ตั้งแต่ปี 2493 - 2541 ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงพระราชทานปรฺิญญาบัตร แก่บัณฑิตกว่า 470,000 คน

วัชระ ประสาทแก้ว     
10/10/2560