคลิกภาพและการสื่อสารให้สัมฤทธิ์ผล 05/07/2560
การบริหารการเงินส่วนบุคคลเพื่อเตรียมเข้าสู่การเกษียณอายุที่มั่นคง 06/07/2560
พิธีตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศล และถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 29/07/2560
การประชุมสวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 5(20)/2560 31/07/2560
ประเมินผลการรับรู้การจัดกิจกรรมส่งเสริมพฤติกรรมการบริโภคอาหารปลอดภัย ภายใต้ "โครงการฉันดีมีสุข" 08/08/2560
โครงการแข่งขันกีฬา Bowling Smile 23/08/2560
การประชุมสวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 6(21)/2560 23/08/2560
บวงสรวงศาลพ่อปู่ชัยมงคล ประจำปี 2560 28/08/2560
สวนดุสิตโพลทำบุญประจำปี 2560 ณ ตึกโพล (ตึกใหญ่) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 26 สิงหาคม 2560 28/08/2560
สวนดุสิตโพลร่วมบริจาคของใช้มือสอง 01/09/2560
การประชุมคณะกรรมการอำนวยการสวนดุสิตโพล ครั้งที่ 3/2560 07/09/2560
การประชุมสวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 7(22)/2560 28/09/2560
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงเบิกดินสอเพื่อใช้ทรงงาน 03/10/2560
เกร็ดความรู้ ณ วันนี ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงพระราชทาน ส.ค.ส. 04/10/2560
เกร็ดความรู้ ณ วันนี ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงมีสุนัขทรงเลีี้ยง มากกว่า 70 ตัว 05/10/2560
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงพระราชนิพนธ์หนังสือ 06/10/2560
การประชุมคณะกรรมการอำนวยการสวนดุสิตโพล ครั้งที่ 4/2560 06/10/2560
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงสร้างและพระราชทานพระสมเด็จจิตรลดา 09/10/2560
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงพระราชนิพนธ์เพลง 09/10/2560
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงพระชารทาน เจลลี่โภชนา 09/10/2560
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงพระราชทานปรฺิญญาบัตร 10/10/2560
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงได้รับเหรียญทองจากการแข่งขันเรือใบ 11/10/2560
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงพระราชทานเงินส่วนพระองค์ 12/10/2560
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ในหลวงรัชกาลที่ 9 พระราชทานเงิน 5 แสนบาท 18/10/2560
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ในหลวงรัชกาลที่ 9 มีการพบช้างเผือกคู่บารมี 18/10/2560
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงพระผนวช 18/10/2560
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงพระราชดำริฯ ส่งเสริมการปลูกกาเเฟอาราบิก้า 22/10/2560
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ในหลวงรัชกาลที่ 9 เสด็จทอดพระเนตรภาพยนร์ ณ โรงภาพยนตร์ 23/10/2560
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงงานจิตรกรรม จำนวน ประมาณ 107 ภาพ 18/10/2560
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ในหลวงรัชกาลที่ 9 พระมหากษัตริย์ครองราชย์นามที่สุดในโลก 70 ปี 4 เดือน 4 วัน 18/10/2560
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย ระยะที่ 1 18/10/2560
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงเป็นบุคคลแรก ของโลกที่ได้รับรางวัลความสำเร็จสูงสุดด้านการพัฒนามนุษย์ 19/10/2560
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ในหลวงรัชกาลที่ 9 พระมหากษัตริย์และผู้แทนพระองค์รวมตัวกันมากที่สุดในประวัติศาสตร์ 20/10/2560
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงเป็นบุคคลแรกของโลกได้รับรางวัลผุ้นำโลกด้านทรัพย์สินทางปัญญา 22/10/2560
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงได้รับมอบถวายปริญญากิตติมศักดิ์ มากถึง 176 ฉบับ 22/10/2560
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ในหลวงรัชกาลที่ 9 ประชาชนเข้ากราบถวยบังคมพระบรมศพ 24/10/2560
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ในหลวงรัชกาลที่ 9 รัฐบาลเตรียมดอกไม้จันทร์ทั้งหมด 61 ล้านดอกให้ประชาชนถวายพระเพลิงพระบรมศพ 25/10/2560
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ในหลวงรัชกาลที่ 9 รัฐบาลมีการสร้างพระเมรุมารจำลอง จำนวน 85 แห่ง ให้ประชาชนถวายพระเพลิงพระบรมศพ 27/10/2560
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ในหลวงรัชกาลที่ 9 การถวายพระเพลิงพระบรมศพ ในหลวง ร.9 พระประมุขประมุขพระราชวงศ์ตัวแทนประเทศ เข้าร่วมทั้งสิ้น 42 ประเทศ 27/10/2560
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ในหลวงรัชกาลที่ 9 การถวายพระเพลิงพระบรมศพ ประชาชนเข้าร่วมเป็นจิตอาสาเฉพาะกิจ 29/10/2560
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ในหลวงรัชกาลที่ 9 การถวายพระเพลิงพระบรมศพ ประชาชนร่วมชมริ้วขบวนบริเวณสนามหลวง 29/10/2560
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ในหลวงรัชกาลที่ 9 คนไทยเข้าร่วมพิธิถวายดอกไม้จันทน์ 30/10/2560
การประชุมสวนดุสิตโพล ครั้งที่ 8(23)/2560 30/10/2560
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ประเทศไทยมีหนี้นอกประเทศ อันดับที่ 43 ของโลก 31/10/2560
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ประเทศ ไม่มีหนี้ภายนอกประเทศ 01/11/2560
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ พาสปอร์ตสิงคโปร์ทรงอิทธิพลมากที่สุดในโลก 02/11/2560
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ พาสปอร์ต อัฟกานิสถานทรงอิทธพลน้อยที่สุดในโลก 03/11/2560
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ พาสปอร์ตประเทศไทย ทรงอิทธิพล อันดับ 54 06/11/2560
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี 2559 แรงงานทั่วโลกส่งเงินกลับประเทศบ้านเกิดกว่า 4.45 แสนล้านเหรียญ 06/11/2560
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี 2559 แรงเงานอินเดีย ส่งเงินกลับประเทศบ้านเกิดมากที่สุดในโลก 06/11/2560
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี 2559 แรงงานไทย ส่งเงินกลับบ้าน อันดับ 4 ของเอเซียน 07/11/2560
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี 2560 ญี่ปุ่นมีผู้สูงอายุ อายุเกิน 100 ปี 08/11/2560
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี 2560 ไทยมีประชากรอันดับ 20 จาก 233 ประเทศ 09/11/2560
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย ระยะที่ 2 09/11/2560
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ มะนิลา ฟิลิปปินส์ เมืองที่มี คนไร้บ้านมากที่สุดในโลก 10/11/2560
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ญี่ปุ่น ประชากรสูงอายุ อายุมากกว่า 65 ปี มากที่สุดในโลก 13/11/2560
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ประชากรสูงอายุอายุมากกกว่า 65 ปี น้อยที่สุดในโลก 13/11/2560
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ไทยประชากรสูงอายุ อายุมากกว่า 65 ปี อันดับ 57 จาก 184 ประเทศ 13/11/2560
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปัจจุบัน คนทั่่วโลก สายตาสั้น จำนวน 1,400 ล้านคน 14/11/2560
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ชาวจีน สายตาสั้นมากที่สุดในโลก 15/11/2560
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ภายในปี 2050(พ.ศ. 2593) ทั่วโลกจะมี คนสายตาสั้น 16/11/2560
ชี้แจงทำความเข้าใจโครงการ บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)ก่อนลงเก็บข้อมูล 16/11/2560
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี 2017 ชาวเนเธอร์แลนด์ ทักษะภาษาอังกฤษ ดีที่สุดในโลก 17/11/2560
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี 2017 ชาวลาวทักษะภาษาอังกฤษ แย่ที่สุดในโลก 18/11/2560
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี 2017 คนไทยทักษะภาษาอังกฤษ อันดับ 53 จาก 80 ประเทศ 20/11/2560
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี 2017 ภาษาที่ถูกใช้เป็น ภาษาที่ 2 มากที่สุด 20/11/2560
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปัจจุบันทั่วโลก ใช้ ภาษามากกว่า 6,000 ภาษา เพื่อสื่อสารพูดคุย 21/11/2560
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ภาษาอังกฤษ ทรงอิทธพล มากที่สุดในโลก 22/11/2560
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ภาษาอาคัล เป็นภาษาที่ใช้ในประเทศกานา และโอวอรี่โคสต์ ทรงอิทธิพลน้อยที่สุดในโลก 23/11/2560
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ภาษาไทย ( Thai ) ทรงอิทธิพล อันดับ 35 จาก 124 ประเทศ 24/11/2560
การอบรมเชิงปฏิบัติการการวิจัยเพื่อพัฒนางานประจำ (R2R) ระยะที่ 2.1 24/11/2560
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี 2017 ความเป็นผู้ประกอบการ น้อย ที่สุดในโลก 27/11/2560
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี 2017 คนไทย ความเป็นผู้ประกอบการ อันดับ 65 จาก 138 ประเทศ 27/11/2560
การประชุมคณะกรรมการอำนวยการสวนดุสิตโพล ครั้งที่ 5/2560 27/11/2560
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ประเทศที่มี นางงามจักรวาล มากที่สุด 28/11/2560
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ สวนนงนุช พัทยา สวนที่สวยที่สุด อันดับ 8 ของโลก 29/11/2560
ประชุมสวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 9(24)/2560 วันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมกาหลา โรงแรมสวนดุสิตเพลส 29/11/2560
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ เดวิดส์ คิทเชน จังหวัดเชียงใหม่ ร้านอาหารที่ดีที่สุดอันดับ 8 ของโลก 30/11/2560
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี 2560 แกงมัสมั่น อาหารที่อร่อยที่สุดในโลก 01/12/2560
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี2560 ฝรั่งเศส นักท่องเที่ยวเยี่่ยมเยือน มาก ที่สุดในโลก 03/12/2560
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี2560 ไทย นักท่องเที่ยวเยี่ยมเยือน อันดับ 9 ของโลก 03/12/2560
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี2560 สหรัฐอเมริกา สร้างรายได้จากการท่องเที่ยว มากที่สุดในโลก 04/12/2560
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี2560 ไทย สร้างรายได้จากการท่องเที่ยว อันดับ 3 ของโลก 06/12/2560
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ธนาคารกสิกรไทย นายจ้างดีที่สุด อันดับ 16 ของโลก 06/12/2560
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ข้าวหอมมะลิไทย 105 ข้าวทีรสชาติ ดี ที่สุดในโลก 07/12/2560
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ทะเลสาบหนองหาน (ทะเลบัวแดง) จ.อุดรธานี 08/12/2560
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี 2017 ภูฏาน แสนยานุภาพด้านการทหาร น้อย ที่สุดในโลก ด่าดัชนี 6.9805 12/12/2560
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี 2017 ไทย แสนยานุภาพด้านการทหาร อันดับ 20 จาก 133 ประเทศ ด่าดัชนี 0.3892 12/12/2560
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี 2560 ตึกหุ่นยนต์ และ ตึกช้าง ของประเทศไทย 12/12/2560
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ สิงคโปร์ และฮ่องกง ประเทศที่มีไอคิวเฉลี่ย สูง ที่สุดในโลก 13/12/2560
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ อิเควทอเรียลกินี ประเทศที่มีไอคิวเฉลี่ย ต่ำ ที่สุดในโลก 14/12/2560
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ไทย ประเทศที่มีไอคิวเฉลี่ย อันดับที่ 16 จาก 43 อันดับ 15/12/2560
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ โปรแลนด์ส่งออก ยาสีฟัน มากที่สุดในโลก 16/12/2560
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ เเคนาดา ส่งออก ไม้แปรรูป มากที่สุดในโลก 21/12/2560
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ จีน ส่งออก Jewelry มากที่สุดในโลก 21/12/2560
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ เนเธอร์แลนด์ ส่งออก อาหารสัตรว์ มากที่สุดในโลก 21/12/2560
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ เปรู ส่งออก หน่อไม้ฝรั่งมากที่สุดในโลก 21/12/2560
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ เมืองไทยหนาวสุดๆ อดีต 21/12/2560
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย ระยะที่ 3 21/12/2560
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ กรีนแลนด์(Greenland) หนาว ที่สุดในโลก 22/12/2560
การประชุมสวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 10(25)/2560 วันที่ 22 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุมลำพอง 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 22/12/2560
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ สาธารณรัฐมาลี ร้อน ที่สุดในโลก 23/12/2560
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ไทย และอีก 38 ประเทศ ไม่กำหนด วันคริสต์มาส 25/12/2560
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ไทย ร้อน อันดับ ที่ 177 จาก 211 ประเทศ 25/12/2560
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ค.ศ. 2030 ทั่วโลก จะขาดแคลน ครูประถม ถึง 25.8 ล้านคน 26/12/2560
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ค.ศ. 2017 ครูโรงเรียนรัฐบาล อเมริกา 27/12/2560
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ค.ศ. ครูโรงเรียนรัฐบาลอังกฤษ จำนวนทั้งสิ้น 4.573แสนคน 28/12/2560
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ค.ศ. 2015 ครูแคนาดา จำนวนทั้งสิ้น 7.328 แสนคน 29/12/2560
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ สวัสดีปีใหม่ 2561 05/01/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ค.ศ. 2015 ครูอังกฤษ 05/01/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ค.ศ. 2015 ครูสวิตเซอร์แลนด์ 05/01/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ค.ศ. 2015 ครูออสเตรเลีย 05/01/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ค.ศ. 2015 ครูฟินแลนด์ 05/01/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ค.ศ. 2015 ครูแคนาดา 06/01/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ค.ศ.2015 ครูนิวซีแลนด์ 09/01/2561
สวัสดีปีใหม่ 2561 ผู้บริหารมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 09/01/2561
สวัสดีปีใหม่ 25161 รศ.ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ ประะธานที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการสวนดุสิตโพล 09/01/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ค.ศ. 2015 ครูนอร์เวย์ 10/01/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ค.ศ. 2015 ครูสเปน 11/01/2561
การประชุมประจำเดือนสวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 1(10)/2561 11/01/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ค.ศ. 2015 ครูญี่ปุ่น 15/01/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ค.ศ. 2015 ครูเกาหลีใต้ 15/01/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ค.ศ. 2015 ครูไทย 16/01/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ แท็กซี่กรุงไคโร ประเทศอียิปต์ 18/01/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ เรือนจำไทย 22/01/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ แท็กซี่กรุงเทพ 22/01/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ถนนอันตรายในประเทศไทย 22/01/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ บาร์บรรยากาศดี 22/01/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ หลอดพลาสติก 25/01/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ขยะพลาสติกในทะเล 25/01/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ดัชนีการพัฒนาประเทศ 25/01/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ในรอบ 10 ปี ไทย(ค.ศ. 1997-2016) 29/01/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี 2017 สวิตเซอร์แลนด์ 30/01/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี 2017 เยเมน(Yemen) ศักยภาพทางการแข่งขัน ต่ำที่สุดในโลก ค่าดัชนี 2.87 จาก 7 คะแนน 31/01/2561
การประชุมเครือข่ายภาคสนาม โครงการจ้างที่ปรึกษาทำแบบสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าแอร์พอร์เรล ลิงก์ ประจำปี 2561 (ครั้งที่ 1 ) ก่อนลงเก็บภาคสนาม 31/01/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี 2017 ไทย(Thailand) ศักยภาพทางการแข่งขัน อันดับ 32 จาก 138 ประเทศ 01/02/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี 2017 อิหร่าน (Iran) ค่าบริการอินเทอร์เน็ต ถูกที่สุดในโลก 02/02/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ชาวจีน ใช้เงินกับเกมมากที่สุดในโลก 05/02/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี 2017 ไทย (Thailand) ค่าบริการอินเทอร์เน็ต อันดับ 27 จาก 196 ประเทศ 05/02/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ชาวจีน ใช้ Smartphone มากที่สุดในโลก 07/02/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ คนไทย ใช้ Smartphone อันดับ 19 ของโลก 08/02/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ คนไทยใช้เวลาเล่นอินเทอร์เน็ต(รวมทุกอุปกรณ์)นานที่สุดในโ,ลก 09/02/2561
งานมหกรรมการเงินพัทยา ครั้งที่ 8 Money Expo Pattaya 2018 วันที่ 9-11 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ศูนย์ประชุมพีช รอยัลคลิฟ โฮเต็ล กรุ๊ป 09/02/2561
ประชุมทำความเข้าใจเจ้าหน้าที่เครือข่ายภาคสนามโครงการสำรวจทัศนคติ และความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อภาพลักษณ์ และความเชื่อมั่นของกองทัพบก 08/02/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ คนกรุงเทพฯ เล่น Facebook มากที่สุดในโลก 10/02/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ เทศกาลตรุษจีน 12/02/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ คนกรุงเทพเล่น facebook มากที่สุดในโลก 13/02/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ประเทศไทย มีผู้ใช้โทรศัพท์มือถือ จำนวน 93.61 ล้านหมายเลข 13/02/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ คาดการณ์ว่าช่วงตรุษจีน คนกรุงเทพฯ มีการใช้จ่ายประมาณ 13,440 ล้านบาท 13/02/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ วาเลนไทน์ 2018 14/02/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ เทศกาลตรุษจีน 2561ชาวจีน 15/02/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ เทศกาลตรุษจีน 2561 ชาวจีน เดินทางไปต่างประเทศ รวม 6.15 ล้านคน 16/02/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ชาวอเมริกา ถือครอง ปืน มากที่สุดในโลก 19/02/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ชาวตูนิเซีย ครอบครอง ปืน น้อยที่สุดในโลก 19/02/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ คนไทย ครอบครอง ปืน อันดับ 39 ของโลก 19/02/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี 60 ชาว L.A. (USA) ใช้เวลาอยู่ในรถนานที่สุดในโลก 20/02/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี 60 ชาว Nules (สเปน) ใช้เวลาอยู่ในรถน้อยที่สุดในโลก 21/02/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี 60 คนกรุงเทพใช้เวลาอยู่ในรถ อันดับ 16 จาก1,360 เมืองทั่วโลก 22/02/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี 60 นิวซี่เเลนด์ คอรัปชั่น ต่ำที่สุดในโลก 23/02/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี 2560 โซมาเลีย คอรัปชั่นสูงที่สุดในโลก 26/02/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี 2560 ไทย คอรัปชั่น อันดับ 96 จาก 180 ประเทศ 26/02/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ชาวเนเธอร์แลนด์ นอนหลับเฉลี่ย มากที่สุด ในโลก 26/02/2561
เกร้ดความรู้ ณ วันนี้ ชาวสิงคโปร์ นอนหลับเฉลี่ย น้อยที่สุด ในโลก 27/02/2561
สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 27/02/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี 2017 นอร์เวย์ ระบบประชาธิปไตย เข้มเเข็ง ที่สุดในโลก 28/02/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี 2017 เกาหลีเหนือระบบประชาธิปไตย อ่อนแอ ทีสุดในโลก 02/03/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี 2017 ประเทศไทย ระบบประชาธิปไตย เข้มเเข็ง อันดับ 107 จาก 167 ประเทศ 02/03/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ เดโมแครตสหรัฐอเมริกา พรรคการเมือง เก่าแก่ที่สุดในโลก(ที่ยังทำการอยู่) 04/03/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ สวิสเซอร์แลนด์ส่งออกเลือดมนุษย์และสัตว์ มากที่สุดในโลก 04/03/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ สหรัฐอเมริกา นำเข้า เลือดมนุษย์และสัตว์ มาก ที่สุดในโลก 05/03/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี 2561 ซิดนีย์ ออสเตรเลียร้อนที่สุดในรอบ 7 ปี อุณหภูมิ 47.3 องศาเซลเซียส 06/03/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ GLOBAL WARMING ปีที่ อุณหภูมิโลกเพิ่มขึ้นสูงสุดรอบใน 10 ปี 07/03/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี 2559 ประเทศไทย มีจำนวนผู้ป่วยจากอากาศร้อน มากถึง 2,457 คน ปี 2556 มีผู้ป่วยเพียง 98 คน 08/03/2561
การประชุมสวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 2(26)/2561 08/03/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี 60 ไทย อากาศร้อนขึ้น ทำให้ไก่ทั่วประเทศออกไข่ ลดลง ถึง 30% 09/03/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ โลกร้อนทำให้ ค.ศ. 2040 แนวปะการังมรดำโลกอย่างน้อย 25 แ่ห่งเผชิญกับภาวะ ฟอกขาว 11/03/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ค.ศ. 2050 ผู้สูงอายุทั่วโลกเสียชีวิต จากอากาศร้อน ปีละ 52,000 คน 11/03/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ โลกร้อน ทำให้ ค.ศ. 2081-2100 วันอากาศดีลดลง เหลือปีละ 64 วัน จาก 74 วัน 12/03/2561
งานมหกรรมการเงินหาดใหญ่ ครั้งที่ 8 MO์NEY EXPO HAT YAI 2018 12/03/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ภาวะโลกร้อน ทำให้ ทะเลทรายซาฮารา หิมะตก 3 ครั้ง ใน 40 ปี 13/03/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ภาวะโลกร้อนทำให้ 47% สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมประเภทต่างๆ เสี่ยงต่อการสูญพันธ์ 14/03/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ภาวะโลกร้อน ทำให้ 13%นกสายพันธุ์ต่างๆ เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ 15/03/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ภาวะโลกร้อน ทำให้ เต่าตนุ เกิดใหม่ ในเกรดแบร์ริเออร์รีฟ ออสเตรเลีย เป็นตัวเมียกว่า 99% 16/03/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ภาวะโลกร้อน ทำให้ออกซิเจนในมหาสมุทรทั่วโลก 17/03/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ภาวะโลกร้อนทำให้อัตรารอดชีวิตลูกเพนกวิน....ลูกแมวน้ำ น้อยกว่า 10% 19/03/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี 2015 ชาวอินเดีย ชาวปากีสถาน เสียชีวิต จากการร้อนกว่า 3,500 คน 19/03/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ โลกร้อน ทำให้ ค.ศ. 2071 - 2100 ชาวยุโรปอาจเสียชีวิต ปีละ 1.52 แสนคน 20/03/2561
นายณัฐพล แย้มฉิม ประธานสวนดุสิตโพล ต้อนรับ ผศ.ดร.กันยารัตน์ เควียเช่น อาจารย์นิเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 20/03/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี 2016 ประเทศไทย ปล่อย คาร์บอนไดออกไซด์ มากเป็นอันดับ 21 ของโลก 21/03/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี 2017 ประเทศจีน ปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ มากที่สุดในโลก คิดเป็น 28.5 ของทั้งหมด 22/03/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ คนไทยยกเลิก วันลาพักร้อนเพราะห่วงงานมากที่สุดในโลก ถึง 75% 23/03/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ เยอรมัน รีไซเคิลขยะ ดี ที่สุดในโลก 24/03/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ชาวฮังการี กังวลเรื่อง ดูแลสุขภาพ มากที่สุดในโลก 26/03/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ค.ศ. 2024 ประชากร อินเดีย จะแซงหน้า จีน 26/03/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ สิงคโปร์ เตรียมพร้อมเยาวชน เพื่อการทำงานในอนาคตที่สุดในโลก คะแนนเฉลี่่ย 561 คะแนน 27/03/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ในศตวรรษที่ 20 (ค.ศ. 2100) 15 ภาษา จาก 7,000 ภาษา จะสูญหายไปจากโลก 28/03/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ พ.ศ. 2561 ท่าอากาศยานสุวรรณภูิ อันดับ 36 สนามบินดีที่สุดในโลก 29/03/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ค.ศ. 2017 ชาวฟินแลนด์ มีความสุข มากที่สุดในโลก 30/03/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ค.ศ. 2017 ชาวบุรุนดี ทวีปแอฟริกา มีความทุกข์ มากที่สุดในโลก 01/04/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ค.ศ. 2017 ชาวไทย มีความสุข อันดับ 47 จาก 156 ประเทศ 01/04/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี 2561 แกงมัสมั่น อาหารอร่อยที่สุดในโนโลก 02/04/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี 2561 ไทย อันดับ 8 ประเทศมีอาหารกินดีที่สุดในโลก 04/04/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี 2561 อิตาลี มีอาหารการกินดีที่สุดในโลก 04/04/2561
สวนดุสิตโพลปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกงานกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 04/04/2561
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “Marketing Boom for Business Agency of SDU” 04/04/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี 2016 โคเปนเฮเกน เดนมาร์ก ต้นทุนเฉลี่่ย ค่าโดยสารขนส่งสาธารณะ เเพงที่สุดในโลก 05/04/2561
การประชุมสวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่3 (27)/2561 05/04/2561
สวนดุสิตโพลสืบสานประเพณีสงกรานต์รดน้ำขอพรบุคลากรอาวุโส 05/04/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี 2016 กรุงไคโร อียิปต์ ต้นทุนเฉลี่ย ค่าโดยสารขนส่งสาธารณะ ถูกที่สุดในโลก 07/04/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี 2016 กรุงเทพฯ ต้นทุนเฉลี่ย ค่าโดยสารขนส่งสาธารณะ ถูก อันดับ 19 จาก 71 เมื่อง 07/04/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี 2561 ประเทศไทย เหมาะสมสำหรับการเริ่มธุรกิจ START UP มากที่สุดในโลก 09/04/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี 2561 ฟิลิปปินส์ ประเทศน่าลงทุนมากที่สุดในโลก 09/04/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี 2561 ไทย อันดับ 8 ประเทศน่าลงทุนของโลก 10/04/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ เทศกาลสงกรานต์ ปี 61 ดาดว่ามีการใช้ น้ำมันเบนซิน วันละ 31.7 ล้านลิตร เพิ่มขึ้นจากปี 60 ถึง 5.38% 11/04/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ เทศกาลสงกรานต์ ปี 61 ดาดว่ามีการใช้น้ำมันดีเซล วันละ 67.9 ล้านลิตร 17/04/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ เทศกาลสงกรานต์ ปี 61 ดาดว่ามีคนเดินทางด้วยรถสาธารณะ รวม 18.91 ล้านคน 17/04/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ผู้สูงวัยอายุ 65 ปีขึ้นไป ถึง 1 ใน 10 คน 17/04/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ เทศกาลสงกรานต์ 61 ดาดว่านักท่องเที่ยวต่างชาติ ท่องเที่ยวไทย 530,000 คน 17/04/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ เทศกาลสงกรานต์ 61 ดาดว่า นักท่องเที่ยวไทย ท่องเที่ยวไทย 3 ล้านคน เ 17/04/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ เทศกาลสงกรานต์ 61 ชุดไทย ยอดขายเพิ่มขึ้นถึง 50% 17/04/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี 2018 ประเทศที่ปกปิดทางการเงิน มากที่สุด ในโลก 18/04/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี 2018 มอนต์เซอร์รัต ประเทศที่ปกปิดทางการเงิน น้อยที่สุด ในโลก 19/04/2561
สวนดุสิตโพลให้ความรู้การฝึกประสบการณ์ วิชาชีพครู ในด้านของกระบวนการทำโพล 19/04/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี 2018 ประเทศไทย ประเทศที่ปกปิดทางการเงิน อันดับ 15 จาก 112 ประเทศ 20/04/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ เเด็กญี่ปุ่น ถูกรังแก “ในสถานศึกษา” มากที่สุดในโลก ร้อยละ 60 ของจำนวนนักเรียน 22/04/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ เด็กไทย ถูกรังแก “ในสถานศึกษา” เป็นอันดับ 2 ของโลก ร้อยละ 40 ของจำนวนนักเรียน 22/04/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี 2561 “ฮ่องกง” มีนักท่องเที่ยวเยี่ยมเยือนมากที่สุดในโลก จำนวน 26.6 ล้านคน 23/04/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี2561 กรุงเทพฯ เมืองที่มีนักท่องเที่ยวเยี่ยมเยือน อันดับ 2 ของโลก 24/04/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี 2017 สวิตเซอร์แลนด์ ความสามารถด้านนวัตกรรมดีที่สุดโลก 25/04/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี 2017 เยเมน(ภูมิภาคเอเซียตะวันตกเฉียงใต้)ความสามารถด้านนวัตกรรมแย่ที่สุดโลก 26/04/2561
นายณัฐพล แย้มฉิม ประธานสวนดุสิตโพล ต้อนรับ ผศ.ดร.กันยารัตน์ เควียเช่น อาจารย์นิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 26/04/2561
วิทยากรโครงการเพิ่มศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 26/04/2561
นักศึกษาหลักสูตรภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ชั้นปีที่ 2 ฝึกปฏิบัติงานสารบรรณ และเรียนรู้การพัฒนาตนเองเพื่อบุคลิกภาพที่ดีในองค์กร 26/04/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี 2017 ไทย ความสามารถด้านนวัตกรรม อันดับ 51 จาก 127 ประเทศ 27/04/2561
การประชุมสวนดุสิตโพล (วาระพิเศษ) ครั้งที่ 1/2561 27/04/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี 2017 สวิตเซอร์แลนด์ ประสิทธิภาพตลาดแรงงาน สูง ที่สุดในโลก 30/04/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี 2017เวเนซุเอลา ประสิทธิภาพตลาดแรงงาน ต่ำ ที่สุดในโลก 30/04/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี 2017 ประเทศไทย ประสิทธิภาพตลาดแรงงาน อันดับ 65 จาก 137 ประเทศ 30/04/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี 2017 จีน ขนาดของตลาด(Market Size) ใหญ่ ที่สุดในโลก 01/05/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี 2017 เซเชลส์(Seychelles) ประเทศหมู่เกาะในมหาสมุทรอินเดีย ทวีปแอฟริกา ขนาดของตลาด(Market Size) "เล็ก" ที่สุดในโลก 02/05/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี 2017 ไทย ขนาดของตลาด (Market Size) อันดับ 18 จาก 137 ประเทศ 03/05/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี 2017 สิงคโปร์ ประสิทธิภาพของตลาด(Goods Market Efficiency) 04/05/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี 2017 เวเนซุเอลา ประสิทธิภาพของตลาด (Goods Market Efficiency) 07/05/2561
การประชุมสวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 4(28)/2561 07/05/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี 2017 ไทย ประสิทธิภาพของตลาด (Goods Market Efficiency) อันดับ 33 จาก 137 ประเทศ 07/05/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี 2017 นิวซีเเลนด์ พัฒนาการตลาดการเงิน (Financial Market Development) 07/05/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี 2017 มอริเตเนีย ประเทศในเเอฟริกาตะวันตกเฉียงเหนือ พัฒนาการตลาดการเงิน(Financial Market Development) "ต่ำ" ที่สุดในโลก 08/05/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี 2017 ไทย พัฒนาการตลาดการเงิน (Financial Market Development) อันดับ 40 จาก 137 ประเทศ 09/05/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี 2017 ลักเซมเบิร์ก ความพร้อมทางเทคโนโลยี (Technological Readiness) 10/05/2561
สวนดุสิตโพล ,มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ลงนามความร่วมมือสำรวจความคิดเห็นของประชาชนกับสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา และนิด้าโพล 10/05/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี 2017 สาธารณรัฐชาดประเทศที่ไม่มีทางออกทะเลในแอฟริกากลาง ความพร้อมทางเทคโนโลยี "น้อย" ที่สุดในโลก 11/05/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี 2017 ไทย ความพร้อมทางเทคโนโลยี อันดับ 61 จาก 137 ประเทศ 15/05/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี 2017 สิงคโปร์ ศักยภาพด้านการศึกษาขั้นสูง "สูง" ที่สุดในโลก 15/05/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี 2017 มอริเตเนีย ประเทศในเเอฟริกาตะวันตกเฉียงเหนือ ศักยภาพด้านการศึกษาขั้นสูง "ต่ำ" ที่สุดในโลก 15/05/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี 2017 ไทย ศักยภาพด้านการศึกษาขั้นสูงและการฝึกอบรม อันดับ 57 จาก 137 ประเทศ 15/05/2561
บุคลากรสวนดุสิตโพลเป็นวิทยากรให้ความรู้ในกิจกรรมคอร์สเรียนสำหรับนักเรียน “May Camp 2018” โดยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเรื่อง “การทำละอออุทิศโพล” 15/05/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี 2018 สิงคโปร์ ค่าครองชีพ แพง ที่สุดในโลก 16/05/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี 2018 ดามัสกัส เมืองหลวงประเทศซีเรีย ค่าครองชีพถูกที่สุดในโลก 17/05/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี 2017 รถสีขาว ขายดีที่สุดในโลก ร้อยละ 39 ของยอดขายทั่วโลก 18/05/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี 2017 โตโยต้า ยอดขายรถยนต์พลังงานไฟฟ้าสูงที่สุดโลก 20/05/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ระหว่าง ปี 2551 - 2560 กรุงเทพ Register จดทะเบียน 20/05/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี 2017 ทั่วโลกมียอดขาย สมาร์ทโฟน ประมาณ 1.54 พันล้านเครื่อง 21/05/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี 2017 SUMSUNG ยอดขาย สมาร์ทโฟน 22/05/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี 2561 ปี 2561 ปี 2561 "คนไทย" มีบัญชี "บัตรเครดิต" จำนวน 20.60 ล้านบัญชี 23/05/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ไตรมาสที่ 1 ปี 61 (มีนาคม 2561) คนไทยใช้ 24/05/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี 2561 คนไทยมีหนี้คงค้างบัตรเครดิต ประมาณ 3.58 แสนล้านบาท 26/05/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี 2017 ชาวลักเซมเบิร์ก มีรายได้ต่อหัวประมาณ 3.85 ล้านบาท 26/05/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี 2561 คนไทยมีรายได้ต่อหัวประมาณปีละ 223,744 บาท 30/05/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี 2017 ชาวเซาท์ซูดาน มีรายได้ต่อปี ประมาณ 7,872 บาทณ 30/05/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี 2017 คนไทยมีรายได้ต่อหัวปีละ 223,744 บาท 30/05/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ วันวิสาขบูชาโลก มาแล้ว 12 ครั้ง 30/05/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ประเทศที่พึ่งพารายได้จากการท่องเที่ยวมากที่สุด 30/05/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ประเทศที่พึ่งพารายได้จากการท่องเที่ยวน้อยที่สุดในโลก 31/05/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ รายได้จากกา่รท่องเที่ยวของประเทศไทย 01/06/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ คนไทยเล่น Facebook 02/06/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี 2561 คนไทย เล่น twitter 04/06/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี 2561 คนไทยเล่น Facebook มากที่สุด 05/06/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี 2561 คนไทยเล่น twitter มากที่สุด 06/06/2561
สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดประชุมประจำ เดือนพฤษภาคม 2561 ครั้งที่ 5/(29)/2561 06/06/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี 2561 โรงเเรมไทย 39 แห่ง 07/06/2561
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการใช้โปรแกรมไมโครซอฟ เพื่อการปฎิบัติงานให้เต็มประสิทธิภาพ” 07/06/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ แก้วโฟม (Styrofoam Cup) 08/06/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ กระป๋องอะลูมิเนียม Aluminum Can 10/06/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ผ้าอ้อมเด็ก Diaper 10/06/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ขวดน้ำพลาสติก Plastic Bottle 11/06/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ เอ็นเบ็ดตกปลา Fishing Line 12/06/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี 2561 สิงคโปร์...สโลเวเนีย เพาะบ่มเด็ก 13/06/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี 2561 ไนเจอร์ เพาะบ่มเด็ก 14/06/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี 2561 ไทย เพาะบ่มเด็ก อันดับ 85 จาก 175 ประเทศ 15/06/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ บราซิล แชมป์บอลโลก มากที่สุด 16/06/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ มิโสลาฟ โคลเซ่ ยิงประตู ในบอลโลกสูงสุด 18/06/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ทีมชาติเยอรมนี ชนะ การยิงจุดโทษในบอลโลก มาก ที่สุด 18/06/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ทีมชาติอังกฤษ แพ้ การยิงจุดโทษในบอลโลก มากที่สุด 19/06/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ บราซิลทีมเดียวในโลกเข้าแข่งบอลโลกทุกสมัย 20/06/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ รอบชิงชนะเลิศบอลโลก ปี 2006 ITALY VS FRANCE ผู้ชมมากที่สุดในประวัติศาสตร์ 21/06/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ทีมชาติเยอรมนีลงเเข่งบอลโลกมากที่สุด 22/06/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ โลธาร์ มัทเธออุส นักเเตะทีมชาติเยอรมนี ลงแข่งบอลโลกมากที่สุด 25/06/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ แมนเชสเตอร์ ซิตี้ สโมสรจากประเทศอังกฤษ มีนักเเตะร่วมศึกบอลโลก 2018 25/06/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ นักเเตะร่วมแข่งขัน ฟุตบอลโลก 2018 มาจาก Premier League จำนวนมากที่สุด 25/06/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ทีมชาติฝรั่งเศส มูลค่านักเตะ สูง ที่สุดในบอลโลก 2018 26/06/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ทีมชาติปานามา มูลค่านักเตะ ต่ำ ที่สุดในบอลโลก 2018 27/06/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ แฮร์รี่ เคน ชาวอังกฤษ นักเตะมูลค่า สูง ที่สุด ในฟุตบอลโลก 2018 28/06/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ คริสเตียโน่ โรนัลโด้ ทีมชาติโปรตุเกส ค่าเหนื่อย แพง ที่สุดในฟุตบอลโลก 2018 29/06/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ดาเนียล อาร์ซานี ทีมชาติออสเตรเลีย อายุน้อยที่สุดในฟุตบอลโลก 2018 01/07/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ เอสซัม เอล-ฮาดารี ทีมชาติอียิปต์ อายุมากที่สุด ในฟุตบอลโลก 2018 01/07/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ทีมชาติปานามา อายุเฉลี่ยมากที่สุด 02/07/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ทีมชาติไนจีเรีย อายุเฉลี่ยน้อยที่สุดในฟุตบอลโลก 2018 03/07/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้“ฝรั่งเศส” ปะทะ “อุรุกวัย” รวมทั้งสิ้น 8 ครั้ง 04/07/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ เคยหยุดจัดแข่งขัน นานถึง 12 ปี จากสงครามโลกครั้งที่ 2 05/07/2561
การประชุมสวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 6(30)/2561 05/07/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้อุรุกวัย ฝรั่งเศล เคยพบกันในฟุตบอลโลก 3 ครั้ง และ บราซิล เบลเยี่ยมเคยพบกันในฟุตบอลโลก 1 ครั้ง 06/07/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ สวีเดน เคยพบกับ อังกฤษ ในฟุตบอลโลก 2 ครั้ง เสมอกัน 2 ครั้ง รัสเซีย โครเอเชีย ไม่เคยพบกันในฟุตบอลโลก 07/07/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ การเข้ารอบรองชนะเลิศฟุตบอลโลก 09/07/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้คีเลียน เอ็มบัปเป้ 09/07/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ฝรั่งเศส VS เบลเยี่ยม เคยพบกันในฟุตบอลโลก 2 ครั้ง 10/07/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ โครเอเชีย VS อังกฤษ ไม่เคย พบกันในฟุตบอลโลก 11/07/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ การเข้ารอบชิงชนะเลิศ ฟุตบอลโลก ปี 2018 12/07/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ฝรั่งเศส VS โครเอเชีย 17/07/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ เบลเยี่ยม VS อังกฤษ 17/07/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ฝรั่งเศล VS โครเอเชีย 17/07/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ FIFA WORLD CUP QATAR 2022 ใช้งบประมาณ 17/07/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ การติดถ้ำนานที่สุด 17/07/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ เรือล่ม ที่มีผู้เสียชีวิตมากที่สุด 18/07/2561
สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ต้อนรับคณะอาจารย์นิเทศนักศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคาม 18/07/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ สถิติ ปี 2561 สถานี บีทีเอส ที่มีผู้ใช้บริการมากที่สุด 20/07/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี 2560 เกาะสมุย จัดงานบุฟเฟต์อาหารที่ใหญ่ที่สุดในโลก 20/07/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ถ้ำเเมมมอธ (Mammoth Cave) ถ้ำที่ยาวที่สุดในโลก 22/07/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ถ้ำครูเบร่า (Krubera Cave) ประเทศจอร์เจีย ถ้ำที่ลึกที่สุดในโลก 22/07/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ถ้ำพระวังแดง จังหวัดพิษณุโลก ถ้ำที่ยาวที่สุดในไทย 23/07/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ถ้ำผาผึ้ง จังหวัดน่าน ถ้ำที่ลึกที่สุดในไทย 24/07/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ AUM พัชราภา ดาราที่มีผู้ติดตาม ในไอจีมากที่สุดในไทย 25/07/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ เซลีนา โกเมซ SUPERSTAR ชาวอเมริกา ยอดผู้ติดตาม IG มากที่สุดในโลก 26/07/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ปี 1975 (พ.ศ. 2518) เขื่อนปั่นเฉียวเขื่อนชิมานตัน จีน แตก 31/07/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ วัดประเทศไทย 31/07/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ศาสนาที่มี ผู้นับถือ มากที่สุดในโลก 31/07/2561
เกร็ดความรู้ ณ ระเทศที่มี วัด พระและสามเณร ร้อยละผู้นับถือพุทธศาสนามากที่สุดในโลก 31/07/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ประเทศที่มี วันหยุดราชการ มากที่สุดในโลก 31/07/2561
สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ส่งนักศึกษาฝึกงานเข้าศึกษาดูงานและฝึกประสบการณ์ในสังกัดสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา 31/07/2561
สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมแข่งกีฬาเพื่อสุขภาพ (Sports For Health) 31/07/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ปี 1815 (พ.ศ. 2358) ภูเขาไฟตัมโบรา อินโดนีเซีย ระเบิดผู้เสียชีวิตมากที่สุดในโลก 01/08/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี 1941 (พ.ศ. 2474) แม่น้ำแยงซี แม่น้ำหวง จีน ท่วม ผู้เสียชีวิตมากที่สุดในโลก 03/08/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี 1556 (พ.ศ. 2099) แผ่นดินไหวมณฑลส่านซี จีน ผู้เสียชีวิตมากที่สุดในโลก 03/08/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี 2560 เเอฟริกาใต้ อัตราการข่มขืนสูงสุดในโลก 06/08/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี 2561 ศรีลังกา อัตราการฆ่าตัวตายสูงที่สุดในโลก 06/08/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี 2559 เอลซัลวาดอร์ อัตราการ ฆาตกรรม สูงสุดในโลก 06/08/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี 2003 (พ.ศ. 2546) ปรากฎการณ์คลื่นความร้อน Heat Waves ทวีปยุโรป ผู้เสียชีวิตมากที่สุดในโลก 07/08/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี 2004 (พ.ศ. 2547 คลื่นสึนามิ มหาสมุทรอินเดีย ผู้เสียชีวิตมากที่สุดในโลก 08/08/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ค.ศ. 1970 (พ.ศ. 2513) พายุหมุนเขตร้อน ณ บังคลาเทศ ผู้เสียชีวิตมากที่สุดในโลก 09/08/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี 1861 (พ.ศ. 2404) เซอร์ราปุนจี (Cherrapunji) รัฐเมฆาลัย อินเดีย ปริมาณน้ำฝน สูง ที่สุดในโลก 10/08/2561
ต้อนรับ ผศ.ดร.อัชฌาณัท รัตนเลิศนุสรณ์ อาจารย์นิเทศก์ 10/08/2561
สวนดุสิตโพลร่วมโครงการเมืองนวัตกรรมอาหารเพื่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 10/08/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ วาซซิลเยวา (Vassilyev) แม่ ชาวรัสเซียมีลูกมากที่สุดในโลก 11/08/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ค.ศ. 2009 (พ.ศ. 2532) นัดยา สุเลมาน แม่ชาวอเมริกา มีลูกแฝดและรอดชีวิตมากที่สุดในโลก 14/08/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ แม่ ที่เริ่มต้นให้กำเนิดลูก อายุน้อยที่สุดในโลก และ อายุมากที่สุดในโลก 14/08/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ แม่ อายุยืนทีสุดในโลก 14/08/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ปี 2017 ชาวออสเตรเลีย สูญเงินจาการพนันมากที่สุดในโลก 15/08/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ปี 2015 จำนวน ผู้เสียชีวิต ทั่วโลกจากการจมน้ำ 16/08/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี 2017 (พ.ศ. 2560) แองโกลา ประเทศในทวีปแอฟริกา อัตราการจมน้ำตายสูงสุดในโลก 17/08/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี 2017 (พ.ศ. 2560) ลักเซมเบิร์ก อัตราการ จมน้ำตายน้อยสุดในโลก 20/08/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี 2017 (พ.ศ. 2560) ไทย อัตราการจมน้ำตาย อันดับ 40 จาก 183 ประเทศ 20/08/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ เอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 13 ไทยเป็นเจ้าภาพ(ค.ศ. 1998 หรือ พ.ศ. 2541) อันดับ 4 จาก 41 ประเทศ 20/08/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ เอเชียนเกมส์กับนักกีฬาเข้าร่วม น้อยที่สุด และนักกีฬาเข้าร่วมมากที่สุด เ 21/08/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ประเทศได้เหรียญทองในเอเชียนเกมส์ จีน ได้เหรียญทอง มากที่สุด 22/08/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ นักกีฬาไทยที่ได้ เหรียญทอง เอเซียนเกมส์มากที่สุด พรชัย เค้าแก้ว นักกีฬาตะกร้อ 23/08/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ กีฬาคว้า เหรียญทอง เอเชียนเกมส์ให้ ไทย ได้มากที่สุด 24/08/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ กีฬาร่มร่อน(Paragliding) แข่งครั้งแรก ในเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 18 ชิงชัย 6 ทอง 27/08/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ พ.ศ. 2537 เอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 12 ฮิโรชิม่า เกมส์ เซียง กั๋วหมิงนักว่ายน้ำจีน ถูกริบ 2 เหรียญทอง 27/08/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ไทย เจ้าภาพ จัดเอเชียนเกมส์ มาก ที่สุด 4 ครั้ง จาก18 ครั้้ง 27/08/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ เอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 16 กว่างโจว 2010 ใช้งบประมาณ จัดแข่งขันมากที่สุด 28/08/2561
สวนดุสิตโพลให้ความรู้เรื่องการทำโพลนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ 28/08/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ จำนวนกีฬาในเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 1 (กว่างโจว 2010)มากที่สุด 42 ชนิด ครั้งที่ 1 (นิวเดลี 1950) น้อยที่สุด 6 ชนิด 29/08/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ อายุนักกีฬา ในเอเชียนเกมส์ครั้งที่ 18 มากที่สุด และ น้อยที่สุด 30/08/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ อินโดนีเซียส่งนักกีฬา ร่วมเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 18 มากที่สุด 939 คน 31/08/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ราคาบัตรชมกีฬา เอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 18 01/09/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ กีฬา โกยเหรียญทอง ในเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 18 03/09/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ไทย อัดฉีด นักกีฬาเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 18 03/09/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ สร้างถนนอัจฉริยะ ยาว 161 กิโลเมตร รองรับเอเชียนเกมส์ครั้งที่ 19 04/09/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี 2561 สวิตเซอร์แลนด์ ศักยภาพในการบ่มเพาะคนเก่ง มาก ที่สุดในโลก 05/09/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี 2561 เยเมน ศักยภาพในการบ่มเพาะคนเก่ง น้อย ที่สุดในโลก 06/09/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี 2561 ประเทศไทย ศักยภาพในการบ่มเพาะคนเก่งอันดับ 70 จาก 119 ประเทศ 07/09/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี 2560 คนไทย เล่น พนันฟุตบอล 08/09/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี 2561 หมู่เกาะโคโคส (คีลีง) อัตราว่างงาน น้อย ที่สุดในโลก 11/09/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี 2561 ซิมบับเว อัตราว่างงาน สูง ที่สุดในโลก 11/09/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี 2561 ไทย อัตราว่างงาน น้อย อันดับ 4 จาก 215 ประเทศ 11/09/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ เดนมาร์ก เสียภาษี สูง ที่สุด 12/09/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ อายุเฉลี่ยคนในโลก 13/09/2561
ต้อนรับ ผศ.ดร.อัชฌาณัท รัตนเลิศนุสรณ์ อาจารย์นิเทศก์  มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี ครั้งที่ 2 วันที่ 12 กันยายน 2561 13/09/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี 2561 คอสตาริกา ประเทศน่าอยู่ที่สุดในโลก สำหรับวัยเกษียณ 14/09/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี 2561 ไทย ประเทศน่าอยู่สำหรับวัยเกษียณ อันดับ 14 ของโลก 16/09/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี 2018 รามายณะ พัทยา สวนน้ำอันดับ 12 ของโลก 16/09/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี 2561 กากั้น(Gaggan) กรุงเทพมหานคร ร้านอาหาร อันดับ 5 ของโลก 17/09/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ อินเดีย พรรคการเมืองที่จดทะเบียนพรรค Politics มีมากถึง1,841 พรรค 18/09/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ภารตียชนตา BHARATIYA JANATA PARTY อินเดีย พรรคการเมืองที่มีสมาชิก มาก ที่สุดในโลก 19/09/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ รวันดา(Rwanda) ประเทศในทวีปแอฟริกา ส.ส.หญิง มาก ที่สุดในโลก 20/09/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ 4 ประเทศในโลก ไม่มี ส.ส.หญิงทำหน้าที่ในสภา 4 ประเทศ 21/09/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ประเทศไทย ส.ส. หญิง อันดับ 184 จาก 190 ประเทศทั่วโลก 22/09/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ จีน จำนวน ส.ส. มาก ที่สุดในโลก 26/09/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ เบลเยียม Belgium ส.ว. หญิง สภาสูง(Upper House) มาก ที่สุดในโลก 26/09/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ชาวสิงคโปร์ เชื่อใจ นักการเมือง มาก ที่สุดในโลก 26/09/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี 2561 ชาวบราซิล เชื่อใจ นักการเมือง TRUST น้อย ที่สุดในโลก 26/09/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี 2561 คนไทยเชื่อใจนักการเมือง อันดับ 102 จาก 137 ประเทศ 27/09/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ พอล บิยา ประธานาธิบดีแคเมอรูน ผู้นำ ณ วันนี้ ซึ่งครองอำนาจ นานที่สุดในโลก 28/09/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ การเลือกตั้งปี 2016 ชาวเวียดนาม ใช้สิทธิ์ มาก ที่สุดในโลก 01/10/2561
การประชุมสวนดุสิตโพล ครั้งที่ 7(31)/2561 ประจำวันที่ 28 กันยายน 2561 01/10/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี 2560 ประเทศไทย กระบอกการเลือกตั้งเข้มเเข็ง อันดับ 126 GO VOTE จาก 167 ประเทศ 04/10/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี 2560 (2017) นอร์เวย์ กระบวนการ เลือกตั้ง เข้มเเข็ง ที่สุดในโลก 02/10/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี 2560 (2017) เกาหลีเหนือและอีก 16 ประเทศ กระบวนการเลือกตั้ง อ่อนแอ ที่สุดในโลก 03/10/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี 2560 นอร์เวย์ มีส่วนร่วมทางการเมือง มาก ที่สุดในโลก 05/10/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี 2560 แอฟริกากลาง สาธารณรัชชาด มีส่วนร่วมทางการเมือง น้อย ที่สุดในโลก 07/10/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี 2560 ประเทศไทย มีส่วนร่วมทางการเมือง อันดับ 88 จาก 167 ประเทศ 07/10/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี 2560 สวีเดน ไอร์แลนด์ นอร์เวย์ ไอซ์แลนด์ วัฒนธรรมทางการเมือง เข้มเเข็ง ที่สุดในโลก 08/10/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี 2560 เกาหลีเหนือ วัฒนธรรมทางการเมือง อ่อนแอ ที่สุดในโลก 09/10/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี 2560 ไทย วัฒนธรรมการเมือง เข้มเเข็ง อันดับ 103 จาก 167 ประเทศ 10/10/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ประเทศไทย เลี้ยงแมว อันดับ 8 ของโลก ร้อยละ 33 ของประชากร 12/10/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ประเทศไทย มีชาวจีนและเชื้อสายจีน อาศัยอยู่มากที่สุดในโลก 11/10/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ชาวอเมริกัน เลี้ยง สุนัข มากที่สุดในโลก 15/10/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี 2559 ประเทศไทย มีสุนัขทั้งสิ้น 7.38 ล้านตัว 15/10/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี 2561 ไทย คนกินเจ ร้อยละ 33.8 ของจำนวนประชากร 15/10/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี 2561 เทศกาลกินเจ มีเงินหมุนเวียน 45,937 ล้านบาท 16/10/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี 2561 ไทย ไทยที่ดีที่สุด(Best Countries 2018) อันดับ 27 ของโลก 17/10/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี 2561 (ค.ศ. 2018) กรุงเวียนนา ออสเตรีย เมืองที่ น่าอยู่ ที่สุดในโลก 18/10/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี 2018 กรุงดามัสกัส ประเทศซีเรีย เมืองที่ ไม่น่าอยู่ ที่สุดในโลก 19/10/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี 2018 กรุงเทพมหานคร เมืองที่น่าอยู่ อันดับที่ 98 จาก 140 ประเทศ 22/10/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ กรุงเทพมหานคร เมืองที่คนมาท่องเที่ยว มาก ที่สุดในโลก 3 ปีซ้อน 22/10/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ญาญ่า อุรัสยา ผู้หญิงที่สวยเป็น อันดับ 2 ของโลกประจำปี 2018 จากการจัดโดย TC Candler 22/10/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ แชร์แม่ชม้อย คดีที่ถูกตัดสินจำคุก ยาวนาน อันดับ 2 ของโลก 154,005 ปี 24/10/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี 2559 (ค.ศ.2016) คนไทย นอกใจ คนรัก มาก ที่สุดในโลก ร้อยละ 51 ของคู่รัก 24/10/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี 2559 (ค.ศ.2016) คนไทย นอกใจ คนรัก มาก ที่สุดในโลก ร้อยละ 51 ของคู่รัก 24/10/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ตั้งแต่ปี 2548 จนถึงปัจจุบัน พรรคการเมืองไทย ถูกยุบพรรค 37 พรรค 25/10/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ระหว่างปี 2544 ถึงปี 2558 ผู้สมัคร ส.ส. ไทย ถูกตัดสิน โดน ใบเหลือง และใบแดง 26/10/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี 2016 สวีเดนสมาชิกรัฐสภาอายุน้อยกว่า 30 ปี มาก ที่สุดในโลก 28/10/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี 2016 ไทย และอีก 38 ประเทศ ตัวอย่างเช่น มาเลเซีย สิงคโปร์ เกาหลีใต้ อเมริกา ไม่มี สมาชิกรัฐสภาอายุน้อยกว่า 30 ปี 28/10/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ฮ่องกง-จูไห่-มาเก๊า สะพานข้ามทะเลที่ยาวที่สุดในโลก 29/10/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี 2018 สหรัฐอเมริกา ใช้งบประมาณทางทหาร มาก ที่สุดในโลก 30/10/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี 2018 ภูฏาน ใช้งบประมาณทางทหาร น้อย ที่สุดในโลก 31/10/2561
การประชุมสวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 8(32)/2561 31/10/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี 2018 ไทย ใช้งบประมาณทางทหาร อันดับ 37 จาก 136 ประเทศ 01/11/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ระหว่างปี 2558-2560 ได้รับเงินบริจาคผ่านภาษี ประชาธิปัตย์ มาก ที่สุดของไทย 05/11/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี 2560 ดูฟรี DUFRY สวิสเซอร์แลนด์ ดิวตี้ ฟรี ที่มียอดขาย มาก ที่สุดในโลก 05/11/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ กรุงเทพฯ เมืองที่ใช้งาน Facebook มากที่สุดในโลก 2 ปีซ้อน 05/11/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี 2561 คนไทย ครองเเชมป์เล่น อินเทอร์เน็ต นานที่สุดในโลก 05/11/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี 2561 สหรัฐอเมริกา ทองคำสำรอง มาก ที่สุดในโลก 06/11/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี 2561 ไทย มีทองคำสำรอง อันดับ 26 ของโลก 07/11/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี 2561 โรงเเรมไทย กวาดรางวัล Gold Circle Awards จาก อโกด้า มาก ที่สุดในโลก 08/11/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ประเทศไทย เลือกตั้งมาแล้ว 27 ครั้ง 09/11/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ เลือกตั้งไทยถูกตัดสินเป็นโมฆะ 2 ครั้ง จาก 27 ครั้ง 10/11/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ เลือกตั้งไทย ปี 2544 พรรคการเมืองส่งผู้สมัคร มาก เป็นประวัติการณ์ 12/11/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้สถิติ ใช้สิทธิเลือกตั้ง คนไทย มากที่สุด และน้อยที่สุด 12/11/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ประชาธิปัตย์ พรรคการเมือง เก่าแก่ ที่สุดของไทย 13/11/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ตั้งแต่ปี 2540 - 2557 ประเทศไทย ตั้งพรรคการเมืองใหม่ 14/11/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ 86 ปีที่ผ่านมา (ปี 2475 - 2561) ไทย ปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์การสรรหา ส.ว. 15/11/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้การดำรงตำแหน่ง นายกฯ ไทย นานที่สุด สั้นที่สุด 17/11/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ นากยกฯ ไทยขณะดำรงตำแหน่งอายุมากที่สุด และอายุน้อยทีสุด 19/11/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ อายุของ ส.ส.ไทย มาก ที่สุด และ น้อยที่สุด 19/11/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี 2559 ชาวบรูไน สูบบุหรี่ น้อย ที่สุดในโลก 21/11/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี 2556 ชาวอันดอร์รา สูบบุหรี่ มาก ที่สุดในโลก 20/11/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี 2559 คนไทย สูบบุหรี่ อันดับ 79 จาก 182 ประเทศ 22/11/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ สถิติการเก็บ กระทง ในพื้นที่ กทม. 23/11/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี 2561 ธนาคารกสิกรไทย อันดับ 8 สุดยอดนายจ้างแห่งปี 25/11/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี 2561 ฮ่องกง ระบบดูแลสุขภาพ ดี ที่สุดในโลก 25/11/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี 2561 บัลเเกเรีย ระบบดูแลสุขภาพ ด้อย ที่สุดโลก 26/11/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี 2561 ไทย ระบบดูแลสุขภาพ อันดับ 27 จาก 56 ประเทศ 27/11/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี 2561 สหรัฐอเมริกา ผู้ต้องขัง มาก ที่สุดในโลก 28/11/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี 2561 ซานมารีโน อยู่ในทวีปยุโรป ประชากร 33,203 คน ผู้ต้องขัง น้อย ที่สุดในโลก 29/11/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี 2561 ไทย "ผู้ต้องขัง" อันดับ 6 จาก 223 ประเทศ อันดับ 1 ในอาเซียน 30/11/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี 2561 CP ALL อันดับ 23 สุดยอดบริษัทแห่งนวัตกรรมของโลก 01/12/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี 2561 สวิตเซอร์แลนด์ การจัดการบุคลากร ที่มีศักยภาพ "ดี" ที่สุดในโลก 03/12/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี 2561 ไทย การจัดการบุคลากร ทีมีศักยภาพ อันดับ 42 ของโลก 03/12/2561
ประธานสวนดุสิตให้ให้คำแนะนำและแนวทางการปฏิบัติงานกับนักศึกษาฝึกประสบการณ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการ 03/12/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี 2561 สหรัฐอเมริกา ความสามารถในการเเข่งขัน ด้านดิจิทัล "สูง" ที่สุดในโลก 04/12/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี 2561 ไทย ความสามารถในการแข่งขัน ด้านดิจิทัล อันดับ 39 ของโลก 05/12/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี 2561 ปี 2561 สหรัฐอเมริกา ขีดความสามารถด้านการแข่งขัน "สูง" ที่สุในโลก 06/12/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี 2561 ไทย ขีดความสามารถในการแข่งขัน อันดับที่ 30 ของโลก 07/12/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี 2551 - 2560 เด็กไทย เสียชีวิตจาก "การจมน้ำ" 08/12/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี 2555 - 2561 เด็กไทย "ถูกลืม" ในรถ 10/12/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ตุลาคม 2560 - สิงหาคม 2561 เด็กไทย ถูกล่วงละเมิดทางเพศ 10/12/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี 2018 ไทย งบประมาณด้านการศึกษา อันดับ 45 จาก 63 ประเทศ 11/12/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี 2018 สวีเดน ความสามารถทางภาษาอังกฤษ สูง ที่สุดในโลก 16/12/2561
การแข่งขันกีฬา Bowling Smile 2 BLU-O RHYTHM & BOWL เมเจอร์ซีนีเพลกซ์ปิ่นเกล้า 11/12/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี 2018 ไทย อัตราส่วนครูต่อนักเรียนประถม 1 ต่อ 16.88 อันดับ 40 จาก 63 ประเทศ 12/12/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี 2018 ไทย อัตราส่วนครูต่อนักเรียนมัธยม 1 ต่อ 29.54 อันดับ 62 จาก 63 ประเทศ 13/12/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี 2018 ไทย อัตราการเข้าเรียนมัธยมศึกษา อันดับ 35 จาก 63 ประเทศ 14/12/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี 2018 ลิเบีย (ประเทศในทวีปแอฟริกา) ความสามารถทางภาษาอังกฤษ ต่ำ ที่สุดในโลก 16/12/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี 2018 ไทย ความสามารถทางภาษาอังกฤษ อันดับ 64 จาก 88 ประเทศ 17/12/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ผลการทดสอบ PISA ปี 2015 ด้านวิทยาศาสตร์ 18/12/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ผลการทดสอบ PISA ปี 2015 สูงที่สุด สิงคโปร์ ต่ำที่สุด เลบานอน ในปวีปเอเซีย และประเทศไทย อันดับ 57 จาก 70 ประเทศ 19/12/2561
สวนดุสิตโพล มสด. เป็นวิทยากรบรรยายการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเฝ้าระวังพฤติกรรมด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม โดยเทคนิคการทำโพลสำรวจความคิดเห็น” ให้กับกองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 19/12/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ผลการทดสอบ PISA ปี 2015 ด้านคณิตศาสตร์ สูงที่สุด สิงคโปร์ ต่ำที่สุด โดมินิกัน ในทวีปอเมริกา และประเทศไทย อันดับ 54 จาก 70 ประเทศ 20/12/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ชาวยูเครน ชาวอุซเบกิสถาน อายุ 15 ปี ขึ้นไป รู้หนังสือมากที่สุดในโลก 21/12/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ชาวสาธารณรัฐชาด ตั้งอยู่ตอนกลางของทวีปแอฟริกา อายุ 15 ปี ขึ้นไปรู้หนังสือน้อยที่สุดในโลก 22/12/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ คนไทย... อายุ 15 ปีขึ้นไปรู้หนังสือ อันดับ 86 จาก 171 ประเทศ 24/12/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ คนไทย จบสาขาไหน 24/12/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ การยกย่องครู ในเวทีโลก ณ วันนี้ 25/12/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี 2017 นักศึกษาครูอังกฤษ (ที่ออกฝึกสอน) มีแนวโน้มจะออกจากสายอาชีพครู 26/12/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ทำไม?...ชาวอังกฤษอยากเป็นครู 28/12/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ครอบครัวของประเทศที่ส่งเสริม ให้ "เด็ก" เป็น "ครู" 28/12/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ เทศกาลปีใหม่ 62 ประเทศไทยจะมีรายได้จากท่องเที่ยว 30/12/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ชาวเเอฟริกาใต้ ฉลองปีใหม่ โดยทำลายเฟอร์นิเจอร์เก่าเก่า 30/12/2561
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ชาวปานามา ฉลองปีใหม่ 02/01/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ชาวญี่ปุ่น ฉลองปีใหม่ โดยตีระฆัง 108 ครั้ง 02/01/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี 2562 จำนวนผู้ร่วมสวดมนต์ข้ามปี 02/01/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี 2561 ตั้งแต่ปี 2539 - 2560 กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) อนุมัติเงินกู้ สร้างโอกาสทางการศึกษา 03/01/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี 2561 เด็กประถม กทม. "อ่านไม่คล่อง" และ อ่านไม่ออก ชองเด็กในโรงเรียน กทม. 04/01/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี 2560 ประเทศไทย มีเด็กด้อยโอกาสทางการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 5 ล้านคน 07/01/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ เด็กไทยอายุ 3 ปี ฟันผุ 07/01/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี 2558 - 2561 เด็กไทยที่ถูกดำเนินคดี มาจากครอบครัวที่แยกกันอยู่ 07/01/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี 2559 ทารกไทย ดื่มนมแม่ครบ 6 เดือน 08/01/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี 2560 คน 1 ใน 20 "วัยรุ่นไทย" ป่วยทางจิตเป็น "โรคคลั่งผอม" 09/01/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี 2560 เด็กไทย หายจากบ้าน 422 ราย 10/01/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี 2560 เด็กไทย ติดยาและเข้าบำบัด 11/01/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี 2547 - 2561 เด็กไทยถูกกระทำรุนแรง 12/01/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ หากมีการเลือกตั้งปี 2562 "คนไทย" รอใช้สิทธิเลือกตั้งครั้งแรก 14/01/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ วัยรุ่นไทย อายุต่ำกว่า 19 ปี ตั้งครรค์ ก่อนวัยอันควร 14/01/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี 2562 ผู้มีสิทธิเลือกตั้งมีมากกว่า 51 ล้านคน 15/01/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ทั่วโลก...มีคนเสียชีวิต เพราะ "มลพิษทางอากาศ" 16/01/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี 2560 ชาวจีนเสียชีวิต เพราะ "มลพิษทางอากาศ" 17/01/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ กรุงเทพมหานคร คุณภาพอากาศ "แย่" อันดับ 8 ของโลก 18/01/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี 2561 คนไทยเสียชีวิต เพราะ "โรคหอบหืด" 19/01/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ 10 ปี ที่ผ่านมา คนไทยเป็นภูมิแพ้เพิ่มขึ้น 3-4 เท่า 20/01/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ณ วันนี้ คนไทยเสียชีวิตเพราะ ปอดอุดกั้นเรื้อรัง (COPD) 21/01/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ 37.5% "คนไทย" วัยทำงานมีภาวะ "อ้วน" 22/01/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ สภาวะร่างกาย เด็กไทยต่ำกว่า 5 ขวบ เตี้ย อ้วน และผอม 23/01/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ เด็กไทย 2-5 ขวบ กินผัก...ผลไม้ 24/01/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ เด็กไทย 1-2 ขวบ ฉีดวัคซีนครบ ตามคำแนะนำของวัยขวบปีแรก 28/01/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ผู้ขับขี่รถมอเตอร์ไซด์ "ใส่" หมวกนิรภัยในเด็ก 28/01/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ อัตราการฟันผุ "เด็กไทย" ณ วันนี้ 18 เดือน 12.3% 3 ปี 51.5% และ 5 ปี 80.0% 28/01/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ เลือกตั้ง 2562 พรรคการเมืองไทย ที่สามารถส่งผู้สมัครลงเลือกตั้งได้ 28/01/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ เลือกตั้ง ปี 2562 คนไทย มีเวลาใช้สิทธิถึง 9 ชม. 29/01/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ "คนไทย" จังหวัดใด? ใช้สิทธิ "เลือกตั้ง ส.ส." มากที่สุด 30/01/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ เลือกตั้ง 2554 ช่วงอายุ ส.ส. ไทย ที่ได้รับเลือกตั้ง 31/01/2562
รศ.ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการอํานวยการสวนดุสิตโพล และ นายณัฐพล แย้มฉิม ประธานสวนดุสิตโพล ต้อนรับและให้โอวาทแก่นักศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเลขานุการทางการแพทย์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 31/01/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ (1 ก.พ. 62) ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ส.ส. 2562 03/02/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ (2 ก.พ. 62) ระบบเศรษฐกิจในช่วงเลือกตั้ง 2562 03/02/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ (3 ก.พ. 62) ธุรกิจ "รายได้พุ่ง" ช่วงเลือกตั้ง ปี 2562 03/02/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ เทศกาลตรุษจีน ปี 2559 - 2561 กรุงเทพฯ เกิดเหตุไฟไหม้ 04/02/2562
ประชุมประจำเดือนสวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 1(33)/2562 04/02/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ เทศกาลตรุษจีน ปี 2562 กทม. และปริมณฑล ยอดขายกระดาษเงินกระดาษทองลดลง 05/02/2562
นายณัฐพล แย้มฉิม ประธานสวนดุสิตโพลและบุลลากรนำคณะเจ้าหน้าที่การกีฬาแห่งประเทศไทย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ศึกษาดูงาน ณ ประเทศสิงคโปร์ 05/02/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ จำนวนผู้สมัคร ส.ส. แบบแบ่งเขตในการเลือกตั้งไทย 06/02/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ การเลือกตั้ง ครั้งที่ 7 (เมื่อวันที่ 5 มิ.ย. พ.ศ. 2592) คนไทย ใช้สิทธิเลือกตั้งน้อยที่สุด 07/02/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ หัวหน้าพรรคการเมืองไทย เพียง 3 จาก 104 พรรค มีอายุไม่เกิน 40 ปี 08/02/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ หัวหน้าพรรค การเมืองไทย ณ วันนี้ 10/02/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ พรรคการเมืองไทย เพียง 1 จาก 104 พรรค มีกรรมการบริหารพรรค เป็น "ผู้หญิง" ทั้งหมด 10/02/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ พรรคการเมืองไทย 13 จาก 104 พรรค ไม่มีกรรมการบริหารพรรค เป็น "ผู้หญิง" เลย 11/02/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ เลือกตั้ง 2562 จำนวนผู้สมัคร ส.ส. (แบบแบ่งเขต) "สูง" ที่สุดในประวัติศาสตร์ 12/02/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ เลือกตั้ง 62 ผู้สมัคร ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ 13/02/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ เลือกตั้ง 2562 แคนดิเดตนายกฯ 14/02/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ #SuanDusitPoll #สวนดุสิตโพล #Dusitpoll 15/02/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ การรับรองของ กกต. ในการเลือกตั้ง 62 กรณีผู้สมัครฯ แบบบัญชีราชชื่อ 16/02/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ การรับรองของ กกต. ในการเลือกตั้ง 62 กรณี แคนดิเดตนายกฯ 19/02/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ เลือกตั้ง 2562 กกต.อาจตัดสิทธิ ผู้สมัคร ส.ส. เเบ่งเขต 19/02/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ นายกฯ ไทย มีจำนวนทั้งสิ้น 29 คน พลเรือน และมียศทางทหาร 19/02/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ เลือกตั้ง 2562 คนไทย ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้า 21/02/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ เลือกตั้ง 2562 คนไทย... ขอใช้สิทธินอกราชอาณาจักร 21/02/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ เลือกตั้ง ปี 2562 สรุปยอดลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขต 25/02/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ เลือกตั้ง ปี 2562 สรุปยอดลงทะเบียนนอกราชอาณาจักร 25/02/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ เลือกตั้ง ปี 2562 สรุปจำนวนผู้สมัคร ส.ส รวมทั้งสิ้น 14,098 คน 25/02/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ เลือกตั้ง ปี 2562 สรุปจำนวนพรรคการเมือง ส่งสมัคร ส.ส ทั้งสิ้น 80 พรรค 25/02/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ เลือกตั้ง ปี 2562 สรุปจำนวนพรรคการเมือง ส่งผู้สมัคร ส.ส. บัญชีรายชื่อมากที่สุด 26/02/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ วันที่ 16-22 ก.พ. 2562 มีผู้สมัคร ส.ส. ใช้สิทธิยื่นคำร้องขอให้ศาลวินิจฉัยการตัดสิทธิผู้สมัครฯ 27/02/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ เลือกตั้ง 2562 มี 6 พรรคการเมือง ส่ง ส.ส.เเบ่งเขต ครบ 350 เขต 28/02/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ เลือกตั้ง 2562 มี 4 พรรค ส่ง ส.ส. บัญชีรายชื่อครบ 150 เขต 04/03/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ เลือกตั้ง 2562 ผู้สมัคร ส.ส. อายุมากที่สุด นายเยาว์ บุญสุยา 04/03/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ เลือกตั้ง ปี 2562 พรรคการเมืองไทยที่มีสมาชิกมากที่สุด ณ วันนี้ 04/03/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ บุญเท่ง ทองสวัสดิ์ เป็น ส.ส. ทุกสมัยติดต่อกันมากที่สุดของไทย 04/03/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ชวน หลีกภัย นักการเมืองที่ยังเล่นการเมืองซึ่งเป็น ส.ส. นานที่สุดของไทย 05/03/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ เลือกตั้ง 2562 กกต. รับรองผู้สมัคร ส.ส. แบ่งเขตทั้งสิ้น 10,792 คน จาก 81 พรรค 06/03/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ 3 อันดับ นักการเมืองที่ลงเลือกตั้ง 2562 ที่มี "ผู้ติดตามใน FB" สูงสุด 07/03/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ จัดอันดับ "เพจพรรคการเมือง" มีคนกดติดตามสูงสุด 08/03/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี 2561 ทั่วโลก 50 ประเทศ มีสัดส่วนผู้หญิงในรัฐสภา 09/03/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ เลือกตั้ง 2562 นักการเมืองหญิง มีเพียง 7 คน ถูกเสนอชื่อเป็นเเคนดิเดตนายกฯ 11/03/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ เปรียบเทียมสัดส่วน ผู้สมัคร ส.ส. ระบบเเบ่งเขต เลือกตั้ง ปี 2562 11/03/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ เปรียบเทียบสัดส่วน ช:ญ ส.ส. ระบบบัญชีรายชื่อ 12/03/2562
้เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ 10 มี.ค. 2562 ชาวเกาหลีเหนือ สภาประชาชนสูงสุดอย่างถล่มทลาย 13/03/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ผู้นำประเทศ ชนะเลือกตั้งด้วยคะแนนเต็ม 100% 14/03/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี 2018 นอร์เวย์ กระบวนการเลือกตั้ง "เข้มแข็ง" ที่สุดในโลก 15/03/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี 2018 ไทย กระบวนการเลือกตั้ง 17/03/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี 2018 "เกาหลีเหนือ" กระบวนการเลือกตั้ง "อ่อนแอ" ที่สุดในโลก 17/03/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี "นอร์เวย์" การมีส่วนร่วมทางการเมือง "มาก" ที่สุดในโลก 18/03/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี 2018 เเอฟริกากลาง การมีส่วนร่วมทางการเมือง "อ่อนแอ" ที่สุดในโลก 19/03/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี 2018 "ไทย" การมีส่วนร่วมทางการเมือง "มาก" 20/03/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ เลือกตั้ง ปี 2562 ผู้ลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า 21/03/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ กทม.ผู้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้า 810,306 คน คิดเป็น 87.22 เขตที่มีเปอร์เซอนร์ผู้ออกมาใช้สิทธิ์ฯ มากที่สุด 22/03/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ข้อควรรู้เกี่ยวกับเลือกตั้ง ปี 2562 25/03/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ เลือกตั้ง 2562 ผู้ใช้สิทธิเลือกตั้ง 25/03/2562
ปัจฉิมนิเทศ นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเลขานุการทางการแพทย์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 26/03/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ เลือกตั้ง ปี 2500 ใช้เวลาในการนับคะแนน ยาวนานที่สุด 27/03/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ไอร์แลนด์เหนือ(Northern Ireland) "ไม่มี" รัฐบาลปกครองประเทศยาวนานที่สุด 27/03/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ คืนหมาหอน(คืนวันที่ 23 มี.ค. 62 ถึงเช้าวันที่ 24 มี.ค. 62) พบการกระทำความผิดซื้อสิทธ์ขายเสียง 28/03/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ตลอดระยะ 18 ปี นักบินอวกาศ เลือกตั้งล่วงหน้า อย่างน้อยปีละ 1 คน 29/03/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ 6 สัญญาณ "ส่อเค้า" โกงเลือกตั้งถอดบทเรียนจาก "เเอฟริกา" 31/03/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ การเลือกตั้ง 3 มี.ค. 62 ชาวเอสโตเนีย(ประเทศในยุโรปตะวันตก)ลงคะแนนผ่านระบบออนไลน์ 31/03/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ประมาณ 33 ประเทศ E-VOTING 01/04/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ เลือกตั้งอินเดีย ณ วันที่ 11 เม.ย. - 19 พ.ค. 2562 มีจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งมากที่สุดในโลก 02/04/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ เลือกตั้งอินเดีย ณ วันที่ 11 เม.ย. -19 พ.ค. 2562 พรรคการเมืองส่งผู้สมัครลงเลือกตั้งเกือบ 2,000 พรรค 03/04/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ เลือกตั้งอินเดีย ณ วันที่ 11 เม.ย. -19 พ.ค. 2562 จำนวนผู้สมัคร ส.ส. มากกว่า 8,000 พรรค 04/04/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ การเลือกตั้งเอสโตเนีย เมื่อโหวตผ่านระบบอินเทอร์เน็ต สามารถเปลี่ยนผลโหวตได้จนถึงวันเลือกตั้งจริง 05/04/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ จีน ส.ส. มากที่สุดในโลก 08/04/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ หมู่เกาะโคโคส (ดินแดนภายใต้การปกครองของออสเตรเลีย) ส.ส. น้อยที่สุดในโลก 08/04/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ไทย มีจำนวน ส.ส. 500 คน อันดับ 15 จาก 235 ประเทศ 08/04/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ สหราชอาณาจักร(United Kingdom) ส.ว. (สภาสูง/วุฒิสภา) "มากที่สุดในโลก 13/04/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้147 ประเทศ ทั่วโลก "ไม่มี ส.ว." (สภาสูง/วุฒิสภา) 13/04/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ไทย จำนวน ส.ว. 250 คน อันดับ 6 จาก 88 ประเทศ 13/04/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ สถิติ 3 ปี ย้อนหลัง ผู้เสียชีวิตช่วงเทศกาลสงกรานต์ 13/04/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ สงกรานต์ไทยสาดน้ำ เมืองฮาโร สเปน สาดไวน์ 13/04/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ สงกรานต์ไทยสาดน้ำ หาดแดชอน เกาหลีใต้สาดโคลน 14/04/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ สงกรานต์ไทยสาดน้ำเมืองบูญอล สเปน "ปามะเขือเทศ" วันพุธสุดท้าย เดือนสิงหาคม ของทุกปี 19/04/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ สงกรานต์ไทยสาดน้ำ เมืองมาจอร์กา สเปน "ปาองุ่น" วันหยุดสุดสัปดาห์สุดท้ายเดือนกันยายนของทุกปี 19/04/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ หลังสิ้นสุด เทศกาลสงกรานต์ พบว่า เฉลี่ยมีผู้พิการเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 19/04/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ "คนไทย" ตาย เพราะอากาศร้อนแต่ละปี 19/04/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ 18 เมษายน 2562 อ.เถิน จ.ลำปาง "ร้อน" เป็นอันดับ 2 ของโลก 19/04/2562
ประชุมประจำเดือนสวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 2(34)/2562 19/04/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ คนไทยป่วยเพราะอากาศร้อนแต่ละปี 20/04/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ อากาศร้อน ชาวอินเดีย ติดแอร์ เพิ่มขึ้น 10% ต่อปี 22/04/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ 20 เม.ย. 62 เวลา 21.35 น. ไทย ใช้ไฟฟ้า สูงสุดในประวัติศาสตร์ 22/04/2562
สวนดุสิตโพลให้การต้อนรับ สำนักวิจัยซุปเปอร์โพล และ UCSI University ในการเข้าศึกษาดูงานการด้านการบริหารการทำ โพลของสวนดุสิตโพล 22/04/2562
เกร็ดความรู้ ณ วันนี้ ปี 1998 - 2017 ทั่วโลกมี "ผู้เสียชีวิต" เศรษฐกิจ "พัง" 23/04/2562