ไทยประชากรสูงอายุ อายุมากกว่า 65 ปี อันดับ 57 จาก 184 ประเทศ ร้อยละ 10.47 ของประชากร

วัชระ ประสาทแก้ว     
13/11/2560